реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз положення страхових компаній "ЛЕММА", "АУРА", "АВАНТЕ", "ТАС", "ОРАНТА", "АСКА", "ЕТАЛОН" на страховому ринку України

На рис.2.1, 2.2 наведені результати варіаційних розрахунків з табл.2.1. Як показують графіки рис.2.1,2.2 рівень пенсійних виплат нелінійно зростає як функція загального строку внесення страхових накопичувальних внесків за період від вступу до НПФ до моменту виходу на пенсію та функція інвести-ційного проценту пенсійного накопичування в НПФ.

Таблиця 2.1

Варіації розрахунків пенсійних внесків та пенсійних виплат для різних інвестиційних ставок, сум та строків сплати

3. Практичне завдання № 3

3.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 3

За даними статистичного щорічника за 2004, 2005, 2006 роки дослідити та визначити:

темпи зростання (зменшення) таких сумарних показників розвитку страхового ринку України : страхові премії та страхові виплати, рівень страхових виплат за видами страхування, сплачені статутні фонди (капітал), страхові резерви.Зробити висновки.

місце п'яти обраних студентом страхових компаній на страховому ринку України, прокоментувати частку цих страховиків у страхових преміях та страхових виплатах (у т.ч. за видами страхування), сплачених статутних фондах (капіталі), страхових резервах.Зробити висновки.

Здійснити оцінку фінансового стану обраних студентом п'яти страховиків за результатами аналізу розрахованиїх показників:

фінансової стійкості та платоспроможності (коефіцієнт автономії (незалежності); коефіцієнт фінансової стійкості; коефіцієнт використанння активів; коефіцієнт використання власних коштів; коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів; коефіцієнт маневреності власних коштів; коефіцієнт концентрації власного капіталу; показник заборгованості кредиторам);

нормативний та фактичний запас платоспроможності страхової компанії відповідно до вимог Закону України “Про страхування”;

ліквідності (коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт швидкої(або проміжної) ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності);

проаналізуйте структуру дебіторської та кредиторської заборговності обраних п'яти страховиків.

3.2 Алгоритми розрахунку показників платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості страховика

В Додатку Г наведені алгоритми [23] розрахунку показників платоспро-можності, ліквідності та фінансової стійкості на основі фінансових звітів підприємства - “Баланс”[16] та “Звіт про фінансові результати” [17].

Додатково до наведених основних показників, згідно Закону України „Про страхування” [2] страховики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов'язані підтримувати належний рівень фактичного запасу страхової платоспроможності (нетто-активів).

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика визнача-ється вирахуванням із вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, у тому числі страхових. Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам страхових резервів, які страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому Законом [2].

На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика пови-нен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату дорівнює більшій з визначених величин, а саме:

перша - підраховується шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18 (останній місяць буде складатися із кількості днів на дату розрахунку). При цьому сума страхових премій зменшується на 50 відсотків страхових премій, належних перестраховикам;

друга - підраховується шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26 (останній місяць буде складатися із кількості днів на дату розрахунку). При цьому сума страхових виплат зменшується на 50 відсотків виплат, що компенсуються перестраховиками згідно з укладеними договорами перестрахування.

3.3 Аналіз страхового ринку України у 2004 - 2006 роках

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2006 року

I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

1. Кількість страхових компаній (СК) станом на 30.09.2006 становила 407 (станом на 30.09.2005 - 399), в тому числі 55 страховиків, що здійснюють стра-хування життя (life), та 352 страховиків, що здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя (non-life). Протягом 9 місяців 2006 року з Державного реєстру фінансових установ були виключені 15 страхових компаній та включе-но 24 новостворених .

