реферат бесплатно, курсовые работы
 

Банківські ресурси

Окрім того, при визначенні депозитної політики необхідно враховувати, що вклади населення - найстійкіша частина залучених банком ресурсів. Як свідчить банківська практика, депозити населення у своїй масі невеликі за розмірами, але досить чисельні й менш рухливі, ніж відповідні вклади юридичних осіб.

Четвертий етап - заключний етап у розробці депозитного меморандуму - розробка програми розвитку. За своїм змістом це комплекс дій із досягнення бажаної позицій банку на депозитному ринку та встановленої частки депозитів у залучених ресурсах. Умовно всі заходи можна класифікувати як заходи організаційного і технологічного характеру. При детальному розгляді програми можна виходити з того, що банк намагається поліпшити свою ресурсну позицію за рахунок збільшення частки депозитів:

Заходи організаційного характеру передбачають наявність відповідної матеріально-технологічної бази для забезпечення приймання депозитів, а саме:

спеціальних приміщень;

зручного місцезнаходження;

гнучкого графіка роботи банку;

спеціально підготовленого персоналу;

рекламно-інформаційних проспектів, буклетів для клієнтів;

сформованої інформаційно-аналітичної бази для оцінки конкурентної позиції банку на ринку депозитних послуг;

ефективних засобів прогнозування ресурсів комерційного банку.

Але значною мірою ці організаційні заходи - досить дорогі й стосуються переважно депозитного обслуговування фізичних осіб.

Заходи технологічного характеру передбачають упровадження політики асортиментної гнучкості, системи управління якістю депозитних послуг, зваженої цінової політики та ефективних методів стимулювання збуту.

У теорії та практиці банківської діяльності України як меморандум депозитної політики не існує, тому, на погляд кандидатів економічної науки Порєчкіна Л.С. і Шульги Н.А., комерційним банком України слід розробити меморандуми депозитної політики банку за схемою 2.

Схема 2. Взаємодія складових депозитної політики комерційного банку.

Меморандум депозитної політики складається з семи самостійних розділів, тісно пов'язаних між собою.

Перший розділ “Мета і завдання депозитної політики” передбачає визначення мети і завдань банку. Метою депозитної політики банку є досягнення максимального прибутку банком при всебічному й комплексному задоволенні потреб клієнтів. Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі стратегічні завдання:

встановлення оптимальних пропозицій між обсягом депозитів та іншим видами залучених банком ресурсів;

визначення політики банку щодо завоювання конкурентних позицій на певних сегментах депозитного ринку.

Стратегічні завдання розробляються на 2-3 роки. У розрізі цих завдань банки можуть вирішувати ряд поточних завдань, до яких належить:

розширення спектра депозитних послуг та їх диверсифікація за різними ознаками (сумою, термінами тощо);

збільшення (зменшення) обсягу депозитних послуг;

вибір цільових клієнтів і розробка пакета різних послуг, що реалізується клієнтами із премією (знижкою);

проведення активної рекламної кампанії з метою залучення нових клієнтів.

Другий розділ “Асортимент депозитних послуг” передбачає наведення переліку депозитних продуктів для корпоративних та фізичних осіб.

У третьому розділі “Цільове призначення депозитного продукту та його переваги для банку і клієнтів” констатується, на яких цільових клієнтів орієнтований той чи інший депозитний продукт, у чому полягають його позитивні сторони для банку та його клієнтів.

У четвертому розділі “Цінова політика” розкриваються принципи цінової політики й методологічні підходи щодо встановлення ціни на депозитний продукт, а також тип стратегії, яку підтримує банк на депозитному ринку (агресивна, помірно агресивна, зважена, пасивна).

П'ятий розділ “Канали, методи збуту продукту і засоби його стимулювання” передбачає визначення збутової політики щодо депозитних продуктів, можливості спільного їх збуту з іншими ринковими інститутами ті методів мотивації потенціальних клієнтів.

У шостому розділі “Організаційно-управлінські заходи” мають бути висвітлені заходи з додаткового залучення персоналу, підвищення його кваліфікації, можливого створення спеціального підрозділу в банку або структурної реорганізації наявних підрозділів, які б займалися відповідним видом діяльності, встановлення сучасного обладнання.

У сьомому розділі “Прибутковість” мають бути відображені доходи й витрати на депозитне обслуговування в розрізі окремих депозитних продуктів, цільових клієнтів та за підрозділами банку, що надають депозитні послуги.

