реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

З даних таблиці 5 видно, що на кінець 2006 року значення зобов`язання банку становили 84 % від сукупних пасивів. Через рік цей показник зменшився на 1% і становив 83%. Це характеризує зміцнення фінансової стійкісті банку. Зменшення значення показника обумовлене збільшенням власного капіталу на 148,94 % проти 129,65 % збільшення зобов`язань банку.

Таблиця 6 - Динаміка та масштаби депозитної діяльності ЗАТ “ПУМБ”

Показники

на 31.12.2006 р.

на 31.12.2007 р.

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1. Зобов'язання банку, тис. грн

5 131 387

11 784 723

+ 6 653 336

+ 129,65

2. Капітал банку, тис. грн

951 492

2 368 612

+1 417 120

+ 148,94

3. Валюта балансу банку, тис. грн

6 082 879

14 153 335

+ 8 070 456

+ 132,67

4. Частка зобов'язань у валюті балансу, %

0,84

0,83

- 0,01

-

5. Співвідношення зобов'язань та капіталу (коефіцієнт фінансового важеля)

5,39

4,98

-0,41

-

З даних таблиці 6 видно, що за аналізований період банк значно розширив масштаби своєї діяльності, про що свідчить збільшення валюти балансу на 8 070 456 тис. грн, або на 132,67 %. При цьому збільшення ресурсної бази відбувалось як за рахунок залучених коштів, так і завдяки нарощуванню власного капіталу банку. Це, безумовно, позитивно характеризує роботу банку. Так, капітал банку збільшився на 1 417 120 тис. грн, або на 148,94%, а його зобов'язання -- на 6 653 336 тис. грн, або на 129,65 %. Тут ми бачимо майже пропорційне зростання капіталу та зобов'язань банку. При цьому збільшився рівень фінансової стійкості банку. Питома вага зобов'язань у загальних джерелах формування ресурсів зменшилась і зупинилася на рівні 83 %, а сума зобов'язань перевищує суму капіталу банку майже в 5 разів. Наведені показники свідчать про виважену позицію банківських менеджерів: ризики, викликані розширенням залучених коштів, покриваються зростанням суми власного капіталу, який є гарантією банківських зобов'язань.

1.4 Аналіз структури зобов'язань банку

Чим вища частка зобов'язань перед клієнтами банку (підприємств та організацій) на довгостроковій основі, тим вища стабільна частина ресурсів комерційного банку, що позитивно впливає на його ліквідність і зменшує залежність від міжбанківських позик. Проте строкові депозити є дорожчими, що негативно впливає на рентабельність та прибутковість роботи банку. Водночас збільшення частки (понад 30 %) банківських позик підвищує ризик незбалансованої ліквідності, оскільки посилюється залежність банку від зовнішніх джерел фінансування.

Таблиця 7 - Структури зобов'язань ЗАТ “ПУМБ”

Показники

на 31.12.2006

на 31.12.2007

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне

%

за структурою,

%

1. Кошти фізичних осіб

1 010 355

19,69

2 047 274

17,37

+ 1 036 919

+102,63

-2,32

а) до запитання

360 746

7,03

511 132

4,34

+ 150 386

+41,69

-2,69

б) строкові депозити

649 609

12,66

1 536 142

13,04

+ 886 533

+136,47

+0,38

2. Кошти юридичних осіб

1 979 824

38,58

2 896 237

24,58

+ 916 413

+46,29

-14,01

а) до запитання

813 962

15,86

900 823

7,64

+ 86 861

+10,67

-8,22

б) строкові

1 165 862

22,72

1 995 414

16,93

+ 829 552

+71,15

-5,79

3. Кошти небанківських фінанових установ

47 778

0,93

120 483

1,02

+ 72 705

+152,17

+0,09

а) до запитання

5 322

0,10

36 892

0,31

+ 31 570

+593,20

+0,21

б) строкові

42 456

0,83

83 591

0,71

+ 41 135

+96,89

-0,12

4. Кошти бюджету та позабюджетних фондів

132

0,0026

132

0,0011

0

0,00

-0,0015

5. Кошти інших банків

1 941 015

37,82

6 070 274

51,51

+ 4 129 259

+212,74

+13,68

6. Цінні папери

2 518

0,05

300 384

2,55

+ 297 866

+11829,47

+2,50

а) облігації

-

-

300 121

2,55

+300 121

-

+2,55

б) ощадні сертифікати

2 518

0,0491

263

0,0022

-2 255

+-89,56

-0,05

7. Іншим кредиторам (кредиторська заборгованість)

