реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз положення страхових компаній "ЛЕММА", "АУРА", "АВАНТЕ", "ТАС", "ОРАНТА", "АСКА", "ЕТАЛОН" на страховому ринку України

Таким чином, станом на 2006 рік при страхуванні доцільніше вибирати більш фінансово стійку компанію АСК „АСКА”, ніж фінансово-розрегульовану компанію НАСК „ОРАНТА”.

Проведений в звіті аналіз актуарних схем розрахунків параметрів пенсійного страхування показав наступне :

1. При укладанні договору про додаткове пенсійне забезпечення вкладник бере на себе зобов'язання сплачувати одноразово або на виплат пенсійні внески. Недержавний пенсійний фонд у свою чергу зобов'язується періодично виплачу-вати учасникові, на користь якого діє зазначений договір, пенсію у формі гро-шових виплат довічно або протягом тривалого проміжку часу. Послідовність платежів вкладника і НПФ є по визначенню фінансовими рентами або ануїте-тами.

2. Основна задача при завданні параметрів пропонованих Фондом пенсій-них схем складається в коректному визначенні (з урахуванням прийнятих обмежень і допущень) розмірів пенсійних внесків і виплат, що дозволяють у наступному виконати узяті Фондом зобов'язання перед вкладниками й учасни-ками.

3. Основним принципом, виходячи з якого визначаються розміри пенсій-них внесків і виплат, є принцип еквівалентності зобов'язань вкладника і НПФ. У загальному виді цей принцип реалізується прирівнюванням сум очікуваних пенсійних внесків і виплат. Для поточного моменту часу, що відповідає даті укла-дання договору про додаткове пенсійне забезпечення, ці суми рівні їхній сучас-ній вартості. Сучасна страхова (актуарная) вартість кожної з розглянутих сум платежів визначається як відповідний їй ануїтет, отриманий з врахуванням дисконтування й імовірностей платежів.

4. Послідовність платежів для страхової пенсійної схеми має назву стра-хового ануїтета. У страховому ануїтеті виплата кожної суми не є безумовною, вона визначається настанням визначеної події, наприклад, дожиттям до даного віку. Події такого роду звуться демографічних подій. На основі аналізу демо-графічних даних методами математичної статистики можна одержати набір ста-тистичних даних про тривалість життя різних груп населення. Виділення груп проводиться за багатьма ознаками, однак, найбільш широке поширення одержа-ли ознаки статі і віку, унаслідок статистичної стійкості відповідних даних. Сис-тематизація статистичних даних про тривалість життя людей у залежності від їхньої статі і віку дозволяє одержати таблиці дожиття, на підставі яких і може бути розрахована імовірність дожиття до будь-якого віку. Імовірності дожиття використовуються при визначенні страхових ануїтетів. Як уже відзначалося вище, для них виплата кожної суми не є безумовною, а визначається настанням визначеної події. Цією подією є дожиття до віку чергового платежу, імовірність якого визначається імовірністю дожиття.

В звіті наведені результати варіаційних розрахунків сум пенсійних виплат для учасників недержавного пенсійного фонду, які вступили до нього у різному віку та сплачували постійний пенсійний внесок у 100 грн./місяць. За допомогою калькулятора розраховані наступні варіації схем пенсійних виплат :

а) Інвестиційна норма - 10% річних

постійна сума виплат на протязі 10 років після виходу на пенсію;

постійна сума виплат на протязі 20 років після виходу на пенсію;

постійна виплата на протязі статистичного періоду дожиття по статистичній таблиці для чоловіків та жінок станом на 1999 рік.

б) Інвестиційна норма - 15% річних

постійна сума виплат на протязі 10 років після виходу на пенсію;

постійна сума виплат на протязі 20 років після виходу на пенсію;

постійна виплата на протязі статистичного періоду дожиття по статистичній таблиці для чоловіків та жінок станом на 1999 рік.

