реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз рентабельності банка

Як бачимо основний доход банк отримує за рахунок торговельних операцій, проте спостерігається зменшення надходжень від даних операцій і зростання частки процентних доходів.

Аналіз коефіцієнтів полягає у зіставленні доходів і витрат із відповідними позиціями балансу.

Прибуток, банку складають:

· прибуток від основної діяльності, який визначається як різниця між банківськими доходами і витратами;

· валовий прибуток, до якого, крім прибутку від основ-ної діяльності, входять небанківські операційні доходи і ви-трати, відрахування в резерви, непередбачені доходи і витрати;

· чистий прибуток, який залишається у розпорядженні банку після сплати податку на прибуток (див. табл. 2.10).

Прибуток від основної діяльності банку збільшився на 68499 тис. грн. за рахунок зростання доходів банку на 71733 тис. грн.. Величина прибутку могла б бути дещо більшою, якби керівництво банку скоротила витрати банку, які збільшились на 3234 тис. грн.. Оскільки непередбачених прибутків і збитків не було, загальний прибу-ток у 2005 становив 179809 тис. грн. Чистий прибуток банку зріс на 47949,3 тис. грн. за рахунок збільшення загаль-ного прибутку на 68499 тис. грн..

Таблиця 2.10

Аналіз чистого прибутку АКБ „Приватбанк”

Показники

2005

2004

2005

Відхилення
2005 до 2005
(+/-)

Доходи банку

145816

173860

217549

71733

Витрати банку

34506,00

38197,00

37740,00

3234

Прибуток від основної діяльності

111310

135663

179809

68499

Валовий прибуток

111310

135663

179809

68499

Податок на прибуток

33393,00

40698,90

53942,70

20549,7

Чистий прибуток

77917,00

94964,10

125866,30

47949,3

Рентабельність і прибутковість банку залежить насамперед від оптимальної структури його балансу в частині активів і пасивів та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу. Важли-вими умовами забезпечення прибутковості банку є оптимізація структури доходів і витрат, визначення мінімально допу-стимої процентної маржі, виявлення тенденцій у дохід-ності кредитних операцій, планування мінімальної дохід-ної маржі для прогнозування орієнтовного рівня відсотків за активними і пасивними операціями. Прибутковість бан-ківської діяльності залежить також від підтримки лік-відності, управління банківськими ризиками та їх міні-мізації.

Двома найважливішими показниками аналізу прибутковості банку є дохід на активи та дохід на капітал.

Дохід на активи =

За допомогою цього коефіцієнта визначають рівень рен-табельності сукупних активів. Він застосовується при порівнянні прибутковості різних банків. Мінімальне зна-чення коефіцієнта -- 0.75%, нормативне значення верхньої межі -- 1.5%.

Фактори, які впливають на показник рентабельності ак-тивів, пов'язані зі змістом чисельника і знаменника, тобто він змінюється під впливом динаміки абсолютної величини при-бутку та активів. Його зменшення може бути викликане ви-щими темпами зростання активів порівняно з темпами зро-стання чистого прибутку або ж зі зменшенням прибутку при незмінних активах чи їх збільшенні.

Для аналізованого банку цей показник становить наступні значення: 2005 - 2,01%; 2004 - 1,73%; 2005 - 1,98%. Як бачимо ці показники є дещо вищими за нормативне значення, що пояснюється вищими темпами зростання прибутку ніж активів.

У свою чергу, на прибуток впливають такі фактори, як співвідношення темпів зростання доходів і витрат, рівня процентних ставок і комісії; обсяг окремих банківських по-слуг; питома вага активів, які приносять дохід, у сукупних активах; своєчасність погашення процентних платежів позичальниками; частка ризикових активів, вартість ресурсів тощо.

Незначний вплив доходу на активи може бути результа-том консервативної кредитної та інвестиційної політики, а також наслідком великих витрат. Високе значення прибут-ку на активи (що прослідковується в нашому випадку) досягається за ефективної діяльності банку і ве-ликих ставок доходу від активів. В останньому випадку банк, можливо, несе значний ризик. Та цілком вірогідно й те, що він вдало оперує своїми активами, хоча при цьому потенційно не виключені чималі втрати.

Наступним показником, як відзначалося вище, є дохід на капітал.

Дохід на капітал =

Цей показник дає змогу визначити ефективність викори-стання коштів власників комерційного банку. Його оптималь-не значення -- 10--20%.

