реферат бесплатно, курсовые работы
 

Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

3. Страхування зовнішньоекономічних операцій в Україні здійснюється комерційними страховими компаніями (державними, акціонерними, іноземними, змішаними тощо), а також іншими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до статутного предмету діяльності яких входять страхові операції. Вибір страхової організації здійснюється суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності самостійно. Страхування зовнішньоекономічних операцій з боку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в Україні на договірних засадах і є добровільним, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

4. Страхування зовнішньоекономічних операцій здійснюється в Україні щодо ризиків, які існують у світовій практиці. Найбільш розповсюджені ризики у сфері зовнішньоекономічної діяльності можна класифікувати: а) щодо договірного процесу; б) щодо етапу угоди; в) щодо територіального положення; г) щодо можливості впливу на ризик. До сфери страхування зовнішньоекономічних ризиків входить і страхування промислових та інших об'єктів, що споруджуються в нашій країні за допомогою іноземних фірм, і об'єктів, що зводяться за кордоном за українського сприяння. У сфері зовнішньоекономічної діяльності здійснюється і страхування валютних ризиків, шляхом внесення в умови зовнішньоекономічного контракту захисних застережень, або ж здійснення банком чи іншою фінансово-кредитною установою операцій щодо страхування зміни курсу валют і, як наслідок, зміни ціни контракту. Страхування експортних кредитів, позичок, окремих контрактів на поставку машин і обладнання, інвестицій як на території України, так і за її межами здійснюється спеціалізованим страховим акціонерним товариством, контрольний пакет акцій якого належить Кабінету Міністрів України.

5. Перестрахування використовується з метою вирівнювання обсягу страхової відповідальності за страховим портфелем, зокрема, при значних страхових сумах (наприклад, під час авіаційного страхування); додаткового гарантування страхувальникам здійснення страхових виплат; формування спеціальних страхових резервів, порядок формування і обсяги яких повинні відповідати вимогам страхового законодавства; забезпечення фінансової стійкості страхових операцій, прибутковості і платоспроможності страховика. Перестрахування є необхідною умовою для забезпечення платоспроможності страховиків, надійності, безпечності та диверсифікованості розміщення страхових резервів страховика у разі, коли страховик приймає на себе страхові зобов'язання в обсягах, що можуть перевищувати можливості їх виконання за рахунок власних активів.

6. Створення ефективної системи страхового посередництва відіграє дуже важливу роль у розвитку страхового ринку в цілому. Як правило, потенційний страхувальник знайомиться зі страховиком саме через страхового посередника. Значення страхового посередництва полягає також у створенні і забезпеченні робочих місць, зростанні доходів населення, формуванні середнього класу. За допомогою посередників страховик отримує можливість користуватися джерелом первинної інформації про те, чого прагнуть страхувальники, як вони сприймають ті чи інші види страхування, що пропонують їм посередники. Це дає змогу страховій організації розширити коло страхувальників та вдосконалити страхові продукти. Неналежний контроль страховика за діяльністю його страхових агентів кваліфікують як порушення страхового законодавства. Основною відмінністю агента від брокера є незалежність останнього від страховика або перестраховика.

7. Зацікавленість суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у протиправному використанні страхової сфери зумовлена тенденцією динамічного зростання страхового ринку, низьким рівнем його контролю, а також ускладненістю його структурної будови та функціонування. Для розроблення ефективних комплексних заходів боротьби із правопорушеннями у сфері страхування необхідно чітко усвідомити економічну сутність страхових відносин та поглибити її дослідження шляхом виявлення схем протиправної діяльності суб'єктів страхового ринку у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Серед них найбільш поширеними є: а) кошти, здобуті злочинним шляхом, легалізуються за участю страховиків. При цьому останні можуть бути як реально діючими на законних підставах фінансовими структурами, так і фіктивними компаніями; б) виведення фінансових ресурсів незалежно від способу їх отримання за кордон. Подібні операції можуть реалізовуватися як самою компанією-власником коштів, так і іншими структурами, які пропускають фінансовий потік через страховиків; в) здійснення махінацій, скерованих на ошукування страхувальників. Такі дії мають на меті, як правило, одноразове отримання прибутку фіктивною компанією; г) ухилення від сплати податків страховиками, які для цього виводять свої фінансові ресурси за кордон (найчастіше в офшорні зони).

