реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз положення страхових компаній "ЛЕММА", "АУРА", "АВАНТЕ", "ТАС", "ОРАНТА", "АСКА", "ЕТАЛОН" на страховому ринку України

Аналіз положення страхових компаній "ЛЕММА", "АУРА", "АВАНТЕ", "ТАС", "ОРАНТА", "АСКА", "ЕТАЛОН" на страховому ринку України

81

ЗВІТ

про виконання практичних завдань з дисципліни

“Фінансове забезпечення страхових зобов'язань”

по програмі “Фінансовий менеджмент”

Аналіз положення страхових компаній “ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН” на страховому ринку України

Зміст

Вихідні вимоги практичних завдань…………...............................…………...…4

1. Практичне завдання № 1……………………………………………………….6

1.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 1..............................................................6

1.2 Поняття, елементи та види договору страхування пенсії..............................6

1.3 Пенсійне страхування в Україні.....................................................................12

1.4 Постановка задачі обгрунтування розмірів пенсійних внесків і виплат на основі принципу еквівалентності зобов'язань....................................................18

1.5 Визначення сум пенсійних виплат.................................................................20

2. Практичне завдання № 2……………………………………………………...28

2.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 2............................................................28

2.2 Результати варіаційних розрахунків пенсійних страховит виплат.............28

3. Практичне завдання № 3…………………………………………………...…31

3.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 3............................................................31

3.2 Алгоритми розрахунку показників платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості страховика..........................................................................32

3.3 Аналіз страхового ринку України у 2003 - 2006 роках................................33

3.4 Аналіз положення страхових компаній “ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН” на страховому ринку України у 2003 - 2006 роках...................................................................................................39

3.5 Фінансовий аналіз страхових компаній НАСК “ОРАНТА” та АСК “АСКА”..................................................................................................................46

4. Практичне завдання № 4………………………………………………...……52

4.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 4............................................................52

4.2 Структурний аналіз динаміки розвитку страхових компаній “ЛЕММА”, “АУРА”, “АВАНТЕ”, “ТАС”, ОРАНТА”, “АСКА”, “ЕТАЛОН” та структури їх страхових портфелів.........................................................................................52

4.3 Рейтингова методика розрахунку показників фінансового стану страхової компанії..................................................................................................................53

4.4 Результати розрахунку порівняльного рейтингу фінансового стану страхових компаній „ОРАНТА” та „АСКА”......................................................59

Висновки………………………………………………………………………....62

Список використаної літератури…………………………………………..…....69

Додатки………………………………………………………………………...…72

Вихідні вимоги практичних завдань

1.1. На базі практики здійснити розподіл персоналу за віком та розрахувати для представників кожної вікової групи ефективність додаткового пенсійного забезпечення за договорами пенсійного страхування:

- сформувати вихідну інформаційну базу даних (вік страхувальника на момент укладення договору; строк страхування; кількість, величина та частота сплати страховиїх премій і страхових виплат, ставка інвестування) за наданою потенційним страхувальником інформацією. При цьому врахувати, що пенсійний вік для чоловіків - 65 років; жінок -60 років; мінімальний термін до виходу на пенсію - 10 років;

- навести графічну схему фінансових потоків за прийнятими умовами договору та розрахувати баланс фінансових зобов'язань сторін договору страхування та величину страхової премії (чи виплат).

За даними страховика :

навести графічні схеми фінансових потоків, розрахувати баланси фінансових зобов'язань сторін договору страхування та величини страхових премій ( чи виплат) за умов зміни Вами (чи страхувальником): сторку і частоти сплати страхових премій; величини інвестиційної ставки; строку і частоти виплат страхових сум;

здійснити порівняльний аналіз отриманих результатів, обрати та обгрунтувати оптимальний варіант умов для страховика і страхувальника.

1.3. За даними статистичного щорічника за 2004, 2005, 2006 роки дослідити та визначити:

темпи зростання (зменшення) таких сумарних показників розвитку страхового ринку України : страхові премії та страхові виплати, рівень страхових виплат за видами страхування, сплачені статутні фонди (капітал), страхові резерви.Зробити висновки.

місце п'яти обраних студентом страхових компаній на страховому ринку України, прокоментувати частку цих страховиків у страхових преміях та страхових виплатах (у т.ч. за видами страхування), сплачених статутних фондах (капіталі), страхових резервах.Зробити висновки.