У нашому аналізі дохідність капіталу дорівнює: 2005 - 52,9%; 2004 - 33,54%; 2005 - 13,36%. Як бачимо йде поступове зменшення цього показника і в 2005 році спостерігається його мінімальне значення, проте воно відповідає нормативному отже, капітал засновників банк використо-вує досить ефективно.

Аналіз чистого спреду пов'язаний із процентною політи-кою банку, яка відображається у динаміці процентних ста-вок за активними й пасивними операціями. У попередніх розділах ми розповідали, як розраховуються середні про-центні ставки за наданими кредитами та зобов'язаннями. Мінімізувати процентний ризик дасть змогу узгоджена про-центна політика за кредитними і депозитними операціями. Ступінь такої узгодженості характеризує чистий спред.

Чистий спред =

Інакше кажучи, чистий спред -- це різниця між процент-ними ставками отриманими і сплаченими. За його допомо-гою визначається необхідна мінімальна різниця між ставка-ми за активними й пасивними операціями, яка дасть змогу банку покрити витрати, але не принесе прибутку (мінімаль-не значення показника 0). Оптимальне значення чистого спреду -- не менше 1.25%.

Чистий спред дорівнює : 2005 - 1,20%; 2004 - 1,28%; 2005 - 1,22%

Таким чином, кредитна діяльність приносить банку прибу-ток, проте її ефективність невисока, що ми і бачили в попередніх аналізах.

Цей коефіцієнт повинен враховувати лише активи і паси-ви, до яких застосовуються процентні ставки. Саме у такий спосіб уникають впливу безпроцентних депозитів до запитан-ня, капіталу та невиконаних вимог резервування на чисті от-римані проценти, а відтак -- на прибутки банку. Коли про-центна ставка не має впливу на прибуток банку, досягається глибше розуміння джерел прибутку банку та наслідків враз-ливості надходжень.

Аналізуючи чисту процентну маржу, слід брати до уваги її призначення: маржа слугує для покриття витрат банку і ри-зиків, у тому числі інфляційного, створення прибутку, по-криття договірних угод. Розраховують її за формулою:

Чиста процентна маржа (%) =

Цей коефіцієнт допомагає з'ясувати, чи може банк дава-ти прибуток у вигляді доходу від процентної різниці як відсо-ток до середніх загальних активів. Оптимальним значенням даного показника є 4.5%.

Зменшення процентної маржі сигналізує про загрозу бан-крутства. Основними причинами зменшення процентної маржі є зниження процентних ставок за кредитними опе-раціями; подорожчання ресурсів; скорочення питомої ваги активів, що приносять дохід, у загальному їх обсязі; хибна процентна політика банку.

У нашому аналізі чиста процентна маржа становить: 2005 - 0,24%; 2004 - 0,60%, 2005 - 0,76%, тобто ефективність основної діяльності банку, пов'язаної із наданням кредитів, не-висока.

3. Шляхи покращення рентабельності комерційного банку

Розглянемо можливі шляхи покращення рентабельності комерційного банку. Дані рекомендації суттєві не тільки для досліджуваного банку, але й для інших банків.

В управлінні активами банку варто звернути увагу на наступні моменти:

1. Управління готівкою повинно бути більш ефективним, тобто необхідно планувати притоки і відтоки готівки і розробити графіки платежів. Терміни, на які банк розміщає кошти, повинні відповідати термінам залученим ресурсів. Не припустимо перевищення коштів на рахунках активу над коштами на рахунках пасиву.

2. Акцентувати увагу на підвищенні рентабельності роботи в цілому і на прибутковості окремих операцій зокрема. Так в управлінні кредитним портфелем необхідно:

· контролювати розміщення кредитних вкладень по ступені їхнього ризику, форм забезпечення повернення позичок, рівню прибутковості. Частка кожної групи кредитів у загальній сумі кредитних вкладень комерційного банку і її зміна є основою для прогнозування рівня коефіцієнта ліквідності, показує можливості продовження старої кредитної політики банку або необхідність її зміни;

· обмежити розмір кредиту, наданого одному позичальнику частиною власних коштів;

· видавати кредити можливо більшому числу клієнтів при зберіганні загального обсягу кредитування;

· вжити заходів по стягненню простроченої позичкової заборгованості і нарахованих відсотків за користування кредитами;

3. Застосовувати методи аналізу групи розрахункових рахунків клієнтів і інтенсивності платіжного обороту по кореспондентському рахунку банку. Результати такого аналізу є основою для аргументованого перегрупування активів балансу банку.

