реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

Рис. 2.10. - Найбільші досягнуті рівні рентабельності активів по результатам роботи банків за 2006 рік

Як показує аналіз графіків рис. 2.10, ВАТ КБ «НАДРА» знаходиться на 20 місці по рентабельності активів за 2006 рік, при чому досягнутий рівень у 1,9% в 4 рази нижче ніж найкращий рівень рентабельності активів в банківській системі України. Як показує аналіз графіків рис. 2.9, ВАТ КБ «НАДРА» знаходиться на 10 місці по рентабельності статутного капіталу за 2006 рік, при чому досягнутий рівень у 43,5% в 2,5 рази нижче ніж найкращий рівень рентабельності статутного капіталу в банківській системі України.

Таким чином, на макрорівні банківської системи України ВАТ КБ «НАДРА» має позитивні приклади для удосконалення своєї політики підвищення прибутковості та рентабельності роботи.

На рис. 2.11 наведена динаміка порівняння показників рентабельності статутного капіталу в ВАТ КБ «Надра» (8 рангове місце по обсягу активів), найбільшому банку України АКБ «Приватбанк» (1 рангове місце по обсягу активів балансу) та найрентабельнішому банку України - АКБ «СІТІ-БАНК» (31 рангове місце по обсягу активів балансу) за 2003-2007 роки.

Рис. 2.11. - Динаміка рентабельності статутного капіталу в ВАТ КБ «НАДРА», АКБ «ПРИВАТБАНК» та АКБ «СІТІ-БАНК» за 2003-2007 роки

Як показує спільний аналіз графіків рис. 2.9 -2.11 рівні рентабельності активів та статутного капіталу в ВАТ КБ «НАДРА» та АКБ «ПРИВАТБАНК» приблизно рівні, в АКБ «СІТІ-БАНК» на протязі 2003-2007 року рівні рентабельності постійно вище, тобто існує систематичний механізм більш доходного банківського менеджменту, ніж в ВАТ КБ «НАДРА».

3. Шляхи підвищення прибутковості та рентабельності роботи ВАТ КБ «Надра»

3.1 Побудова економіко-математичної моделі регресійного аналізу рентабельності роботи комерційного банку

Методика декомпозиційного аналізу досліджує залежність між показниками прибутковості і ризику банку та виявляє вплив окремих чинників на результати його діяльності. У методиці декомпозиційного аналізу прибутковість банку оцінюють показниками ROE (прибутковість капіталу) та ROA (прибутковість активів), а показником ризику банку слугує мультиплікатор капіталу МК (відношення середніх активів до власного капіталу банку) [7]:

(3.1)

Якщо значення мультиплікатора капіталу вище, вищим буде й ризик. Скориставшись прийомом розширення факторної моделі, отримують фундаментальну залежність між прибутком (NP) і ризиком. Отже:

(3.2)

після перегрупування:

(3.3)

або

(3.4)

Таким чином, залежність між прибутком і ризиком описується моделлю:

(3.5)

Формула (3.5) вказує на взаємозв'язок прибутку з джерелами формування банківських ресурсів, а точніше - зі співвідношенням власних і залучених коштів. Що вищий прибуток, то ризиковішою має бути структура банківського балансу за інших однакових умов. Якщо ефективність роботи банку знижується, для забезпечення бажаного рівня прибутковості капіталу необхідно погодитися на більший ризик - збільшити відношення активів до капіталу. Це означає, що навіть банк із невисоким показником прибутковості активів може досягти відносно високого рівня прибутковості капіталу за рахунок максимально можливого використання боргових зобов'язань.

При побудові регресійної економіко-математичної моделі аналізу рентабельності роботи банку для того, щоб можна було порівнювати банки з різними статутними капіталами на протязі певного інтервалу часу (чи один банк зі статутним капіталом, що змінюється кожен місяць) переходимо до відносних агрегатних (зведених) величин, тобто величин віднесених до статутного капіталу.

Регресійна лінійна модель має наступний вигляд:

Y = F (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11) (3.6)

де Y - рентабельність статутного фонду, тобто чистий прибуток,

віднесений до статутного фонду банку;

Х1 - Х5 - відносні агрегати активів балансу банку

Х6 - Х11 - відносні агрегати пасивів балансу банку

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)

(3.19)

В табл. 3.1 -3.2 наведена розшифровка агрегатів Х1-Х11.

