реферат бесплатно, курсовые работы
 

Депозитні операції з фізичними особами та управління ними

Таблиця 2.2

Аналіз активів АППБ “Аваль” в 2002 - 2005 pp. (тис. грн.)

Активи

Значення

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

Грошові кошти та рахунок в НБУ

4265

10494

13761

29735

Позики та аванси, надані банкам

5303

16652

9827

122079

Позики та аванси, надані клієнтам

51628

68803

154858

790431

Основні засоби та нематеріальні активи, нетто

564

605

2818

43765

Інші активи, нетто

3958

4517

5313

20802

Найбільшу питому вагу в структурі активів займають процентні активи, на які на кінець 2005 року припадало 90,64%. Суворе дотримання банком економічних нормативів, зокрема рівня ліквідності, стало можливим завдяки збільшенню коштів на кореспондентських рахунках та в касі банку до 29,7 млн. грн.

В 2005 році діяльність АППБ “Аваль” в сфері кредитування різних галузей економіки була спрямована на їх розвиток. Як і у попередньому році, банк прагнув не лише максимально задовольнити потреби клієнтів, надаючи послуги високої якості, а й сформувати кредитний портфель з оптимальним розподілом кредитного ризику, враховуючи вимоги безпеки та ліквідності.

Темпи росту клієнтської бази у 2005 році дозволили збільшити обсяг кредитного портфеля до 805,89 млн. грн. При цьому якісні характеристики кредитного портфеля покращилися, доля безнадійної до повернення заборгованості склала 0,02%. Диверсифікація кредитного портфеля дозволила оптимізувати кредитний ризик, у тому числі за галузями економіки.

Галузева структура кредитного портфеля банку станом на 31.12.05р. має наступний вигляд:

10% -- кредити промисловим підприємствам;

77% -- кредити підприємствам торгівлі та приватним підприємцям;

13% -- кредити підприємствам інших галузей економіки.

Пріоритетними галузями кредитування у 2005 році були нафтовидобувна та нафтопереробна промисловості, виробництво та харчова промисловість, оптова та роздрібна торгівля.

АППБ “Аваль” постійно вдосконалює методи і форми кредитування. Так, стратегія розвитку банку у 2005 році передбачала пошук нових моделей та інструментів у роботі з позичальниками. Основою процесу розширення клієнтської бази стало послідовне впровадження банком моделі раціонального кредитування, яка поєднує у собі ліквідність забезпечення кредиту, мінімізацію кредитного ризику, доходність кредитної операції та інтереси позичальника, для чого в кредитних підрозділах банку постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації персоналу з подальшим контролем - атестацією працівників. Інтереси позичальників забезпечуються наявністю у банка різноманітних кредитних інструментів, таких як кредитні лінії (прості та револьверні), строкові кредити (в тому числі з графіками надання та погашення), овердрафти, гарантії тощо.

Протягом 2005 року банк продовжував розвивати кредитування фізичних осіб. По системі було впроваджено банківські продукти «Автомобіль у кредит» та «Товари в кредит» для фізичних осіб. Станом на 31.12.05 кредитний портфель фізичних осіб у гривневому еквіваленті склав 7,96 млн. грн. і збільшився порівняно з початком 2005 року майже в 6 разів.

Стратегією розвитку кредитної роботи у 2005 році передбачалося визначення реальних фінансових потреб позичальників та проведення ефективної оцінки кредитного ризику. З метою реалізації стратегічних завдань було вжито заходів:

перегляд та визначення нормативних значень основних показників, за якими проводиться оцінка позичальника;

перегляд методів та підходів до оцінки фінансового стану позичальника, його грошових потоків, аналізу попередньої кредитної історії, факторів (економічних та політичних), які впливають на господарську діяльність позичальника, а також забезпеченості повернення кредиту та якості застави;

перегляд підходів до кредитного моніторингу.

У 2006 році банк планує продовжити запровадження стратегії розвитку кредитної політики завдяки раціоналізації кредитних операцій, спрямуванню коштів у пріоритетні галузі економіки, планомірному поступовому збільшенню обсягів кредитування у національній та іноземній валюті при оптимальному рівні кредитного ризику.

Розширення активних операцій кредитування з формуванням у повному розмірі страхових резервів, високий рівень забезпеченості кредитів, мінімізація банківських ризиків шляхом диверсифікації кредитно-інвестиційного портфеля банку забезпечують високу якість та ліквідність його активів.

Для наочності аналізу активів побудуємо графіки (див. рис.2.2), використовуючи дані таблиці 2.2.

Рис. 2.2. Динаміка активів АППБ «Аваль» протягом 2002-2005 pp.

Якісне управління активами та пасивами банку, ефективна політика щодо залучення та розміщення ресурсів позитивно вплинули на фінансові результати діяльності АППБ “Аваль”, так отриманий в 2005 році чистий прибуток збільшився порівняно з 2004 роком на 1467 тис. грн. або на 148,93% і становить 2452 тис. грн.