2. Страхові премії

2.1. Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками від страхування та перестрахування ризиків (від страхувальників та перестраху-вальників) за I півріччя 2006 року, становить 9 752,0 млн. грн., з них: 3 571,2 млн.грн.(36,6%) становило внутрішнє перестрахування, решту становили премії від страхувальників - 6 164,0 млн.грн.(63,2%) та премії, які надійшли від іно-земних страховиків (перестрахувальників) - 16,8 млн.грн. (0,2%) на розміщення (перестрахування) ризиків на Україні.

У порівнянні з аналогічним періодом 2005 року обсяги вказаного показ-ника зменшились на 157 млн.грн. (-1,6%), в основному, за рахунок продовжен-ня незначного зменшення активності з страхування та перестрахування фінан-сових ризиків (за 9 міс. 2005р. на страхування та перестрахування фінансових ризиків надійшло 34,3% від валових премій, тоді як за 9 міс. 2006 року - 25,7%).

Сума страхових премій, отриманих від страхувальників-фізичних осіб, склала 2 059,6 млн. грн., що перевищує аналогічний показник за 9 міс. 2005 ро-ку на 833 млн. грн. (на 67,4%). В структурі валових страхових премій надход-ження від фізичних осіб становили 21,1% , тоді як за 9 міс.2005р.лише 12,4%.

Реально ж оцінити динаміку страхування фізичних осіб можна у співвідношен-ні до чистих страхових премій: 33,3% за 9 міс.2006р.; 22,6% за 9 міс.2005р.; 10,3% за 9 міс. 2004р.

2.2. За 9 місяців 2006 року чисті страхові премії (валові за вирахуванням премій належних перестраховикам-резидентам ) становили 6 180,7 млн.грн. і порівняно з аналогічним періодом 2005 року збільшилися на 753,8 млн.грн. (+13,9%), див. рис.2. Різницю між валовими та чистими страховими преміями становлять премії, які отримують страховики один від одного на подальше перестрахування ризиків (в межах України). Таким чином, валові премії більше характерижують активність страхової компанії, яка здійснює страхову і пере-страхову діяльність, а чисті - безпосередньо активність споживачів страхових послуг.

Графік, представлений на рисунку 2 досить наочно характеризує загальну "трансформацію" розвитку ринку - в 2003 році відбувалися незначні тенденції у розвитку внутрішнього перестрахування (в основному перестрахування здійс-нювалося у нерезидентів - 44,7% від чистих премій ), в 2004 році на перестра-хування (в цесію та ретроцесію) передавалося майже всі ризики, що надходили на страхування, в основному резидентам. Сутністю таких "трансформацій" в окремих випадках було переток коштів з реального сектору економіки за посе-редництвом системи страхування з метою їх подальшої легалізації, що зумов-лено нерівністю систем оподаткування реального сектору економіки та страховиків.

Таблиця 3.1

Показники страхових премій та страхових виплат за видами страхування та фактичні порівняння порівнюючи 9 місяців 2004 та 9 місяців 2005 року

Види страхування

Валові страхові премії

Чисті страхові премії

Валові страхові виплати

Чисті страхові виплати

9 м. 2004р. (млн.грн.)

9 м. 2005р. (млн.грн.)

Приріст за рік (млн. грн.)

9 м. 2004р. (млн.грн.)

9 м. 2005р. (млн.грн.)

Приріст за рік (млн. грн.)

9 м. 2004р. (млн.грн.)

9 м. 2005р. (млн.грн.)

Приріст за рік (млн. грн.)

9 м. 2004р. (млн.грн.)

9 м. 2005р. (млн.грн.)

Приріст за рік (млн. грн.)

