реферат бесплатно, курсовые работы
 

Банківські операції з кредитування юридичних осіб

Бухгалтерський облік нарахованих, отриманих (сплачених), наперед отриманих (сплачених) доходів за кредитними операціями здійснюється згідно з порядком, визначеним Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 255.

Структура аналітичного кредитного рахунку складається з можливої комбінації цифрових полів до 14 знаків, де обов'язковими є [5]:

ХХХХ КННННННННН

ХХХХ - синтетичний балансовий рахунок

К - ключ рахунку

Значення полів 9 символів ННННННННН самостійно вибираються банком у обліковій політиці і предназначені для ідентифікації філіалу банку та номеру клієнта в ньому. Інші кодові поля аналітичного рахунку, звичайно, не входять до номеру рахунку, а виносяться в додаткові параметри рахунку в „Операційному дні банку”. Додаткові параметри аналітичного рахунку використовуються автоматизованою системою банку для формування статистичної звітності.

Синтетичний облік кредитів здійснюється згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України [5] систематизованим переліком синтетичних рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності.

Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов'язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно, зокрема щодо реквізитів клієнтів та договорів.

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку, класифікації загальних та спеціальних параметрів цих рахунків викладені в окремих нормативно-правових актах Національного банку України.

У Плані рахунків наведені номери та найменування синтетичних рахунків II, III, IV порядків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов'язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків. Першою цифрою номера визначено клас рахунків.

План рахунків складається з дев'яти класів:

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції.

Клас 2. Операції з клієнтами.

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання.

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції.

Клас 5. Капітал банку.

Клас 6. Доходи.

Клас 7. Витрати.

Клас 8. Управлінський облік.

Клас 9. Позабалансові рахунки.

Кожний клас розподілений на:

рахунки II порядку (двозначні розділ);

рахунки III порядку (тризначні група);

рахунки IV порядку (чотиризначні балансовий рахунок).

У класі 2 Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за розрахунками, наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами). Рахунки цього класу використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) суб'єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, фізичними особами.

За рахунками суб'єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

У класі 9 обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.

Синтетичний облік кредитів та зобов'язань з кредитування ведеться за об'єднанням аналітичних рахунків в балансові та позабалансові групи згідно Плану рахунків [3] (табл.А.1 Додатку А).

1.4 Статистична звітність банків про кредитні операції

Правила організації статистичної звітності [7], що подається до Національного банку України (далі Правила), визначають наступний перелік форм статистичної звітності по кредитним операціям комерційних банків та порядок їх заповнення, періодичність їх складання, терміни та способи подання даних до Національного банку України.

Правила передбачено надання наступних статистичних форм звітності комерційних банків про кредитні операції :

а) Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності (форма № 302 - табл.А.2 Додатку А)

Зазначена інформація банків використовується для визначення заборгованості за кредитними операціями, відповідно до яких нараховується резерв на можливі втрати. Інформація надається в розрізі наданих кредитів, гарантій та розміщених депозитів. Розподіл кредитної заборгованості за категоріями ризику здійснюється згідно з параметрами аналітичного обліку на підставі рішень кредитного комітету банку, який зобов'язаний розглядати кредитний портфель для оцінки кредитних ризиків за станом на перше число місяця.

б) Звіт про суми і процентні ставки за кредитами (форма №310Д - табл.А.3 Додатку А)

в) Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами № 310 - табл.3.3(за видами економічної діяльності)

г) Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України - Форма №317 - табл.А.4 Додатку А(класифікація за організаційно-правовими формами господарювання),

Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за кредитами, наданими в економіку України, у розрізі організаційно-правових форм господарювання. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97.

Д) Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за видами економічної діяльності) - Форма № 320

Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за кредитами, наданими в економіку України, у розрізі видів економічної діяльності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України ДК 00996 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441.

Е) Звіт про вимоги за наданими кредитами (класифікація за секторами економіки) - Форма № 321

Під час складання звіту доцільно користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.

Дані про вимоги за кредитами, наданими резидентам та нерезидентам, складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, інституційних секторів економіки K071 та параметра аналітичного обліку R011.

