реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Дослідження активів банку полягає у використанні аналітичних прийомів, спрямованих на визначення загального обсягу коштів, які перебувають у розпорядженні банку, їх структури і динаміки в аналітичному періоді.

Аналіз динаміки, складу та структури активів банку та їх оцінка наведені в таблиці 9.

Таблиця9 - Динаміка, склад та структура активів ЗАТ “ПУМБ”

Показник

на 31.12.2006

на 31.12.2007

Відхилення

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

% до бази

структурне

1. Грошові кошти та кошти в НБУ

532 122

8,75

574 064

4,06

+41 942

+7,88

+0,69

2. Кошти в інших банках

1 128 927

18,56

3 566 940

25,20

+2 438 013

+215,96

+40,08

2.1. Залишки на коррахунках

204 100

3,36

536 941

3,79

+332 841

+163,08

+5,47

2.2. Депозити та кредити

924 827

15,20

3 029 999

21,41

+2 105 172

+227,63

+34,61

3. Портфель цінних паперів

458 175

7,53

650 492

4,60

+192 317

+41,97

+3,16

3.1. Цінні папери для продажу

458 175

7,53

650 492

4,60

+192 317

+41,97

+3,16

3.2. Цінні папери для інвестицій

-

-

-

-

-

-

-

4. Кредитний портфель

3 416 261

56,16

8 317 043

58,76

+4 900 782

+143,45

+80,57

5. Основні засоби та

нематеріальні ктиви

468 205

7,70

899 293

6,35

+431 088

+92,07

+7,09

6. Інші активи

79 189

1,30

145 503

1,03

+66 314

+83,74

+1,09

Усього активів

6 082 879

100,00

14 153 335

100,00

+8 070 456

+132,67

--

Дані таблиці свідчать, що при загальних темпах приросту активів на 132,67% темпи приросту високоліквідних активів і кредитного портфеля становлять відповідно 50,91 та 143,45%. Це означає, що комерційний банк розширює кредитну діяльність, одночасно турбується про свою ліквідність і надійність.

Портфель цінних паперів зріс як у загальних активах за абсолютним обсягом (на 192 317 тис. грн.) , так і питомою вагою (на 3,16 процентних пункти).

Високий темп приросту (+ 92,07%) характеризує динаміку основних засобів. Це може є результатом розвитку банку, розширення мережі його філій, та підвищення рівня технічного забезпечення. У цьому випадку зміни можна вважати нормальними. Але якщо тенденцію підвищення питомої ваги основних засобів не буде зупинено, структура активів банку погіршиться і перетвориться на неефективну.

Рисунок 5 - Структура активів банку станом на 31 грудня 2006 р.

Рисунок 6 - Структура активів банку станом на 31 грудня 2007 р.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що динаміка, склад і структура активів відповідає основним принципам і напрямам розвитку банку, але розвиток активів далі вимагає їх коригування в напрямі підвищення питомої ваги кредитно-інвестиційного портфеля й уповільнення темпів приросту основних засобів та інших активів.

З метою виявлення ролі кожного виду активів та тенденцій, що складаються під час їх формування, необхідно проаналізувати динаміку, склад і структуру дохідних і недохідних активів.

До дохідних активів відносять:

§ Кошти в інших банках (депозити та кредити)

§ Портфель цінних паперів

§ Кредитний портфель

Цей аналіз можна зробити на основі таблиці10.

Таблиця 10 - Динаміка, склад та структура активів ЗАТ “ПУМБ” з погляду їх дохідності

Показник

на 31.12.2006

на 31.12.2007

Відхилення

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

відносне, %

структури

1.1 Дохідні активи

4 799 263

78,89

11 997 534

84,77

+ 7 198 271

+ 149,99

+ 5,88

1.2 Недохідні активи

1 283 616

21,11

2 155 801

15,23

+ 3 421 946

+ 33,95

- 5,88

Всього активів

6 082 879

100,00

14 153 335

100,00

+ 8 070 456

+ 132,67

--

Зміни, що характеризують дохідні і недохідні активи, вказують на те, що якість їх поліпшилась: за приросту загальної суми активів на 132,67%, приріст дохідних і недохідних активів становить відповідно 149,99 і 33,95%, і простежується тенденція зростання питомої ваги дохідних активів до 84,77%. Такий стан свідчить про те, що банк приділяє багато уваги цим питанням.

