реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз положення страхових компаній "ЛЕММА", "АУРА", "АВАНТЕ", "ТАС", "ОРАНТА", "АСКА", "ЕТАЛОН" на страховому ринку України

Таблиця 3.2

Рівень страхових виплат за видами страхування

Види страхування

Рівень валових виплат за 9 м. 2005 р.

Рівень валових виплат за 9 м. 2004 р.

Рівень виплат фізичним особам за 9 м. 2005 р.*

Рівень виплат фізичним особам за 9 м. 2004 р.*

Рівень чистих виплат за 9 м. 2005 р.**

Рівень чистих виплат за 9 м. 2004 р.**

1

2

3

4

5

6

7

Cтрахування життя

2,5%

6,7%

3,3%

8,5%

2,5%

6,7%

Види страхування інші, ніж страхування життя, у тому числі:

12,9%

6,6%

34,1%

49,7%

21,5%

11,4%

Добровільне особисте страхування

48,2%

87,1%

52,6%

161,3%

49,5%

91,4%

Добровільне майнове страхування

10,8%

4,0%

37,9%

33,5%

19,5%

6,4%

- в тому числі страхування фінансових ризиків

10,8%

1,9%

4,6%

26,2%

25,5%

2,7%

Добровільне страхування відповідальності

9,5%

2,6%

25,6%

11,6%

17,5%

6,3%

Недержавне обов'язкове страхування

13,0%

21,5%

16,0%

23,8%

13,6%

23,7%

- в тому числі страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (звичайні та додаткові договори)

17,8%

30,6%

17,3%

29,5%

18,1%

33,3%

Державне обов'язкове страхування

96,8%

93,3%

X

X

96,8%

93,3%

ВСЬОГО (всі види страхування)

12,6%

6,6%

31,2%

45,7%

20,7%

11,3%

Таблиця 3.4

Активи страховиків, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування"

Категорії активів, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування" для представлення страхових резервів (тис. грн.)

ВСЬОГО ПО РИНКУ / на кінець звітного періоду відповідно до показників форми 1 "Баланс”/

ВСЬОГО ПО СК "non-life" / на кінець звітного періоду відповідно до показників форми 1 "Баланс”/

ВСЬОГО ПО СК "life" / на кінець звітного періоду відповідно до показників форми 1"Баланс”/

У тому числі ті, якими представлено з урахуваннямвимог нормативно правових актів

технічні резерви

резерви із страхування життя

ВСЬОГО:

13 485 004,9

12 605 896,3

879 108,6

4 713 551,2

298 002,9

1) грошові кошти на поточних рахунках

1 936 576,4

1 897 569,8

39 006,6

1 477 117,0

39 006,6 1

у тому числі 1.1) в іноземній валюті

101 328,2

100 618,1

710,1

63 751,2

313,3

2) банківські вклади (депозити)

1 785 605,7

1 522 249,2

263 356,4

910 360,3

150 938,6

у тому числі 2.1) в іноземній валюті

125 944,0

91 809,1

34 134,9

72 836,1

15 707,9

3) банківські метали

21 300,8

18 683,1

2 617,7

7 965,2

1 965,21

4) нерухоме майно

370 186,3

345 038,7

25 147,6

120 186,9

10 992,6

5) акції

6 825 553,5

6 378 697,1

446 856,4

985 826,6

51 084,6

6) облігації

191 345,1

155 255,8

36 089,3

23 858,2

14 946,3

7) іпотечні сертифікати

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8) цінні папери, що емітуються державою

85 077,1

85 077,1

0,0

78 636,7

0,0

9) права вимоги до перестраховиків

2 202 562,3

2 136 547,9

66 014,4

1 092 859,5

48 364,5

у тому числі 9.1) до перестраховиків -нерезидентів

110 934,2

92 473,9

18 460,3

68 746,3

48 344,2

10) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України *, у тому числі:

60 098,7

60 098,7

0,0

14 993,1

0,0

10.2) розвиток інфраструктури туризму;

3 800,0

3 800,0

0,0

0,0

0,0

10.4) перероблення відходів гірничо-металургійного виробництва;

1 485,0

1 485,0

0,0

0,0

0,0

10.5) будівництво житла;

53 337,6

53 337,6

0,0

14 856,0

0,0

10.6) розвиток транспортної інфраструктури, у тому числі будівництво та реконструкція автомобільних доріг;

1 476,1

1 476,1

0,0

137,1

0,0

13) готівка в касі

6 699,0

6 678,8

20,2

1 747,7

120,1

3.4 Аналіз положення страхових компаній “ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН” на страховому ринку України у 2003 - 2006 роках

В табл.3.3 - 3.6 наведені доступні статистичні дані 2003 -2006 років по основним характеристикам 7 страхових компаній non-life України (“ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН”), які за активами балансів у 2006 році входять в групу перших 20 місць рейтингу [35].

