реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

/p>

Н4 = 29 769 092 : 126 829 700 * 100 % = 23,47 %

2.2. Аналіз якості активів

Таблиця 5 - Класифікація активів банку

Актив

Сума, грн.

Питома вага, %

Коефіцієнт зважування

Зважена сума, грн.

1. Каса та прирівняні до неї кошти

2 333 652

1,84

-

-

2. Кошти на коррахунку в НБУ

4 633 219

3,65

-

-

3. Кошти на коррахунках в інших банках

8 030 251

6,33

0,5

4 015 126

4. Кредити, надані банкам

2 522 972

1,99

1,0

2 522 972

5. Цінні папери, придбані банком

7 822 204

6,17

1,0

7 822 204

6. Кредити надані, у т.ч.:

41 547 495

32,76

6 755 336

- задовільні

22 535 103

17,77

-

-

- особливо згадані

13 756 640

10,85

0,2

2 751 328

- субстандартні

864 298

0,68

0,5

432 149

- сумнівні

2 731 983

2,15

0,7

1 912 388

- збиткові

1 659 471

1,31

1,0

1 659 471

7. Факторинг

122 100

0,096

1,0

122 100

8. Нематеріальні активи

259 832

0,20

1,0

259 832

9. Матеріальні активи

15 410 172

12,15

1,0

15 410 172

10. Дебітори

3 712 783

2,93

1,0

3 712 783

11. Інші активи

40 435 020

31,88

1,0

40 435 020

12. УСЬОГО

126 829 700

100,00

81 055 545

13. Власні кошти (капітал) банку

29 769 092

14. Співвідношення класифікованих активів до капіталу, %

272,28

Найбільшу питому вагу в складі активів займають кредити надані, особливо задовільні, що є позитивним. 31,88 % займають інші активи.

2.3 Аналіз прибутковості банку

Таблиця 6 - Аналіз структури доходів банку

Статті доходів

Сума, грн.

Питома вага, %

1. Операційні та різні доходи

9 750 514

79,75

2. Штрафи, пені, неустойки одержані

595 100

4,87

3. Доходи майбутніх періодів

20 566

0,17

4. Інші доходи

1 860 042

15,21

УСЬОГО доходів

12 226 222

100,00

Таблиця 7 - Аналіз структури витрат банку

Статті витрат

Сума, грн.

Питома вага, %

1. Операційні видатки та витрати на утримання апарату управління

2 099 039

31,22

2. Витрати майбутніх періодів

230 554

3,43

3. Відвернені кошти за рахунок прибутку

2 006 621

29,84

4. Збитки

9 396

0,14

5. Інші витрати

2 377 992

35,37

УСЬОГО витрат

6 723 602

100,00

Таблиця 8 - Аналіз рівня надходжень банку

Показники

Значення

1. Доходи банку, грн.

12 226 222

2. Витрати банку, грн.

6 723 602

3. Прибуток, грн.

5 502 620

4. Чистий прибуток, грн.

3 743 394

5. Вартість усіх активів, грн.

126 829 700

6. Коефіцієнт прибутковості, %

2,952

7. Витрати на 1 грн. доходів, грн.

0,550

2.4 Аналіз ліквідності

Таблиця 9 - Скориговані сукупні активи

Актив

Сума, грн.

Коефіцієнт коригування

Скориговані активи

1. Каса та прирівняні до неї кошти

2 333 652

1,00

2 333 652,0

2. Кошти на коррахунку в НБУ

4 633 219

1,00

4 633 219,0

3. Кошти на коррахунках в інших банках

8 030 251

1,00

8 030 251,0

4. Кредити, надані банком

2 522 972

0,50

1 261 486,0

5. Цінні папери, придбані банком

7 822 204

1,00

7 822 204,0

6. Кредити надані, у т.ч.:

41 547 495

1,00

41 547 495,0

7. Факторинг

122 100

1,00

122 100,0

8. Нематеріальні активи

259 832

0,50

129 916,0

9. Матеріальні активи

15 410 172

0,50

7 705 086,0

10. Дебітори

3 712 783

1,00

3 712 783,0

11. Інші активи

40 435 020

1,00

40 435 020,0

12. УСЬОГО

126 829 700

117 733 212,0

Таблиця 10 - Розрахунок нормативів ліквідності банку

Назва нормативу

Нормативне значення

Фактичне значення

1. Миттєва ліквідність, %

> = 20

61,79

2. Загальна ліквідність, %

> = 100

124,77

3. Співвідношення високоліквідних активів до робочих активів, %

> = 20

27,12

З таблиці видно, що банк дотримується всіх нормативів ліквідності.

