реферат бесплатно, курсовые работы
 

Депозитні операції з фізичними особами та управління ними

Виходячи з розрахунку темпу приросту обсягів депозитів фізичних осіб можна відмітити, що за період 2003-2004рр. спостерігалося збільшення вкладів до запитання на 4,9%, а строкових вкладів на 21,5%. За період 2004-2005рр. спостерігалося збільшення вкладів до запитання на 118,3%, а строкових на 71,2%.

В наочному вигляді динаміка вкладів населення представлена на рис.2.3

Рис 2.3. Динаміка депозитів до запитання та строкових депозитів населення в АППБ “Аваль”.

Аналізуючи результати розрахунку показників темпу росту та приросту депозитів населення в АППБ «Аваль» за період 2003-2005рр. можна зробити наступні висновки: банк за останні три роки постійно збільшує обсяги вкладів населення, зокрема депозитів до запитання та строкових вкладів, проте просліджується значне збільшення строкових вкладів фізичних осіб.

Виходячи з цього можна сказати, що банк у своїй політиці стосовно залучення коштів фізичних осіб більш орієнтується на залучення строкових вкладів, ніж до запитання. Хоча строкові кошти більш дорогі для АППБ “Аваль”, ніж до запитання, але вони є більш прогнозованими та стабільними для банку і саме ці кошти використовуються для проведення активних операцій та отримання прибутку.

Аналізуючи клієнтську базу АППБ “Аваль” за останні три роки треба звернутися до даних табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Обсяги вкладів в АППБ «Аваль» за групами населення, (млн. грн.)

Група населення (вік)

Значення, станом на

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

21- 30

66,7

5,8%

386,23

12,3%

94,1

7,8%

267

7%

342,5

13%

209

3,2%

31- 40

110,5

9,6%

759,9

24,2%

206,4

17,1%

1106,2

29%

605,9

23%

1058,1

16,2%

41- 51

277,4

24,1%

665,7

21,2%

317,4

26,3%

1045,2

27,4%

711,3

27%

1900,6

29,1%

52 та більше

696,3

60,5%

1328,2

42,3%

588,8

48,8%

1396,1

36,6%

974,8

37%

3363,6

51,5%

Сума

1150,917

100%

3140,096

100%

1206,781

100%

3814,532

100%

2634,524

100%

6531,289

100%

Аналізуючи обсяги вкладень населення за групами вкладників, треба відзначити, що клієнти, яким більше 50 років, є найбільш активними клієнтами банку. Це можна пояснити тим, що АППБ «Аваль» тісно співпрацює з Пенсійним фондом України і тому основним напрямком в розробці нових депозитних продуктів є задоволення потреб саме цієї вікової групи населення.

Але при цьому також спостерігається постійне зростання активності і інших верств населення стосовно вкладень в АППБ «Аваль». Це може свідчити про зростання довіри до банку. Так, темпи приросту вкладів за різними віковими групами депонентів (населення) склали:

за період 2003-2004, на рахунках до запитання вкладників в віці 21-30 років - 141,1%, 31-40 років - 186,8%, 41-51 років - 114,4%, 52 та більше років - 84,6%;

на строкових рахунках вкладників в віці 21-30 років - 69,1%, 31-40 років - 145,6%, 41-51років - 157%, 52 та більше років - 105,1%.

Цей же показник за період 2004-2005рр. становив: на рахунках до запитання вкладників у віці 21-30 років - 364%, 31-40 році - 293,6%, 41-51 років - 224,1%, 52 та більше років - 165,6%;

- на строкових рахунках вкладників у віці 21-30 років - 78,3%, 31-40 років - 95,7%, 41-51 років - 181,8%, 52 та більше років - 240,9%.

Розрахувавши цей показник, можна відмітити, що за останній звітний період спостерігалося значне збільшення вкладів на строкові депозити саме з боку населення у пенсійному віці. За останній рік в АППБ “Аваль” спостерігалася активізація банку на ринку вкладів по роботі з населенням у віці 52 та більше років. Про це може свідчить той факт, що банком було розроблено окрему програму з розширення асортименту видів вкладів саме для пенсіонерів.

