реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аспекти нарахування процентів в банку

Аспекти нарахування процентів в банку

Задача 1.

На основі показників, наведених нижче у тис. грн., побудуйте умовний баланс комерційного банку «Х»: статутний капітал 7500; нерозподілений прибуток 5572; кошти в касі та на коррахунку в НБУ 8808; кошти на коррахунках в інших банках 68607; залишки на поточних рахунках клієнтів банку 40009; переоцінка основних засобів 25; цінні папери на продаж 7886; кредити та заборгованість клієнтів 20377; кошти інших банків, розміщені на коррахунку банку 40457; капіталізовані дивіденди 4200; резерви 839; довгострокові вкладення в дочірні установи 153; основні засоби та нематеріальні активи 1083; боргові цінні папери, емітовані банком 1552; нараховані доходи до отримання 964; нараховані витрати до сплати 408; інші активи 559; інші зобов'язання 7128; вклади та строкові депозити 747.

Ря-

док

Актив

Тис. грн..

1

Кошти та залишки в НБУ

8808

2

Кошти в інших банках

68607

3

Цінні папери на продаж

7886

4

Кредити та заборгованість клієнтів

20377

5

Довгострокові вкладення в дочірні установи

153

6

Основні засоби не матеріальні активи

1083

7

нараховані доходи до отримання

964

8

Інші активи

559

9

Усього активів

108 437

Зобов'язання

10

Кошти банків

40457

11

Кошти клієнтів

40009

12

Інші депозити

747

13

Інші зобов'язання

7128

14

Усього зобов'язань

88 341

Власний капітал

15

Статутний капітал

7500

16

Капіталізовані дивіденди

4200

17

Резерви

839

18

Нерозподілений прибуток

5572

19

Переоцінка основних засобів

25

20

Боргові цінні папері цінні папери, емітовані банком

1552

21

Нараховані витрати до сплати

408

20

Усього власного капіталу

20096

19

Усього пасиву

108 437

Відповідь: актив - 108437, пасив - 108437.

Задача 2.

На основі спрощеного балансового звіту банку (в ум. гр. од.) скласти результативні балансові звіти А, Б, В, Г після здійснення кожної операції. При цьому вихідний балансовий звіт передує кожній операції:

а) гроші за розрахунковим чеком на суму 50 ум. гр. од., отримані одним з вкладників банку та покладені ним в інший банк;

б) вкладник зняв зі свого рахунку готівкою 50 ум. гр. од. Банк відновив втрату своєї готівки, отримавши її в розмірі 50 ум. гр. од. в НБУ;

в) розрахунковий чек на суму 60 ум. гр. од., наданий іншим банком, розміщено у даному банку;

г) банк продав державні цінні папери (ОВДП) на суму 100 ум. гр. од.

Вихідні дані:

Статті балансового звіту

Вихідні данні,ум. гр. од.

Активи:

Каса банку

100

Резерви

200

Кредити

500

Цінні папери

200

Баланс

1 000

Пасиви:

Залишки на поточних рахун-ках та депозити

900

Власний капітал

100

Баланс

1 000

На основі спрощеного балансового звіту банку (в ум. гр. од.) скласти результативні балансові звіти А, Б, В, Г після здійснення кожної операції. При цьому вихідний балансовий звіт передує кожній операції:

Статі

А

Б

В

Г

Актив

Зміни

Результат

Зміни

Результат

Зміни

Результат

Зміни

Результат

Каса

-

100

-50+50

100

-

100

-

100

Резерв

- 50

150

- 50

150

+60

260

+ 100

300

Кредити

-

500

-

500

-

500

-

500

Цінні папери

-

200

-

200

-

200

-100

100

Баланс

- 50

950

- 50

950

+60

1060

0

1000

Залишки та депозити

- 50

850

- 50

850

+60

960

-

900

Власний капітал

-

100

-

100

-

100

-

100

Баланс

800

950

- 50

95

+60

1060

-

1000

Задача 3.

Вклад у розмірі А грн. покладено в банк Б поточного року і запитано В поточного року, ставка за депозитами дорівнює Г% річних. Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи германський, французький та англійський методи їх нарахування.

Варіант

А

Б

В

Г

10.

5500

10.01.

10.10.

19

Розв'язування: Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи германський, французький та англійський методи їх нарахування.

1) Германський

2) Французький

3) Англійський

Відповідь: нарахування процентів використаними методами

германський - 781,66 грн.,

французький - 790,02 грн.

та англійський метод - 782,71 грн.

Задача 4.