2.2 Коефіцієнтний аналіз якості активів

Основними показниками, які дають змогу оцінити достатність високоліквідних активів для забезпечення ліквідності комерційного банку, є коефіцієнт миттєвої ліквідності та коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів і робочих активів банку.

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності обчислюється як відношення суми коштів на коррахунках і в касі до коштів, залучених банком на поточні рахунки:

(7)

де Км.л -- коефіцієнт миттєвої ліквідності, %;

Кк.р -- кошти на кореспондентських рахунках в інших банках, грн;

Кк -- кошти в касі банку, грн;

Кп.р -- кошти залучені банком на поточні рахунки, грн.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує, яку частину залучених на поточні рахунки коштів банк може сплатити у терміновому порядку.

Нормативне значення НБУ коефіцієнта миттєвої ліквідності становить 20%.

2. Коефіцієнт співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів банку характеризує питому вагу високоліквідних активів банку в робочих активах:

(8)

де Кв.а -- коефіцієнт співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів банку, %;

ВА -- сума високоліквідних активів, грн;

РА -- сума робочих активів банку, грн.

За визначенням НБУ, робочі активи включають «кошти на кор-
рахунках, у касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити та інші активи, що дають дохід банку»

Тобто до робочих активів відносять:

§ Грошові кошти та кошти в НБУ

§ Кошти в інших банках (Залишки на коррахунках)

§ Портфель цінних паперів

§ Кредитний портфель

До високоліквідних активів відносять:

§ Грошові кошти та кошти в НБУ

§ Кошти в інших банках (залишки на коррахунках)

Розрахунок коефіцієнтів зведен у таблицю 11

Таблиця 11 - Склад та структура активів ЗАТ “ПУМБ” з погляду їх дохідності, коефіцієнти якості активів

Показник

на 31.12.2006

на 31.12.2007

Відхилення

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

відносне, %

структури

1.1 Дохідні активи

4 799 263

78,89

11 997 534

84,77

+ 7 198 271

+ 149,99

+ 5,88

1.2 Недохідні активи

1 283 616

21,11

2 155 801

15,23

+ 3 421 946

+ 33,95

- 5,88

Всього активів

6 082 879

100,00

14 153 335

100,00

+ 8 070 456

+ 132,67

--

2.1 Робочі активи

4 610 658

75,79

10 078 540

71,21

+ 5 467 882

+ 118,59

- 4,58

2.2 Неробочі активи

1 472 221

24,21

4 074 795

28,79

+ 3 421 946

+ 33,95

+ 4,58

Всього активів

6 082 879

100,00

14 153 335

100,00

+ 8 070 456

+ 132,67

--

3. Високоліквідні активи

736 222

12,10

1 111 005

7,85

+ 374 783

+ 50,91

- 4,25

4. Співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів

15,97 %

-

11,02 %

-

- 4,95 %

-

-

5. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

62,39 %

-

76,68 %

-

+ 14,29 %

-

-

За даними таблиці 11 видно, що значення коефіцієнта на 31 грудня 2008 р. перевищує нормативне на 56,68%. Тобто банк може сплатити у терміновому порядку 76,68% залучених на поточні рахунки коштів. Показник зріс на 14,29 % порівняно з 2006 роком. Це робить банк дуже ліквідним і надійним, а також покращує його ділову репутацію. Але дуже висока наявність високоліквідних коштів негативно впливає на дохідність банку.

Коефіцієнт співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів банку зменшився на 4,95% порівняно з 2006 роком і на 31 грудня 2008_р. становив 11,02%. Це свідчить про те, що комерційний банк намагається підвищити прибутковість активів, нехтуючи їх ліквідністю.