Відповідно до меморандуму депозитної політики банкам рекомендується розробляти каталог депозитних операцій, які містять детальний опис депозитних вкладів і зразки відповідно оформлених юридичних документів.

Аналіз структури і динаміки зростання протягом 1992- 1998 років залучених коштів комерційних банків дає підстави виділити такі головні тенденції розвитку цього сектора ринку кредитних ресурсів:

значні темпи зростання обсягів залучених коштів у національної валюті протягом майже всього розглянутого періоду;

зростання до початку 1995 р. питомої ваги, залучених коштів у іноземній валюті порівняно з національною, зниження цього показника у 1995-1997 рр. і відновлення зростання у 1998 р., що відповідає динаміці валютного курсу гривні;

стабільне зростання питомої ваги строкових депозитів у нац. валюті, починаючи з 1993 р.

незначна амплітуда коливань строкових депозитів і вкладів до запитання в іноземній валюті протягом усього розглянутого періоду;

зростання питомої ваги вкладів фізичних осіб і підприємств приватної форми власності на фоні відповідного зниження залишків на рахунках державних і колективних підприємств;

зростання питомої ваги депозитів домашніх господарств і підприємств, що їх обслуговують, у структурі залучених коштів за секторами економіки.

Загальна сума залучених комерційними банками коштів підприємств, організацій та фізичних осіб у національній та іноземній валютах стабільно зростала протягом усього розглянутого періоду (таб. №1), досягнувши наприкінці жовтня 1998 р. значення 7763 млн. гривень.

ТАБЛИЦЯ № 1.

Кошти на рахунках підприємств, організацій та населення у комерційних банках України.

Вид валюти

Сума в млн. грн.

Структура у %

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Січень-жовтень 1998

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Січень-жовтень 1998

У нац. валюті

18

175

1401

2794

3768

4778

4598

90

64

58

64

69

74

59

У вільноконвер-тованої валюті

2

99

1021

1577

1718

1672

3165

10

36

42

36

31

26

41

Разом

20

274

2422

4371

5486

6450

7763

100

100

100

100

100

100

100

Проте зростання обсягу залучених коштів у національній та іноземній валютах відбувалося залежно від різних чинників із різною швидкістю. Якщо залишки на рахунках у нац. валюті коливалися переважно під впливом коливань обсягу грошової маси, то на залишки на рахунках в іноземній валюті впливало принаймні кілька чинників: поточний баланс міжекспортером та імпортером, коливання валютного курсу гривні, наявність та відсутність обов'язкового продажу валютної виручки.

Питома вага залучених коштів у іноземній валюті в загальній сумі залучених коштів коливалася передусім під впливом поточного валютного курсу гривні. Нестабільність національної грошової одиниці, яка спостерігалася до 1995 року, обумовила швидке зростання (до 42%) у цей період питомої ваги депозитів у вільно конвертованій валюті.

Починаючи з 1995 року валютних курс гривні коливався значно повільніше, а темпи інфляції знизилися, що спричинило наприкінці 1997 року відповідне зниження питомої ваги валютних вкладів у загальній сумі залучених коштів (до 26%).

У серпні 1998 р. міжнародна валютно-фінансова криза поширилася на Україну, що призвело до зниження валютного курсу національної грошової одиниці. Саме цим пояснюється відповідне значення у даний час (до 41%) питомої ваги валютних депозитів. Адже сума валютних вкладів у комерційних банках України обліковується зо поточним валютним курсом НБУ.

Загальна сума залучених коштів у нац. валюті зросла протягом 1992-1997 років, досягнувши наприкінці 1997 р. зростання 4778 млн. грн. (таб. №2). Однак до кінця жовтня 1998 р. відбулося незначне (3,8%) зниження цього показника.

ТАБЛИЦЯ № 2.

Структура залучених коштів КБ у нац. валюті.

Залучені кошти

Сума в млн. грн.

Питома вага (%)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

01-10 1998

1992

1993

1994

1995

1996

1997

01-10 1998

Строкові

3

24

334

671

1331

1819

1760

17

14

24

24

35

38

38

До запитання

15

151

1067

2123

2437

2959

2838

83

86

76

76

65

62

62

Разом

18

175

1401

2794

3768

4778

4598

100

100

100

100

100

100

100

Питома вага строкових депозитів у загальній сумі залучених коштів у нац. валюті протягом 1992-1997 років коливалася в межах 14-24%. Це відповідає значним темпам інфляції в цій період і наявності інфляційних очікувань з боку юридичних та фізичних осіб, що не сприяє зростанню строкових депозитів. Проте у 1996-1998 рр. Політика НБУ, спрямована на підтримку валютного курсу національної грошової одиниці, сформована ще у 1995 році, почала діяти. Одним із позитивних результатів цієї політики стало зростання питомої ваги страхових депозитів у національній валюти до рівня 38%.

