реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

З таблиці 16 видно, що за аналізований період структура кредитного портфеля майже не змінилася. Так, питома вага ризикованих та високоризикованих кредитів збільшилась на 1,32 процентного пункту (з 8,54 % у 2006 р. до 9,86 % у 2007 р.). Частка безнадійних кредитів зменшилася на 0,0074 процентного пункту, або на 1 440 тис. грн. Слід зауважити, що зменшилася частка кредитів з найменшим рівнем ризику (на 5,49 процентного пункту, або на 2 729 727 тис. грн). Це свідчить про те, що в банку стала проводитися більш ризикована кредитна політика. З огляду на таке становище треба удосконалювати процедуру аналізу кредитних заявок

Для оцінювання якості кредитного портфеля з погляду кредитного ризику застосовуються такі показники:

1. Коефіцієнт прострочених позик (Кп.п) розраховується як відношення позик з простроченою виплатою процентів та основної суми боргу (Ппростр) до загального обсягу позик (П):

(13)

Цей коефіцієнт вказує на ту частину позик, у портфелі банку, виплати за якими були невчасно погашені, та на ті, які не були погашені взагалі. Високий процент свідчить про погіршення кредитної діяльності банку. Значний приріст за аналізований період свідчить про можливі значні збитки в перспективі.

2. Коефіцієнт покриття класифікованих позик (Кп.к.п) розраховується як відношення зважених класифікованих позик (Кзв.кл) до капіталу (К) банку:

(14)

Цей показник комплексно характеризує якість кредитного портфеля з погляду ризику в сукупності з його захищеністю власним капіталом. Підвищення цього коефіцієнта в динаміці вважається негативним явищем і свідчить про підвищення ймовірності збитків у майбутньому.

3. Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик (Кп.зв.кл) розраховується як відношення зважених класифікованих позик (Кзв.кл) до загальної суми позик (П).

(15)

Зважені класифіковані позики розраховуються множенням суми кредитів певної групи ризику на відповідний коефіцієнт.

Таблиця 17 - Зважені класифіковані позики ЗАТ “ПУМБ” за ступенем ризику

Групи ризику позик

на 31.12.2006

на 31.12.2007

сума позик, тис. грн

коефіцієнт ризику

Сума позик, зважених на коефіцієнт, тис. грн

сума позик, тис. грн

коефіцієнт ризику

сума позик, зважених на коефіцієнт, тис. грн

1. Стандартні

2 211 784

0,01

22118

4 941 511

0,01

49415

2. Під контролем

992 867

0,05

49643

2 782 065

0,05

139103

3. Субстандартні

255 844

0,20

51169

800 446

0,20

160089

4. Сумнівні

93

0,50

47

6 418

0,50

3209

5. Безнадійні

44 154

1,00

44154

45 594

1,00

45594

Разом позик

3 416 261

167130

8 317 043

397411

Як видно з даних таблиці 17, у разі збільшення загальної суми кредитного портфеля сума зважених класифікованих позик пропорційно зросла у звітному періоді до 397 411 тис. грн, проти 167 130 тис. грн у попередньому періоді, тобто на 291 тис. грн.

Основні показники, що характеризують якість кредитного портфеля, зведені в таблиці 18

Таблиця 18 - Показники якості кредитного портфелю ЗАТ “ПУМБ” з погляду ризику

Показники

на 31.12.2006

на 31.12.2007

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1. Загальна сума позик, тис. грн

3 416 261

8 317 043

+ 4 900 782

+ 243,45

2. Зважені класифіковані позики, тис. грн

167 130

397 411

+ 230 281

+237,79

3. Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик

0,049

0,048

-0,001

-2,08

4. Капітал банку, тис. грн

951 492

2 368 612

+1 417 120

+ 148,94

5. Коефіцієнт покриття зважених класифікованих позик

0,18

0,16

-0,02

- 12,50

6. Позики з простроченою виплатою процентів та основної суми, тис. грн

44 154

45 594

+ 1 440

+ 3,15

7. Коефіцієнт проблемних позик

0,01

0,005

-0,005

- 50,00

Як видно з даних таблиці18, коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик (коефіцієнт якості кредитного портфеля) у звітному періоді становив 0,048, а в попередньому періоді 0,049. Тобто при зростанні кредитного портфелю на 243,45% коефіцієнт якості кредитного портфеля поліпшився на 0,001, що є дуже позитивним моментом кредитної діяльності банку.

