реферат бесплатно, курсовые работы
 

Деятельность коммерческого банка по привлечению сбережений населения (на примере АБ Укргазбанк)

Деятельность коммерческого банка по привлечению сбережений населения (на примере АБ Укргазбанк)

15

Пример депозитного договора

ДОГОВІР №___

про банківський строковий вклад (депозит)"__________________"

у національній валюті

м. _____________ „_______”____________200__ р.

Публичне Акционерне Товариство АБ "Укргазбанк", (надалі - "Банк"), в особі ___________________________________________________, що діє на підставі __________________________________________________, з однієї сторони, і громадянин (ка) ____________________________________, (надалі - "Клієнт"), з іншої сторони, а разом - іменовані Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

Предмет Договору

1.1 „Клієнт" вносить, а „Банк" приймає грошові кошти у національній валюті на депозитний рахунок № ______________________ у сумі __________________________ (____________________________________) ________________, надалі - Вклад, на строк з „_______” ___________ 200__ р. по „______”_________________ 200__ р.

За час користування коштами Вкладу протягом строку, визначеного п.1.1 цього Договору, Банк нараховує і виплачує “Клієнту” проценти за ставкою ______% річних.

Порядок обслуговування Вкладу

2.1 Нарахування процентів за Вкладом за ставкою, визначеною п.1.2 цього Договору, проводяться від дня, наступного за днем надходження Вкладу у “Банк", до дня, який передує його поверненню „Клієнту” або списанню з рахунка „Клієнта", за методом факт/факт (фактична кількість днів у місяці і році). Проценти за цим Договором нараховуються лише на суму Вкладу. Нараховані "Банком" проценти не збільшують суму Вкладу.

Проценти зараховуються на рахунок № 2638 __________________________________________.

2.2 Після внесення “Клієнтом" грошових коштів, визначених у п.1.1 цього Договору, “Банк" має право використовувати залучені від “Клієнта” кошти.

2.3 “Клієнт" має право на щомісячне одержання процентів, нарахованих за цим Договором.

2.3.1 Повернення суми Вкладу Клієнту здійснюється Банком у день закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору. Якщо день повернення суми Вкладу припадає на неробочий день, то повернення суми Вкладу проводиться Банком на наступний перший робочий день.

2.3.2 Виплата процентів проводиться Банком протягом строку, визначеного п.1.1 цього Договору, щомісячно, з “_____” числа кожного місяця, наступного за місяцем внесення Вкладу (“Дата виплати”). Якщо “Дата виплати" припадає на неробочий день, виплата процентів проводиться в перший робочий день, наступний за “Датою виплати". Виплаті підлягають проценти, нараховані „Банком" згідно п. п.1.2., 2.1 цього Договору на “Дату виплати". Проценти, що не отримані “Клієнтом" у “Дату виплати", можуть бути отримані в будь-який робочий день після “Дати виплати". При цьому, не витребувані у встановлений строк проценти не збільшують суму Вкладу.

2.4 “Клієнт" має право неодноразово поповнювати Вклад протягом строку, визначеного п.1.1 цього Договору, за згодою “Банку”, про що Сторони укладають додаткову угоду.

2.5 Сторони домовились, що у випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи "Клієнта", “Банк" здійснює перерахунок нарахованих процентів за останній місяць знаходження коштів на депозитному рахунку, що передує даті повернення Вкладу, за ставкою із розрахунку 3 (три)% річних. При цьому, зайво нарахована та виплачена частина процентів утримується “Банком" із залишку коштів на депозитному рахунку “Клієнта". Про дострокове розірвання цього Договору „Клієнт" зобов'язаний повідомити „Банк" не менш ніж за 10 банківських днів до передбачуваної дати розірвання цього Договору.

2.6 Сторони домовились, що “Банк" має право збільшувати або зменшувати розмір процентної ставки, яка визначена відповідно до п.1.2 цього Договору, у випадках відповідної зміни облікової ставки Національного банку України чи зміни кон'юнктури на ринку фінансових послуг, попередньо повідомивши про це “Клієнта". При цьому „Банк" зобов'язаний повідомити „Клієнта” рекомендованим листом не пізніше, ніж за 10 банківських днів до зміни процентної ставки. В листі повинно бути зазначено новий розмір процентної ставки і дата початку її дії. Процентна ставка вважається прийнятою, якщо на протязі 10 банківських днів з моменту відправлення листа “Клієнт" не звернувся до “Банку” для розірвання Договору.

2.7 У випадку незгоди „Клієнта” зі зміною розміру процентної ставки, він має право до дати початку дії нового розміру процентної ставки розірвати Договір і отримати суму Вкладу з урахуванням нарахованих процентів без застосування пункту 2.5 цього Договору.