2.3 Аналіз коефіцієнтів ліквідності

Важливим етапом аналізу ліквідності є виявлення того, наскільки банк дотримується нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України (НБУ). Встановлення нормативних вимог щодо ліквідності, обов'язкових для кожної банківської установи, є звичайною практикою центральних банків ряду країн. Це дає змогу здійснювати контроль за ліквідністю банків та підтримувати необхідний рівень ліквідності банківської системи в цілому. Здебільшого з цією метою застосовується метод коефіцієнтів, який дає можливість не тільки оцінити рівень ліквідності окремого банку, але й здійснювати порівняльний аналіз ліквідності різних за розмірами банків.

Метод коефіцієнтів дає змогу виявити кількісний зв'язок між різними рахунками, групами та розділами балансу. У такий спосіб визначають питому вагу окремих балансових рахунків чи груп рахунків у загальному обсязі активів (пасивів) або окремих груп та розділів балансу. Одержані значення порівнюються з нормативними значеннями або аналізуються в динаміці.

НБУ своєю постановою від 28 серпня 2001 р. № 368 затвердив Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків України, якою для банків установлено такі нормативи ліквідності:

§ норматив миттєвої ліквідності;

§ норматив поточної ліквідності;

§ норматив короткострокової ліквідності.

1. Норматив миттєвої ліквідності (Н4) встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів. Він визначається як відношення суми коштів у касі (Ка) та на кореспондентських рахунках (Кр) до зобов'язань банку, що обліковуються за поточними рахунками (Пз):

(9)

До зобов'язань, що обліковуються за поточними рахунками, належать кошти до запитання інших банків, розміщені в банку (у тому числі кошти НБУ), кошти бюджетів, кошти до запитання юридичних та фізичних осіб, кошти на клірингових та транзитних рахунках.

Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше 20 %.

2. Норматив поточної ліквідності (Н5) встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку. Він визначається як відношення активів первинної та вторинної ліквідності (А) до зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31-го дня включно (З):

(10)

До активів первинної та вторинної ліквідності при розрахунку нормативу Н5 належать готівка в касі, банківські метали, кошти на кореспондентських рахунках і строкові депозити в НБУ та інших банках, боргові цінні папери, що рефінансуються та емітовані НБУ, інші боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції, надані кредити.

До зобов'язань належать кошти до запитання і строкові депозити інших банків та клієнтів, кошти бюджетів України, кредити, одержані від НБУ та інших банків, цінні папери власного боргу, емітовані банком, субординований борг банку, зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук, авалів, зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

Нормативне значення нормативу Н5 з 1 січня 2003 р. має бути не менше ніж 40 %.

3. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів і визначається як співвідношення ліквідних активів (Ал) до короткострокових зобов'язань (Зк) зі строком погашення до одного року:

(11)

До ліквідних активів при розрахунку цього нормативу відносять готівкові кошти, банківські метали, кошти на кореспондентських рахунках і короткострокові депозити в НБУ та інших банках, короткострокові кредити, що надані іншим банкам.

До зобов'язань належать кошти до запитання та короткострокові депозити інших банків і клієнтів, кошти бюджету України, короткострокові кредити, одержані від НБУ та інших банків, короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком, зобов'язання за всіма видами гарантій, порук, авалів, зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше 20 %.

Таблиця 12 - Коефіцієнти ліквідності для ЗАТ “ПУМБ”

Норматив

на 31.12.2006

Відхилення

на 31.12.2007

Відхилення

Н4 “Норматив миттєвої ліквідності” 20 %

62,39 %

+ 42,39 %

76,68 %

+ 56,68 %

Н5 “Норматив поточної ліквідності” 40%

75,03 %

+ 35,03 %

77,78 %

+ 37,78 %

Н6 “Норматив короткострокової ліквідності” 20%

32,41 %

+ 12,41 %

42,10 %

+ 22,10 %

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.