Коефіцієнт покриття зважених класифікованих позик власним капіталом зменшився на 12,50 % Це свідчить про те, що підвищення ризикованості кредитного портфеля було підстраховано значним зростанням власного капіталу, які гарантують фінансову стабільність роботи банку навіть за певних умов підвищення ризику, але недостатньо.

Значення коефіцієнта покриття зважених класифікованих позик у звітному та базисному періоді було на посередноьму рівні за прийнятою рейтинговою системою CAMEL.

Згідно з рейтинговою системою CAMEL рекомендовано таке співвідношення між вартістю класифікованих позик (активів) та капіталом:

Таблиця 19 - Рейтингова система CAMEL

Значення коефіцієнта, %

Бальна оцінка

Оцінка фінансового стану банку

Менше 5

1

Сильний

Від 5 до 15

2

Задовільний

Від 15 до 30

3

Посередній

Від 30 до 50

4

Граничний

Понад 50

5

Незадовільний

Про належний контроль з боку банку за якістю кредитного портфеля свідчить невелика питома вага прострочених, несплачених та збиткових позик у загальній заборгованості клієнтів. Так, у звітному періоді коефіцієнт проблемних позик становив 0,005, або 0,5 % від загальної суми кредитного портфеля, а в базисному періоді -- відповідно 0,01, або 1%. Цей коефіцієнт зменшився (тобто поліпшився) на 0,5 процентних пункта.

. Тому виправданою є політика НБУ, спрямована на підвищення розміру власних коштів та статутного фонду, які знижують імовірність банкрутства банку за погіршення якості його активів.

Загальний висновок, який можна зробити, виходячи з результатів аналізу якості кредитного портфеля з погляду ризику: банку необхідно проводити обережнішу кредитну політику, ретельніше підходити до оцінювання платоспроможності позичальників на стадії надання кредитів, приділяти увагу цільовому використанню наданих позик та контролю за діяльністю позичальника з метою своєчасного виявлення негараздів та запобігання можливих втрат за позиками.

3 Характеристика практики управління кредитними ризиками у ЗАТ „ПУМБ”

Для забезпечення управління ризиками у ЗАТ „ПУМБ” створено два підрозділи - Управління кредитних ризиків та Управління оцінки ринкових та операційних ризиків.До функцій Управління кредитних ризиків входить управління кредитними ризиками, що виникають за операціями з корпоративними клієнтами та фізичними особами. До функцій Управління оцінки ринкових та операційних ризиків належать управління ліквідністю, управління процентним ризиком, управління валютним ризиком, управління операційним ризиком та управління кредитним ризиком за міжбанківськими операціями.

Управління кредитним ризиком полягає в аналізі спроможності потенційного позичальника ефективно використати і повернути позику та в обмеженні обсягу ризику шляхом встановлення лімітів. Рішення про надання позик приймаються за затвердженою процедурою, яка передбачає підготовку аналітичного висновку (ризик-резюме) щодо ризиків та перспектив проекту і подання цього висновку на розгляд і затвердження Кредитної Ради Банку. Якщо Кредитна Рада вважає кредитний ризик позичальника прийнятним, вона дозволяє видачу позики та встановлює граничний розмір позики (ліміт) для цього позичальника. Після укладення договору позики та застави здійснюється супроводження кредитної операції, що полягає в моніторингу дотримання ліміту, а також аналізі змін у фінансовому стані позичальника та вартості застави, контролі напрямів використання позичених коштів та виконання позичальником своїх зобов'язань. До кредитів, відносно яких позичальники не виконують своїх зобов'язань, застосовуються спеціальні процедури.