2.8 Після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, або настання інших обставин, визначених чинним законодавством України чи цим Договором, кошти з депозитного рахунку №2630_____________________ повертаються “Клієнту” за його вимогою шляхом видачі готівкою або перерахування на його власний поточний або інший депозитний рахунок, а дія цього Договору припиняється.

В разі ж, коли “Клієнт" не вимагає повернення Вкладу після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, цей Договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу та нарахування процентів на суму вкладу на вимогу після закінчення вказаного строку за період подальшого знаходження коштів у користуванні Банку здійснюється по процентній ставці за вкладом на вимогу із розрахунку 0,1% річних. Для цього “Клієнт" підписанням цього Договору уповноважує “Банк": відкрити “Клієнту” виключно для обліку коштів вкладу на вимогу рахунок №2620__________________________, наступного робочого дня після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, перерахувати суму Вкладу з депозитного рахунку №2630_____________________ та суму нарахованих на Вклад, але не виплачених “Клієнту” процентів з рахунку №2638__________________________ на рахунок для обліку коштів вкладу на вимогу №2620___________________ та після зазначеного перерахування закрити депозитний рахунок №2630______________________ та рахунок №2638___________________________. Розмір вкладу на вимогу складається із суми Вкладу та суми процентів, нарахованих на Вклад, але не виплачених “Клієнту” після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору.

Проценти на вклад на вимогу нараховуються лише на суму вкладу на вимогу. Нараховані "Банком" проценти на вклад на вимогу не збільшують суму вкладу на вимогу. Для обліку процентів, нарахованих на вклад на вимогу, “Банк" відкриває “Клієнту” рахунок №2628_________________________.

______________________ Банк _______________________ Клієнт

Рахунок для обліку вкладу на вимогу закривається “Банком" та дія цього Договору припиняється після повернення коштів

Обов'язки сторін

3.1 "Банк" зобов'язується:

3.1.1 Відкрити депозитний рахунок у національній валюті на підставі документів, наданих „Клієнтом" відповідно до норм чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

3.1.2 Своєчасно і належним чином здійснювати операції за депозитним рахунком у відповідності з чинним законодавством України і цим Договором.

3.1.3 Проводити нарахування процентів на Вклад та їх виплату згідно п. п.2.1., 2.3 Договору і повернути "Клієнту" за його вимогою кошти з депозитного рахунку після закінчення строку, визначеного п.1.1 цього Договору, та в інших випадках згідно умов Договору.

3.1.4 За бажанням “Клієнта” “Банк" сплачує йому суму Вкладу або проценти шляхом:

виплати готівкою;

перерахування на поточний чи депозитний рахунок “Клієнта” в уповноваженому банку України.

3.1.5 Зберігати таємницю операцій за рахунком "Клієнта" відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

3.1.6 За вимогою „Клієнта” надавати додаткову інформацію про умови нарахування процентів по Вкладу і роз'яснювати права й обов'язки „Клієнта” за цим Договором.

3.2 "Клієнт" зобов'язується:

3.2.1 Внести кошти на депозитний рахунок у сумі і на строк, зазначені в п.1.1 цього Договору.

3.2.2 У разі зміни прізвища, ім'я, по батькові, паспорту та місця проживання, ідентифікаційного номеру, письмово повідомити про це „Банк" у 10-денний термін з моменту їх зміни.

3.2.3 У разі зняття суми Вкладу готівкою, сплатити Банку комісію відповідно до Тарифів “Банку", чинних на дату зняття суми Вкладу, якщо грошові кошти були внесені „Клієнтом" на депозитний рахунок у безготівковому порядку.

У випадку змін вимог Національного банку України щодо документів, які необхідні для відкриття і проведення операцій за депозитним рахунком, протягом одного місяця надати “Банку” зазначені документи або інформацію.

Відповідальність сторін

4.1 У випадку невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2 Суперечки, що виникають за цим Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі не досягнення згоди - відповідно до чинного законодавства України.

“Клієнт" дозволяє “Банку” розкривати інформацію, що у відповідності зі ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” є банківською таємницею, у випадку, якщо розкриття такої інформації необхідно для звернення “Банку” до правоохоронних чи судових органів з питань, пов'язаних з виконанням цього Договору.

Форс-мажорні обставини

5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, у випадку виникнення обставин непереборної сили, до яких відносяться: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, воєнні дії, протиправні дії третіх осіб, вступ у дію законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, актів нормативного характеру Національного банку України, що прямо або побічно забороняють або обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

Настання обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.

Порядок розірвання Договору. Особливі умови.

