реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

“Перший український міжнародний банк” використовує трирівневу систему управління ризиком ліквідності, яка складається зі стратегічного, тактичного та оперативного управління ліквідністю. Відправною точкою для визначення потреб у ліквідності є планові структура і обсяги активів і пасивів Банку, які визначаються Бізнес-планом на поточний рік з розбивкою за кварталами. Комітет з управління активами і пасивами (КУАП) забезпечує досягнення запланованих обсягів і структури активів і пасивів Банку й тактичне управління ліквідністю. Планові наради Комітету відбуваються щомісячно. За необхідністю, для більш оперативного управління ризиками ліквідності, між плановими можуть відбуватися позачергові наради. КУАП аналізує поточний стан ліквідності Банку, структуру активів і пасивів Банку за строками погашення, стабільність залишків на поточних рахунках клієнтів та їх концентрацію. Крім того, для тактичного управління ризиками ліквідності Банк використовує перспективну оцінку і сценарне стрес-тестування позиції ліквідності, що дозволяє за допомогою всебічного аналізу грошових потоків здійснювати перспективну оцінку впливу кризових явищ на ліквідність Банку. Спираючись на цю інформацію та враховуючи ситуацію на світовому та українському фінансових ринках, КУАП приймає рішення про зміну обсягів кредитного портфеля Банку і портфелів цінних паперів, про залучення ресурсів для забезпечення фінансування росту активів Банку, про розмір відсоткових ставок та строковість кредитів та депозитів.

Оперативне управління ліквідністю здійснюється щоденно Казначейським управлінням шляхом балансування поточних виплат і надходжень коштів на коррахунках Банку в Національному банку України та в інших банках (НОСТРО). Технічно це полягає в управлінні залишками на коррахунках таким чином, щоб вони були достатніми для виконання платежів Банку, але не надмірними (надлишок коштів розміщується як короткострокові депозити в інших банках).

Протягом 2007 р. Банк не порушував нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України.

2.4 Аналіз кредитного портфелю

Аналіз кредитної діяльності банку доцільно починати з визначення місця, яке посідають кредитні операції в загальному обсязі активів банку, тобто необхідно дати загальну оцінку масштабів кредитної діяльності. Для цього розраховується коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку за формулою:

(12)

Цей показник може бути розрахований як у цілому за аналізований період, так і на якусь певну дату, тобто на початок, чи кінець періоду. Він показує частку кредитних операцій у загальних активах банку і характеризує кредитну активність банку.

Таблиця13 - Динаміка масштабів кредитної діяльності ЗАТ “ПУМБ”

Показники

на 31.12.2006

на 31.12.2007

Відхилення

тис. грн

тис. грн

абсолютне, тис. грн

відносне, %

1. Кредитні вкладення, тис. грн

3 416 261

8 317 043

+ 4 900 782

+143,45

1.1 корпоративный бізнес

2 835 497

6 273 904

+ 3 438 407

+221,26

1.2 роздрібний бізнес

580 764

2 043 139

+1 462 375

+351,80

2.Питома_вага корпоративних кредитів у загальній сумі кредитів

83,11 %

75,43 %

-7,68 %

-

3.Питома вага роздрібних кредитів у загальній сумі кредитів

16,89 %

24,57 %

+7,68 %

-

4. Загальні активи, тис. грн

6 082 879

14 153 335

+ 8 070 456

+ 132,67

5. Питома вага кредитів у загальних активах, %

56,16%

58,76%

2,60%

-

За даними таблиці13 видно, що з 31 грудня 2006 р. по 31 грудня 2007_р. кредитний портфель зріс на 4 900 782 тис. грн, або на 143,45%. Це говорить про значне розширення активної діяльності банку.

За рік коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку майже не змінився і на кінець 2007 року становить 58,76%. Значення цьго показника свідчить про достатній рівень диверсифікації активів, що, у свою чергу, зменшує ризик у разі погіршення кредитного портфеля. Значення показника нижче 65 %, що свідчить о достатньому рівні ліквідності банку. Також можна засвідчити, що за рік обсяг кредитного портфелю зріс на 143,45 %, що свідчить про значне розширення активної діяльності банку. Виходячи з даних таблиці спостерігається зростання питомої роздрібних кредитів у загальному кредитному портфелі банку. Найбільшу увагу у процесі аналізу погашення позик слід приділяти такій групі кредитів, як “прострочені”. Обсяг та тривалість простроченої заборгованості аналізуються залежно від терміну її виникнення та частки кожної групи в загальній сумі прострочених кредитів.