Основним джерелом формування операційного доходу та прибутку банку є процентний дохід, який протягом трьох останніх років збільшувався наростаючим підсумком. В 2005 році процентні доходи банку збільшились на 309,75% та досягли при цьому значення 82 569 тис. грн.

Внаслідок ефективної політики банку з управління розміщенням залучених коштів, збільшення процентних доходів відбувалося значно швидшими темпами, що дало змогу отримати на 118,99% процентного прибутку більше, ніж в 2004 році, його розмір становив 34,05 млн. грн.

В зв'язку з активним розвитком регіональної мережі банку, що дозволило розширити як дохідну, так і клієнтську базу, в 2005 році спостерігалося підвищення комісійного прибутку на 5,35 млн. грн., або на 272,01% в порівнянні з минулим роком. Впродовж року АППБ “Аваль” отримав письмові дозволи НБУ, що дали право проводити операції з дорогоцінними металами та здійснювати інкасацію торгової виручки на валютному ринку України В перспективі планується подальше розширення спектру банківських послуг з метою гнучкого задоволення потреб клієнтів.

В результаті залучення банком нових клієнтів, освоєння нових фінансових ринків чистий торгівельний дохід від проведення валютних операцій збільшився на 195,89% та склав 1 080 тис. грн. При цьому протягом 2005 року зменшилась його частка у структурі операційних доходів -- з 1,6% до 1,2%.

В цілому протягом 2005 року структура доходів банку була добре диверсифікована, а їх загальний обсяг збільшувався більш швидкими темпами в порівнянні з підвищенням рівня витрат, що свідчить про ефективну роботу банку.

Суттєве нарощування обсягів діяльності, збільшення штату працівників, розширення мережі філій банку (лише в 2005 році було відкрито 15 філій у різних регіонах України і близько 100 відділень), його регіональна диверсифікація, призвели до певного збільшення небанківських операційних витрат. Але темпи приросту витрат банку був значно нижчим від зростання доходів, тобто ефективність операційної діяльності в 2005 році підвищилась.

Таким чином, в результаті проведеного аналізу, можна зробити висновок, що діяльність банку є ефективною. Основними шляхами поліпшення результативних показників у подальшому мають бути прогресивні структурні зміни в активах, капіталі, зобов`язаннях банку, підвищення дохідності активів за рахунок скорочення частки недохідних і проблемних активів, а також зниження вартості запозичених та залучених коштів, витратності діяльності, насамперед, внаслідок скорочення адміністративних витрат та витрат на утримання персоналу.

2.2 Аналіз вкладень фізичних осіб в АППБ “Аваль”

Одним з етапів управління депозитами фізичних осіб є аналіз операцій по залученню вкладів. Саме інформація, яка поступає до менеджерів різних рівнів банку, в результаті проведеного аналізу, дозволяє визначити рівень виконання планових завдань стосовно залучення коштів населення, визначити фактори які посприяли тим чи іншим способом на відхилення від плану та сформувати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та використання існуючих резервів, визначити місце банку в конкурентному середовищі та обсяг ринку, який займає банк.

Для чіткого уявлення про місце АППБ “Аваль” на депозитному ринку фізичних осіб в України, треба співставити обсяги депозитних портфелів по залученню коштів населення різних комерційних банків.

Згідно з даними Асоціації українських банків побудуємо таблиці показників діяльності банків (табл. 2.3)

Таблиця 2.3

Обсяги депозитів населення банків України

Банк

Депозити фізичних осіб (млн. грн.)

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

Приватбанк

972,624

3315,104

1037,248

4520,971

2387,530

7578,496

Аваль

1150,917

3140,096

1206,781

3814,532

2634,524

6531,289

Укрсоцбанк

185,022

1485,575

216,315

1812,036

599,322

2915,075

УкрСиббанк

90,898

780,545

99,489

1312,183

317,285

2296,970

Надра

90,105

829,952

117,952

1282,217

323,334

2168,547

Фінанси і кредит

46,913

610,858

46,262

786,907

101,441

1664,825

Ощадбанк

2306,448

1136,803

2296,761

1162,918

4447,844

1414,744

Аналізуючи дані таблиці 2.3, треба відзначити, що порівняно з 2003 роком депозитні вклади до запитання в банку зросли на 43,7%, тобто збільшились майже в два рази. Строкові вклади фізичних осіб порівняно з 2003 роком зросли на 48 %.

Обсяги і структура вкладень фізичних осіб характеризується даними, що наведені в таблиці 2.4 по банку «Аваль» та банківській системі України в цілому.

Позитивну тенденцію зростання довіри з боку громадян - вкладників коштів до депозитної політики банку ілюструє зростання питомої ваги вкладів фізичних осіб АППБ “Аваль” у загальному обсязі вкладів по банкам України, що означає зростання як кількості вкладів, так і кількості вкладників.

