реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

Всі умови щодо нарахування відсотків визначаються в договорі на відкриття рахунку фізичній особі. Відсотки за рахунками вкладників можуть сплачуватися при погашенні депозиту, періодично (щомісяця, щоквартально, тощо) та авансом, що обумовлюється в депозитному договорі.

Проценти за депозитами можуть перераховуватись на поповнення депозиту (капіталізація процентів), якщо це обумовлено в депозитному договорі між ТОВ “Укрпромбанк” та вкладником. Нарахування відсотків за вкладами з урахуванням суми поповнення здійснюється за відсотковою ставкою, обумовленою в договорі на відкриття депозитного рахунку, яка встановлена відповідно до початкової суми внеску.

Сплата відсотків авансом (на період) проводиться одночасно із внесенням коштів на депозит. Сума, отримана від депонента, буде менша від номіналу депозиту (вказаного в угоді) на суму сплачених авансом відсотків. Сплачені авансом відсотки не рідше одного разу на місяць протягом строку депозиту амортизуються з віднесенням відповідної суми на процентні витрати.

В ТОВ “Укрпромбанк” розрахунок відсотків за вкладами фізичних осіб проводиться за такою формулою:

де СП - сума процентів за вкладом;

ПС - процентна ставка за вкладом;

ДП - кількість календарних днів, періоду за який проводиться нарахування процентів за вкладом;

ФДР - фактична кількість днів у році.

Нараховані відсотки за рахунками фізичних осіб зараховуються на рахунок у повних одиницях валюти з двома десятковими знаками. Виплата готівки в іноземній валюті здійснюється в повних одиницях валюти.

Дострокове зняття депозиту або припинення депозитного договору можливе з ініціативи депонента, якщо це зазначене в депозитному договорі.

В разі, якщо депонент вимагає повернення депозиту до закінчення дії депозитного договору, банк, згідно з умовами депозитної угоди або застосовує процентну ставку, встановлену для депозитів до запитання (при цьому різниця між нарахованими та фактично сплаченими депоненту відсотками вважається як зниження процентних витрат банку), або проценти за вкладом за останній період зовсім не сплачуються депоненту.

За окремими видами депозитів фізичних осіб депоненти можуть поповнювати свій рахунок. При цьому внесена сума дораховується до залишку вкладу і в подальшому проценти будуть нараховуватись на всю цю сумарну суму вкладу (тепер вона і буде складати залишок по вкладу).

Фізична особа - власник депозиту може видати іншій особі довіреність, засвідчену нотаріально, або довіреність (Додаток Ж), прирівняну до нотаріально посвідчених.

Доручення на вклади мають право оформляти тільки повнолітні вкладники. Вони можуть бути одноразові і на тривалий строк, оформлені як поза банком, так і в банку безпосередньо на особових рахунках вкладників. Доручення на вклад не можна оформляти на неповнолітню особу.

На дорученні має бути вказано дата видачі і обов'язково підпис вкладника. Доручення оформляється на одну чи кілька осіб терміном не більше ніж три роки (якщо термін не вказаний - доручення дійсне протягом року ) в присутності представника вкладника або без нього. Видача готівки фізичній особі по довіреності проводиться після пред'явлення довіреною особою паспорта та вкладної книжки. З того моменту, коли банку стає відомо про скасування довіреності, смерті власника рахунка, який видав довіреність, визнання громадянина недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім від самої довіреної особи, чи з інших достовірних джерел, банк припиняє виконання розпоряджень за рахунком від довіреної особи.

Депозит може бути заповіданий фізичною особою - депонентом згідно заповіту (Додаток К). Депонент має право змінювати або скасовувати заповіт.

Заповідальні розпорядження на вклади оформляються в ТОВ “Укрпромбанк” на особових рахунках вкладників, якщо вони оформлені поза банком - то обов'язково завіряються нотаріально. Вклади можуть заповідатися будь-якій особі (групі осіб), які входять чи не входять в коло спадкоємців згідно із законом, а також різноманітним організаціям чи державі.

Операції з вкладами та депозитами населення обліковуються на пасивних балансових рахунках 2-го класу “Операції з клієнтами” Плану рахунків бухгалтерського обліку в комерційних банках.

Операції з коштами на рахунках до запитання фізичних осіб обліковуються на рахунках:

2620 “Поточні рахунки фізичних осіб”

2621 “Кошти за довірчими операціями фізичних осіб”

2622 “Кошти в розрахунках фізичних осіб”

2625 “Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками”

2628 “Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб”

Операції за строковими вкладами фізичних осіб обліковуються на рахунках:

2630 “Короткострокові депозити фізичних осіб”

2635 “Довгострокові депозити фізичних осіб”

2638 “Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб”

Існують такі основні проводки в бухгалтерському обліку при проведенні операцій по депозитам фізичних осіб:

1. Облік номіналу депозиту (депоненту відкривається рахунок після оформлення відповідної документації):

Дт. 1001 “Банкноти та монети в касі банку”, 1200 “Коррахунок в НБУ”, 2600 “Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності”.