Умовами за вкладами (як строковими так і до запитання) для пенсіонерів передбачено більш вигідні умови (більш високі процентні ставки за вкладами, можливість поповнення рахунків, виплата відсотків щомісяця, отримання пенсій по пластикових картках ) ніж для інших клієнтів банку.

З проведеного аналізу видно, що основним джерелом здійснення кредитних і інших активних операцій в теперішній час є строкові депозити населення, одночасно вони же є основним джерелом процентних витрат банку. Крім того із показників структури (питомої ваги) можна зробити висновок, що зрушень у структурі вкладів не відбулося (величини питомої ваги видів вкладів коливаються неістотно). Тому логічно зробити висновок, що значне збільшення обсягів вкладень до запитання пов`язане з зростанням купівельної спроможності населення та відкладанням доходів для споживання, а істотне збільшення строкових вкладів пов`язане з правильно обраною стратегією банку по залученню коштів фізичних осіб, вірним позиціонуванням на ринку банківських послуг, а також урізноманітненням видів депозитних вкладів і індивідуальним підходом до кожного клієнта банку.

Прикладом успішної реалізації нових депозитних програм є виграш АППБ “Аваль” тендеру, який проводився Пенсійним фондом України серед вітчизняних банків. Банк здобув право на виплату пенсій та грошової допомоги населенню на всій території України, розробив та запропонував населенню програму підвищення пенсій, основною рисою якої є комплексне обслуговування пенсіонерів. У рамках програми пенсіонери, які відкрили поточний або картковий рахунок у банку, мали можливість оформити депозитний вклад „Пенсійний” на вигідних умовах, отримати у подарунок міжнародну платіжну картку з безкоштовним обслуговуванням протягом року, дисконтну картку на купівлю медикаментів зі знижкою у мережі аптек свого міста, страховий поліс від нещасного випадку на 1000 грн.

Отже зростання довіри до АППБ “Аваль” з боку населення відобразилось у істотному збільшенні депозитного портфеля фізичних осіб. Обсяг залучених коштів від фізичних осіб на депозитні вклади виріс за 2004 рік у порівнянні з 2003 роком майже у 8 разів, а за 2005 рік - майже у 14 разів. При цьому частка довгострокових залучень коштів у структурі депозитів населення зросла.

2.3 Механізм залучення коштів фізичних осіб в АППБ “Аваль”

Основною стратегічною метою, яку ставить АППБ “Аваль” в процесі управління депозитами фізичних осіб, є забезпечення банку дешевими ресурсами в достатній кількості для проведення активних операцій банку.

Для більш ефективного проведення операцій по залученню депозитів Правлінням АППБ “Аваль” було затверджене рішення про створення спеціального підрозділу в Департаменті неторговельних операцій та платіжних карток - Управління неторговельних операцій та роботи з населенням. Основні завдання, які виконує це Управління - забезпечення банка ресурсами, робота з населенням щодо ведення депозитних рахунків клієнтів, нагляд за тим як проходить залучення коштів населення по мережі філій банку, розробка стратегічних та тактичних планів щодо залучення коштів та методи, за допомогою яких будуть досягатись поставлені цілі, контроль за дотриманням підрозділами банку цих планів та методів у ході своєї діяльності.

Менеджмент депозитів населення в АППБ “Аваль” ставить собі за мету зниження витрат банку при залученні коштів фізичних осіб. Як вже відмічалося раніше, проценти, які нараховує та виплачує банк вкладникам відносяться на збільшення витрат банку, а, отже, й зменшення прибутку банку. Тому банк у своїй політиці стосовно залучення коштів населення керується одним з принципів роботи банку: “дешевше купити - дорожче продати”. Разом з тим, банк розуміє, що процентні ставки за депозитами повинні бути на досить високому рівні, щоб забезпечити вкладникам певний рівень прибутку для підтримки попиту на цей банківський продукт.

Менеджмент депозитів фізичних осіб в АППБ “Аваль” складається з наступних етапів.