Одночасно в табл. 3.3 -3.6 наведені сумарні дані по страховій системі України. Це дозволяє у другій частині таблиці розрахувати відносні рівні показників по кожній страховій компанії ( у відсотках до загальних показників страхового ринку України). В табл.3.3 - 3.6 страхові компанії розташовані по рейтингу за обсягами активів балансу станом на 01.10.2005 року.

Таблиця 3.3

Показники діяльності 7 страхових компаній у 2005 році (активи, страхові премії та страхові виплати)

Таблиця 3.4

Показники діяльності 7 страхових компаній у 2005 році (власний капітал, резервний та гарантійний фонди, рівень перестрахування)

Таблиця 3.5

Показники діяльності 7 страхових компаній у 2006 році (активи, страхові премії та страхові виплати)

Таблиця 3.6

Показники діяльності 7 страхових компаній у 2006 році (власний капітал, резервний та гарантійний фонди, рівень перестрахування)

Таблиця 3.7

Показники діяльності 7 страхових компаній у 2004 році (активи, страхові премії та страхові виплати)

Таблиця 3.8

Показники діяльності 7 страхових компаній у 2004 році (власний капітал, резервний та гарантійний фонди, рівень перестрахування)

3.5 Фінансовий аналіз страхових компаній НАСК “ОРАНТА” та АСК “АСКА”

В табл. 3.9, 3.10 наведені результати показників платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості страхових компаній за 2004 -2006 роки, розраховані за алгоритмами Додатку Г згідно вихідних даних, наведених у Додатках А,Б.

Таблиця 3.9

Розрахунки фінансових показників діяльності НАСК “ОРАНТА”

Як показує аналіз результатів розрахунків по НАСК “ОРАНТА” :

коефіцієнт запаса фактичної платоспроможності страховика відносно нормативів по закону України “Про страхування” у 2004 році становив 1,84, у 2005 році піднівся до рівня 2,88, у 2006 - знизився до 2,0..

значення показників ліквідності, фінансової стійкості та автономності перевищують нормативний рівень на 20-100%;

Таблиця 3.10

Розрахунки фінансових показників діяльності АСК “АСКА”

Як показує аналіз результатів розрахунків по АСК “АСКА” :

коефіцієнт запаса фактичної платоспроможності страховика відносно нормативів по закону України “Про страхування” у 2004 році становив 3,62, а у 2005 році піднівся до рівня 5,93.

значення показників ліквідності, фінансової стійкості та автономності значно (в декілька разів) перевищують нормативний рівень.

Практичне завдання № 4

4.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 4

Проаналізуйте структуру страхового портфелю обраних студентом стра-ховиків. Зробити висновки.

Скласти рейтинг страховиків за такими показниками : страхові премії, страхові виплати, сплачені статутні фонди(капітал), страхові резерви, структура активів, загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, кое-фіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фі-нансової незалежності, коефіцієнт використання активів, коефіцієнт викорис-тання власних коштів.

За результатами складеного рейтингу визначити страховиків, які забезпе-чать надійне виконання страхових зобов'язань за договорами страхування з під-приємством - базою практики, виходячи зі специфіки його діяльності та наяв-них об'єктів страхування

4.2 Структурний аналіз динаміки розвитку страхових компаній “ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН” та структури їх страхових портфелів

На основі проведених у розділ 3.4 розрахунків побудуємо систему рейтингових графіків порівняльної структури страхових портфелів та основних показників вибраних 7 страхових компаній.

На рис.4.1 наведена динаміка структурних часток валюти активів балансу страхових компаній у відсотках до загального обсягу валюти активів балансу всіх non-life страхових компаній України у 2003 -2005 роках.