Однією із проблем, що впливає на зростання рівня правопорушень у сфері страхування - нездатність правоохоронних органів оперативно реагувати на виявлені факти. Адже з різних причин (комерційна, банківська, податкова таємниці) такі органи у більшості випадків не мають можливості вчасно й ефективно запобігати правопорушенням та виявляти їх у сфері страхування. Важливість ефективної боротьби із правопорушеннями у сфері страхування зовнішньоекономічної діяльності важко переоцінити. Отже, якщо надалі правоохоронні органи не зможуть гідно протистояти вищезазначеним правопорушенням у цій сфері, це може завдати значної шкоди економічній безпеці нашої країни.

8. У регулюванні вітчизняного страхового ринку залишається ряд невирішених проблем, серед яких найголовнішими на сьогодні є: а) недостатня узгодженість дій державних органів, що опікуються питаннями страхування, а також державних органів і саморегулівних організацій, що призводить до безсистемних рішень і зниження загального рівня державного регулювання страхової діяльності; б) недостатній обсяг повноважень державних органів щодо застосування санкцій та притягнення до відповідальності юридичних і фізичних осіб за порушення страхового законодавства, що не сприяє підвищенню рівня відповідальності суб'єктів ринку страхових послуг; в) відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації та нагляду за діяльністю страхових організацій.

9. На процеси подальшого розвитку інституту страхування як в Україні, так і за її межами, впливають проблеми різного характеру, більшість яких перебуває поза площиною страхового ринку, зокрема: повільні темпи ринкової трансформації та реструктуризації реального сектору економіки; значна частка тіньової економіки; збиткова діяльність більшості підприємств; приховані монопольні утворення тощо. Ухвалення цілого ряду законодавчих та нормативно-правових актів лише частково створило підґрунтя для розвитку доступного і привабливого для споживачів ринку страхових послуг та потребує суттєвого вдосконалення з урахуванням принципів та стандартів Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю.

10. Потребують законодавчого удосконалення правила та механізми функціонування і розвитку страхового ринку в Україні, приведення національного законодавства, що регулює відносини на ринку страхових послуг, у відповідність до стандартів Європейського Союзу, забезпечення максимального захисту страхових резервів шляхом впровадження спеціальних державних інвестиційних програм, усунення адміністративних бар'єрів для розширення числа пропонованих страхових послуг, щоб страхування стало ефективною та необхідною складовою життя кожної української родини, а також сприяло піднесенню вітчизняної економіки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Андрущенко Л. В. Контрольно-наглядова діяльність держави на страховому ринку / Л. В. Андрущенко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2006. - № 4. - С. 11-18.

2. Андрущенко Л. В. Страхування в Україні: від зародження до сьогодення / Л. В. Андрущенко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 2. - С. 200-202.

3. Андрущенко Л. В. Проблеми та перспективи вітчизняного інвестиційно-страхового ринку / Л. В. Андрущенко // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 3. - С. 109-111.

4. Андрущенко Л. В. Правопорушення у сфері страхування зовнішньоекономічної діяльності / Л. В. Андрущенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - № 5. - С. 150-155.

5. Андрущенко Л. В. Окремі прояви організованої злочинності у сфері страхування зовнішньоекономічної діяльності / Л. В. Андрущенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2007. - № 15. - С. 160-166.

6. Андрущенко Л. В. Страхове шахрайство при здійсненні експортно-імпортних операцій / Л. В. Андрущенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2007. - № 16. - С. 251-257.

7. Андрущенко Л. В. Страховий ринок України - об'єкт підвищеної уваги правоохоронних органів / Л. В. Андрущенко // Україна 2005 : поступальна хода до верховенства права : зб. матеріалів наук.-теор. конф., присвяченої п'ятій річниці Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ України. - К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. - С. 150-152.