Ж) Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за цільовим спрямуванням) Форма № 322

Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за кредитами, наданими в економіку України за цільовим спрямуванням, а саме кредити, що надані в поточну та в інвестиційну діяльність, у тому числі іпотечні кредити.

З) Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за формами власності) - Форма № 323

І) Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями - Форма № 604(табл.А.5 Додатку А)

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АППБ „АВАЛЬ”

Кредитні операції в АППБ “Аваль” для юридичних осіб сконцентровані в наступних напрямках кредитування [20]:

а) Короткострокові кредити

б) Генеральна кредитна угода

в) Довгострокові кредити

г) Технічний кредит

д) Автомобілі у кредит

е) Міжнародні кредитні лінії

ж) Овердрафт

з) Кредитування сільгоспвиробників

В додатку Г наведений баланс АППБ „Аваль” станом на 01.01.2005 року, який дозволяє провести оцінку обсягів операцій кредитування.

а) Короткострокові кредити

Виходячи з потреб у позикових ресурсах, особливостей бізнесу і фінансового стану підприємства, банк «Аваль» готовий запропонувати кілька варіантів кредитування.

Кредит у разовому порядку передбачає одноразове надання кредитних коштів для оплати конкретного товару (послуги). При цьому погашення заборгованості за кредитом може здійснюватися як наприкінці терміну користування кредитом, так і згідно з встановленим графіком погашення.

Кредит згідно із затвердженим графіком передбачає надання кредитних коштів відповідно до графіку вибірки ресурсів. Порядок погашення такого кредиту встановлюється кредитним договором.

Кредитні кошти надаються як у національній, так і в іноземній валюті під заставу нерухомості, устаткування, транспортних засобів, товарів в обороті, майнових прав на термін від 1 дня до 3 років.

Короткострокові кредити (на термін до 1 року) допомагають заповнити тимчасовий розрив у русі оборотних коштів.

Довгострокові кредити (від 1 року до трьох років) надаються для придбання (модернізації) основних засобів підприємства.

Базові умови надання:

§ Задовільний фінансовий стан клієнта

§ Надання достатнього і ліквідного забезпечення

§ Ефективність запропонованого проекту

§ Процентна ставка за користування кредитом: 21 -- 24% річних у національній валюті, 14 -- 15% річних в іноземній валюті

Остаточний термін і процентна ставка по кредиту визначаються у кожному конкретному випадку залежно від цілей кредитування, окупності кредитованого проекту тощо.

б) Генеральна кредитна угода

Генеральна кредитна угода -- найоптимальніша форма роботи для клієнтів, які регулярно користуються кредитними продуктами банку.

У цьому разі банк на основі аналізу фінансового стану клієнта встановлює для нього кредитний ліміт. Після чого клієнт може користуватися будь-якими кредитними продуктами у межах суми, що не перевищує встановлений ліміт, та протягом зазначеного в угоді терміну.

Переваги для позичальника:

§ можливість оперативного одержання нової кредитної послуги чи зміни складу послуг, що використовуються;

§ істотна економія часу і коштів при прийнятті рішень, підготовці і розгляді документів, підписанні договорів забезпечення тощо.

в) Довгострокові кредити

Для модернізації чи придбання основних засобів вітчизняного чи іноземного виробництва, банк «Аваль» готовий надати унікальну можливість: довгостроковий кредит у національній валюті за мінімальною на українському ринку процентною ставкою у сумі від 500 тис. грн. до 50 млн. грн.

Базові умови надання кредиту:

§ Термін кредитування визначається виходячи з окупності фінансованого проекту, і може досягати 3 років.

§ Сума кредиту може досягати 50 проц. ринкової вартості активів підприємства на момент звернення по кредит, що визначається експертами банку.

§ Підприємство-позичальник повинне профінансувати за рахунок власних коштів не менше 20 проц. загальної вартості проекту.

§ Процентна ставка встановлюється залежно від конкретних умов кредитування у рамках 2223 проц. річних, однак може бути знижена за рішенням кредитного комітету банку в кожному конкретному випадку. Виплата відсотків за користування кредитом проводиться щомісяця.