Для управління кредитним ризиком Банк створює резерви під кредитні операції та періодично переглядає їхній розмір. З метою формування резервів, а також для коректного відображення стану кредитного портфеля в обліку, проводиться інвентаризація кредитного портфеля, включно з міжбанківськими операціями, операціями з цінними паперами та позабалансовими документарними операціями, з подальшим винесенням на розгляд керівництва пропозицій щодо створення чи коригування резервів.

З 2006 р. в Банку використовується внутрішній аналітичний звіт, в якому комплексно зведено інформацію з усіх кредитних операцій з іншими банками. В 2007 р. Банком було вдосконалено методи контролю операцій з цінними паперами - здійснено перехід на комплексну систему перевірки дотримання лімітів під час операцій з цінними паперами.

У рамках оптимізації бізнес-процесу кредитування корпоративних клієнтів у 2007 р. було делеговано розширені повноваження Кредитному Комітету щодо ліміту кредитного ризику (з еквівалента 2 млн. долл. США до 5 млн. долл. США), строків фінансування (з 24 місяців до „без обмежень”) та можливості внесення змін в умови кредитування, що були погоджені з Кредитною Радою, - ці заходи дозволили значно скоротити строки розглядання кредитних заявок. Крім того, у 2007 р. було розроблено та затверджено нову форму Комерційної пропозиції щодо розгляду питання про надання комерційного продукту корпоративному клієнту, впроваджено Базу моніторингу кредитних проектів, що дозволяє здійснювати дистанційний контроль за процесом супроводу кредитної угоди. З метою регламентування управління кредитними ризиками корпоративних клієнтів протягом 2007 р. у ЗАТ „ПУМБ” були розроблені та затверджені наступні ключові нормативні документи: „Політика ЗАТ „ПУМБ” при формуванні портфеля корпоративних облігацій на 2007 р.”; „Кредитна політика ЗАТ „ПУМБ” у корпоративному бізнесі на 2007 р.”.

В 2007 р. в ЗАТ „ПУМБ” було виділено підрозділ управління ризиками у сегменті малого та середньогобізнесу, визначено та нормативно закріплено підходи та вимоги до аналізу кредитоспроможності клієнтів, що належать до цього сегменту. Згідно з принципами Кредитної політики Банку в сегменті малого та середнього бізнесу (стандартизація кредитних продуктів, делегування повноважень точкам продажу щодо прийняття рішень за кредитними продуктами, формалізація систем оцінки кредитоспроможності) та з метою тестування їх застосування на практиці, в ЗАТ „ПУМБ” було реалізовано експеримент щодо делегування розширених повноважень з кредитування корпоративних клієнтів точкам продажу. В рамках реалізації цього пілотного проекту були розроблені та затверджені „Порядок делегування повноважень кредитним комісіям філій та відділень з кредитування корпоративних клієнтів ЗАТ „ПУМБ”, „Положення про кредитування клієнтів корпоративного бізнесу в рамках лімітів відділень 1-ої та 2-ої категорії”, „Положення про кредитні комісії відділень 1-ої та 2-ої категорії ЗАТ „ПУМБ”.