8. Андрущенко Л. В. Деякі питання боротьби правоохоронних органів зі злочинністю на вітчизняному ринку страхових послуг / Л. В. Андрущенко // Правове забезпечення взаємодії оперативних підрозділів та слідчих апаратів у розкритті та розслідуванні злочинів : Тези доп. - Ч. 2. - К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. - С. 228-230.

9. Андрущенко Л. В. Напрями удосконалення державного нагляду за правовим забезпеченням страхової діяльності в Україні / Л. В. Андрущенко // Механізм правового регулювання у правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання) : матеріали наук.-практ. конф. - Львів. : Львівський юр. інс-т МВС України, 2005. - С. 52-54.

10. Андрущенко Л. В. Страхування - елемент соціального захисту інтересів громадян в Україні / Л. В. Андрущенко // Соціальний захист в Україні (правовий аспект) : тези Всеукр. наук. конф. - К. : КНУКІМ, 2006. - С. 12-14.

11. Андрущенко Л. В. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні / Л. В. Андрущенко // Розвиток господарсько-правового забезпечення сучасної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Донецьк. : ДЮІ ЛДУВС, 2006. - С. 51-54.

12. Андрущенко Л. В. Регулювання відносин страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності - шлях щодо підвищення якості правового забезпечення захисту прав та свобод фізичних і юридичних осіб / Л. В. Андрущенко // Актуальні проблеми управління у сучасний період розвитку державності України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - К. : Акад. управління МВС України, 2007. - С. 245-248.

АНОТАЦІЯ

Андрущенко Л.В. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню державно-правового регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Визначено поняття, принципи, операції, ризики та специфіку страхування у зовнішньоекономічній сфері. Розглянуто деякі види страхових правопорушень та викладено сутність інституту перестрахування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Виокремлено групи факторів, що впливають на ефективність регулювання діяльності на вітчизняному страховому ринку.

У роботі подаються висновки, пропозиції і рекомендації щодо підвищення ефективності державно-правового регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Дисертація розкриває комплекс теоретично-методологічних і практичних питань щодо основних напрямків подальшого розвитку національного законодавства, яке регулює відносини у сфері страхування.

Ключові слова: страхування, державно-правове регулювання, страхові операції, зовнішньоекономічна сфера, зовнішньоекономічна діяльність, перестрахування, страхові посередники, ринок страхових послуг.

АННОТАЦИЯ

Андрущенко Л.В. Государственно-правовое регулирование страхования в сфере внешнеэкономической деятельности. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2008.

Диссертация посвящена исследованию государственно-правового регулирования страхования в сфере внешнеэкономической деятельности. Определены понятия и операции, которые имеют место в страховании внешнеэкономической деятельности. Изложена сущность института перестрахования в сфере внешнеэкономической деятельности. Выделены группы факторов, которые влияют на эффективность регулирования деятельности на отечественном страховом рынке.

Диссертация состоит из вступления, трех разделов, которые содержат десять подразделов, выводов, шести приложений и списка использованных источников. Во вступлении обосновывается актуальность темы исследования, ее связь с научными программами, планами и темами, определяется объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования, эмпирическая база, методологическая основа, сформулирована научная новизна, а также выделено практическое значение полученных результатов.

В диссертации также изложены исторические предпосылки возникновения, эволюции и значения страхования. Исследованы историко-культурные и общественно-политические предпосылки появления страхования, выяснены основные тенденции, закономерности, национальная специфика и этапы его развития. Проведен сравнительный анализ теоретико-правовых основ института страхования в Украине и за границей.

В работе определена сущность страховых операций в сфере внешнеэкономической деятельности, охарактеризованы риски и отдельные правонарушения, которые имеют место в данной сфере. Сформулировано авторское понятие “страхование в сфере внешнеэкономической деятельности”.