§ Існуючий бізнес підприємства на момент звернення по кредит повинен забезпечувати можливість обслуговування кредиту (сплата відсотків) протягом усього терміну дії кредитної угоди незалежно від доходів, що прогнозуються інноваційно-інвестиційним проектом.

§ Вартість і вид забезпечення повернення кредиту банк «Аваль» визначає залежно від конкретного проекту.

§ Надання коштів на погашення вже існуючих боргів підприємства, а також на поповнення оборотного капіталу умовами програми не передбачається.

Переваги довгострокового кредитування в банку «Аваль»:

§ Можливість надання відстрочки погашення основної суми кредиту терміном до 18 місяців.

§ Мінімальна для українського ринку кредитна ставка, що не може бути підвищена протягом усього терміну дії кредитного договору.

§ Заявки на одержання кредиту приймаються у кожному з близько 1400 відділень банку «Аваль» по всій Україні.

§ Кошти надаються для придбання товарів капітального призначення як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

§ Гнучкий підхід при визначенні терміну кредиту, процентної ставки за його використання, вартості і виду забезпечення повернення кредиту визначається банком у кожному окремому випадку.

Для участі у програмі підприємство повинне надати необхідний пакет документів у будь-яку з 1400 установ АППБ «Аваль» у всіх регіонах України. Базовими підрозділами для безпосереднього розгляду проектів є Центральний офіс банку «Аваль» (м. Київ), обласні дирекції і філіали.

Кредитні ресурси надаються після ухвалення позитивного рішення кредитного комітету банку «Аваль» і затвердження проекту Нацбанком України.

г) Технічний кредит

Основна мета технічного кредитування -- прискорення розрахунків з контрагентами, а також проведення взаємозаліків для оптимізації структури дебіторської і кредиторської заборгованості.

Кредити для прискорення розрахунків в інвалюті у разі якщо у вашого підприємства виникла необхідність терміново зробити платіж за зовнішньоекономічним контрактом, а придбання інвалюти на міжбанківському валютному ринку в цей день з технічних причин неможливе (наприклад, необхідну суму в національній валюті було перераховано у банк із запізненням), або

-- розрахунки по внутрішніх або зовнішньоекономічних контрактах, а кошти, перераховані контрагентом на ваш рахунок у банк за зовнішньоекономічним контрактом, з технічних причин ще не надійшли, банк готовий оперативно розглянути питання про надання підприємству короткострокового кредиту для прискорення розрахунків в операціях з іноземною валютою під заставу коштів, зачислюваних в описаних вище випадках на рахунки в банку «Аваль».

Кредити для проведення взаємозаліків у разі, якщо у вашого підприємства накопичилася дебіторсько-кредиторська заборгованість, що стикається із групою інших підприємств, оптимальним рішенням може стати використання кредитних коштів нашого банку. Протягом одного банківського дня кредитні кошти, отримані одним з підприємств, пройдуть по рахунках усіх підприємств групи, відкритих у банку «Аваль», і погасять взаємну заборгованість.

д) Автомобілі у кредит

Програма діє для юридичних осіб і передбачає кредитування на купівлю автомобілів у автодилерів* -- партнерів АППБ «Аваль».

Базові умови:

1. Особистий внесок позичальника складає 1040% від вартості автомобіля.

2. Одним з головних забезпечень повернення кредиту є застава автомобіля, придбаного на кредитні кошти. Договір застави завіряється нотаріально.

3. Термін кредитування для всіх автомобілів -- до 60 місяців;

4. Розмір процентної ставки залежить від терміну кредитування і марки автомобіля.

5. Обов'язкове страхування громадянської відповідальності власника та повне КАСКО за рахунок позичальника на весь термін дії кредиту.

Для участі у програмі «Автомобіль у кредит» необхідно:

1. Звернутися до автодилера (згідно з переліком), визначитися з маркою, комплектацією та ціною автомобіля й одержати перелік документів, необхідних для надання кредиту, а також акт вибору автомобіля зі специфікацією та вказанням повної вартості автомобіля.

2. Звернутися до ближчого до Вас відділення банку.

3. Після одержання позитивного рішення банку щодо кредитування укласти з автодилером договір купівлі-продажу автомобіля й оплатити автодилеру власний внесок.