Здійснити оцінку фінансового стану обраних студентом п'яти страховиків за результатами аналізу розрахованиїх показників:

фінансової стійкості та платоспроможності (коефіцієнт автономії (незалежності); коефіцієнт фінансової стійкості; коефіцієнт використанння активів; коефіцієнт використання власних коштів; коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів; коефіцієнт маневреності власних коштів; коефіцієнт концентрації власного капіталу; показник заборгованості кредиторам);

нормативний та фактичний запас платоспроможності страхової компанії відповідно до вимог Закону України “Про страхування”;

ліквідності (коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт швидкої(або проміжної) ліквідності; коефіцієнт абсолютної ліквідності);

проаналізуйте структуру дебіторської та кредиторської заборговності обраних п'яти страховиків.

1.4. Проаналізуйте структуру страхового портфелю обраних студентом п'яти страховиків. Зробити висновки. Скласти рейтинг страховиків за такими показниками : страхові премії, страхові виплати, сплачені статутні фонди(капі-тал), страхові резерви, структура активів, загальний коефіцієнт ліквідності, ко-ефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт викорис-тання активів, коефіцієнт використання власних коштів.

За результатами складеного рейтингу визначити страховиків, які забезпе-чать надійне виконання страхових зобов'язань за договорами страхування з підприємством - базою практики, виходячи зі специфіки його діяльності та наявних об'єктів страхування.

1. Практичне завдання № 1

1.1 Вимоги та вихідні дані завдання № 1

На базі практики здійснити розподіл персоналу за віком та розрахувати для представників кожної вікової групи ефективність додаткового пенсійного забезпечення за договорами пенсійного страхування:

- сформувати вихідну інформаційну базу даних (вік страхувальника на момент укладення договору; строк страхування; кількість, величина та частота сплати страховиїх премій і страхових виплат, ставка інвестування) за наданою потенційним страхувальником інформацією. При цьому врахувати, що пенсійний вік для чоловіків - 65 років; жінок -60 років; мінімальний термін до виходу на пенсію - 10 років;

- навести графічну схему фінансових потоків за прийнятими умовами договору та розрахувати баланс фінансових зобов'язань сторін договору страхування та величину страхової премії (чи виплат).

1.2 Поняття, елементи та види договору страхування пенсії

Пенсійне страхування є різновидом страхування життя, під яким необхідно розуміти вид особистого страхування, що передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті страхувальника (застрахованої особи), а також якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи. Страхування життя є видом особистого страхування, що об'єднує систему видів страхування, які забезпечують надання страхового захисту від ризиків, які загрожують життю людини, її працездатності, здоров'ю. Об'єктами особистого страхування виступають майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю і пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи [30].

У теорії і практиці пенсійного страхування виділяють дві групи (класи) договорів страхування пенсії, які можуть існувати як окремо, так і в тій чи іншій комбінації: 1) страхування на дожиття (endowment); 2) довічне страхування (whole life insurance); 3) страхування життя з виплатою аннуітетів.

Пенсійне страхування на дожиття передбачає виплату вигодонабувачеві встановленої за договором страхування страхової суми, якщо застрахована особа доживе до пенсійного віку, встановленого за договором. За цим договором може передбачатися право страхувальника на викупну суму (вартість). Йдеться про суму, яку страховик зобов'язаний виплатити страхувальнику у випадку припинення сплати місячних внесків або, у випадку розірвання такого договору страхування, сплата внесків за який була проведена зразу в цілому за весь період страхування. При припиненні щомісячних виплат раніше визначеного строку викупна сума може бути не виплачена зовсім.

Накопичувальна складова за цим договором формується не лише за рахунок інвестування страховиком акумульованих коштів, але й за рахунок перерозподілу коштів застрахованими за цим видом страхування, тобто всі особи, які не дожили до закінчення чинності договору, частково покривають своїми накопиченими коштами суму виплачуваних забезпечень для тих, хто дожив до цієї дати. Власне тариф із пенсійного страхування на дожиття для конкретної особи формується трьома основними чинниками: віком застрахованого, прогнозом динаміки смертності для всього кола застрахованих у даній компанії та інвестиційними можливостями в ринковій ситуації, яка склалася. Найбільш проста форма пенсійного договору на дожиття - це бездохідний договір на дожиття, за якого ставки страхових премій і страхові виплати фіксовані. Варіанти виплат досить різноманітні: це може бути і одноразова сума, і фіксована рента, і комбінований варіант виплат.

Довічне пенсійне страхування передбачає виплату вигодонабувачеві страхової суми, встановленої за договором страхування, у випадку смерті застрахованої особи, безвідносно того, коли смерть настала. Довічне пенсійне страхування відносить до окремої групи (класу) договорів страхування життя у вигляді страхування з виплатою аннуітетів. Аннуітети являють собою, як правило, щомісячні виплати особі, встановленій за договором страхування як отримувач цих виплат (вигодонабувач, annuitant). Аннуітети в практиці страхування життя являють собою накопичувальний інструмент, що реалізується спочатку через акумуляцію аннуітетного фонду з умовою його наступного регулярного використання протягом певної кількості років.

