реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз фінансових результатів комерційного банку

Банк одержав високі рейтинги і показав, як необхідно працювати на ринках, щоб забезпечити собі і країні довіру інвесторів. При цьому, ПриватБанк став першим банком в Україні, що одержав рейтинг Standard & Poor's, а також банком, що має рейтинги декількох найбільших міжнародних агентств. Зокрема, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's надало облігаціям участі у кредиті ПриватБанку рейтинг «В -». Міжнародне рейтингове агентство Fіtch Ratіngs також надало «євробондам» ПриватБанку підсумковий довгостроковий рейтинг «В -».

Для того, щоб всебічно оцінити фінансовий результат діяльності банку, необхідно проаналізувати його фінансовий стан.

Для аналізу фінансового стану ПриватБанка були взяті показники економічної діяльності банку за останні три роки (на 01.01.2004 р., на 01.01.2005 р., на 01.01.2006 р.) які приведені в Додатках A, Б, В. Обсяг фінансово-аналітичної інформації дав можливість дослідити та прослідкувати динаміку тенденцій економічного розвитку банку, а також сприяв більш повній і об'єктивній оцінці показників.

Протягом 2005 року зобов'язання банків України зростали дещо нижчими темпами порівняно і з попереднім роком, і з темпами зростання регулятивного капіталу та активів.

За рік, що минув, обсяги банківських зобов'язань збільшилися на 32.7% (за 2004 рік - на 62.0%) і на 01.01.2006 р. становили 28 574.0 млн. грн. (43.4% із них - в іноземній валюті. Частка зобов'язань у пасивах за рік зменшилася з 87.1 до 86.3%.

Зростання банківських зобов'язань відбулося в основному за рахунок збільшення вкладів фізичних осіб (на 9 0936 млн. грн., або на 28.3%); коштів суб'єктів господарювання (на 121407 млн. грн., або на 43.4%); коштів Національного банку України (на 16857 млн. грн., або на 71.0%): коштів інших банків (на 23477 млн. грн., або на 31.3%); коштів небанківських фінансових установ (на 15187 млн. грн., або на 46.2%): коштів бюджету і позабюджетних фондів (на 5207 млн. грн., або на 46.8%): кредитів, отриманих від міжнародних та інших фінансових організацій (на 749 3 млн. грн., або на 83.1%): інших зобов'язань (на 517 8 млн. грн., або на 9.2%).

Як і раніше, основну роль у ресурсному забезпеченні банків продовжували відігравати вклади населення. За 2005 рік їх обсяг збільшився на 28.3% і на 01.01.2006 р. дорівнював 41 2069 млн. грн., або 35.5% від усіх зобов'язань фізичних осіб. Позитивним є те, що приріст вкладів відбувався в основному за рахунок строкових депозитів, які за рік збільшилися на 33.6% і на 01.01.2006 р. становили 332037 млн. грн. Такі зміни в динаміці і структурі вкладів за строками сприяють стабільності ресурсного забезпечення банків, що створює необхідні умови для довгострокового кредитування економіки.

Проаналізувавши баланс ПриватБанку за період з 01.01.2004 р по 01.01.2006 рр., зазначимо, що зобов'язання банку зросли на 7 887 853 923.79 грн., або 143,52%. Такі зміни пов'язуються зі збільшенням коштів клієнтів на 4 055 965 865 грн. та коштів банків на 1 559 381 256 грн.

Пасиви банку протягом 2003-2005 рр. збільшилися на 8 581 932 333.29 грн., що обумовлюється нарощенням обсягів зобов'язань, але темпи зростання акціонерного капіталу значно більші.

За 2005 рік темпи зростання частки зобов'язань у структурі пасивів склали 11%, що значно менше темпів зростання акціонерного капіталу (34%). Нарощення обсягів власного капіталу банку в 2004 році вивели його на перше місце у банківській системі за значенням цього показника.

Протягом 2005 року у структурі зобов'язань найбільшу питому вагу продовжували займати кошти клієнтів (71%), проте їхня частка дещо зменшилася порівняно з 2004 роком (73%). Більш швидкими темпами протягом 2005 року зростали кошти банків (19,05%).