Кт. 2620, 2630, 2635

2. Облік номіналу депозиту у разі сплати відсотків авансом на дату залучення строкового депозиту:

Дт. 1001, 1200, 2600 - на суму номіналу депозиту за мінусом сплачених авансом процентів.

Дт. 3500 “Витрати майбутніх періодів” - на суму сплачених авансом процентів.

Кт. 2630, 2635 - на суму номіналу депозиту.

3. Нарахування процентів за депозитами:

Дт. 7040 “Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб”,

7041 “Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб ”.

Кт. 2628, 2638.

4. Сплата відсотків за депозитом:

5.

Дт. 2628, 2638

Кт. 1001, 1200, 2620.

6. Якщо дата нарахування та дата сплати відсотків збігаються:

Дт. 7040, 7041.

Кт. 1001, 1200, 2620

7. Капіталізація процентів:

Дт. 2628, 2638.

Кт. 2630, 2635.

7. Зняття готівки з депозитного рахунку:

Дт. 2620, 2630, 2635.

Кт. 1001, 1002.

8. Погашення депозиту у визначений депозитним договором строк:

Дт. 2630, 2635.

Кт. 2620, 1200, 1001.

Якщо на вимогу клієнта банк повертає депозит до закінчення строку дії депозитного договору, то при поверненні депозиту здійснюється перерахування процентів за період із дати залучення до дати дострокового повернення депозиту і сплачує депоненту проценти за зниженою ставкою. Різниця між раніше нарахованими процентами і процентами, які підлягають фактичній сплаті, банк відносить на зменшення своїх процентних витрат.

Якщо протягом дії депозитного договору проценти не сплачувалися (тільки нараховувались)

Дт. 2638

Кт. 1001, 1200, 2600 на суму процентів за зниженою ставкою

Кт. 7041 на різницю між нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою.

Якщо проценти сплачувалися депоненту протягом дії депозитного договору, то різниця між раніше сплаченими та перерахованими за зниженими ставками процентами повертаються банку відповідно до умов договору: повернення депонентом коштів банку з свого рахунку

а) Дт. 2630, 2635

Кт. 2620

б) Дт. 2620

Кт. 7041

утримання із суми депозиту

а) Дт. 2630, 2635

Кт. 2620 (з урахуванням суми яка перераховується банку)

б) Дт. 2630, 2635

Кт. 7041 на суму, яка перераховується депонентом банку за зниженою ставкою. Розглядаючи механізм менеджменту депозитів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” треба відмітити наступне: в цілому механізм менеджменту вкладів в банку на високому рівні але поряд з тим, треба зазначити, що механізм аналізу клієнтської бази в банку та методика ціноутворення депозитів населення потребують оптимізації.

2.3. Аналіз динаміки і прогнозування вкладів фізичних осіб на прикладі Відділення №1 СОФ ТОВ „Укрпромбанк”

Для прогнозування динаміки вкладів на майбутнє використовують статистичні методи. Як приклад, розглянемо деякі показники по вкладах населення взяті у Відділенні №1 Сумської обласної філії ТОВ „Укрпромбанк”

З метою розуміння, якою буде поведінка вкладників депозитів - фізичних осіб відділення банку та обсяги їх вкладень в найближчій перспективі, проведемо аналіз кількісних характеристик. Для цього скористаємось статистичними даними по відділенню за останні сім років (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 (тис.грн.)

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Залишок вкладів на початок року

1050

1160

1265

1395

1525

1650

1800

1950

Видано вкладів

400

415

430

440

455

460

480

-

Залучено вкладів (обороти по надходженню вкладів)

510

520

560

570

580

610

630

-

Попередній розгляд даних таблиці засвідчує зростання залишків вкладів з 2000 року по 2007 рік майже в двічі (1950 : 1050 = 1,9).

Розмах варіації виданих вкладів (480 - 400 = 80) менший ніж залучених вкладів (630 - 510 = 120).

Таким чином, можна стверджувати про наявність тенденції збільшення довіри населення до „Укрпромбанку”.

Для підтвердження цих міркувань розрахуємо такі показники.

Середні залишки вкладів за кожний рік знаходимо за формулою середньої арифметичної простої

і т.д.

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Середні залишки вкладів,

1105

1212

1330

1460

1587

1725

1875

-

Із розрахунку видно, що середні залишки кількості вкладів в відділенні банку із року в рік зростають, що є позитивною ознакою.

Середній термін зберігання знаходимо за формулою

,

де Овидан - сума виданих вкладів, Д - термін зберігання вкладу.

