реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аспекти нарахування процентів в банку

а) 1 раз на рік;

б) 1 раз на квартал.

Розглянути і визначити розмір перших двох платежів.

Варіант

А

Б

В

10.

5500

19

6

Ануїтетна форма - погашення кредиту здійснюється рівними частинами протягом всього терміну кредитування. Щомісячні рівновеликі платежі включають в себе виплати тіла кредиту і відсотків за користування кредитом. Позитив ануїтетною схеми полягає в тому, що на початку виплати кредиту щомісячні платежі будуть менше ніж при стандартній схемі погашення кредиту. Негатив - загальна сума сплачених відсотків банку за користування кредитом буде більше.

Якщо внески на погашення кредиту будуть здійснюватись p раз на рік, сума сплачуваних відсотків, визначена аналогічно, буде дорівнювати:
Загальна сума, яку необхідно погасити складає:

І = D g np + 1,

p 2

де D - сума кредиту;

р - кількість виплат на рік;

n - кількість років;

g - річна ставка відсотків по кредиту в відносних одиницях.

1) Визначити суму нарахованих процентів, якщо платежі будуть здійснюватись 1 раз на рік:

Загальна сума боргу складе:

а розмір внесків 1 раз в рік складе:

2) Визначити суму нарахованих процентів, якщо платежі будуть здійснюватись 1 раз на квартал:

Загальна сума боргу складе:

а розмір щоквартальних внесків складе:

Відповідь: виплата кредиту 1 раз на рік становить - 2158,75 грн., щоквартально становить суму - 482,54 грн.

Задача 9

Ощадний сертифікат номіналом А грн. з нарахуванням процентів за ставкою Б % річних і терміном на півроку куплені банком за 100 днів до погашення і продані через 40 днів. Ставка процентів по депозитам на ринку на момент купівлі і продажу складали В% і Г% річних, відповідно. Визначити доходність даної операції для банку за ефективною ставкою простих процентів.

Варіант

А

Б

В

Г

10.

5500

19

10

8

Ощадний сертифікат - це аналогічний документ, але який видається виключно фізичній особі як свідоцтво про внесення нею грошей на банківський рахунок та надає право власнику на отримання відповідної суми і процентів.

Доход від операцій з купівлі - продажу депозитних сертифікатів визначається як різниця між цінами їх продажу (Р1) і купівлі (Р2).

Розв'язування:

Р1

Р2

Відповідь: доходність даної операції для банку за ефективною ставкою простих процентів становить - 83,85грн.

Задача 10

Визначити найбільш прийнятний варіант інвестиційного проекту на основі оцінювання доходності використаного капіталу за наступними даними:

Показник

І варіант

ІІ варіант

Початкова грошова вартість вкладеного капіталу, грн.

70 000

70 000

Очікуваний термін реалізації проекту (експлуатації), років

4

4

Очікувана залишкова вартість, грн.

10 000

15 000

Очікуване надходження грошових коштів (грошовий потік), грн.:

- у перший рік

25 000

35 000

- у другий рік

25 000

30 000

- у третій рік

25 000

15 000

- у четвертий рік

30 000

15 000

Розв'язування:

І Варіант

За умови, що компанія застосовує метод рівномірного списання основного капіталу, дохід може обчислюватися як грошовий потік мінус амортизація. Щорічні відрахування на амортизацію становлять:

(70000 - 10000) / 4 = 15000.

Щорічний потік доходу буде таким:

Рік

Грошовий потік
мінус амортизація

Дохід

1-й

25000 - 15000

10000

2-й

25000 - 15000

10000

3-й

25000 - 15000

10000

4-й

30000 - 15000

20000

Разом

50000

Середній щорічний дохід: 50000 / 4 = 12500 грн.

Початковий вкладений капітал становить 70000 грн (початкова вартість плюс робочий капітал). Середня вартість вкладеного капіталу обчислюється: (початковий капітал - залишкова вартість) / 2 + залишкова вартість + робочий капітал. Тобто:

(70000 - 10000) / 2 + 10000 = 40000 грн

Отже, дохідність на вкладений капітал становить 12500/70000 = 0,1786 або 17,86%, а дохідність на середню вартість вкладеного капіталу -- 12500/ 40000 = 0,3125, або 31,25%.

ІІ Варіант

За умови, що компанія застосовує метод рівномірного списання основного капіталу, дохід може обчислюватися як грошовий потік мінус амортизація. Щорічні відрахування на амортизацію становлять:

(70000 - 15000) / 4 = 13750 грн.

Щорічний потік доходу буде таким:

Рік

Грошовий потік
мінус амортизація

Дохід

1-й

35000 - 13750

21250

2-й

30000 - 13750

16250

3-й

15000 - 13750

1250

4-й

15000 - 13750

1250

Разом

4000

Середній щорічний дохід: 40000 / 4 = 10000.

