реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

- доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії;

- доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи;

- доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо.

За результатами операцій, пов'язаних із фінансовою діяльністю, банк визнає:

- доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу;

- доходи (витрати) за субординованим боргом;

- дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду;

- доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу тощо.

Визнані банком доходи і витрати групуються за їх характером за відповідними статтями у фінансовій звітності «Звіт про фінансові результати».

Методологія аналізу доходів та витрат комерційного банку побудована за двома напрямками:

- статистично - динамічний індексний аналіз рядів абсолютних показників доходів та витрат за декілька звітних періодів [11] - «горизонтальний аналіз», оснований на теорії базових індексів;

- статистично - динамічний індексний аналіз структури агрегованих абсолютних показників доходів та витрат за декілька звітних періодів [11] - «вертикальний аналіз», оснований на теорії ланцюгових індексів;

- коефіцієнтний статистично - динамічний аналіз відносних показників доходності, витратності та прибутковості банку [12];

- факторний аналіз впливу зміни основних агрегатів банківського балансу на зміну коефіцієнтних показників ефективності роботи банку [12];

Як вже було зазначено, фінансовим результатом діяльності комерційного банку є прибуток, розмір і динаміка, якого в основному залежить від його доходів та видатків. Аналіз прибутку комерційного банку складається із декількох елементів:

- аналіз доходів комерційного банку: структурний аналіз;

- аналіз видатків банку: структурний аналіз;

- аналіз фінансових коефіцієнтів прибутковості.

Метою аналізу доходів і витрат комерційного банку є:

- визначення і фінансове планування головних джерел отримання доходів та відповідних витрат за банківськими операціями;

- обґрунтування доцільності та перспективності окремих банківських операцій шляхом визначення структури формування і використання фінансових ресурсів та структури доходів і витрат.

Аналіз доходів і витрат є одним з найголовніших напрямків аналітичної роботи, оскільки дозволяє на підставі проведеного аналізу здійснювати контроль за рентабельністю банків, рівнем витрат банківських установ тощо.

Найважливішими показниками прибутковості діяльності комерційного банку є:

- дохід на активи;

- дохід на власний капітал.

Дохід на активи (ROA - рентабельність активів) - це відношення прибутку після оподаткування до середньої вартості активів, виражений в відсотках.

Дохід на власний капітал (ROE - рентабельність власного капіталу) - це відношення прибутку після оподаткування до середнього капіталу, виражений в відсотках.

Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різномунітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та за без-печення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банків [4].

Національний банк установлює норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), якого всі банки зобов'язані дотримуватися.

2. Аналіз прибутковості та рентабельності ВАТ КБ «Надра» у 2003-2007 роках

2.1 Загальна характеристика ВАТ КБ «НАДРА»

Сьогодні Надра Банк - це універсальний комерційний банк загальнонаціонального масштабу. Технологічна база для обслуговування клієнтів - це більш ніж 550 філій у різних містах України, більше 600 власних банкоматів, близько 3200 багатофункціональних РOS-терміналів, а також сучасний електронний Контактний центр.

Свою дiяльнiсть комерцiйний банк «Надра» розпочав 26 жовтня 1993 року, саме в цей день Банк було зареєстровано НБУ (реєстраційний номер 205). Сьогоднi банк «Надра» - унiверсальна фiнансова установа, один iз лiдерiв вiтчизняного банкiвського ринку. «Надра» входить до десятки найпотужнiших банкiв України, постiйно посiдає верхнi рядки банкiвського рейтингу. 1999 рiк став перiодом становлення мiжнародного визнання КБ «Надра». Банк одержав максимальнi на той час оцiнки за системою CAMEL (за результатами спiльної перевiрки фахiвцiв НБУ i Мiжнародного Валютного Фонду). Банком розпочато емiсiю платiжних карток VISA та увiйшли до складу органiзацiй-партнерiв мiжнародної системи Western Union. Банк почав роботу з новим фiнансовим iнструментом - облiгацiями зовнiшньої державної позики. У 2000 роцi авторитет банку за кордоном змiцнювався, як свiдчення - рейтинги мiжнародних рейтингових агентств Thomson Financial BankWatch i FITCH IBCA. Вiдкрито представництво у м. Будапешт, а угорський «Ексiмбанк» встановив банку «Надра» лiмiт для кредитування i пiдтвердження документарних операцiй.