За типовим договором довічного страхування протягом встановленого договором періоду страхувальник платить однакові страхові внески. Залежно від строку сплати внески і способу розрахунку страхових виплат виділяють кілька найбільш поширених у розвинених країнах модифікацій договору довічного страхування.

а) Довічне страхування з обмеженим періодом сплати внесків (limited-payment whole life). Страхувальник самостійно визначає період сплати внесків: заплатити всю суму внеску одноразово чи платити протягом всього життя. Період сплати виражається в майбутній кількості повних років життя страхувальника (5, 10, 20), необхідних до досягнення пенсійного віку. В силу обмеженості періоду сплати внесків цей вид страхування може бути досить дорогим для страхувальника в перші роки.

б) Інвестиційне довічне страхування (interest-sensitive whole life). Виплата бонусів не передбачається, а весь інвестиційний дохід автоматично спрямовується на приріст лицьової вартості. Механізм такий: страхувальник сплачує внесок, з якого вираховуються витрати з управління договором, залишок додається до накопичувального фонду на кінець попереднього року, і на всю суму нараховується дохід із норми доходності для даного виду страхування у даній компанії, потім вираховуються витрати зі сплати внеску на страхування на випадок смерті. Залишок і є лицьовою вартістю полісу. В цьому випадку завжди існує різниця між лицьовою вартістю полісу і його викупною сумою на користь лицьової вартості. Виділяють інвестиційне довічне страхування з низьким і високим щорічним доходом. Договір страхування з низьким щорічним внеском передбачає право страхувальника переглянути страховий тариф по закінченні гарантійного періоду. Для тих, хто уклав договір з підвищеним внеском, всі коливання тарифу відображаються на лицьовій вартості полісу без участі страхувальника.

в) Перемінне довічне страхування (variable whole life insurance). Договір перемінного довічного страхування за своїм економічним змістом і за схемою обігу капіталу відрізняється від усіх інших. Із суми внеску вираховуються витрати страховика на ведення справ, внесок на випадок смерті, а залишок інвестується на індивідуальний накопичувальний рахунок страхувальника. Страховик пропонує певний набір інвестиційних засобів, а від успішності інвестування залежить приріст лицьової вартості полісу і страхової суми на випадок смерті. При цьому всі інвестиційні ризики несе страхувальник, а страховик гарантує мінімальний розмір страхової суми на випадок смерті. Така мінімальна сума збільшується, якщо активи на накопичувальному рахунку зростають з певною нормою доходності. Страховик не гарантує відносної величини лицьової вартості полісу, а весь інвестиційний доход додається до неї, минаючи механізм бонусів.

г) Універсальне довічне страхування (universal whole life insurance). Це вид довічного страхування передбачає можливість вибору різних схем розрахунку страхової суми, гнучку систему сплати страхових внесків, широкі інвестиційні можливості, за винятком участі страхувальника в прийнятті інвестиційних рішень. Розрізняють дві методики перерахунку страхової суми на випадок смерті. За першою з них сума не змінюється протягом всього строку чинності договору, але якщо лицьова вартість полісу наближується до страхової суми, то діє положення договору, яке передбачає покупку додаткових одиниць страхування. Це зроблено для того щоб не дати договору довічного страхування перетворитися в договір страхування на дожиття. За другою методикою страхова сума постійно зростає на величину приросту лицьової вартості, тобто постійно набуваються нові одиниці страхування на суму приросту лицьової вартості. Договір містить умову про «періодичний страховий внесок, що планується», яка дозволяє договору залишатися в силі навіть при негативній лицьовій вартості. Страховик зобов'язується не розривати договір страхування, якщо страхувальник виплачує мінімально обумовлені суми. Період дії такого положення обмежений і потім потрібно збільшувати внески. Приріст страхової вартості здійснюється за звичайною схемою: страховик гарантує мінімальну норму доходності, а реальна сума оголошується за результатами року або залежить від доходності обраного фінансового інструменту. Поліс може включати цілий ряд додаткових умов: індексацію страхової суми на випадок смерті; виплату страхової суми у випадку смерті члена сім» і застрахованого; прискорений приріст страхової суми на випадок смерті; можливість тимчасово перейти на сплату внеску лише за строковим страхуванням життя.

д) Перемінне універсальне довічне страхування (variable whole life insurance). До універсального довічного страхування додається участь страхувальника в прийнятті інвестиційних рішень. Покупці такого поліса ризикують самою лицьовою вартістю полісу. Виграш не ділиться між всіма страхувальниками, а зараховується на індивідуальний накопичувальний рахунок. Страховик виступає більшою мірою як дилер на фондовому ринку, що представляє інтереси страхувальника. Таке довічне страхування зараз досить широко застосовується в розвинених країнах у рамках системи фінансового планування.