В диссертационном исследовании также рассмотрены исторические аспекты возникновения и распространения перестрахования на международном уровне. Определена сущность страхового посредничества, как вида страховой деятельности. Проанализировано действующее законодательство, которое регулирует отношения на рынке страховых услуг, систематизированы его основные недостатки, а также определены направления его дальнейшего развития.

В работе подаются выводы, предложения и рекомендации относительно повышения эффективности государственно-правового регулирования страхования в сфере внешнеэкономической деятельности. Диссертация раскрывает комплекс теоретико-методологических и практических вопросов относительно основных направлений дальнейшего развития национального законодательства, которое регулирует отношения в сфере страхования.

В результате исследования автором предложены и обоснованы следующие положения:

сформулировано авторское определение страхования в сфере внешнеэкономической деятельности как комплекс разнообразных видов страхования, которые осуществляются на основании отечественного и международного законодательств, что в свою очередь включают отношения экономического и правового характера и имеют целью обеспечить защиту имущественных интересов хозяйствующих субъектов в случае наступления страхового случая;

обоснованы положения о наличии разнообразных факторов (правового, экономического, социального и морально-этического), которые влияют на страхование в сфере внешнеэкономической деятельности;

рассмотрен вопрос осуществления регулирования страхования в сфере внешнеэкономической деятельности в историко-правовом аспекте от времен возникновения института страхования до настоящего времени, проведен сравнительный анализ заключения страховых операций в прошлом и настоящем;

определены и сгруппированы приоритетные задачи, которые будут оказывать содействие дальнейшему развитию отечественного страхового рынка (разработка и принятие Концепции развития страхового рынка Украины до 2012 года; совершенствование системы налогообложения в сфере страхования; дальнейшее формирование правовой базы участия страхователей в системе социального обеспечения населения; усовершенствование обязательного страхования гражданской ответственности собственников транспортных средств; усиление государственного регулирования и надзора за деятельностью на рынке перестрахования и т.п.);

усовершенствована система правовых и организационно-практических мер, которые будут оказывать содействие снижению уровня страховых правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности (создание правовых основ деятельности обществ совместного страхования; принятие Налогового кодекса Украины; установление основ обязательного страхования, а также определение их приоритетных видов; усовершенствование осуществления государственного надзора за страховой деятельностью на территории Украины);

систематизированы отдельные нормативно-правовые акты, которые регламентируют деятельность института страхования в сфере внешнеэкономической деятельности, и которые не в полной мере отвечали современным требованиям развития нашей страны;

приобрели дальнейшее развитие положення, касающиеся порядка и особенностей осуществления перестрахования и совместного страхования в сфере внешнеэкономической деятельности, в частности разработан проект Закона Украины “О деятельности страхового пула”;

охарактеризованы основные направления совершенствования правовых норм с предоставлением предложений относительно улучшения страхового законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: страхование, государственно-правовое регулирование, страховые операции, внешнеэкономическая сфера, внешнеэкономическая деятельность, перестрахование, страховые посредники, рынок страховых услуг.

SUMMARY

Andrushchenko L.V. State-legal regulation of insurance in the external economic activity sphere. - Manuscript.

Thesis for the PhD (Law) scientific degree on speciality 12.00.07 - Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. - Kyiv National University of Internal Affairs, Kyiv, 2008.

The dissertation is devoted to the research of the state-legal regulation of insurance in the external economic activity sphere. The author determines the concept, principles, operations, risks and specific of insurance in the external economic sphere. She examines some types of insurance offences and the essence of reinsurance institute in the external economic activity sphere. The groups of the factors having an influence on the efficiency of regulation of the activity in the domestic insurance market are emphasized.

The author gives the conclusions, the suggestions and the recommendations concerning the increasing of the efficiency of state-legal regulation of insurance in the external economic sphere. The dissertation examines the complex of theoretical-methodological and practical questions concerning the main directions of subsequent development of national legislation which regulates the relations in the insurance sphere.

Key words: insurance, state-legal regulation, insurance operations, external economic sphere, external economic activity, reinsurance, insurance middleman, market of insurance services.

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.