Вивчаючи показники таблиці 2.4 ми бачимо, що менеджери банку за відносно невеликий час - один-два роки - підняли ресурсну базу банку на новий, більш високий рівень. Про це ж свідчить другий (рейтинговий) номер АППБ «Аваль» в списку всіх комерційних банків України по показнику „Депозити фізичних осіб» станом на 01.01.2006р.

Таблиця 2.4

Обсяги і структура вкладень фізичних осіб

Значення, станом на

Об'єкт дослідження

Сума, всього (млн грн.)

Питома вага вкладень фізичних осіб у загальному обсязі вкладів банків України, %

Частка в зобов`язаннях, %

В тому числі

Кошти до запитання (млн. грн.)

Строкові депозити (млн. грн.)

01.01.03

АППБ «Аваль»

3098,154

13,90

46,80

1096,915

2001,200

01.01.04

АППБ «Аваль»

4291,013

14,71

47,57

1150,917

3140,096

Банківська система

14883,612

100,00

34,48

2735,828

12147,784

01.01.05

АППБ «Аваль»

5021,313

13,47

47,57

1206,781

3814,532

Банківська система

29996,64

100,00

39,36

6441,505

23555,135

01.01.06

АППБ «Аваль»

9165,813

13,72

4 52,34

2634,524

6531,289

Банківська система

37277,050

100,0

36,17

7118,172

30158,879

Для застосування методів аналізу абсолютних і відносних величин та порівняння розраховуємо середні залишки залучених коштів по банку «Аваль» за формулою середньої арифметичної простої (визначається в млн. грн.)

З2003=(3098,154+4291,013)/2=3694,584 (млн. грн. )

З2004 =(4291,013+5021,313)/2= 4656,163 (млн. грн. )

З2005 =(5021,313+9165,813)/2= 7043,563 (млн. грн. )

Бачимо, що відбулося збільшення величини показника за два роки на один порядок, що свідчить про перегляд політики банку в бік активного залучення коштів громадян для проведення активних операцій, що має подвійний, як соціальний, так і економічний ефект: заощаджуються кошти населення, зберігається їх купівельна спроможність, значні ресурси надходять для розвитку і інвестування економіки України.

Розраховуємо базисні і ланцюгові абсолютні зміни обсягів вкладень.

Базисні показники (обсягу вкладень):

2004р =4656,163-3694,584=961,579 млн. грн.

2005 р =7043,563-3694,584=3348,979 млн. грн.

Ланцюгові показники (залучення коштів ):

2004р =4656,163-3694,584=961,579 млн. грн.

2005р =7043,563-4656,163=2387,4 млн. грн.

За базисними показниками ми бачимо зростання обсягів вкладень, а за ланцюговими показниками можна визначити, що це зростання має прискорений характер.

Для визначення швидкості досліджуємих процесів в часі розраховуємо темпи зростання базисного показника.

2004р=4656,163/3694,584*100%=126%

2005р=7043,563/3694,584*100%=190%

Для визначення швидкості досліджуємих процесів в часі розраховуємо темпи розраховуємо темпи приросту ланцюгового показника.

2004р=126%-100%=26%

2005р=190%-100%=90%

розраховуємо абсолютні значення одного проценту приросту вкладень.

А,%=961,579/26=36,984

А,%=2387,4/90=26,527

Тенденція прискорення зростання величини обсягу залучених коштів має стабільний і систематичний характер, що є позитивною ознакою діяльності банку (таблиця 2.5).

Таблиця 2.5

Аналіз депозитних ресурсів АППБ «Аваль», залучених від фізичних осіб

Показник

Значення, станом на

01.01.2004р.

01.01.2005р.

01.01.2006р.

Сума, всього (млн. грн.)

4291,013

5021,313

9165,813

Питома вага (%)

14,71

13,470

13,721

Частка в зобов'язаннях (%)

47,57

47,567

52,337

Кошти до запитання (млн. грн.)

1150,917

1206,781

2634,524

Строкові депозити (млн. грн.)

3140,096

3814,532

6531,289

Аналізуючи данні таблиці 2.5 ми бачимо, що для більш поглибленого аналізу вкладень депозитів населення в АППБ “Аваль” розраховується показник темпу зростання вкладів, який показує, наскільки показник змінився у звітному періоді порівняно з базисним. Цей показник за 2003-2004рр. становить за вкладами до запитання 104,9%, а за строковими вкладами - 121,5%. За період 2004-2005рр. темп зростання за вкладами до запитання дорівнює 218,3%, а за строковими 171,2%.

Також можна розрахувати такий показник, як темпу приросту депозитів фізичних осіб в АППБ «Аваль», який показує, наскільки показник (обсяг депозитів фізичних осіб) у звітному періоді збільшився/зменшився порівняно з базисним.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.