реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз фінансових результатів комерційного банку

Проаналізувавши дані таблиці 2.3. слід зазначити, що спостерігається позитивна тенденція до підвищення показників ефективності діяльності банку. Так, рентабельність активів поступово зростає, проте, показник ще не досягає рекомендованого значення (0,75%-1,5%). Рентабельність капіталу підвищилась з позначки 0,73% у 2004 році до рівня 1,40% у 2005 році. Така тенденція свідчить про зростання платоспроможності банківської установи.

Протягом 2003-2005 років доходи банку збільшилися на 3 121 437 тис. грн. В основному, такі зміни відбулися за рахунок збільшення процентних доходів на 2 227 783 тис. грн., комісійних доходів - на 340 448 тис. грн. та торговельних доходів - на 407 278 тис. грн. Найбільшими темпами зростали торговельні доходи - 302,80% та інші банківські операційні доходи - 302,80%. Станом на 1 січня 2006 року доходи ПриватБанку становили 5 024 831 тис. грн., що більше на 1 158 560 тис. грн., ніж попереднього року. Найбільшими темпами зростали торговельні та комісійні доходи: 75,87% та 50, 61% відповідно. Структуру доходів банку на звітну дату зображено на рисунку 2.3.

Рис. 2.3. Структура доходів ПриватБанку станом на 01.01.2006 р.

Основна частина доходів банку припадає на процентні доходи - 60%, менша частина належить комісійним доходам - 33%. Інші статті доходів займають незначну частину.

Витрати банку протягом 2003-2005 років мали тенденцію до зростання. Абсолютне відхилення складало 1 03 409 тис. грн. Проте, зростання витрат меншими темпами (123,27%), ніж доходів (124,14%) обумовило збільшення чистого прибутку на 13 972 тис. грн. (326,83%).

За даний період процентні витрати збільшилися на 401 480 тис. грн. Також суттєвий вплив на загальний розмір витрат мали інші небанківські операційні витрати які з 2003 по 2006 рік збільшилися на 473 438 тис. грн.; та витрати на утримання персоналу, які за цей період зросли на 155 377 тис. грн.

Протягом 2005 року витрати ПриватБанку зросли на 551 906 тис. грн. Суттєві зміни відбулися в наступних статтях витрат: інші небанківські операційні витрати зросли на 266 528 тис. грн.; процентні витрати - на 212 425 тис. грн. Зменшення на 909 тис. грн. відбулося у статті «Інші банківські операційні витрати».

Досить суттєвими є витрати банку на утримання персоналу, які станом на 1 січня 2006 року складали 406 018 тис. грн. Найбільшими темпами зростали комісійні витрати та небанківські: 71,82% та 61,94% відповідно. Приріст процентних витрат за 2005 рік склав 44,26%. Слід зазначити, що за період, що аналізується процентні та комісійні доходи зростали меншими темпами, ніж процентні та комісійні витрати. Розглянемо детальніше структуру витрат.

Як показано на рисунку 2.4 найбільшу питому вагу в структурі витрат мають процентні витрати - 34% та інші небанківські операційні витрати - 35%. На нашу думку така структура витрат не є оптимальною для банку як з точки зору ефективності діяльності, так і кінцевих фінансових результатів. Цілком нормальним для банку є те, що в його структурі переважають процентні витрати, бо вони є результатом діяльності по залученню коштів, які потім спрямовуються на отримання доходів.

Рис. 2.4. Структура витрат ПриватБанк станом на 01.01.2006 р.

Велику частку в структурі посідають витрати на утримання персоналу - 20%. Слід приділити значну увагу та розробити заходи по їх скороченню.

За період з 2003 по 2005 рік чистий прибуток зріс на 13 972 тис. грн. (326,83%), та на 1 січня 2006 року досяг рівня 18 247 тис. грн. Це обумовлюється більшими темпами зростання доходів (124,14%) над витратами (123,27%).

Найбільші темпи зростання прибутку відмічено в 2004 році (167,50%), що обумовлюється збільшенням обсягів активних операцій, зокрема значного нарощення кредитного портфелю, низькими темпами зростання комісійних та процентних витрат порівняно з тими ж статтями доходів.

Зважаючи на те, що прибуткова діяльність є необхідною умовою фінансової надійності, основними напрямами забезпечення стабільної прибуткової діяльності банку у подальшому повинні бути зростання та поліпшення якості й структури активів за рахунок збільшення частки саме дохідних активів, що сприятиме збільшенню доходів, та зниження рівня банківських витрат, насамперед за рахунок загальних адміністративних витрат, зокрема - на утримання персоналу. Банкам необхідно диверсифікувати дохідні джерела, вживати заходів щодо зменшення ризиків, збільшення обсягу власного капіталу.