Початковий вкладений капітал становить 70000 грн (початкова вартість плюс робочий капітал). Середня вартість вкладеного капіталу обчислюється: (початковий капітал - залишкова вартість) / 2 + залишкова вартість + робочий капітал. Тобто:

(70000 - 15000) / 2 + 15000 = 42500 грн

Отже, дохідність на вкладений капітал становить 10000/70000 = 0,1429, або 14,29%, а дохідність на середню вартість вкладеного капіталу --10000/ 42500 = 0,2353, або 23,53%.

Задача 11

Визначити доцільність інвестиційного проекту тривалістю 4 роки, необхідна дохідність вкладень за яким становить 20 %, а загальна сума вкладень на реалізацію проекту складає 70 000 грн. Очікувані грошові потоки (без врахування амортизації): за 1-й рік - 25 000 грн.; за 2-й рік - 25 000 грн.; за 3-й рік - 25 000 грн.; за 4-й рік - 30 000 грн.

Рік t

Потік

і1 - 20 %

1 / (1+0,2)4

NPV

0-й

-70000

1

-70000

1

+25000

0,833

20825

2

+25000

0,694

17350

3

+25000

0,579

14475

4

+30000

0,482

14460

- 2890

- 70000 + 20825 + 17350 + 14475 +14460 = 2890 грн.

Теперішня вартість проекту та потоку платежів складає NVP - ( - 2890) грн..

Оскільки показники є негативними то від цього проекту треба відмовитись.

Задача 12

Український імпортер уклав угоду з американським експортером на поставку обладнання. В умовах платежу зазначено: форма розрахунків - документарний акредитив. Визначити економічний ефект від використання цієї форми:

Умови акредитиву

Відкриття

0,5 % min 20 дол. США,

max 700 дол. США

Термін акредитиву

2 місяці

Виконання акредитиву

30 дол. США

Ставка по депозитах до запитання

1,5 % річних

Сума контракту

500000 дол. США

Документарний акредитив - це грошове зобов'язання банку, яке виставляється на підставі доручення його клієнта-імпортера на користь експортера.

Рішення задачі

Відкриття акредитиву:

1) 500000 $ * 0,5% = 2500 $, але умовою передбачено не більше 700 $, тому витрати на відкриття акредитиву будуть дорівнюватися 700 $;

2) Витрати на виконання акредитиву згідно з умовами задачі складуть 30 $.

3) Відсотки за користування коштами клієнта, що сплачується банком складуть:

$;

4) Економічний ефект:

доходи: 1250 $ - 700 $ - 30 $ = 520 $,

відповідно економічна ефективність складе:

Задача 13

Розрахувати лізингові платежі за наступними умовами фінансового лізингу з повною окупністю:

Умови лізингового договору

1. Вартість обладнання

10 тис. грн.

2. Строк його повної амортизації

5 років

3. Річна норма амортизації

20 %

4. Строк лізингу

5 років

5. Процентна ставка за кредит

5 %

6. Розмір комісії по лізингу

3 %

7. Ставка податку на додану вартість

20 %

Лізингові послуги -- відносно нові, нетрадиційні види банківських послуг. Лізинг можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, що надається в майновій формі і погашення якого здійснюється в розстрочку.

До складу лізингового платежу включаються амортизаційні відрахування, плата за ресурси, лізингова маржа, премія за ризик.

Рішення задачі

За рівномірної системи амортизаційних відрахувань розмір річної амортизації складе:

10000 * 20 / 100 = 2000 грн.

Але оскільки розмір плати за кредитні ресурси, комісійної винагороди, а, отже, і податку на додану вартість залежить від залишкової вартості обладнання, то розрахуємо середньорічну вартість обладнання на 5 років:

Період

Вартість обладнання на початок року

Річна сума амортизації

Вартість обладнання на кінець року

Середньорічна вартість обладнання

1-й

10000

2000

8000

9000

2-й

8000

2000

6000

7000

3-й

6000

2000

4000

5000

4-й

4000

2000

2000

3000

5-й

2000

2000

-

1000

Загальний розмір лізингового платежу за перший рік складе:

Амортизаційні відрахування

2000 грн.

Відсотки за кредит

9000*0,05=450грн.

Комісійна винагорода лізингодавцю

9000*0,03=270грн.

Виручка за лізинговою угодою, за вирахуванням ПДВ

450 + 270 = 720 грн.

Сума ПДВ

720*0,2=144 грн.

Загальна сума лізингових платежів

2000 +6 450 + 270 + 144 = 2864 грн.

Аналогічним чином розрахуємо суму лізингових платежів і на наступні роки.

Період

Амортиза

ційні відрахування

Відсоток за кредит

Комісійні

Виручка за вирахуванням ПДВ

ПДВ

Загальна сума лізингових платежів

1 - й

2000

450

270

720

144

2864

2 - й

2000

350

210

560

112

2672

3 - й

2000

250

150

400

80

2480

4 - й

2000

150

90

240

48

2288

5 - й

2000

50

30

80

16

2096

Всього

10000

12502

750

2000

400

12400

Загальна сума лізингових платежів за 5 років складає 12400 грн. Залежно від фінансового стану лізингодавця і лізигоодержувача і їх домовленості графік платежів може бути дегресивним, рівномірним чи регресивним.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.