Додатково проведені окремі розрахунки при змінах:

в) сума постійного пенсійного внеску змінюється з 100 грн./міс до 50

грн./міс;

г) період внесення постійного пенсійного внеску змінюється з місяця -

100 грн./міс на щоквартальний постійний внесок - 300 грн./міс.

д) період отримання пенсійний страхових виплат змінюється з

щомісячного на щоквартальний та на щорічний

Результати варіаційних розрахунків показують, що рівень пенсійних виплат нелінійно зростає як функція загального строку внесення страхових накопичувальних внесків за період від вступу до НПФ до моменту виходу на пенсію та функція інвестиційного проценту пенсійного накопичування в НПФ.

Так, при нормі інвестиційної ставки доходності 15% річних :

1. При стажі пенсійного накопичення - 10 років та сплаті щомісячно по 100 грн./міс. пенсійних внесків в НПФ:

- на протязі 10 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 404,56 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

- на протязі 20 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 324,4 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

- при договорі довічної пенсії після виходу на пенсію з врахуванням середньостатистичного строку життя чоловіків 65-67 років та середньостатис-тичного строку життя жінок 75-77 років НПФ буде сплачувати щомісячно 1480,2 грн./місяць пенсійних виплат (чоловікам) та 375,9 грн./місяць пенсійних виплат (жінкам) до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

2. При стажі пенсійного накопичення - 30 років та сплаті щомісячно по 100 грн./міс. пенсійних внесків в НПФ:

- на протязі 10 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 8662,4 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

- на протязі 20 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 6945,6 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

3. При стажі пенсійного накопичення - 40 років та сплаті щомісячно по 100 грн./міс. пенсійних внесків в НПФ:

- на протязі 10 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 35 448,7 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків;

- на протязі 20 років договору після виходу на пенсію НПФ буде сплачувати щомісячно 28 423,0 грн./місяць пенсійних виплат до балансового вичерпання накоплених пенсійних внесків з врахуванням інвестиційного проценту росту сум накоплених пенсійних внесків.

Список використаної літератури

1. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // від 16 січня 2003 року N 436-IV

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про страхування» / Законом України від 4 жовтня 2001 року N 2745-III цей Закон викладено у новій редакції (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 23 грудня 2004 року N 2288-IV)

3. ЗАКОН УКРАЇНИ “ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” // від 12 липня 2001 року N 2664-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 6 лютого 2003 року N 485-IV)

4. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”// від 1 липня 2004 року N 1961-IV

5. Закон України “Про господарські товариства”//від 19 вересня 1991 року N 1576-XII ( від 17 травня 2001 року N 2409-III)

6. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР (станом змін від від 7 липня 2005 року N 2771-IV )

7. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України “ // від 4 квітня 2003 року N 292/2003 ( Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 5 березня 2004 року N 280/2004)

8. "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язання і господарських операцій підприємств і організацій" // затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зі змінами та доповненнями, внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.02 № 1012.

9. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 40 ( Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України станом від 7 червня 2005 року N 4125)

10. Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 8 лютого 2005 року N 3519

11. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя// Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104

12. Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя //Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 листопада 2004 року N 2875

13. Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків // ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17.03.2005 р. N 3755

14. Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року N 39

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати «, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

18. Звіти Держфінпослуг України за 2003 - 2005 роки (HTTP://WWW.DFP.GOV.UA)

19. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы, 1996

20 Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа, Київ, “Знання”, 1997.

21. Бурроу К. Основы страховой статистики. Москва, “Анкил”, 1996.

22. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. - Москва: Финансы и статистика, 2000.

23. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник.- К.: МАУП,2000

24. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2003 рік // Статистичний бюлетень Держфінпослуг України, 2004 рік

25. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2004 року // Статистичний бюлетень Держфінпослуг України, 2005 рік

26. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2005 року // Статистичний бюлетень Держфінпослуг України, 2006 рік

27. Касимов Ю.Ф. Введение в актуарную математику (страхование жизни и пенсионных схем) - М.: Анкил, 2001. -- 176 с. 28. Майданик Р. Поняття, елементи та види договору страхування пенсії // Юридична газета, № 16(52) 31 серпня 2005 року

29. Уткин Э.А. Риск-менеджмент. - М.: Издательство ЭКМОС, 1998

30. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Анкил, 2002. - 262 с.

31. Христиановский В.В., Щербина В.П., Полшков Ю.Н. Экономический риск и методы его измерения. Донецк, ДонГУ, 1999

32. Шахов В.В. Страхование: учебник для вузов. Москва, ЮНИТИ, 1997.

33. Шелехов К.В., Бигдаш В.Д.Страхование, МАУП, Киев, 1998.

34. WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA - Законодавча-довідкова система

35. HTTP://forINSURER.com - Онлайновая библиотека «Страхование в Украине»

Додаток А

Баланси та фінансові звіти страхових компаній за 2004 - 2006 роки

Таблиця А.1

Баланс страхової компанії НАСК “ОРАНТА”

Таблиця А.2

Звіт про фінансові результати НАСК “ОРАНТА”

Додаток Б

Баланси та фінансові звіти страхових компаній за 2004 - 2006роки

Таблиця Б.1

Баланс страхової компанії АСК “АСКА”

Таблиця Б.2

Звіт про фінансові результати АСК “АСКА”

Додаток Г

Алгоритми розрахунку показників діяльності підприємства [ ]

№ п/п

Показник

Умовн. поз-ня

Формула для розрахунку

Джерела інформації з форм фін звітності

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

1

Рентабельність активів за прибутком від

звичайної діяльності

Rзв

Прибуток від звичайної діяльності / Валюта активів

Форма 2(190) / Форма1 (280)

2

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком

Чистий Прибуток / Валюта активів

Форма 2(220) / Форма1 (280)

3

Рентабельність власного капіталу

Rвк

Чистий Прибуток / Власний капітал

Форма 2(220) / Форма1 (380)

4

Рентабельність виробничих фондів

Rвф

Чистий Прибуток / Виробничі фонди

Форма 2(220) /Фор-ма1 (030+100+120)

5

Рентабельність реалізо-ваної продукції за прибутком від реалізації

Rq

Прибуток від реалізації / Виручка

Форма 2(050-070-080) /Форма 2 (035)

6

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

Rqоп

Прибуток від операційної діяльності / Виручка

Форма 2(100) /

Форма 2 (035)

7

Рентабельність реал. продукції за прибутком

Rqч

Чистий прибуток / Виручка

Форма 2(220) /

Форма 2 (035)

.8

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

Ксез

Реінвестований прибуток / Власний капітал

Форма 2(100 - 335)* Ф.2(220)/100 /Форма 1 (380)

9

Коефіцієнт реінвестування

Кр

Реінвестований прибуток / Чистий прибуток

Форма 2(100 - 335)* Ф.2(220)/100 /Форма 2 (220)

10

Період окупності капіталу

Тк

Активи/Чистий прибуток

Форма 1(280) /

Форма 2 (220)

11

Період окупності власного капіталу

Твк

Власний капітал / Чистий прибуток

Форма 1(380) /

Форма 2 (220)

ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

1

Коефіцієнт трансформації

Кт

Чиста виручка від реалізації / Валюта активів

Форма 2(035) /Форма1 (280)

2

Фондовіддача

Фоф

Чиста виручка від реалізації / Основні виробничі фонди

Форма 2(035) /Форма1 (030)

3

Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)

Ко

Чиста виручка від реалізації / Обігові кошти

Форма 2(035) /Форма1 (260+270)

4

Період одного обороту обігових коштів (днів)

Чо

365/ Ко

365 / Ко

5

Коефіцієнт оборотності запасів ( обороти)

Коз

Собівартість реалізації / Середні запаси

Форма 2(040) /Форма1 (100+120+130+140 +150)