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.2. Цей Договір припиняє свою дію в таких випадках:

6.2.1 У випадках, передбачених п. п.2.5., 2.7., 2.8 цього Договору.

6.2.2 У випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Всі неврегульовані питання за цим Договором регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.4. Зміни та доповнення до цього Договору, за винятком випадку, передбаченого п.2.6 цього Договору, оформляються Сторонами у письмовій формі та вважаються такими, що набули юридичної сили, з моменту їх підписання Сторонами.

Договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7. Реквізити сторін:

"БАНК"

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

М.П. ________________________________

(підпис)

"КЛІЄНТ"

Прізвище_______________________________

Ім'я____________________________________

По-батькові_____________________________

Паспорт: серія“______”, № ________________

Виданий ________________________________

________________________________________

Дата видачі“_____” _______________________р.

Місце проживання: _______________________

________________________________________

Ідентифікаційний номер____________________________________

_________________________________________

(підпис)

Баланс за 2006-2008 гг.

Баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года (на конец дня) (тыс. Грн..)

Наименование статьи

Примечания

2006

2005

АКТИВЫ

Средства в Национальном банке Украины и наличные средства Банка

448 681

409 170

Казначейские и другие ценные бумаги, которые рефинансируются Национальным банком Украины, и ценные бумаги, эмитированные Национальным банком Украины

2

106

138

Средства в других банках

3

552 003

471 662

Ценные бумаги в торговом портфеле банка

4

235 903

0

Ценные бумаги в портфеле банка на продажу

5

75 830

282 157

Кредиты и задолженность клиентов

6

5 786 550

3 100 761

Ценные бумаги в банке к погашению

7

0

0

Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании

8

0

0

Основные средства и нематериальные активы

9

116 735

83 328

Начисленные доходы к получению

10

91 898

48 419

Другие активы

11

32 528

26 076

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

12

45

0

Итого активов

7 340 279

4 421 711

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства банков:

1 300 485

598 093

В том числе кредиты, полученные от Национального банка Украины

186 000

0

Средства клиентов

13

5 029 539

3 166 511

Сберегательные (депозитные) сертификаты, эмитированные банком

0

3 150

Долговые ценные бумаги, эмитированные банком

14

0

13 205

Начисленные расходы к уплате

15

102 886

55 030

Отсроченные налоговые обязательства

4 134

2 920

Другие обязательства

16

205 250

94 132

Итого обязательств

6 642 294

3 933 041

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

17

519 000

419 000

Резервы и другие фонды банка

60 847

46 177

Резервы переоценки основных средств, в том числе:

16 335

8 753

Резервы переоценки необоротных активов

16 315

8 753

Резервы переоценки ценных бумаг

20

0

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

116

30

Прибыль/Убытки отчетного года, ожидающая утверждения

101 687

14 710

Итого собственного капитала

697 985

488 670

Итого пассивов

7 340 279

4 421 711

Баланс по состоянию на 31 декабря 2007 года (на конец дня) тыс. грн.

Наименование статьи

2007 год

2006 год

АКТИВЫ

Средства в Национальном банке Украины и наличные средства Банка

642 073

448 681

Казначейские и другие ценные бумаги, которые рефинансируются Национальным банком Украины, и ценные бумаги, эмитированные Национальным банком Украины

18 825

106

Средства в других банках

877 025

552 003

Ценные бумаги в торговом портфеле банка

1 390 909

235 903

Ценные бумаги в портфеле банка на продажу

85 880

75 830

Кредиты и задолженность клиентов

11 129 351

5 786 550

Ценные бумаги в банке к погашению

0

0

Инвестиции в ассоциированные и дочерние компании

0

0

Основные средства и нематериальные активы

156 616

116 735

Начисленные доходы к получению

191 646

91 898

Отсроченный налоговый актив

6 912

0

Другие активы

135 132

32 528

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

62

45

Итого активов

14 634 431

7 340 279

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства банков

3 503 589

1 300 485

В том числе кредиты, полученные от Национального банка Украины

305 000

186 000

Средства клиентов

8 967 201

5 029 539

Отсроченные налоговые обязательства

157 134

102 886

Другие обязательства

2 289

4 134

Итого обязательств

12 849 098

6 642 294

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

1 276 500

519 000

Резервы и другие фонды банка

161 534

60 847

Резервы переоценки, в том числе

67 353

16 335

Резервы переоценки необоротных активов

16 796

16 315

Резервы переоценки ценных бумаг

50 557

20

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

392

116

Прибыль/Убытки отчетного года, ожидающая утверждения

279 554

101 687

Итого собственного капитала

1 785 333

697 985

Итого пассивов

14694431

73440279

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.