26 жовтня 2005 року банк «Надра» успiшно завершив своє дебютне розмiщення трьохрiчних єврооблiгацiй у розмiрi 100 млн. доларiв США з найнижчим вiдсотковим спредом за всю iсторiю виходу українських приватних банкiв на ринок єврооблiгацiй. Лiд-менеджерами випуску виступили великi iнвестицiйнi банки DrKW та UBS. Єврооблiгацiї пройшли лiстинг на Швейцарськiй бiржi з присвоєнням їм рейтингу «В1» вiд Moody's i «B-» вiд Fitch. 2006-й став роком оновлення бренду Надра. Позитивнi зрушення вiдчули як постiйнi, так i понад 1 млн. нових клiєнтiв Надра Банку. Головна їх мета - створення позитивних емоцiй клiєнтiв та позитивних вражень вiд обслуговування в банку. Здобутки 2006 року сприяли поглибленню зв'язкiв iз мiжнародними фiнансовими iнститутами. Так, серед них - успiшне повернення першого синдикованого кредиту вiд захiд-них банкiв, взятого у 2005 роцi, та отримання другого синдикованого кредиту на сумму понад 100 мiльйонiв доларiв США; запуск спiльно з The BanK of New York програми глобальних депозитарних розписок (GDS), тощо.

ВАТ КБ «Надра» активно розширяє свою регiональну мережу по всiй територiї України. Вiдкрито регiональнi управлiння в Криму, Донецьку, Вiнницi, Днiпропетровську, Полтавi, Запорiжжi, Лiвовi, Одесi, та в iнших великих мiстах України. За станом на 31.12.2006 року банк представлений понад 600 вiддiленнями в рiзних мiстах України та Автономної республiки Крим. З метою представляти iнтереси банку, змiцнювати партнерськi вiдносини мiж пiдприємствами України Угорщини та Латвiї, розвивати зовнiшньоторговельнi спiвробiтництва мiж нашими країнами, працюють зарубiжнi представництва банку «Надра» в м. Будапешт (Угорщина) та в м. Рига (Латвiя).

ВАТ КБ «Надра» розвивається як шляхом фiнансування та кредитування своїх клiєнтiв, так i шляхом власного укрупнення, створюючи новi фiлiї. В 2006 роцi вiдбулося фiнансування дiяльностi шляхом проведення дев'ятої емiсiї акцiй банку, в результатi якої статутний капiтал збiльшився, i становить 390,4 млн. грн. В табл. 2.1 - 2.5 представлені основні реєстраційні дані ВАТ КБ «НАДРА».

Таблиця 2.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку ВАТ КБ «НАДРА» [26]

Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство комерцiйний банк «Надра»

Скорочене найменування

ВАТ КБ «Надра»

Організаційно-правова форма

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Код за ЄДРПОУ

20025456

Населений пункт

Київ

Вулиця, будинок

вул. Артема, буд. 15

Міжміський код та телефон

8 (044) 481-09-30

E-mail

bank_office@nadrabank.kiev.ua

WWW-адреса

www.nadra.com.ua

Таблиця 2.2. Інформація про власників іменних цінних паперів ВАТ КБ «НАДРА»

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб

66

Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)

99,84

Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб

772

Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)

0,16

Таблиця 2.3. Інформація про чисельність працівників ВАТ КБ «НАДРА»

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)

5 380

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)

1 078

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)

210

Фонд оплати праці - всього (тис. грн.)