Для оптимізації бізнес-процесу кредитування фізичних осіб у 2007 р. була розроблена й втілена „Кредитна політика ЗАТ „ПУМБ” в сегменті роздрібного бізнесу на 2007 р.”, згідно з якою в Банку було запроваджено інститут андерайтерів - співробітників головного офісу та філій/відділень, яким можуть бути делеговані повноваження щодо прийняття рішень за кредитними продуктами. Для реалізації даного проекту був розроблений та затверджений „Порядок делегування повноважень андерайтерам точок продажу та система контролю якістю їх роботи”. Крім того, у 2007 р. в ЗАТ „ПУМБ” було вдосконалено систему внутрішньої звітності ризик-менеджменту за роздрібним бізнесом. В рамках розробки нових банківських продуктів для фізичних осіб („Земля в кредит”, „Рефінансування”, „Кредит 6 зарплат”, „Житло в кредит з 0% попереднім внеском”, „Авто в кредит з 0% попереднім внеском”) Банком були сформовані оновлені вимоги до позичальника, поручителя, предмету забезпечення, страхування. Для оптимізації роботи з простроченою заборгованістю фізичних осіб Банком було розроблено та впроваджено „Порядок роботи з несанкціонованою та простроченою заборгованістю за картковими кредитними рахунками фізичних осіб”.

Управління процентним ризиком здійснюється Комітетом з управління активами і пасивами Банку. Рівень процентного ризику залежить від позицій чутливості Банку до коливань ринкових процентних ставок, а також від очікуваних напрямів і амплітуди руху цих ставок. Для аналізу цих чинників і прийняття рішень Комітет використовує такі звіти: звіт про процентний спред і процентну маржу, звіт про переоцінку активів і зобов'язань, чутливих до змін ринкових процентних ставок, а також звіт системи моделювання чистого процентного доходу під ризиком, яка дозволяє здійснювати перспективну оцінку зміни чистого процентного доходу внаслідок зміни ринкової процентної ставки. Рішення Комітету стосовно обсягів окремих активів і пасивів і ціноутворення на них в залежності від їх строковості і характеристик переоцінки, а також обмеження строковості окремих операцій, приймаються з урахуванням процентного ризику і для його оптимізації. В 2007 р. в Банку було впроваджено нові методи кількісної оцінки процентного ризику: метод моделювання чистого процентного доходу та метод визначення зміни економічної вартості банку в залежності від зміни ринкових процентних ставок.

Валютний ризик залежить від розміру відкритих валютних позицій Банку та від напряму і амплітуди руху валютних курсів. З метою обмеження валютного ризику акціонерами Банку встановлено ліміти на розмір відкритих валютних позицій Банку відносно його капіталу, які жорсткіші за нормативи відкритої валютної позиції, встановлені НБУ.

Протягом 2007 р. Банк не порушував нормативів відкритої валютної позиції, встановлених Національним банком України і акціонерами Банку. Моніторинг дотримання нормативів відкритої валютної позиції здійснюється Комітетом з управління активами і пасивами Банку на щомісячних засіданнях. За необхідності, КУАП приймає рішення про скорочення або зміну позицій в залежності від ринкової ситуації. В грудні 2007 р. Банк збільшив горизонт кількісної оцінки валютного ризику за методологією Value at Risk з одного дня до одного місяця. Основним внутрішнім нормативним документом, що регламентує управління валютним ризиком є „Порядок управління валютною позицією”.

В управлінні операційним ризиком Банк, керуючись вимогами Базельського комітету з банківського нагляду та рекомендаціями НБУ, використовує систему звітності та перегляду ключових показників усіх видів операційних ризиків, систему реагування і запобігання виникненню їх у майбутньому. Банк має договір комплексного банківського страхування (ВВВ), який виступає складовою частиною управління операційним ризиком. Основними внутрішніми нормативними документами, що регламентують управління операційним ризиком є:

§ „Положення про управління операційним ризиком в ЗАТ “ПУМБ”; „Положення про права доступу до програмних продуктів (баз даних) в ЗАТ “ПУМБ”;

§ „Положення про страхування в ЗАТ «ПУМБ»”;

§ „Порядок документообігу при наданні (анулюванні) прав доступу в інформаційну систему ЗАТ „ПУМБ”;

§ „Порядок реагування у випадках завдання шкоди ЗАТ „ПУМБ” та/або його клієнтам навмисними шкідливими діями співробітників ЗАТ „ПУМБ”.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.