4. Працювати над зниженням ризику операцій. При цьому необхідно пам'ятати, що термінові заходи, що починаються кредитними інститутами для підтримки своєї ліквідності і платоспроможності, як правило, пов'язані з ростом витрат банку і скороченням їхнього прибутку. Управління ризиками незбалансованості балансу і неплатоспроможності банку знижує можливі збитки банків, створює міцну основу для їхньої діяльності в майбутньому. Система управління ризиками незбалансованості балансу і неплатоспроможності банку орієнтується на вимоги Національного банку країни про дотримання комерційними банками встановлених норм ліквідності і платоспроможності. Для розпізнавання ризиків незбалансованості ліквідності балансу і неплатоспроможності комерційного банку потрібне створення спеціальної системи щоденного контролю за рівнем приведених вище показників ліквідності, аналізу чинників, що впливають на їхню зміну. Для цього доцільне створення бази даних, що дозволяє оперативно одержувати всю необхідну інформацію для здійснення аналітичної роботи, на основі якої буде формуватися політика банку. У якості джерела для формування бази даних нами розглядаються як укладені так і ті що проробляються кредитні і депозитні договори, договори про позики в інших банків, відомості про потребу в кредиті під товари відвантажені, термін оплати яких не наступив, щоденне зведення оборотів залишків по балансових рахунках, щоденна відомість залишків по особових рахунках, відомості по позабалансових рахунках, відомості про оборотність кредитів і т.п.

У управлінні пасивами банку можна порекомендувати визначити стратегію підтримки стійкості депозитів. Частиною такої стратегії виступає маркетинг - підвищення якості обслуговування клієнтів, із тим щоб вони залишалися надійними для банку і під час кризових ситуацій. Підвищення термінів ощадних депозитів, їхньої середньої суми також пом'якшує коливання депозитів під час криз.

У міжнародній практиці менеджери по управлінню рентабельністю банків розробили ряд практичних рекомендацій для поліпшення цього виду діяльності. Перша з них складається в тому, що менеджери по управлінню рентабельністю повинні контролювати діяльність усіх відділів банку, відповідальних за використання і залучення коштів, і координувати свою діяльність із роботою цих відділів.

Менеджери по управлінню рентабельністю повинні передбачати, коли найбільше великі вкладники і користувачі кредитів банку планують зняти кошти з рахунку або збільшити внески. Це дозволяє керуючим планувати свої дії у випадку виникнення дефіциту або надлишку ліквідних коштів.

Таким чином, кожний комерційний банк повинний самостійно забезпечувати підтримку своєї прибутковості і рентабельності на заданому рівні на основі як аналізу її стану, що складається на конкретні періоди часу, так і прогнозування результатів діяльності і проведення в наступному науково обгрунтовані економічної політики в області формування статутного капіталу, фондів спеціального призначення і резервів, залучення позикових коштів сторонніх організацій, здійснення активних кредитних операцій.

Висновок

На основі досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, наведено теоретичне тлумачення рентабельності, і рентабельності банку зокрема банку.

На рентабельність банку суттєво впливають фактори зовнішнього і внутрішнього середовища. До факторів зовнішнього середовища належать:

· загально економічний стан країни;

· грошово-кредитна політика Центрального банку;

· фінансова політика уряду та інші.

До внутрішніх факторів слід віднести:

· рівень диверсифікації банківських операцій;

· рівень кваліфікації персоналу банку;

· наявність та виконання письмових процедур, що регламентують роботу банку в різних сферах діяльності;

· наявність конкурентних переваг тощо.

Необхідно здійснювати пошук нових та вдосконалювати існуючий інструментарій управління рентабельністю. При організації процесу управління ліквідності, основну увагу службовцям банку треба приділяти:

· контролю діяльності усіх відділів банку, відповідальних за використання і залучення коштів; координуванню своєї діяльності із роботою цих відділів;

· налагодженню тісних взаємовідносин із VIP-клієнтами, проводячи паралельно роботу, щодо передбачення можливих дій вкладників і користувачів кредитів.

Це дозволить керуючим планувати свої дії у випадку виникнення дефіциту або надлишку ліквідних коштів.

Список використаної літератури

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-3 від 7.12.2000 р.

2. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція від 28.08.2005 №368 .

3. Про порядок формування обов'язкових резервів для банків України - Постанова Правлiння НБУ №244 вiд 27.08.01р.

4. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках., К.: Либідь, 1999.

5. Ковальчук Т.Т., Коваль М. М. Економічний аналіз комерційних банків комерційних банків., К.: Діло, 2000.