Складні проценти на вклади нараховуються щоквартально за річною ставкою А% річних. Визначити суму процентів, нарахованих на вклад Б грн.:

а) за півроку;

б) за два роки.

Варіант

А

Б

10.

19

5500

Складний процент -- це процент, який нараховується на суму, що складається з суми вкладу (депозиту) та не витребуваних процентів, після закінчення кожного кварталу чи іншого строку, визначеного в договорі банківського вкладу (депозиту).

Розв'язування:

а) за півроку;

d = 2 = 6033,5

6033,5 - 5500 = 533,5

б) за два роки;

d =8 = 7975

7975 - 5500 = 2475

Відповідь: 1) за півроку банк нарахував за складними відсотками - 533,5 грн., в сумі - 6033,5 грн.

2) за два роки банк нарахував за складними процентами - 2475 грн., в сумі - 7975 грн.

Задача 5.

Вклад у сумі А грн. покладено в банк на півроку з щомісячним нарахуванням складних процентів за номінальною ставкою Б% річних. Визначити реальний доход вкладника, якщо рівень інфляції складав В% на місяць.

Варіант

А

Б

В

10.

5500

19

10

При нарахуванні складних відсотків щомісячним нарахуванням одержимо нарощену суму:

St = S0 *(1+ im/m) mt = 5500*(1 + 0,19 / 12)6 = 5500 / 1,093 = 6011,5 грн.

У фінансових розрахунках повинна враховуватися інфляція. З одного боку, сума, покладена, наприклад, на депозит збільшиться, а з іншого боку - втратить свою реальну вартість у результаті інфляції. Для визначення нарощеної суми з урахуванням інфляції використовують алгоритм

S інф = S0 * (1 + im/m) t / (1 + h) t

де S інф -- нарощена сума з урахуванням інфляції; S0 -- базова сума; im -- річна номінальна банківська ставка, що застосовується m разів на рік; h -- очікуваний місячний темп інфляції; t -- число місяців.

S інф = 5500 грн. х (1 + 0,19/12)6 / (1+0,1)6 = 3393,5тис.грн.

Ерозія капіталу складе: 3393,5 грн. - 5500 грн. = - 2106,5 грн.

Найчастіше фінансові операції мають тривалий характер, складаються не з одного разового платежу, а з потоків платежів і нерідко з різними знаками.

Відповідь: реальний доход вкладника за 6 місяців з урахуванням інфляції склав - (- 2106,5) грн.

Задача 6

При відкритті ощадного рахунку з нарахуванням простих відсотків за ставкою А% річних 20.05 поточного року на рахунок покладено суму Б грн. Потім, 5.07 поточного року на рахунок добавлено В грн., 10.09 поточного року з рахунку знято суму Г грн., а 20.11 поточного року рахунок було закрито. Визначити, яку суму отримає вкладник при закритті рахунку. У розрахунках використовувати германський метод для визначення кількості днів та методику процентних чисел для визначення суми нарахованих процентів.

Варіант

Б

В

Г

А

10.

5500

9500

6500

19

Розв'язування: для визначення суми яку отримає вкладник при закритті рахунку, у розрахунку використовуємо германський метод.

1) 20.05 поточного року на рахунок покладено суму 5500 грн.

2) 5.07 поточного року на рахунок добавлено 9500 грн.,

3) 10.09 поточного року з рахунку знято суму 6500 грн.,

4) 20.11 поточного року рахунок було закрито і отримали суму

Відповідь: вкладник при закритті рахунку отримає суму - 9443,6 грн.

Задача 7

Фірма продала товар з відстрочкою платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю А тис. грн. та строком погашення Б днів. Через В днів з моменту оформлення векселя фірма передала його до банку для врахування. Процентна ставка за кредитними операціями банку становить Г% річних. Визначити суму, яку фірма зможе отримати від банку за врахований вексель.

Варіант

А

Б

В

Г

10.

5500

75

25

19

Розв'язування:

Простий вексель - це вексель виданий у формі безумовного наказу здійснити платіж.

Дисконтна ставка, що застосовується банком при врахуванні векселів, тісно пов'язана з процентною ставкою по звичайних кредитних операціях і може бути розрахована за формою.

= 18,72%

Розрахунок суми, яка належить сплатити пред'явити векселя у момент його врахування банком, можна здійснити за формулою.

Відповідь: сума, яку фірма може отримати від банку за врахований вексель складає 5357 тис. грн.

Задача 8

Кредит у розмірі А грн., виданий за ставкою Б% річних і повинен погашатися рівними частинами протягом В років. Визначити суму нарахованих процентів, якщо платежі будуть здійснюватись:

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.