Таблиця 14 - Кредитний порфель ЗАТ “ПУМБ”

Найменування статті

на 31.12.2006

на 31.12.2007

Відхилення

Сума,

тис. грн

Структура,%

Сума,

тис. грн

Структура,

%

абсолютне,

тис. грн

Структура,

%

1

Овердрафт, у тому числі:

63 707

1,8178

151 220

1,7633

+ 87 513

- 0,0545

1.1

сумнівні

46

0,0013

25

0,0003

- 21

- 0,0010

1.2

прострочені

583

0,0166

1 395

0,0163

+ 812

- 0,0004

2

Враховані векселі

3 865

0,1103

103 897

1,2115

+ 100 032

+ 1,1012

3

Кредити в поточну діяльність, у тому числі:

3 120 614

89,0421

6 849 081

79,8630

+3 728 467

- 9,1791

3.1

сумнівні

47

0,0013

3 144

0,0367

+ 3 097

+ 0,0353

3.2

прострочені

43 565

1,2431

43 744

0,5101

+ 179

- 0,7330

4

Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі:

316 463

9,0298

1 471 836

17,1622

+1 155 373

+ 8,1324

4.1

Cумнівні

-

-

3 249

0,0379

+ 3 249

+ 0,0379

4.2

Прострочені

6

0,0002

455

0,0053

+ 449

+ 0,0051

5

Cумнівні кредити, всього

93

0,0027

6 418

0,0771

+ 6 325

+ 0,0744

6

Прострочені кредити, всього

44 154

0,0129

45 594

0,0055

+1 440

- 0,0074

7

Кредити надані, всього

3 416 261

100

8 317 043

100

+ 4 900782

--

З таблиці 14 видно, що питома вага прострочених кредитів в загальній сумі позик банку зменшилась з 0,0129 % на кінець 2006 року до 0,0055 % на кінець 2007 року. Абсолютний приріст прострочених кредитів становив +1 440 тис. грн. Проте питома вага сумнівних кредитів в загальній сумі позик банку збільшилася з 0,0027 % кінець 2006 року до 0,0771 % на кінець 2007 року, що може призвести до їх трансформації у прострочені у майбутньому.

З метою недопущення виникнення простроченої заборгованості банки повинні проводити оперативний аналіз поточної (непростроченої) заборгованості. Контроль за термінами погашення позик ведеться в розрізі окремих позичальників за їх кредитними справами. Також в умовах зростання питомої роздрібних кредитів у загальному кредитному портфелі банку необхідно удосконалювати процедуру скорингу при розгляді кредитних заявок.

2.5 Аналіз структури кредитного портфеля за галузевою ознакою

Аналіз галузевої структури кредитів дає змогу визначити галузеву диверсифікацію кредитів порівняно з попередньою звітною датою. Галузева диверсифікація кредитних вкладень повинна сприяти розвитку пріоритетних галузей народного господарства.

Структурний аналіз проводиться для визначення надмірної концентрації кредитних операцій в одному сегменті, що підвищує ступінь кредитного ризику. Проте надмірна диверсифікація кредитного портфеля створює певні труднощі в управлінні позиковими операціями та може стати причиною банкрутства банку, тому треба визначати межі вкладення ресурсів у певний сегмент, тобто застосовувати метод лімітування.

Як видно з даних таблиці15, банк визначається нераціональною структурою кредитних вкладень, основна їх частка була вкладена у діяльність, пов`язану з торгівлею та агентським обслуговуванням -- 35,73 % на кінець 2007 року. Це зумовлено великим попитом на кредитні ресурси саме в цій галузі. Заінтересованість банку вкладати саме в цю галузь обумовлена високою оборотністю цих позик.