6

Період одного обороту запасів(днів)

Чз

365 / Коз

365 / Коз

7

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго-ваності(обороти)

Кдз

Чиста виручка від реалізації / Середня дебіторська заборгованість

Форма 2(035) /Форма1 (050+170+180+190+200+210)

8

Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

Чдз

365 / Кдз

365 / Кдз

9

Коефіцієнт оборотності готової продукції

Кгп

Чиста виручка від реалізації / Готова продукція

Форма 2(035) /Форма1 (130)

10

Період погашення кредиторської заборгованості (днів)

Чкз

Середня кредиторська заборгованість *360/ Собівартість реалізації

Форма 1(500+520+530 +550+580) /Форма 2 (040)

11

Період фінансового циклу (днів) - період обороту коштів

Чфц

Чфц= Чоц - Чкз

Чфц= Чоц - Чкз

12

Коефіцієнт оборотності власного капіталу(оборотність)

Квк

Чиста виручка від реалізації / Власний капітал

Форма 2(035) /Форма1 (380+430+630)

ПОКАЗНИКИ МАЙНОВОГО СТАНУ

1.

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

Ч овф

Оборотні виробничі фонди/ Оборотні активи

Форма 1 (100+120+270) /Форма1 (260+270)

2

Частка основних засобів в активах

Ч оз

Залишкова вартість основних засобів / Валюта активів

Форма 1(030) / Форма1 (280)

3

Коефіцієнт зносу основних засобів

К зн

Знос основних засобів/ Первісна вартість основних засобів

Форма 1(032) / Форма1 (031)

4

Коефіцієнт оновлення основних засобів

К он

Збільшення за звітний період первісної вар-тості основних засобів/ Первісну вартість основних засобів

Форма 1((031к)-(031п)) / Форма1 (031п)

5

Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

Ч дф

Довгострокові фінансові інвестиції / валюта активів

Форма 1(040+045) /Форма1 (280)

6

Частка оборотних виробничих активів

Ч ова

Оборотні виробничі фонди/ Валюта активів

Форма 1(100+120+270) /Форма1 (280)

7

Коефіцієнт мобільності активів

К моб

Мобільні активи / Немобільні активи

Форма 1(260+270) /Форма1 (080)

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

1

Власні обігові кошти (робочий, функціонуючий капітал)

Рк

Оборотні активи - короткострокові зобов ' язання

Форма 1(260+270-620-630)

2

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

Кзвк

Власні обігові кошти / оборотні кошти

Форма 1(380+430-080) /Форма1 (260+270)

3

Маневреність робочого капіталу

Мрк

Запаси / Робочий капітал

Форма 1(100+120 +130+140+150) /Форма1 (260+270-620-630)

4

Маневреність власних обігових коштів

Мвок

Грошові Кошти / Власні обігові кошти

Форма 1(230+240) /Форма1 (380+430-080)

5

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

Кзап

Власні обігові кошти / Запаси

Форма 1(380+430-080) /Форма1 (100+120 +130+140+150)

6

Коефіцієнт покриття запасів

Кпз

"Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси

Форма 1(380+430 +480-080+ 500+520+530+540) /Форма1 (100+120 +130+140+150)

7

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Кавт

Власний капітал / Валюта Пасивівбалансу

Форма 1(380+430+630) /Форма1 (640)

8

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Км

Власні обігові кошти / Власний капітал

Форма 1(380+430+630-080) /Форма1 (380+430+630)

9

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Кпк

Позиковий капітал/Валюта пасивів

Форма 1(480+620) /Форма1 (640)

10

Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

Кфс

Власні кошти / позикові кошти

Форма 1(380+430+630) /Форма1 (480+620)

12

Коефіцієнт фінансової стійкості

Кфст

Власний капітал + довгострокові зобов ' язання / Валюта пасивів

Форма 1(380+430+480+630) /Форма1 (640)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.