Отже фінансове становище банку є стабільним. Поступово збільшується його надійність та фінансова стійкість. До речі, не може не втішати і той факт, що останнім часом до банку проявляють значний інтерес потенційні інвестори, зокрема міцні західні банківські структури, що хотіли б придбати акції ПриватБанку. Такий інтерес є яскравим доказом стабільного фінансового стану банку. Адже, жодному інвестору навіть на думку не спаде вкладати кошти у структуру або бізнес, які мають проблеми та недостатній рівень надійності.

Для наочності вище сказаного приведемо графіки на яких відображена динаміка збільшення фінансового результату ПриватБанку за останні три роки. Джерелом інформації є мережа Internet, а саме інформація Асоціації українських банків. По даним побудуємо таблицю фінансових результатів ПриватБанку за 2003-2005 рр.

Таблиця 2.3. Фінансовий результат ПриватБанку за 2003-2005 рр. (млн. грн.)

№п/п

Дата

Фінансовий результат

Питома вага (%)**

Прибутковість статутного капіталу (%)

Прибутковість активів (%)

1

На 1.01.2004 р.

28,932

7,177

7,23

0,34

2

На 1.01.2005 р.

206,571

24,544

29,510

1,396

3

На 1.01.2006 р.

221,599

19475

16,611

1,141

За даними, наведеними в таблиці 2.3. побудуємо графіки (Рис. 2.5. і 2.6).

Рис. 2.5. Фінансовий результат ПриватБанку (2003-2005 рр.)

Рис. 2.6. Прибутковість статутного капіталу і активів (%)

Згідно опублікованих в Віснику НБУ даних про фінансові результати українських банків на 1.01.2006 р. представимо таблицю з результатами 1-ї групи (10 банків) і на її основі побудуємо графіки (Рис. 2.7 і 2.8).

Рис. 2.7. Процентний і операційний доходи українських банків 1 групи

Рис. 2.8. Чистий прибуток українських банків 1-ї групи (на 1.01.2006 р)

Використавши теоретичні матеріали 1 розділу і на основі даних балансу і звіту про фінансові результати, побудуємо наступну таблицю з розрахунками загальної оцінки структури і динаміки доходів банку

Таблиця 2.4. Загальна оцінка структури і динаміки доходів банку

Види доходів

IV кв. минулого року

IV кв. звітного року

Відхилення (+, -)

сума, грн.

у% до підсумку

сума, грн.

у% до підсумку

абсолютна

величина, грн.

у% до підсумку

1. Банківські доходи

1.1. Процентні доходи, разом

1679857

62,16%

2470751

59,42%

790894

29,27%

1.2. Комісійні доходи разом

606130

22,43%

870962

20,94%

264832

9,80%

1.3. Прибуток від торговельних операцій

169616

6,28%

296212

7,12%

126596

4,68%

1.4. Інші банк. операційні доходи

455

0,02%

19335

0,46%

18880

0,70%

Разом від основної банківської діяльності

2456058

90,88%

3657260

87,95%

1201202

44,45%

2. Інші небанківські операційні доходи

246367

9,12%

501172

12,05%

254805

9,43%

3. Зменшення резервів

-

-

-

-

-

-

4. Непередбачені доходи

-

-

-

-

-

-

Разом доходів

2702425

100,00%

4158432

100,00%

1456007

53,88%

Із таблиці видно, що за період, який аналізується, доходи банку збільшилися на 1456007 грн., або на 53,88%. Це відбулося в основному завдяки збільшенню процентних доходів, зростання яких склало 790894 грн., або 29,27%, і результатів від торговельних операцій (торгівлі іноземною валютою), зростання яких склало 264832 грн., або 9,80%. Наведені дані свідчать про те, що керівництво банку, активізувавши роботу щодо одержання процентних доходів, також приділяє увагу диверсифікації інших банківських послуг, що приносять доходи (зокрема послуги з цінними паперами).

Змінилася також і структура доходів. Якщо процентні доходи в минулому періоді складали 62,16%, то в звітному періоді їх частка зменшилась до 59,42%. Частка непроцентних доходів, зокрема таких, як комісійні, збільшилася на 9,80%. Крім того мало місце значне зростання інших небанківських доходів (реалізація основних засобів) на 9,43%. Ці дані підтверджують зроблений вище висновок про те, що керівництво банку приділяє увагу диверсифікації банківських послуг.