1 3648

0,27

26 956

0,23

+ 13 308

+97,51

-0,04

8. Інші зобов'язання

13 6117

2,65

322 983

2,74

+ 186 866

+137,28

+0,09

Усього зобов'язань

5 131 387

100,00

11 784 723

100,00

+ 6 653 336

+129,66

-

З даних таблиці 7 видно, що зобов'язання банку на 31 грудня 2007 р. становлять 11 784 723 тис. грн. Порівняно з зобов'язаннями на 31 грудня 2006 р. вони зросли на 6 653 336 тис. грн або на 129,66%. Безумовно, такий значний приріст ресурсної бази банку можна розцінювати як високоефективну роботу депозитного відділу щодо залучення ресурсів. Але ж зростання депозитної бази відбувалося в основному за рахунок приросту міжбанківських кредитів, а не за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, що є не дуже позитивною тенденцією.

Кошти фізичних осіб зросли на 1 036 919 тис. грн і становили 2 047 274 тис. грн на 31 грудня 2007 р. проти 1 010 355 тис. грн на 31 грудня 2006 р., тобто зросли на 102,63%. У структурі залучених ресурсів їх частка зменшилась з 19,69% у 2006 р. до 17,37% у 2007 р., тобто на 2,32 процентного пункту. Характерно, що основним джерелом зростання коштів фізичних осіб є збільшення залучення строкових депозитів. За аналізований період їх маса зросла на 886 533 тис. грн, або на 136,47% і на 31 грудня 2007 р. їх частка в структурі зобов'язань становила 13,04%.

Також зросли і кошти юридичних осіб: їх приріст становив за період, що аналізується, 916 413 тис. грн, або 46,29%. Так, на 31 грудня 2007 р. кошти юридичних осіб становили 2 896 237 тис. грн проти 1 979 824 тис. на 31 грудня 2006 р. Їх частка в структурі зобов'язань зменшилась з 38,58 до 24,58%, тобто зменшилась на 14,01 процентних пунктів. Основним джерелом збільшення коштів юридичних осіб є зростання строкових депозитів. Так, на 31 грудня 2007 р. вони становили 1 995 414 тис. грн проти 1 165 862 тис. грн на 31 грудня 2006 р., тобто зросли на 829 552 тис. грн, або на 71,15%. У загальній структурі зобов'язань їх частка зменшилась з 22,72 до 16,93%, тобто зменшилась на 5,79 процентних пунктів.

Значно зросли кошти небанківських фінанових установ. Їх приріст становив за аналізуємий період 72 705 тис. грн, або 152,17%. Так, на 31 грудня 2007 р. кошти небанківських фінанових установ становили 120 483 тис. грн проти 47 778 тис. на 31 грудня 2006 р. Їх частка в структурі зобов'язань збільшилася з 0,93 до 1,02%, тобто збільшилася на 0,09 процентних пунктів. Основним джерелом збільшення коштів юридичних осіб є зростання зростання залишків на поточних рахунках. Так, на 31 грудня 2007 р. вони становили 36 892 тис. грн проти 5 322 тис. грн на 31 грудня 2006 р., тобто зросли на 31 570 тис. грн, або на 593,20%. У загальній структурі зобов'язань їх частка збільшилася з 0,10 до 0,31%, тобто збільшилася на 0,21 процентних пунктів. Основною причиною такого значного зростання залишків на клієнтських рахунках є ефективна маркетингова політика банку щодо залучення нових клієнтів через зниження тарифів на банківське обслуговування.

Негативним явищем можна вважати і зростання частки коштів банків у структурі зобов'язань банку за одночасного зростання їх абсолютного розміру. Так, кошти інших банків на 31 грудня 2007 р. становили 6 070 274 тис. грн проти 1 941 015 тис. грн на 31 грудня 2006 р., тобто зросли на 4 129 259 тис. грн або на 212,74%. Проте їх частка у структурі зобов'язань зросла з 37,82% 2006 р. до 51,51% у 2007 р., тобто на 13,68 процентних пункти. Поєднання тенденції збільшення залежності від міжбанківського кредитування з одночасним розширенням ресурсної бази за рахунок цього джерела фінансування банківської діяльності свідчить про недостатність залучення ресурсів від населення та суб`єктів господірювання для забезпечення запланованих темпів зростання активів банку (зокрема кредитного портфелю).

Рисунок 3 - Структура зобов'язань за депонентами

станом на 31 грудня 2006 р.

Рисунок 4 - Структура зобов'язань за депонентами

станом на 31 грудня 2007 р.