На першому етапі проводиться розробка стратегії стосовно залучення коштів населення, та способів досягнення стратегічної мети банку. Останніми роками АППБ “Аваль” орієнтується, стосовно залучення коштів фізичних осіб, на вузький сектор депозитного ринку, а саме на вкладників пенсійного віку. Це обумовлюється тим, що Пенсійний фонд України є одним з акціонерів банку. Разом з тим АППБ “Аваль” працює й на інших секторах ринку депозитів фізичних осіб.

На цьому ж етапі проводиться планування банком розміру твердого залишку коштів на рахунках клієнтів, загального обсягу залучення коштів населення, суми процентних витрат банку за користування вільними коштами клієнтами. При цьому враховуються такі фактори як:

стан даного ринку та зміни кон'юнктури ринку;

економічні та інфляційні процеси в країні;

зміни в законодавчій базі країни;

рівень доходності населення та інші.

В процесі планування банк проводить аналіз окремих груп населення стосовно їх фінансового та соціально-психологічного стану (проводиться аналіз середнього доходу населення, схильність потенційних клієнтів до того, щоб зберігати свої кошти в банку). При цьому менеджери банку розділяють потенційних клієнтів за віковим критерієм ( табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Групи вкладників АППБ “Аваль” за віковим критерієм

Група вкладників

Вік клієнта

1

21-30

2

31-40

3

41-51

4

52 та більше

Результатом аналізу груп населення є визначення, чи готові клієнти тієї чи іншої вікової групи на співпрацю з банком.

Плануючи розмір твердого залишку коштів на рахунках клієнтів, менеджери банку аналізують фактичний розмір залишків на вкладних рахунках в попередні роки по АППБ “Аваль” та комерційних банків - конкурентів в динаміці. Найбільш прогнозованими є строкові депозити в банку, тому що вони залучаються банком на певний строк, про що вказується в депозитному договорі. При цьому забрати кошти з цього рахунку раніше встановленого терміну може змусити вкладника у випадках:

несприятливих змін в економіці країни;

погіршення фінансового стану банку;

зміни депозитної політики в банку (достатньо відчутне зниження процентної ставки за вкладами, збільшення мінімальної суми вкладу та інше).

Планування загального обсягу депозитів фізичних осіб тісно взаємозв'язане з обсягом активних операцій, які АППБ “Аваль” планує проводити, та обсягами інших депозитних та недепозитних джерел залучення ресурсів.

Для просування депозитних продуктів на ринку АППБ “Аваль” обрано інноваційну стратегію маркетингу, тобто банком розробляються нові банківські продукти, що просуваються, переважно, на старих ринках. Так, з 2001 року АППБ “Аваль” почав залучати кошти пенсіонерів не тільки через мережу своїх філій та відділень, але й через мережу Укрпошти. Була впроваджена внутрішня платіжна система для отримання клієнтами банку пенсій за пластиковими картками “Онікс-пенсійний”, впроваджено пенсійний рахунок “до запитання” з процентною ставкою, що в двічі перевищує ставку за рахунками до запитання інших вкладників, за строковим рахунком “Пенсійний” вкладники-фізичні особи можуть отримувати найбільші проценти порівняно з іншими строковими депозитами в АППБ “Аваль”.

На наступному етапі менеджери АППБ “Аваль” встановлюють ціну на депозити, тобто процентні ставки, за якими будуть обчислюватись нарахування клієнтам за їх вкладами, а також умови цього нарахування і сплати. Тобто за допомогою розміру процентних ставок (збільшуючи або зменшуючи їх) банк регулює не тільки клієнтську базу, але й прибутковість банку.

В процесі прийняття рішення стосовно розміру процентних ставок за різними видами депозитів фізичних осіб, менеджери АППБ “Аваль” використовують комбінацію багатофакторного способу ціноутворення та диференціацію тарифних ставок для окремих груп вкладників. Цей спосіб ціноутворення передбачає встановлення більш високих процентів за вкладами для певної групи клієнтів банку (як правило, це вкладники з більш прогнозованими залишками коштів на їх рахунках), так і закріплення найкращих клієнтів банку шляхом встановлення більш прийнятних для них цін та умов за вкладами.