Аналіз процентних доходів починаємо із розкриття причинно-наслідкових зв'язків між величиною зміни доходів і факторами, що на них впливають. На величину процентних доходів (ПД) банку впливають два найбільш загальних фактори: зміна суми розміщення коштів (РК), в основному наданих кредитів, і рівень процентної ставки (ПС) по них. Кількісний вплив факторів на зміну величини доходу визначаємо способом різниць у показниках. Розрахунок наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. Розрахунок впливу факторів на зміну величини процентних доходів за розміщені кошти в банківських установах і за кредитами суб'єктам господарської діяльності

Показники

За перший квартал

Зміна (+,-)

У тому числі за рахунок зміни факторів

минулого року

звітного року

суми розміщених коштів

процентної ставки

Середня сума розміщених коштів, тис. грн.

9819301

16095856

+6276555

+1067014

(+6276555*17/ 100)

х

Середня процентна ставка, %

17

15

- 2

- 321917

(-2*16095856 /100)

Доход, тис. грн.

1679857

2470751

+745097

+1067014

- 321917

Результати факторного аналізу, наведені в таблиці, показують, що банк збільшив процентні доходи за рахунок розширення послуг по розміщенню коштів (сума коштів збільшилася на 6276555 тис. грн. і в зв'язку з цим сума доходу збільшилася на 1067014 тис. грн.), а за рахунок зниження процентної ставки на 2 процентні пункти (п/п) відбулося зменшення доходів на 321917 тис. грн. Таким чином, банк використовує політику здешевлення кредитів, що дає можливість значно збільшити обсяги залучених коштів з подальшим їх розміщенням в «працюючі» активи. Невикористаний резерв збільшення доходів банку (321917 тис. грн.) - це диверсифікація - підвищення рівня процентних ставок по окремим видам кредитів.

Далі зробимо розрахунок загальної оцінки динаміки видатків банку (див. табл. 2.5).

Таблиця 2.5. Загальна оцінка динаміки видатків банку

Показники

За минулий період

За звітний період

Темп зростання, %

Видатки банку, тис. грн.

1450788

1997961

137,7

Доходи банку, тис. грн.

1565992

2549076

162,8

Видатки на 1 грн. доходів (коефіцієнт дієздатності), грн.

0,93

0,78

83,9

Коефіцієнт режиму економії коштів (137,7: 162,8)

X

X

0,84 раза

Із таблиці видно, що темпи зростання доходів (162,8%) значно випереджають темпи зростання видатків (137,7%), а темпи зростання видатків на 1 грн. доходів склали 83,9%. Ці дані свідчать про дотримання банком режиму економії коштів, що витрачаються, - коефіцієнт режиму економії менше одиниці і склав 0,84. Для з'ясування причин значного зростання суми видатків проаналізуємо обсяг і структуру видатків за їх статтями (див. таблицю 2.6.).

Таблиця 2.6. Постатейний аналіз динаміки витрат банку

Види видатків

ІV квартал минулого року

ІV квартал звітного року

Економія перевитрата (+), тис. грн.

Резерв, тис. грн.

сума, тис. грн.

у % до підсумку

сума, тис. грн.

у % до підсумку

1

2

3

4

5

6

7

1. Банківські витрати

1.1. Процентні витрати

1097970

42,4%

1554296

42,2%

456326

x

1.2. Комісійні витрати

38463

1,5%

55060

1,5%

16597

x

1.3. Інші банківські операційні витрати

0

0,0%

53

0,0%

53

x

Усього по п. 1

1136433

43,9%

1609409

43,7%

472976

x

2. Інші небанківські операційні витрати разом, у тому числі

1450788

56,1%

2073421

56,3%

622633

x

- витрати на утримання персоналу

370742

14,3%

558257

15,2%

187515

0

- сплата податків

0

0,0%

75460

2,0%

75460

0

- витрати на утримання основних засобів

400649

15,5%

528926

14,4%

128277

0

- інші експлуатаційні видатки

0

0,0%

0

0,0%

0

x

- інші небанківські операційні витрати

135620

5,2%

263316

7,1%

127696

x

3. Відрахування в резерви

543777

21,0%

647462

17,6%

103685

0

4. Непередбачені витрати

0

0,0%

0

0,0%

0

0

Разом витрати

2587221

100,0%

3682830

100,0%

1095609

0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.