Збалансоване зростання активів і капіталу, поліпшення їх якості і структури сприяють стабільному функціонуванню банків, що є важливим фактором їх позитивного впливу на розвиток економіки України.

У 2005 році ризик високих темпів зростання дещо знизився. Активи збільшувалися нижчими, ніж 2004 року, темпами. Абсолютний приріст активів та основних їх складових не перевищив відповідного показника 2004 року. Так. загальні активи збільшилися на 34.1% (у 2004 році - на 55.7%) і на 1 січня 2006 року досягли обсягу 141 5 млрд. грн. (38.8% із них - в іноземній валюті).

Основною частиною активів банків є кредитний портфель (68.7%). За 2005 рік він збільшився на 32.3% (за 2004 рік - на 57.1%) і на 01.01.2006 р. становив 97 2 млрд. грн. (45% коштів - у іноземній валюті). Збільшення відбулося в основному за рахунок зростання обсягів кредитів, наданих суб'єктам господарювання, (на 14 9 млрд. грн. або на 25.7%): кредитів, наданих фізичним особам (на 5 7 млрд. грн. або на 64.4%); кредитів, наданих іншим банкам та строкових депозитів, розміщених у інших банках та в НБУ на 3,2 млрд. грн. або на 48.1%). Низькою залишається активність банків на фондовому ринку, про що свідчить зменшення частки вкладень у цінні папери в загальних активах із 6.2% до 5.8%.

Основною частиною портфеля цінних паперів банків є цінні папери на продаж - 5 6891 млн. грн. або 69.7% від загальної суми, цінні папери до погашення становлять 2 1771 млн. грн. або 26.7%. цінні папери у торговому портфелі - 104 3 млн. грн. або 1.3%, цінні папери, вкладені в асоційовані та дочірні компанії. - 186 6 млн. грн. або 2.3%. Великою у вкладеннях у цінні папери є також частка ОВДП та цінних паперів, що рефінансуються НБУ - 2 703 6 млн. грн. або 33.1% від загальної суми вкладень у цінні папери (на початок року цей показник становив 37.4%).

Розглянувши балансові показники діяльності ПриватБанк протягом 2003-2005 років, зазначимо, що банк зберігає позицію одного з лідерів за показником розміру активів. Так, станом на 01.01.2006 р. загальні активи банку склали 14 982 344 049.97 тис. грн. Їхній обсяг зріс на 8 664 400 тис. грн. (133%) порівняно з 2004 роком. Така тенденція пов'язана з нарощенням кредитних та інвестиційних операцій. Разом з тим відбулося значне збільшення у статті «Основні засоби та нематеріальні активи» - 218,19%, що свідчить про покращення матеріально-технічної бази банку та про те, що він динамічно розвивається.

За даний період високими темпами нарощувався кредитний портфель банку. Особливої уваги заслуговує 2003 рік, коли більш ніж вдвічі збільшився кредитний портфель і станом на 1 січня 2004 року становив 5 мільярди 988 тис. грн. Станом на 1 січня 2006 року обсяг кредитного портфелю становив 12 мільярдів 81 тисяча. Слід зазначити, що в структурі кредитного портфелю випереджаючими темпами зростав обсяг кредитів наданих фізичним особам - 37,8%, в той час як кредитування юридичних осіб зросло на 15,3%. Разом з тим банк зберігає позицію лідера на ринку обслуговування та кредитування агропромислового комплексу.

Якщо аналізувати динаміку активів банку, то за період з 2004 по 2006 рік найбільшими темпами зростали статті «Кредити та заборгованість клієнтів» (314,85%) та «Цінні папери на продаж» (496,15%). Протягом 2005 року значно зросли високоліквідні активи баку, що зміцнює його фінансову стабільність.

Одним із основних завдань для банків України є забезпечення фінансової стійкості та якісного розвитку за рахунок підвищення рентабельності діяльності.

Проведемо Аналіз фінансових результатів ЗАТ КБ «ПриватБанк» за даними звітності 2003-2005 років (див. додаток А). Для цього побудуємо таблицю 2.1 і розрахуємо темп росту і темп приросту, враховуючи, що базисний рік це 2003 р. (на 28.02.2004), звітний - це 2005 р. (на 28.02.2006).