і т.д.

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Середній термін зберігання,

994

1051

1113

1194

1255

1350

1406

-

Середній строк збереження вкладів населенням за сім років збільшився в 1,4 раза з 994 днів до 1406 днів, що свідчить про зростання обсягів довгострокових депозитів, - це теж позитивна тенденція.

Коефіцієнти припливу вкладів знаходимо за формулою

,

і т.д.

Коефіцієнти осідання вкладів знаходимо за формулою

Показники коефіцієнтів мають додатні значення, що є доброю ознакою.

Середньорічний рівень надходжень вкладів знаходимо за формулою середньої хронологічної

,

Середньорічний рівень темпів зростання надходжень вкладів знаходимо за формулою ланцюговим методом

,

де річний темп зростання

,

,,,,,

Середньорічний рівень темпів приросту надходжень вкладів обчислюється за формулою

,

,

тобто щорічно в середньому кількість вкладів фізичних осіб збільшувалась на 4%.

З метою планування діяльності відділення банку в поточному році і наступні роки проаналізуємо вихідні дані в динаміці.

Динамічний ряд надходжень вкладів вирівнюється рівнянням прямої , параметри рівняння знаходяться методом найменших квадратів рішенням системи рівнянь

,

де середина інтервалу 2003 - 2004 роки.

Побудуємо допоміжну таблицю 2.5

Таблиця 2.5.

Порядкові номери років

Надходження вкладів,

У=

t

t2

y*t

Y

1

2

3

4

5

6

2001

107

- 5

25

- 535

109

2002

118

- 3

9

- 354

117

2003

130

- 1

1

- 130

124

2004

127

1

1

127

132

2005

138

3

9

414

140

2006

150

5

25

750

148

Сума

770

0

70

272

770

По даним граф 2 - 5 таблиці знаходимо параметри а0 = 770 : 6 = 128,3, а1 = 272 : 70 = 3,89

Рівняння прямої, яка описує тренд (основну тенденцію зростання кількості вкладів) має вид , де величина а0 = 128,3 показує теоретичну величину зростання вкладів на межі 2003 - 2004 років (середина ряду), а коефіцієнт регресії а1 = 3,89 характеризує середній приріст цього зростання вкладів за рік. Як бачимо, цей коефіцієнт майже дорівнює розрахованому темпу приросту надходження вкладів, що свідчить про правильність розрахунків. Підставляючи відповідні значення t в рівняння прямої знаходимо вирівняний (теоретичний) ряд динаміки приросту вкладів (графа 6 таблиці). Якщо обчислення виконані правильно, то ; отже 770 = 770.

Для визначення перспективи розвитку екстраполюємо величини зростання вкладів до 2009 року.

Для цього в рівняння прямої підставимо значення t для 2006-2009 років

t2007 = 7, t2008 = 9, t2009 = 11,

Існує позитивна тенденція (тренд) збільшення кількості приросту вкладів від року в рік. За 7 років темпи приросту вкладів склали приблизно 4%.

Таким чином, аналіз кількісних показників динаміки вкладів вкладників - фізичних осіб засвідчив позитивні зрушення в уяві населення району про надійність збереження коштів в відділенні „Укрпромбанку”. Якісним показником роботи відділення банку по залученню депозитів від фізичних осіб, може розглядатись середній розмір вкладу, який дозволяє собі утримувати в банку населення району.

Відділення „Укрпромбанку” має такі дані:

Таблиця 2.6 Види вкладів населення (тис.грн.)

Вид
вкладів

2000 рік

2006 рік

Кількість рахунків

Сума вкладів, тис. грн.

Середній розмір
вкладу, грн.

Кількість рахунків

Сума вкладів, тис. грн.

Середній розмір вкладу, грн.

До запитання

350

395,9

1131

700

1819,4

2599

Строкові

755

1593,1

2110

1175

3906,9

3325

Усього

1105

1989,0

1800

1875

5726,3

3054

За базу порівняння обираємо 2000 рік, який пов`язаний з початком стабілізації валютно-фінансового ринку держави після кризи 1998 року.

Аналіз будемо здійснювати за допомогою індексного методу.

Визначимо індекси середнього розміру вкладу:

а) змінного складу:

б) фіксованого складу:

в) структурних зрушень:

Перевіримо правильність обчислень:

Для обчислення абсолютного приросту суми вкладів побудуємо таку розрахункову таблицю:

Таблиця 2.7

Вид вкладів

Структура вкладів за кількістю, %

Сума 1 000 вкладів, тис. грн.

2000 рік

2006 рік

2000 рік

2006 рік

До запитання Строкові

32

68

37

63

36,2

143,5

41,8

132,9

Разом

100,00

100,00

179,7

174,7

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.