Процентні ставки за депозитами фізичних осіб встановлюються банком, враховуючи процентну політику банку стосовно активних операцій, планового рівня прибутковості цих операцій, стратегії банку стосовно розширення клієнтської бази банку, вартості інших джерел залучення ресурсів. Також враховується вид депозиту (за строковими депозитами процентні ставки вище, ніж за депозитами до запитання).

Банк залишає за собою право змінювати процентні ставки за депозитами у випадку змін економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі країни, кон'юнктури грошових ринків, зміни облікової ставки НБУ.

Процентні ставки за депозитами встановлюються за кожною групою вкладників у відповідності до пріоритетності тієї чи іншої групи для банку.

На третьому етапі проводиться контроль за виконанням планових завдань по залученню коштів населення. У випадку, коли не досягаються планові показники, проводиться аналіз причин, які вплинули на невідповідність фактичних даних плановим та розробляється комплекс дій для зміни існуючого положення (наприклад, зміна процентної політики банку, зміна умов депозитів; про що повідомляються клієнти банку та інше). В таких ситуаціях можлива також й зміна планових параметрів, але це скоріш виключення, ніж практика.

Депозити до запитання АППБ “Аваль” залучає від фізичних осіб найчастіше у вигляді поточних рахунків, картрахунків, ощадних вкладів до запитання.

АППБ “Аваль” відкриває поточні рахунки фізичним особам у національній валюті для проведення розрахунків між собою та з юридичними особами.

Поточні (строкові) рахунки відкриваються на підставі:

заяви (додаток А);

паспорта;

договору на відкриття та обслуговування рахунків між установою банка і вкладника (додаток Б, В);

картки із зразком підпису, що надається в присутності працівника банка (додаток Д);

Для збільшення кредитних ресурсів АППБ “Аваль” залучає депозити фізичних та юридичних осіб.

Банк пропонує фізичним особам такі види депозитів (таблиця 2.8):

Таблиця 2.8

Вкладні (депозитні) рахунки в АППБ «Аваль»

Назва продукту

Строк вкладу

Мінімальна сума вкладу

Умови Вкладу

Вклад “Вільні кошти”

3 місяці

6 місяців

1 рік та 1 день

500 грн.

300 USD

300 EUR

(з пролонгацією/без пролонгації) - виплата відсотків у кінці строку

Вклад “Премія”

3 місяці

6 місяців

1 рік та 1 день

500 грн.

300 USD

300 EUR

(з пролонгацією/без пролонгації) - виплата відсотків щомісяця

Вклад “Заощадження”

3 місяці

6 місяців

1 рік та 1 день

500 грн.

300 USD

300 EUR

(з пролонгацією/без пролонгації) - нараховані відсотки щомісяця додаються до суми вкладу

Мінімальна сума поповнення вкладу

-

100 грн

50 USD

50 EUR

(зазначене обмеження не застосовується для поповнень з використанням постійних доручень)

Вклад “Премія для пенсіонерів”

3 місяці

6 місяців

1 рік та 1 день

50 грн

10 USD

10 EUR

(з пролонгацією/без пролонгації) - виплата відсотків щомісяця

Мінімальна сума поповнення вкладу

-

50 грн

10 USD

10 EUR

(зазначене обмеження не застосовується для поповнень з використанням постійних доручень)

Вклад “Інвестиція”

1 рік та 1 день

(з пролонгацією) - нараховані відсотки щоквартально додаються до суми вкладу

Мінімальна сума поповнення вкладу

100 грн

50 USD

50 EUR

(зазначене обмеження не застосовується для поповнень з використанням постійних доручень)

Можливість зняття частини вкладу без розірвання договору

до 10 % від суми залишку на вкладному рахунку, зафіксованому на 1 число місяця, але не більше 10000 грн.

до 10 % від суми залишку на вкладному рахунку, зафіксованому на 1 число місяця, але не більше 2000 USD

до 10 % від суми залишку на вкладному рахунку, зафіксованому на 1 число місяця, але не більше 2000 EUR

Уповноважений працівник операційного підрозділу АППБ “Аваль” перевіряє отримані від депонента документи на відкриття рахунку, оформляє договір на розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку фізичної особи та передає перелічені документи на підпис керівництву банка.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.