Ціна залучених строкових депозитів у іноземній валюті традиційно в 2-3 рази менша, ніж ціна строкових депозитів у нац. валюті, що пояснюється як недостатнім рівнем розвитку валютного кредитування, так і впливом фактора ризику будь-яких кредитних і депозитних операцій у іноземній валюті. Саме тому комерційні банки і їх клієнти-юридичні особи надають перевагу не строковим депозитам, а вкладам до запитання в іноземній валюті.

Динаміка залучення строкових депозитів і вкладів до запитання в іноземній валюті (що обліковується у гривневому еквіваленті) характеризується відносно незначною амплітудою коливань у валютному еквіваленті протягом 1995-1998 років (таб. №3),

ТАБЛИЦЯ №3

Структура залучених коштів комерційних банків у іноземній валюті за строками повернення

.

Залучені кошти

Сума в млн. грн.

Питома вага (у %)

1995

1996

1997

Січень-жовтень 1998

1995

1996

1997

Січень-жовтень 1998

Строкові

605

804

833

1361

38

47

50

43

До запитання

973

914

839

1804

62

53

50

57

Разом

1578

1718

1672

3165

100

100

100

100

так і питомої ваги строкових депозитів у загальній сумі залучених коштів у іноземній валюті, яка коливається протягом цього періоду в межах від 38 до 50%.

Аналіз структури залучених коштів комерційних банків у розрізі форм власності вкладників (таб. 4) дає змогу зауважити зростання питомої ваги вкладів підприємств із приватною формою власності і фізичних осіб - із 15% наприкінці 1995 року до 44% наприкінці жовтня 1998 року. Ця тенденція пов'язана з розвитком ринкових відносин узагалі і процесом приватизації зокрема. Ринок депозитів фізичних осіб у цей період також розвивався досить швидкими темпами.

Із цих же причин із кінця 1995 року питома вага вкладів державних підприємств знизилася з 31 до 17%.

Стосовно зменшення протягом 1997-1998 років залишків на рахунках підприємств колективної форми власності з 56 до 38% , то на цей процес вплинули, принаймні 2 основних негативних чинники:

криза платежів, яка призвела до неспачі обігових коштів, переважно у великих колективних підприємств;

бартеризація торгівельних зв”язків, яка саме протягом 1997-1998 років досягла свого максимуму.

Ці негативні фактори значною мірою вплинули на поглиблення бюджетної кризи у зазначений період.

Розгляд структури залучених коштів комерційних банків у розрізі секторів економіки до яких належать вкладники (таб. №5), виявляє:

швидкі темпи зростання у 1995-1998 роках не лише абсолютних сум, а й питомої ваги вкладів домашніх господарств і підприємств, які їх обслуговують, на фоні відповідного зниження питомої ваги залишків на рахунках підприємств нефінансового сектору;

стрімке збільшення залишків на рахунках підприємств фінансового (небанківського) сектора економіки у 1998 році.

ТАБЛИЦЯ № 4. Структура залучених коштів КБ за формами власності.

Форма власності

Сума в млн. грн.

Питома вага (у %)

1995

1996

1997

Січень-жовтень 1998

1995

1996

1997

Січень-жовтень 1998

Приватна

642

1289

2400

3404

15

23

37

44

Колективна

2361

3085

3167

2953

54

56

49

38

Державна

1367

1112

883

1293

31

20

14

17

Разом

4370

5486

6450

7763

100

100

100

100

ТАБЛИЦЯ №5 Структура залучених коштів КБ за секторами економіки.

Сектор

Сума в млн. грн.

Питома вага (у %)

1995

1996

1997

Січень-жовтень 1998

1995

1996

1997

Січень-жовтень 1998

Фінансовий (небанківський)

17

7

6

199

0

0

0

3

Нефінансовий

3557

3949

3858

4304

81

72

60

55

Домашні господарства

797

1530

2586

3259

19

28

40

45

Разом

4371

5486

6450

7762

100

100

100

100

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.