Таблиця 3.1. Активи банка (факторні агрегати)

Технологічні

(основні засоби,

дебіторська заборгованість, нараховані відсотки) та малоприбуткові

(каса, коррахунок в НБУ)

активи

Низько-прибуткові міжбанківські кредити

Високоприбуткові

кредити юридичним особам

Високоприбуткові

кредити фізичним особам

Цінні папери

Готівкові кошти

Кошти на вимогу в інших банках

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

Банківськи метали

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

Кошти в Національному банку

Кредити, що надані іншим банкам

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

Сумнівна заборгованість інших банків

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Резерви під заборгованість інших банків

Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

Запаси матеріальних цінностей

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

Інші активи банку

Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

Інвестиції в асоційовані компанії

Кредити, що надані органам державної влади

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

Інвестиції в дочірні компанії

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

Нематеріальні активи

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

Основні засоби

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

Інші необоротні матеріальні активи

Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

Нараховані доходи банку до отримання

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

Таблиця 3.2. Пасиви банка (факторні агрегати)

Безплатний власний капіталу (статутний капітал +фонди + прибуток)

Низькооплатні залучені кошти до запитання фізичних осіб

Платні залучені строкові депозити фізичних осіб

Низькооплатні залучені кошти до запитання юридичних осіб

Платні залучені строкові депозити юридичних осіб

Платні технологічні пасиви (кредиторська заборгованість, власні ЦП, відсотки за депозити)

Статутний капітал банку

Кошти на вимогу фізичних осіб

Строкові кошти фізичних осіб

Кошти на вимогу інших банків

Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

Емісійні різниці

Кошти виборчих фондів

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

Загальні резерви та фонди банку

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу

Результати минулих років

Кошти позабюджетних фондів

Строкові вклади (депозити) інших банків

Інші пасиви банку

Результати звітного року, що очікують затвердження

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

Результати переоцінки

Кошти небанківських фінансових установ

Довгострокові кредити, що отримані від інших банків

Субординований борг банку

Результат поточного року

Строкові кошти суб'єктів господарювання

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

3.2 Розрахункове дослідження впливу структури активів та пасивів ВАТ КБ «НАДРА» на рівень рентабельності роботи

В табл. 3.3 -3.4 представлені розраховані за формулами 3.6 -3.19 вихідні дані за 2003-2007 рік по ВАТ КБ «НАДРА» - відносні агрегати балансу та фактична рентабельність статутного капіталу для регресійного аналізу.

В табл. 3.5 представлені результати побудови в «електронних таблицях» Excel -2000 багатомірного регресійного лінійного аналізу з допомогою вбудованого математичного алгоритму.

Таблиця 3.5. Результати багатомірного регресійного аналізу по ВАТ КБ «НАДРА»

Таблиця 3.3

Таблиця 3.4

Як показують результати регресійного аналізу (табл. 3.5), найбільший вплив на показник рентабельності статутного капіталу ВАТ КБ «НАДРА» мають наступні агрегати балансу, зростання відносного рівня яких веде до підвищення рентабельності роботи банку:

- Х4 (кредити фізичним особам) - коефіцієнт +0,087;

- Х5 (вкладення і цінні папери) - коефіцієнт +0,204;

- Х6 (власний капітал) - коефіцієнт +0,054;

- Х7 (поточні кошти юридичних осіб) - коефіцієнт +0,214;

- Х8 (строкові кошти юридичних осіб) - коефіцієнт +0,082;

- Х10 (строкові кошти фізичних осіб) - коефіцієнт +0,084;

Таким чином, отримані результати логічно описують необхідність вкладення банком активів в найдорожчі кредити фізичним особам та найприбутковіші цінні папери при підвищенні частки залучених найдешевших поточних коштів фізичних осіб та власного капіталу.

На рис. 3.6 - 3.7 наведене порівняння структурних часток характерних агрегатів активів та пасивів в ВАТ КБ «НАДРА» та АКБ «СІТІ-БАНК». Спільний аналіз даних рис. 3.6 - 3.7 показує, що АКБ «СІТІ-БАНК» зовсім не працює з фізичними особами, тобто у нього відсутні витрати на розвиток інфраструктури багаточислених філій та відділень, а, відповідно, в нього є суттєва економія на чисельності обслуговуючого персоналу банку.