Таблиця 2.1. Зведений баланс КБ Приватбанк

Найменування статті

Сума (грн)

Темп росту,

%

Темп приросту показника,

%

на 28-02-2004

на 28-02-2005

на 28-02-2006

1

2

3

4

5

6

Активи

Готiвковi кошти в касi

654 872 273

880 704 295

1 337 371 049

204,2%

104,2%

Кошти в НБУ

1 108 495 340

1 381 723 297

Кошти на коррахунках «Ностро»

740 948 471

369 892 897

374 626 123

50,6%

-49,4%

Межбанкiвськi кредити

628 021 157

2 292 660 192

2 363 832 108

376,4%

276,4%

Вкладення в ОВДП

76 693 752

51 760 143

Кредити юридичним особам

5 950 286 426

6 644 475 963

9 922 406 903

166,8%

66,8%

Кредити фiзичним особам

2 033 159 188

3 031 775 128

6 821 350 683

335,5%

235,5%

Нарахованi доходи

393 401 715

289 666 683

337 277 713

85,7%

-14,3%

Цiннi папери

192 891 769

709 672 036

138 404 608

71,8%

-28,2%

Основнi засоби банка

455 688 761

745 779 628

1 103 813 087

242,2%

142,2%

Розрахунки по госп. дiяльн.

55 458 275

0,0%

-100,0%

Дебiторська заборгованiсть

192 096 036

333 515 806

1 453 492 375

756,6%

656,6%

Валютнi операцiї

276 431 950

1 022 256 872

3 962 990 879

1433,6%

1333,6%

Резерви пiд кредити

-851 987 297

-1 326 018 572

-1 895 954 082

222,5%

122,5%

Усього Активи:

10 721 268 722

16 179 570 021

27 353 094 884

255,1%

155,1%

Пасиви

Кошти на коррахунках «Лоро»

45 785 351

-7 261 149

132 469 675

289,3%

189,3%

Мiжбанкiвськi депозити

363 080 571

177 496 869

2 112 908 998

581,9%

481,9%

Кредити Нацiонального Банку

18 609 706

533 940 143

0,0%

-100,0%

Кредити мiжнарод. фiнанс.орг.

605 591 865

18 520 209

529 099 693

87,4%

-12,6%

Поточнi рахунки юр. осiб

2 190 090 858

3 102 809 674

3 296 245 646

150,5%

50,5%

Кошти бюджету

19 255 511

15 802 700

67 057 122

348,2%

248,2%

Депозити юридичних осiб

971 500 589

2 540 419 613

2 943 261 114

303,0%

203,0%

Поточнi рахунки фiзичних осiб

1 106 403 526

1 255 661 325

2 328 389 299

210,4%

110,4%

Депозити фiзичних осiб

3 653 954 831

5 111 161 318

8 374 254 635

229,2%

129,2%

Аналізуючи данні приведеної таблиці можна зробити висновок, що протягом двох років активи банку збільшилися на 16631 млн. грн. (відповідно на 155,1%), пасиви на 153179 млн. грн. (відповідно 157,9%), а капітал протягом двох років збільшився на 1313 млн. грн. (відповідно на 128,6%).

Для наочності за даними таблиці 1 побудуємо графіки (Рис. 2.1 і Рис. 2.2)

Рис. 2.1. Динаміка основних фінансових показників ПриватБанку (2003-2005 рр.)

Порівняно з попереднім роком у 2004-му сумарний прибуток банків збільшився на 52.7%.

Дещо поліпшилися показники ефективності діяльності в цілому по системі. Так, рентабельність активів підвищилася з 1.04 до 1.07%. капіталу - із 7.61 до 8.43%.

Рис. 2.2. Структура капіталу ПриватБанку станом на 28.02.2006 р.

Протягом 2005 року банківські доходи зростали вищими темпами, ніж витрати, що обумовило поліпшення співвідношення цих показників, яке за підсумками 2005 року становили 20 0723 млн. грн. Цього досягнуто за результатами року дорівнювало 93.7% (у 2003 році - 94.1%).