153 750

Таблиця 2.4. Інформація про осіб, що володіють 5% та більше ВАТ КБ «НАДРА»

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

Новартiк Трейдiнг Лiмiтед (Novartik Trading Limited)

НЕ110239

Омiроу, 51, РIК, Аглатнджiя, поштовий код 2121, Нiкосiя, Кiпр (Omirou, 51 PIK, Aglantzia, P.C. 2121, Nicosia, Cyprus)

02.10.2006

23 810 800

60,99

Менмейд Ентерпрайзес Лiмiтед (Manmade Enterprises Limited)

НЕ169231

Кiпр, 1076, Нiкосiя, Агапiнорос, 2 АЙРIС ТАУЕР, 7-й поверх, офiс 702 (Agapinoros, 2, IRIS TOWER, 7th floor, Flat/Office 702, P.С. 1076, Nicosia, Cyprus)

02.10.2006

12 000 000

30,74

Бенк оф Нью Йорк (The Bank of New York)

IRVTUS3N

1 Wall-Street, New York, NY 10286 USA

02.10.2006

2 976 940

7,63

П.І.Б. фізичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій, штук

Від загальної кількості акцій, %

д/в

0

0

Усього:

38787787

99

Таблиця 2.5. Інформація про випуски акцій ВАТ КБ «НАДРА» [26]

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Вид акцій

Форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Сума за номіналом (грн.)

Доля у статутному капіталі (%)

2006-11-29

552/1/06

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Іменні прості

Документарна

10

39 035 785

390 357 850

99,51

Примітки: Збiльшення статутного фонду ВАТ КБ «Надра» в 2006 роцi вiдбулося в результатi проведеної 9-ї емiсiї акцiй банку. Станом на 31.12.2006 року статутний фонд повнiстю не сплачено (не викуплено 50000 штук простих iменних акцiй). Нова редакцiя Статуту банку зареєстрована НБУ (Реєстрацiйний №205 вiд 10 листопада 2006 року). Таким чином в балансi банку станом на 31.12.2006 року вiдображений статутний фонд в розмiрi 390362660 грн., що складається з 390035785 штук простих iменних акцiй i 481 штуки привiлейованих iменних акцiй. Реєстрацiя випуску акцiй банку в ДКЦПФР була здiйснена в листопадi 2006 року - Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй №552/1/06 вiд 29.11.2006 року.

Рейтингові показники ВАТ КБ «НАДРА» в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Асоціацією українських банків станом на 01.01.2007 [24], мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу - 10 293,7 млн. грн. (8 місце), що становить 3,248% від сумарних активів банківської системи України.

2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю - 8987,4 млн. грн. (7 місце).

3. Обсяг власного капіталу - 1 343,9 млн. грн. (7 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб - 3 749,78 млн. грн. (5 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб - 1 897,0 млн. грн. (13 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 2006 року) - 186,6 млн. грн. (6 місце).

7. Обсяг статутного капіталу (капітал 1 рівня) - 58,6 млн.євро (17 місце), що перевищує мінімальне нормативне значення загального регулятивного капіталу (капітал 1+2 рівня) - 7,0 млн. євро, встановлене НБУ станом на 01.01.2007 року.

8. Рентабельність активів - 1,813%, що в 1,5 рази вище середнього рівня (1,25%) рентабельності активів банків в банківській системі України [25].

9. Рентабельність статутного капіталу - 47,86%, що в 5 рази вище середнього рівня (15,9%) рентабельності статутного капіталу банків в банківській системі України [25].

Рейтингові показники ВАТ КБ «НАДРА» в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Асоціацією українських банків станом на 01.07.2007 [24], мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу - 15 451,2 млн. грн. (7 місце), що становить 3,782% від сумарних активів банківської системи України.

2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю - 12 233,0 млн. грн. (6 місце).

3. Обсяг власного капіталу - 1 649,73 млн. грн. (6 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб - 4 679,78 млн. грн. (6 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб - 2 669,37 млн. грн. (10 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 1 півріччя 2007 року) - 188,62 млн. грн. (4 місце).

7. Обсяг статутного капіталу (капітал 1 рівня) - 57,356 млн.євро (17 місце), що перевищує мінімальне нормативне значення загального регулятивного капіталу (капітал 1+2 рівня) - 7,0 млн. євро, встановлене НБУ станом на 01.01.2007 року.