Тобто проведене порівняння впливу структур активів та пасивів банків на рентабельність роботи виявляє суттєвий вплив стратегії роботи банку з різними слоями клієнтури. Так в проведеному дослідженні показано, що ВАТ КБ «НАДРА» та АКБ «ПРИВАТБАНК», які пріоритетом вважають стратегію розширення банківського обслуговування населення, рівні рентабельності роботи банку практично однакові.

Висновки

Рейтингові показники дослідженого в курсовій роботі ВАТ КБ «НАДРА» в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Асоціацією українських банків станом на 01.01.2007, мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу - 10 293,7 млн. грн. (8 місце), що становить 3,248% від сумарних активів банківської системи України.

2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю - 8987,4 млн. грн. (7 місце).

3. Обсяг власного капіталу - 1 343,9 млн. грн. (7 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб - 3 749,78 млн. грн. (5 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб - 1 897,0 млн. грн. (13 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 2006 року) - 186,6 млн. грн. (6 місце).

7. Обсяг статутного капіталу (капітал 1 рівня) - 58,6 млн.євро (17 місце), що перевищує мінімальне нормативне значення загального регулятивного капіталу (капітал 1+2 рівня) - 7,0 млн. євро, встановлене НБУ станом на 01.01.2007 року.

8. Рентабельність активів - 1,813%, що в 1,5 рази вище середнього рівня (1,25%) рентабельності активів банків в банківській системі України [25].

9. Рентабельність статутного капіталу - 47,86%, що в 5 рази вище середнього рівня (15,9%) рентабельності статутного капіталу банків в банківській системі України [25].

Рейтингові показники ВАТ КБ «НАДРА» в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Асоціацією українських банків станом на 01.07.2007 [24], мають наступні рівні:

1. Рентабельність активів - 1,221%, що в 2,0 рази вище середнього рівня (0,59%) рентабельності активів банків в банківській системі України [25].

2. Рентабельність статутного капіталу - 48,38%, що в 6 разів вище середнього рівня (8,11%) рентабельності статутного капіталу банків в банківській системі України [25].

Проведений мікроаналіз показує, що в структурі основних доходів ВАТ КБ «НАДРА» з 1 кварталу 2006 року розпочався суттєвий перерозподіл - банк різко наростив обсяги торговельних операцій з валютою та цінними паперами, при цьому в 1 кварталах 2006-2007 років питома вага торговельного доходу досягла рівнів 41,8% (1 квартал 2006) - 45,6%(1 квартал 2007) в загальній сумі доходу банку. При цьому структурна частка цінних паперів в кредитно-інвестиційному портфелі ВАТ КБ «НАДРА» складає всього 5,5% (1 квартал 2006) та 7,5% (1 квартал 2007), тобто окремі торговельні операції з цінними паперами в банку - надприбуткові, оскільки у наступних кварталах такого приросту доходу не відмічено.

Процентний серед між доходами процентних активів та витратами на залучення підпроцентних пасивів носить стабільний характер на рівні 5% у 2004-2007 роках. В той же час чиста процентна маржа загальних робочих активів має суттєві «всплески» у 1 кварталі 2006 та 1 кварталі 2007 року за рахунок надзвичайно прибуткових торговельних операцій банка по продажу цінних паперів.

Як показує аналіз ВАТ КБ «НАДРА» у 2004-2007 роках суттєво знизив витратну загрузку на операційний дохід:

- витрати на утримання інфраструктури скоротилися з 45%(1 квартал 2005) до 32%(2 квартал 2007) від рівня операційного доходу;

витрати на утримання персоналу скоротилися з 35%(1 квартал 2005) до 20%(2 квартал 2007) від рівня операційного доходу;

За результатами макроаналіза на рівні банківської системи України ВАТ КБ «НАДРА» знаходиться на 20 місці по рентабельності активів за 2006 рік, при чому досягнутий рівень у 1,9% в 4 рази нижче, ніж найкращий рівень рентабельності активів в банківській системі України. ВАТ КБ «НАДРА» також знаходиться на 10 місці по рентабельності статутного капіталу за 2006 рік, при чому досягнутий рівень у 43,5% в 2,5 рази нижче ніж найкращий рівень рентабельності статутного капіталу в банківській системі України.