6. Мороз А.Н..Основы банковского дела., К.: Либра, 1998

Додатки

Додаток А

Агрегований баланс АКБ „Приватбанк”

тис. грн.

Активи

2005

2004

2005

Валюта, монети та банківські метали

359715,5

402094

425630

Кошти на коррахунках в НБУ

401203

334270

345621

Кошти на коррахунках в інших банках

754273

810271

805213

Депозити та кредити в інших банках

106710

132564

154632

Цінна папери у портфелі банку, всього

371536,3

638106,9

645657,1

Цінна папери у портфелі банку на продаж

165646

94630

115620

- цінні папери у портфелі банку на продаж

165646

94630

115620

- цінні папери на інвестиції

205890,3

543476,9

530037,1

Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам

1596692

2801152

3210236

Резерв на кредити та фінансовий лізинг

258570

449640

130280,402

Нетто: кредитів та фінансового лізингу

1338122

2351512

3079955,6

Інвестиції капіталу в асоційовані та дочірні компанії

4752

8331

9562

Нематеріальні активи

146848

182535

175452

Матеріальні активи

123944

213291

256894

Інші активи

283258

424135

458610

Сукупні активи

3885609,8

5488778,9

6347664,7

Продовження Додатку А

Пасиви

2005

2004

2005

Зобов'язання

Коррахунки банків

987

1023

1245

Депозити і кредити банків

11796

 

52601

Кошти до запитання клієнтів

2682582

3708318

4156234

Строкові депозити клієнтів

2111

22084

27155

Кредити, отримані від міжнародних і фінансових організацій

303048

519406

510302

Інші зобов'язання

157818

185801

206253

Сукупні зобов'язання

3158342

4436632

4953790

Капітал

Статутний капітал

147296,8

283113,8

942406,9

Нерозподілений прибуток

153624

145261

132465

Нерозподілені прибутки минулих років

11437

13925

10123

Прибутки минулого року, що очікують затвердження

78423

65243

60530

Інші фонди та загальні резерви банку

258570

449640

122483,5

Прибутки поточного року

77917,00

94964,10

125866,3

Сукупний капітал

727267,80

1052146,90

1393874,70

Сукупні пасиви

3885609,8

5488778,9

6347664,7

Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки АКБ „Приватбанк”

 

 

2005

2004

2005

Доходи

1

Процентні доходи

43143

65722

79136

за коштами, розміщеними в НБУ

 

 

 

за коштами, розміщеними в банківському секторі

10256

11321

13220

за кредитами клієнтів

32323

53612

65231

за цінними паперами

 

 

 

інші процентні доходи

564

789

685

2

Комісійні доходи

18432

22309

23564

за операціями з банками

18432

22309

23564

за операціями з клієнтами

 

 

 

інші комісійні доходи

 

 

 

3

Прибуток (збитки) від торговельних операцій

83173

76444

107422

від торгівлі цінними паперами на продаж

3916

2316

24871

від торгівлі іноземною валютою

78189

64743

75124

4

Інші банківські операційні доходи

1068

9385

7427

дивідендний дохід

 

 

 

штрафи, отримані за банківськими операціями

1068

9385

7427

5

Інші небанківські операційні доходи

0

0

0

доходи від продажу основних засобів

 

 

 

штрафи, отримані за господарськими операціями

 

 

 

6

Зменшення резервів за заборгованістю

 

 

 

7

Непередбачені доходи

 

 

 

Витрати

1

Процентні витрати

33256

32221

30249

за коштами, одержаними від НБУ

 

 

 

за коштами, одержаними від інших банків

33100

32000

30005

за коштами клієнтів банку

156

221

244

за цінними паперами власного боргу

 

 

 

інші процентні витрати

 

 

 

2

Комісійні витрати

0

0

0

за операціями з банками

 

 

 

за операціями з клієнтами

 

 

 

інші комісійні витрати

 

 

 

3

Інші банківські операційні витрати

0

0

0

штрафи, сплачені за банківськими операціями

 

 

 

4

Інші небанківські операційні витрати

0

0

0

витрати на утримання персоналу

 

 

 

сплата податків, крім податку на прибуток

 

 

 

витрати на утримання основних засобів

 

 

 

інші експлуатаційні витрати

 

 

 

5

Інші небанківські операційні витрати

 

 

 

6

Відрахування у резерви

1250

5976

7491

7

Непередбачені витрати

 

 

 

8

Прибуток (збиток) до сплати податку

111310

135663

179809

9

Податок на прибуток

33393,00

40698,90

53942,70

10

Чистий прибуток (збитки)

77917,00

94964,10

125866,30

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.