8. Рентабельність активів - 1,221%, що в 2,0 рази вище середнього рівня (0,59%) рентабельності активів банків в банківській системі України [25].

9. Рентабельність статутного капіталу - 48,38%, що в 6 разів вище середнього рівня (8,11%) рентабельності статутного капіталу банків в банківській системі України [25].

2.2 Інформаційно-реєстраційні регістри обліку і аналізу результатів банківських операцій та формування прибутку банку

Згідно з «Планом рахунків бухгалтерського обліку в комерційних банках України» [3] облік доходів та витрат в діяльності банку виконується у розрізі наступних операцій - табл. 2.6, 2.7. Згідно з інструкціями НБУ [5], [6] для аналізу доходів, витрат та прибутку з детальної інформації табл. 2.6 -2.7 формується звіт про фінансові результати діяльності банку - табл. 2.8.

Таблиця 2.8 Алгоритм формування звіту про фінансові результати діяльності банку

Таблиця 2.6. Інформаційно-реєстраційні регістри обліку доходів в банках України

Таблиця 2.7. Інформаційно-реєстраційні регістри обліку витрат в банках України

2.3 Загальний аналіз прибутковості та рентабельності роботи ВАТ КБ «НАДРА» у 2003-2007 роках

2.3.1 Аналіз прибутковості та рентабельності роботи ВАТ КБ «НАДРА» на мікрорівні ефективності окремих видів операцій

В Додатку Б наведені статистичні таблиці агрегатів балансів ВАТ КБ «НАДРА» та звітів про фінансові результати діяльності поквартально за 2004-2007 роки, на основі яких виконується аналіз прибутковості та рентабельності роботи банку на мікрорівні [24], [25].

В структурі основних доходів ВАТ КБ «НАДРА» з 1 кварталу 2006 року розпочався суттєвий перерозподіл - банк різко наростив обсяги торговельних операцій з валютою та цінними паперами, при цьому в 1 кварталах 2006-2007 років питома вага торговельного доходу досягла рівнів 41,8% (1 квартал 2006) - 45,6%(1 квартал 2007) в загальній сумі доходу банку. При цьому, як показано на графіках рис. 2.5 структурна частка цінних паперів в кредитно-інвестиційному портфелі ВАТ КБ «НАДРА» складає всього 5,5% (1 квартал 2006) та 7,5% (1 квартал 2007), тобто окремі торговельні операції з цінними паперами в банку - надприбуткові, оскільки у наступних кварталах такого приросту доходу не відмічено.

Процентний спред між доходами процентних активів та витратами на залучення підпроцентних пасивів носить стабільний характер на рівні 5% у 2004-2007 роках. В той же час чиста процентна маржа загальних робочих активів має суттєві «всплески» у 1 кварталі 2006 та 1 кварталі 2007 року за рахунок надзвичайно прибуткових торговельних операцій банка по продажу цінних паперів.

Як показує аналіз графіків рис. 2.7 ВАТ КБ «НАДРА» у 2004-2007 роках суттєво знизив витратне навантаження на операційний дохід:

- витрати на утримання інфраструктури скоротилися з 45%(1 квартал 2005) до 32%(2 квартал 2007) від рівня операційного доходу;

- витрати на утримання персоналу скоротилися з 35%(1 квартал 2005) до 20%(2 квартал 2007) від рівня операційного доходу;

2.3.2 Аналіз прибутковості та рентабельності роботи ВАТ КБ «НАДРА» на макрорівні банківської системи України

Для виявлення досягнутого ВАТ КБ «НАДРА» рівня прибутковості та рентабельності діяльності доцільно провести порівняльний аналіз його характеристик з результатами діяльності найбільш крупних комерційних банків першої групи рейтингу.

На рис. 2.9 -2.10 представлені графіки найбільших рівней рентабельності роботи банків банківської системи України за 2006 рік [25].

Рис. 2.9. - Найбільші досягнуті рівні рентабельності статутного капіталу по результатам роботи банків за 2006 рік

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.