Для розробки шляхів підвищення рентабельності роботи ВАТ КБ «НАД-РА» в курсовій роботі запропонована регресійна економіко-математична модель пошуку показників впливу структури активів та пасивів банку на рентабельність його роботи.

Як показують результати регресійного аналізу, найбільший вплив на показник рентабельності статутного капіталу ВАТ КБ «НАДРА» мають наступні агрегати балансу, зростання відносного рівня яких веде до підвищення рентабельності роботи банку:

- Х4 (кредити фізичним особам) - коефіцієнт +0,087;

- Х5 (вкладення і цінні папери) - коефіцієнт +0,204;

- Х6 (власний капітал) - коефіцієнт +0,054;

- Х7 (поточні кошти юридичних осіб) - коефіцієнт +0,214;

- Х8 (строкові кошти юридичних осіб) - коефіцієнт +0,082;

- Х10 (строкові кошти фізичних осіб) - коефіцієнт +0,084;

Таким чином, отримані результати логічно описують необхідність вкладення банком активів в найдорожчі кредити фізичним особам та найприбутковіші цінні папери при підвищенні частки залучених найдешевших поточних коштів фізичних осіб та власного капіталу.

Проведене порівняння структурних часток характерних агрегатів активів та пасивів в ВАТ КБ «НАДРА» та АКБ «СІТІ-БАНК» показує, що більш рентабельний АКБ «СІТІ-БАНК» зовсім не працює з фізичними особами, тобто у нього відсутні витрати на розвиток інфраструктури багаточислених філій та відділень, а, відповідно, в нього є суттєва економія на чисельності обслуговуючого персоналу банку.

Тобто проведене порівняння впливу структур активів та пасивів банків на рентабельність роботи виявляє суттєвий вплив стратегії роботи банку з різними слоями клієнтури. Так в проведеному дослідженні показано, що ВАТ КБ «НАД-РА» та АКБ «ПРИВАТБАНК», які пріоритетом вважають стратегію розширення банківського обслуговування населення, рівні рентабельності роботи банку практично однакові.

Практична цінність отриманих результатів полягає в наданні комерційним банкам нових методологій по аналізу умов підвищення прибутковості та рентабельності роботи банку.

Перелік використаної літератури

1. ЗАКОН УКРАЇНИ №2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року №3273-IV // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

2. Закон України №679-XIV «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 10.01. 2002 року №2922-III) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

3. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року №280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 грудня 2005 року №457) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA - ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

4. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року №368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 листопада 2005 року №407) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

5. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року №598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 13 березня 2006 року №82) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

6. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N255 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

7. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. - 599 с.

8. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина - Москва, «Финан-сы и статистика», 1998 - 576 с.

9. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп./ А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

10. Банківські операції:Підручник / За ред. Міщенка В.І., Славянської Н.Г. - Київ: Знання-Прес, 2006. - 727 с.

11. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Міщенко В.І.; Яценюк А.П.; Коваленко В.В.; Коренєва О.Г. - К.: Знання, 2004. - 406 с. - (Вища освіта ХХI століття)

12. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права «Крок»; Грушко В.І.; Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є. - К.: ЦНЛ, 2004. - 264 с.

13. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с.

14. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. - Київ: Академія, 2001. - 313 с.

15. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоре-тичний та прикладний аналіз: Монографія. - Харків: ПП Яковлєва, 2003. - 88 с.

16. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.: За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

17. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

18. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002. - 316 с.

19. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.

20. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. - М.: «Дело ЛТД», 1995. - 768 с.

21. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинкерса. - М.: 1994, Catallaxy. - 820 c.

22. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч. - метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К.: КНЕУ, 2000. - 160 с.

23. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К.: КНЕУ, 2003. - 276 с.

24. Офіційний сайт Асоціації банків України // WWW.AUB.COM.UA

25. Офіційний сайт НБУ // www.bank.gov.ua

26. Офіційний сайт ВАТ КБ «НАДРА» // WWW.NADRA.COM.UA

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.