На рис.4.2 наведена динаміка структурних часток власного капітала та страхових резервів страхових компаній у відсотках до загального обсягу власного капіталу та страхових резервів всіх non-life страхових компаній України у 2003 -2005 роках.

На рис.4.3 наведена динаміка структурних часток обсягів страхових премій та страхових виплат страхових компаній у відсотках до загального обсягу страхових премій та страхових виплат всіх non-life страхових компаній України у 2003 -2005 роках.

На рис.4.4 наведена динаміка структурних часток страхових премій страхових компаній у відсотках до страхових премій всіх non-life страхових компаній України у 2003 -2005 роках.

На рис.4.5 наведена динаміка структурних часток страхових виплат страхових компаній у відсотках до страхових виплат всіх non-life страхових компаній України у 2003 -2005 роках.

4.3 Рейтингова методика розрахунку показників фінансового стану страхової компанії

Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків (надалі - Рекомендації) розроблено з метою стандартизації процедур здійснення аналізу діяльності страховиків працівниками Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), своєчасного виявлення ризиків у діяльності страховиків [13].

Тести раннього попередження

1. Тести раннього попередження - це система порівняння фактичних фінансових показників діяльності страховиків з визначеними Держфінпослуг показниками, їх узагальнення та оцінка ризиків діяльності страховиків.

2. Тести раннього попередження використовуються для визначення рівня фінансової надійності страховиків, який розраховується за даними річної фінансової звітності, складеної відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг N 39 від 03.02.2004.

Відповідно до Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу, активів, перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності і надається відповідна оцінка.

Оцінки виставляються по 4-бальній системі в залежності від діапазону, в який потрапило значення відповідного показника.

На основі проведених тестів раннього попередження страховики можуть отримати такі оцінки:

- "1" (стійка) - фінансові показники знаходяться на високому рівні;

- "2" (задовільна) - відсутні серйозні проблеми, фінансові показники знаходяться на середньому рівні;

- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній;

- "4" (незадовільна) - вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним.

3. Дані, які використовуються при розрахунку показників тестів раннього попередження, їх зміст та порядок розрахунку наведені в наступній табл.4.1:

Таблиця 4.1

Формули розрахунку показників

N

Термін

Зміст

Формула*

1

Капітал, Чистий капітал

Активи по балансу за вирахуванням нематеріальних активів та зобов'язань по балансу

Ф1: 280 - 010 - 430 - 480 - 620 - 630

2

Високоліквідні активи

Грошові кошти та їх еквіваленти

Ф1: 230 + 240

3

Зобов'язання, загальна сума зобов'язань

Зобов'язання по балансу

Ф1: 430 + 480 + 620 + 630

4

Дебіторська заборгованість

Всі види дебіторської заборгованості відповідно до балансу

Ф1: 50 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 060

5

Сума чистих премій

Валовий обсяг зібраних премій за вирахуванням частки, належної перестраховикам

Р1: 010 - 020 [Р1: 080 - 090]

6

Зароблені страхові платежі

Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя

Р1: 070**

7

Чистий прибуток (або збиток)

Чистий прибуток (збиток) відповідно до звіту

Ф2: 220 (або 225)

8

Виплати і витрати

Страхові виплати та відшкодування, а також витрати, пов'язані з врегулюванням страхових випадків, збільшені на суму резервів збитків на кінець звітного періоду та зменшені на суму резервів збитків на початок звітного періоду

(Р1: 240 + 320 + 330) + Р3(К)070 - Р3(П)070 + Р4(К)070 - Р4(П)070

9

Прибуток від фінансової діяльності

Дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи за вирахуванням витрат від участі в капіталі та інші фінансові витрати

Ф2: 110 + 120 + 130 - 140 - 150 - 160)

10

Середній обсяг фінансових інвестицій протягом року

Сума довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, та інших фінансових інвестицій та поточних фінансових інвестицій на початок і кінець звітного періоду, поділена на два

(Ф1: 040(П) + 045(П) + 220(П) + 040(К) + 045(К) + 220(К)) / 2

11

Чисті страхові резерви

Страхові резерви за балансом за вирахуванням частки перестраховиків у страхових резервах

Ф1: 415 - 416

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.