Таблиця 15 - Структура кредитного портфеля ЗАТ “ПУМБ” за галузевою ознакою

Галузь

на 31.12.2006

на 31.12.2007

Відхилення
абсолютне

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

Торгівля та агентське обслуговування

1 054 435

30,09

3 064 068

35,73

+2 009 633

+ 5,64

Фізичні особи

454 513

12,97

2 026 065

23,62

+1 571 552

+ 10,66

Харчова промисловість та сільське господарство

919 390

26,23

1 634 152

19,05

+714 762

- 7,18

Металургія

194 393

5,55

686 557

8,01

+492 164

+ 2,46

Машинобудування

275 786

7,87

351 743

4,10

+75 957

- 3,77

Хімічна галузь

189 146

5,40

144 179

1,68

-44 967

- 3,72

Транспорт, послуги зв'язку та інфраструктура

60 037

1,71

117 316

1,37

+57 280

- 0,35

Гірничо-видобувна галузь

108 541

3,10

103 737

1,21

-4 804

- 1,89

Інше

248 409

7,09

448 218

5,23

+199 809

- 1,86

Усього

3 416 261

100,00

8 317 043

100,00

+ 4 900 782

-

Рисунок 7 - Структура кредитного портфеля за галузевою ознакою ЗАТ “ПУМБ” станом на 31 грудня 2006 р.

Рисунок 8 - Структура кредитного портфеля за галузевою ознакою ЗАТ “ПУМБ” станом на 31 грудня 2007 р.

З таблиці 15 видно, що порівняно з попереднім періодом диверсифікація кредитних вкладень дещо погіршилась. На 5,64% збільшилась питома вага кредитів у торгівлю та агентське обслуговування та на 7,18 % зменшилась для такої важливої галузі, як харчова промисловість та сільське господарство.

Отже слід з метою зниження ризику вести політику подальшого збільшення кредитних вкладень у промисловість, будівництво, сільське господарство, споживчі позики і зменшувати кредитування інших, не основних галузей народного господарства, де розташована головна зона кредитного ризику банку. Слід розробити обґрунтовані ліміти кредитування різних галузей народного господарства

Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику

В умовах переходу до ринкової економіки в банківській сфері збільшується значення правильної оцінки ризику, який бере на себе банк, здійснюючи різні операції. Для банківської діяльності важливим є не уникнення ризику взагалі, а його передбачення та зниження до мінімального рівня, тобто застосування різних методів управління ризиками.

Під ризиком розуміють загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або спричинення додаткових витрат у результаті здійснення певних фінансових операцій.

Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, може бути промисловим (пов'язаний з імовірністю спаду виробництва або попиту на продукцію певної галузі); ризик, обумовлений невиконанням з певних причин договірних умов; ризик, пов'язаний з трансформацією видів ресурсів (найчастіше за строком), та ризик форс-мажорних обставин.

До методів, які знижують кредитний ризик, можна віднести:

§ лімітування кредитів;

§ диверсифікацію кредитних вкладень;

§ вивчення та оцінювання кредитоспроможності позичальника;

§ вимагання від клієнтів достатнього та якісного забезпечення щодо виданих кредитів;

§ контроль та оперативність при стягненні боргу;

§ страхування кредитних операцій;

§ видачу кредитів на консорціумній основі;

§ використання плаваючої процентної ставки;

§ облік та врахування зовнішніх ризиків (ризик галузі, району країни)

§ використання теорії зважених ризиків.

Розглянемо структуру кредитного портфеля банку за групами ризику.

Таблиця 16 - Структура кредитного портфеля ЗАТ “ПУМБ” за групами ризику

Групи кредитів

на 31.12.2006

на 31.12.2007

Відхилення

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

1. Стандартні

2 211 784

63,11

4 941 511

57,62

+ 2 729 727

- 5,49

2. Під

контролем

992 867

28,33

2 782 065

32,44

+ 1 789 198

+ 4,11

3.Субстандар

тні

255 844

8,54

800 446

9,86

+ 544 602

+ 1,32

4. Сумнівні

93

0,0027

6 418

0,0771

+ 3 249

+ 0,0379

5. Безнадійні

44 154

0,0129

45 594

0,0055

+1 440

- 0,0074

Усього

3 416 261

100,00

8 317 043

100,00

+ 4 900 782

-

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.