Протягом 2005 року в структурі доходів сталися такі зміни: на 0.6 відсоткового пункту зменшилася частка процентних доходів, на 1,8 - комісійних. Водночас частка інших операційних доходів на 2.6 п.п. зросла. Незмінною залишилася частка результату від торговельних операцій. Як бачимо, в умовах зменшення ролі процентних доходів у зв'язку зі зниженням процентних ставок за кредитами банки переорієнтувалися на інші джерела доходів, зокрема - на операційні доходи.

Витрати порівняно з 2004 роком зросли на 43.3% і за станом на 01.01.2006 р. дорівнювали 18 8096 млн. грн. Збільшення відбулося за рахунок зростання процентних витрат - на 2 8393 млн. грн. або на 57.8%; комісійних - на 116.0 млн. грн. або на 30.2%; інших операційних витрат - на 377.7 млн. грн. або на 47.1%; загальних адміністративних витрат - на 1 7040 млн. грн. або на 35.2%; вирахувань у резерви - на 691 9 млн. грн. або на 40.1%.

Банки мають таку структуру витрат: процентні становлять 7 755.8 млн. грн. (41.2% від загальної суми витрат); комісійні - 500 2 млн. грн. (2.7%), інші операційні витрати - 1 1799 млн. грн. (6.3%); загальні адміністративні витрати - 6 5463 млн. грн. (34.8%); відрахування в резерви - 24172 млн. грн. (12.9%); інші витрати - 410 2 млн. грн. (2.1%).

Зміни, що протягом 2005 року відбулися в структурі витрат, позитивно вплинули на рентабельність діяльності банків.

Проведемо фінансовий аналіз ПриватБанку за даними звітності 2003-2005 років.

Надійність та фінансова стійкість банку протягом 2002-2005 років підвищилась. Про це свідчить зростання власного капіталу швидкими темпами. Також слід сказати, що показники маневреності та незалежності власного капіталу не перевищували допустимих значень, що свідчить про те, що банк є фінансово стійким.

Як вже зазначалося, позитивною тенденцією в діяльності ПриватБанку є збільшення рівня капіталізації банку. Це забезпечує підвищення інвестиційного потенціалу, розширення операцій з різними групами клієнтів, зміцнює довіру до банку.

Щодо управління ліквідністю, то ця позиція - одне з пріоритетних завдань банківського менеджменту. Разом із стандартним набором інструментів банк використовує і власні методики, щодо визначення запасів ліквідності, оцінок, розрахунків ризиків, тощо, забезпечуючи точний аналіз та якісне управління. Розроблено план управління ліквідністю у випадку кризових ситуацій, здійснюється довгострокове та оперативне прогнозування цієї позиції, моделюється стан ліквідності та зміни зовнішніх і внутрішніх факторів.

Оперативне управління здійснюється казначейством банку. Постійно аналізуються структура активів та зобов'язань, розриви та відхилення від встановлених норм.

Що стосується управління фінансовими ризиками, то у банку дотримуються процедури визначення та затвердження лімітів, регулярно проводиться моніторинг кредитного портфеля, сформовано необхідні страхові резерви під активні операції.

З метою розробки та дотримання необхідних процедур усіма підрозділами банку, від центрального офісу до філіалу, створені та діють спеціалізовані комітети: з управління активами та пасивами, кредитні, тарифні та ін.

Важливою складовою запобігання надмірним кредитним ризикам є формування достатніх резервів. Формування резервів під можливі витрати з активних операцій здійснюється банком згідно з вимогами НБУ та відповідно до нарощування обсягів кредитування. Загальний обсяг сформованих резервів під кредитні ризики станом на 01.01.2006 р. становив 1 286 911 170.74 тис. грн.

Для визначення ефективності діяльності ПриватБанку проведемо розрахунок деяких показників (табл. 2.3) та проаналізуємо структуру та динаміку змін показників доходів та витрат банку.

Таблиця 2.3. Динаміка основних показників ефективності фінансової діяльності ПриватБанку протягом 2003-2005 років

Показник

Рекомендоване значення, %

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Рентабельність капіталу

-

0,73%

1,29%

1,40%

Рентабельність активів

0,75-1,5

0,09%

0,15%

0,19%

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.