4. Оформити постійне реєстраційне посвідчення на транспортний засіб й укласти договір застави автомобіля з банком і договір страхування майна з погодженими банком страховими компаніями, після чого вам будуть надані кредитні кошти.

Загальні умови кредитування юридичних осіб за програмою «Автомобіль у кредит» представлені в табл.Б.1 Додатку Б.

е) Міжнародні кредитні лінії

Крім кредитних продуктів за рахунок власних коштів, банк «Аваль» пропонує юридичним особам-резидентам України кредити в рамках кредитних ліній західних фінансово-кредитних інститутів, зокрема:

§ для малого і середнього бізнесу -- Європейського банку реконструкції і розвитку;

§ для імпортерів товарів капітального призначення -- банку "Bankgesellschaft Berlin" (ФРН).

Переваги кредитування у рамках міжнародних кредитних ліній:

§ можливість одержання ресурсів на придбання основних засобів як вітчизняного, так і західного виробництва;

§ можливість довгострокового кредитування (на термін до п'яти років);

§ мінімальна процентна ставка за користування ресурсами (1012 % річних).

Малим і середнім приватним підприємствам банк «Аваль» готовий надати кредити від 125 тис. дол. США до 2,5 млн. дол. у рамках кредитних ліній Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) для малих і середніх приватних підприємств для:

§ короткострокового фінансування витрат на сировину і запасні частини для подальшої переробки чи використання у виробництві;

§ довгострокового фінансування засобів виробництва і зв'язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу;

§ фінансування лізингу;

§ короткострокового фінансування експортних контрактів.

Відповідно до вимог ЄБРР, кредити у рамках цієї лінії не можуть бути надані:

§ для покриття існуючих зобов'язань приватних підприємств перед банківськими закладами;

§ для інвестицій у цінні папери.

Базові умови надання кредитів:

§ Кредити на відновлення основних засобів надаються на термін до 5 років (у т.ч. пільговий період без погашення основної суми -- до двох років), кредити для поповнення оборотного капіталу -- до 1 року.

§ Процентна ставка по кредиту не перевищує LIBOR + 8%.

§ Надані у заставу активи повинні покривати не менше 120 % від початкового розміру кредиту.

§ Позичальник повинен підтримувати страхування застави у повному обсязі протягом усього терміну дії кредиту.

Додаткові платежі:

§ одноразова комісія за надання кредиту в розмірі 2% від затвердженої суми кредиту (може бути включена до суми кредиту, і в такий спосіб реально оплачуватися протягом усього терміну погашення кредиту);

§ плата за зобов'язання у розмірі 0,5% річних від суми будьякої затвердженої, але не обраної частини кредиту.

Вимоги до проектів, для реалізації яких надаються кредити:

1. Проект не повинен бути зв'язаний з ігровим бізнесом, виробництвом тютюнових виробів, міцних (із вмістом алкоголю >15%) напоїв, зброї і військового спорядження, а також товарами чи діяльністю, внесеною у Природоохоронний список ЄБРР.

2. Кожен проект затверджується на основі оцінки, проведеної банком і кредитним радником ЄБРР, включаючи перегляд детального бізнес-плану.

3. Мінімальний розмір проекту -- 180 тис. дол. США.

4. Максимальний розмір проекту -- 4 млн. дол. США.

5. Позичальник (спонсор) повинен внести не менше 30% вартості проекту за рахунок власних ресурсів (у вигляді основних фондів, сировини й ін. активів, включаючи значну суму в грошовій формі).

6. Закупівля товарів і послуг повинна здійснюватися за ринковими цінами і за принципом тендера відповідно до правил ЄБРР; рішення про капітальні інвестиції повинно прийматися з урахуванням ефективності вкладень коштів на конкурентній основі.

Вимоги до позичальників:

§ Підприємство повинно бути зареєстровано в Україні як юридична особа і відноситися до приватного сектора чи контролюватися ним.

§ Кількість постійних працівників не повинна перевищувати 500 чол.

§ Підприємство не повинно бути зв'язано з банком, що надає кредит.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.