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

5

6

7

Cтрахування життя, у тому числі:

122,0

226,4

104,4

122,0

226,4

104,4

8,1

5,8

-2,3

8,1

5,8

-2,3

За договорами пенсійного страхування

42,1

22,2

-19,9

42,1

22,2

-19,9

0,6

0,2

-0,4

0,6

0,2

-0,4

За іншими договорами накопичувального страхування

69,7

183,0

113,3

69,7

183,0

113,3

5,9

2,9

-3,0

5,9

2,9

-3,0

За договорами страхування життя лише на випадок смерті

3,1

9,3

6,2

3,1

9,3

6,2

1,1

1,3

0,2

1,1

1,3

0,2

За іншими договорами страхування життя

7,2

11,9

4,7

7,2

11,9

4,7

0,5

1,4

0,9

0,5

1,4

0,9

Види страхування інші, ніж страхування життя, у тому числі:

13 919,2

9 682,7

-4 236,5

7 204,9

5 200,5

-2 004,4

925,4

1 246,8

321,4

822,5

1 115,7

293,2

Добровільне особисте страхування, у тому числі:

296,8

401,3

104,5

282,4

367,3

84,9

258,5

193,6

-64,9

258,1

181,8

-76,3

страхування від нещасних випадків

71,7

134,7

63,0

62,0

104,6

42,6

129,0

34,7

-94,3

129,0

23,3

-105,7

медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

160,0

188,0

28,0

156,8

186,7

29,9

95,7

120,4

24,7

95,5

120,4

24,9

страхування здоров'я на випадок хвороби

51,8

61,3

9,5

50,6

,925

8,9

25,6

27,9

2,3

25,5

27,7

2,2

страхування медичних витрат

13,3

17,3

4,0

13,0

16,5

3,5

8,2

10,6

2,4

8,1

10,3

2,2

Добровільне майнове страхування, у тому числі:

11 964,6

8 146,9

-3 817,7

6 002,0

3 922,0

-2 080,0

4382,2

880,6

400,4

382,2

765,1

382,9

страхування наземного транспорту (крім залізничного)

576,6

851,5

274,9

480,8

713,6

232,8

242,8

392,4

149,6

217,3

351,4

134,1

страхування вантажів та багажу

869,2

933,9

64,7

450,4

433,7

-16,7

26,0

7,3

-18,7

6,6

7,2

0,6

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

1 086,4

900,4

-186,0

663,5

572,6

-90,9

36,1

16,5

-19,6

34,0

15,9

-18,1

страхування кредитів

276,7

447,2

170,5

174,7

335,6

160,9

23,7

12,1

-11,6

23,7

12,1

-11,6

страхування фінансових ризиків

6 887,5

3 397,8

-3 489,7

3 153,2

1 157,9

-1 995,3

134,1

366,6

232,5

84,9

295,3

210,4

Добровільне страхування відповідальності, у тому числі:

1 158,3

358,1

-800,2

479,9

192,8

-287,1

30,6

34,0

3,4

30,3

33,8

3,5

страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

78,3

40,9

-37,4

60,7

37,4

-23,3

8,5

8,0

-0,5

8,4

7,9

-0,5

страхування відповідальності перед третіми особами (іншої)

1 067,5

310,0

-757,5

410,5

148,7

-261,8

21,6

25,9

4,3

21,5

25,8

4,3

Недержавне обов'язкове страхування, у тому числі:

431,6

731,2

299,6

372,7

6731,2

300,5

92,7

94,9

2,2

88,5

91,3

2,8

особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

56,7

52,2

-4,5

45,5

46,8

1,3

1,3

0,9

-0,4

1,2

0,9

-0,3

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

181,7

458,1

276,4

458,127

435,7

277,0

581,5

81,5

26,0

52,9

78,7

25,8

авіаційне страхування цивільної авіації

71,9

96,4

24,5

66,0

90,0

24,0

35,1

11,4

-23,7

33,6

10,8

-22,8

страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

34,3

30,9

-3,4

28,4

25,5

-2,9

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Державне обов'язкове страхування

67,9

45,2

-22,7

67,9

45,2

-22,7

63,4

43,7

-19,7

63,4

43,7

-19,7

ВСЬОГО (всі види страхування)

14 041,2

9 909,1

-4 132,1

7 326,9

5 426,9

-1 900,0

933,5

1 252,6

319,1

830,6

17326,95

290,9

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.