Страхування життя з виплатою аннуітетів. У розвинених країнах також застосовують ще один вид страхування, який винятково належить до накопичувальних видів пенсійного страхування. Цей вид страхування називають страхуванням ренти або пенсійним страхуванням. Договір покликаний забезпечити в старості або за інших обставин збереження того рівня доходу, який можливий під час активної трудової діяльності. При дожитті страхувальника до певного строку, встановленого в договорі, страховик зобов'язується виплачувати страхувальнику страхове забезпечення в певній сумі з певною періодичністю протягом певного часу.

Зобов'язання страховика з виплати страхової суми настають, тільки коли страхові внески сплачені страховиком повністю. Виділяють два періоди чинності договору: період сплати страхових внесків і період сплати страхових аннуітетів. Іноді між ними може бути вичікувальний період (період відстрочки). Внески можуть сплачуватися з певною періодичністю або одноразово. Зазвичай страхувальнику дається право змінювати розмір аннуітету, періодичність його виплати, умови накопичення резерву внесків. При припиненні договору до встановленого строку страхувальник має право на отримання викупної вартості. У договорі також встановлюється порядок розрахунку суми, на яку можуть претендувати спадкоємці, зокрема, якщо смерть страхувальника настане в період страхових виплат.

Виділяють три основні види пенсійних аннуітетів: а) негайний довічний аннуітет; б) відстрочений довічний аннуітет; в) перемінний аннуітет (негайний або відстрочений)

а) Негайний довічний аннуітет. Страхова премія сплачується страхувальником одноразовим платежем, і зобов'язання страховика зі страхової виплати здійснюється негайно із встановленою періодичністю. Варіантом негайного аннуітету є гарантований аннуітет, в якому обумовлюється мінімальний період виплат. Він виплачуватиметься протягом гарантованого строку або всього життя залежно від того, що триватиме довше. Якщо застрахована особа помирає протягом гарантованого періоду, то залишок гарантованої суми буде виплачено спадкоємцям.

б) Відстрочений довічний аннуітет. Страхувальник може сплачувати страхові внески протягом певного періоду або одноразово. Такий варіант передбачає наявність вичікувального періоду між закінченням періоду сплати внесків і початком виплати аннуітетів. Можна встановити право спадкоємця на викупну суму у випадку смерті страхувальника в очікувальний період.

в) Перемінний аннуітет (негайний або відстрочений). Страховик виплачує аннуітети лише протягом певного періоду часу. В договорі обумовлюється строк закінчення виплат. Договір страхування може бути укладено на умовах спільного страхування життя та аннуітет для останнього, хто пережив. Такий поліс зручний для подружніх пар, коли після смерті одного з подружжя виплати зберігаються повністю або незначно зменшуються. Страховики також пропонують аннуітети із зростаючою сумою, аби знизити вплив інфляції. Цей вид страхування користується значною популярністю в розвинених країнах, позаяк є найбільш доступним із найбільш надійних способів забезпеченої пенсії, бонуси за цим видом страхування часто не обкладаються податками, а доходність майже на 2% вища, ніж за іншими вкладеннями. Наприклад, у ФРН 80% населення вважають страхування з виплатою аннуітетів найбільш безпечним способом забезпечення доходу після виходу на пенсію.

1.3 Пенсійне страхування в Україні

Згідно з законодавством України залежно від джерел надходження пенсійних коштів можна виділити три групи договорів пенсійного страхування:

а) договори пенсійного страхування за рахунок коштів накопичувального пенсійного фонду (солідарна система);

б) договори страхування довічної пенсії за рахунок пенсійних коштів учасника недержавного пенсійного фонду;

в) договори пенсійного страхування за рахунок інших джерел фінансування.

а) пенсії за рахунок коштів накопичувального фонду. За рахунок коштів накопичувального фонду, які враховуються на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати: 1) довічна пенсія з встановленим періодом; 2) довічна обумовлена пенсія; 3) довічна пенсія подружжя; 4) одноразова виплата.

Застрахована особа при досягненні пенсійного віку (55 років - жінки, 60 - чоловіки) має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок накопичувального фонду, врахованих на її накопичувальному пенсійному рахунку. Страхування і виплата довічної пенсії здійснюється згідно із Законом України «Про страхування» [2] страховою організацією, обраною застрахованою особою. Розмір довічної пенсії розраховується страховою організацією актуарно, виходячи із вартості сплаченого договору страхування довічної пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, який забезпечується страховою організацією, витрат, пов'язаних із подальшим інвестуванням зазначених сум, і з урахуванням середньої для чоловіків і жінок величини тривалості життя.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.