На загальному фоні зростання ресурсної бази банку зросла роль облігацій. Їх частка в загальній структурі зобов'язань зросла на 2,55 процентного пункту. Абсолютний приріст їх суми становив 300 121 тис. грн. Це також свідчить про недостатність залучення ресурсів від населення та суб`єктів господірювання для забезпечення запланованих темпів зростання активів банку (зокрема кредитного портфелю).

Банк зацікавлений у розширенні обсягів залучених депозитних коштів, що перебувають тимчасово у його розпорядженні. Для цього банку необхідно постійно вдосконалювати старі й упроваджувати нові форми і методи залучення різних категорій вкладників, а саме: вести науково-дослідну, аналітичну роботу, активно використовувати рекламу, маркетинг, розширювати ділові контакти з клієнтами.

1.5 Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів

В умовах становлення фінансового ринку в Україні, реструктуризації банківської системи, комерційні банки повинні здійснювати зважену реалістичну стратегію подальшого розвитку, адаптованого до вимог ринку. Вибір оптимального шляху формування ресурсної бази, який враховуватиме адекватну економічну ситуацію і сприятиме надійному розв'язанню дилеми «прибутковість-ліквідність», є одним з основних завдань комерційного банку.

Для оцінювання ефективності та повноти використання банком своїх зобов'язань застосовуються такі показники:

§ ступінь використання платних пасивів;

§ ступінь використання сукупних зобов'язань.

Аналіз наведених показників здійснюється у динаміці, а також порівнюючи фактичні показники з їх нормативними значеннями. Для розрахунку впливу факторів на показники ефективності використання зобов'язань банку використовується спосіб ланцюгових підстановок.

Ступінь використання платних пасивів банку визначається за такою формулою:

(5)

Як показує практика, норматив використання платних пасивів має становити не менше 90 %.

Для оптимальної діяльності комерційного банку необхідне ефективне використання не тільки платних ресурсів, а й усіх сукупних зобов'язань. Ефективність використання сукупних зобов'язань визначають за такою формулою:

(6)

Вважається, що банк ефективно використовує в господарському обороті сукупні зобов'язання, якщо наведений показник буде не менше 75--80 %.

До платних пасивів відносять:

§ Кошти фізичних осіб

§ Кошти юридичних осіб

§ Кошти небанківських фінанових установ

§ Кошти бюджету та позабюджетних фондів

§ Кошти інших банків

§ Цінні папери

До дохідних активів відносять:

§ Кошти в інших банках (Депозити та кредити)

§ Портфель цінних паперів

§ Кредитний портфель

Таблиця 8 - Ефективність та повнота використання ресурсноі бази ЗАТ “ПУМБ”

Показники

на 31.12.2006

на 31.12.2007

Відхилення

тис. грн

тис. грн

абсолютне, тис. грн

відносне, %

1. Дохідні активи

4 799 263

11 997 534

+ 7 198 271

+149,99

2. Платні пасиви

4 981 622

11 434 784

+ 6 453 162

+129,54

3. Сукупні зобов'язання

5 131 387

11 784 723

+ 6 653 336

+129,66

4. Коефіцієнт використання платних пасивів

96,34 %

104,92 %

+ 8,58 %

-

5. Коефіцієнт використання зобов'язань

93,53 %

97,03 %

+3,5 %

-

За даними таблиці 8 видно, що з розширення ресурсної бази банку в 2007 р. порівняно з 2006 р. на 6 653 336 тис. грн, ці ресурси були дуже ефективно використані. Так, якщо коефіцієнт використання платних пасивів в 2006 р. становив 96,34%, то в 2007 р. він став 104,92%, тобто збільшився на 8,58%. Це ж стосується і ступеня використання всіх зобов'язань - 93,53% в 2006 р. і 97,03% в 2007 р. Такі значення значно вищі, ніж загальноприйняті критерії. Це означає, що банку проводиться дуже ефективна політика розміщення залученних ресурсів.

2 Аналіз активів банку

2.1 Горизонтальний та вертикальний аналіз активних операцій банку

Фінансовий потенціал комерційного банку характеризується обсягом і структурою його необоротних та оборотних активів, що формуються за рахунок готівкових фінансових ресурсів (як власних, так залучених і позичених). Обґрунтоване оптимальне розміщення фінансових ресурсів під час здійснення активних операцій є одним з найважливіших принципів забезпечення фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності банку.

Активні операції являють собою розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання прибутку, забезпечення діяльності та підтримання необхідного рівня ліквідності.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.