2.5 Визначення зведеного рейтингу банку

Таблиця 11 - Шкала рейтингової оцінки доходності банку

Компоненти рейтингової оцінки доходності банку

Бали

1. Адекватність капіталу

1

2. Якість активів

5

3. Якість управління

2

4. Доходність

1

5. Ліквідність

3

Усього

12

Рейтингова оцінка

2,4

РЕЙТИНГ

2

3. Проектний розділ

Фінансовий стан банку можна вважати надійним і стабільним. За таких умов банк має можливість пристосовуватися до умов економічної кон'юнктури і роботи банківського сектора.

Проблеми, які можуть виникати або існують в банку, в змозі бути вирішені керівництвом банку. Банку можна запропонувати в подальшому намагатися чітко відслідковувати зміни в законодавстві.

З оцінки показників видно, що банк в змозі в майбутньому здійснювати розширення своєї діяльності.

Можна запропонувати банку намагатися в подальшому здійснювати нарощування статутного капіталу або власного капіталу (за рахунок нерозподіленого прибутку, наприклад).

Статутний фонд акціонерного товариства може бути збільшений шляхом додаткового випуску акцій або шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Рішення про додатковий випуск акцій, як правило, приймається на загальних зборах акціонерів кваліфікованою більшістю голосів (3/4 присутніх). В Україні закон дозволяє приймати рішення про збільшення статутного фонду, не більше ніж на 1/3, правлінню акціонерного товариства. Банки цим часто користуються для спрощення процедури і прискорення ухвалення рішення, а також, щоб уникнути необхідності проводити позачергові збори акціонерів, що займає багато часу і потребує витрат. Акції випускаються шляхом проведення відкритої підписки, результати якої реєструються в НБУ та Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку. У разі потреби в проспекті емісії акцій можна передбачити пріоритетне право акціонерів на придбання акцій нового випуску.

Переваги такого способу збільшення статутного фонду полягають у тому, що:

* шляхом організації нового випуску акцій можна мобілізувати на ринку додаткові фінансові ресурси, яких може не бути в акціонерів;

* з'являється можливість залучити нових акціонерів, в яких зацікавлений банк у плані стратегічного співробітництва, тобто можливості залучення солідних клієнтів для обслуговування, диверсифікації галузевої структури акціонерів, розширення їх географії, у тому числі залучення іноземного капіталу, тощо;

* за умови успішної діяльності банку акції нової емісії можна реалізовувати з курсовою націнкою та одержувати емісійний прибуток;

* «розбавлення» капіталу (тобто збільшення частки дрібних акціонерів, які не справляють реального впливу на управління акціонерним товариством) призводить до зменшення пакета акцій, що забезпечує контроль над акціонерним товариством.

Водночас при збільшенні статутного фонду банку шляхом нового випуску акцій для старих акціонерів можуть виникнути й негативні моменти:

* зменшення своєї частки в статутному фонді банку і, відповідно, ступеня контролю над акціонерним товариством;

* перерозподіл акцій на користь нових акціонерів і трата старими акціонерами контрольного пакета акцій.

Разом з тим, за правильної організації випуску нових акцій ці питання контролюються.

Рішення про збільшення номінальної вартості акцій також приймається загальними зборами акціонерів. При цьому можливі два варіанти такої операції. По-перше, номінальна вартість акцій може бути збільшена шляхом доплати кожним акціонером відповідної суми до нового номіналу належних йому акцій. У такому випадку необхідна добровільна згода всіх акціонерів, що може створити певні технічні труднощі. Якщо якийсь акціонер не згодний доплачувати, акціонерне товариство може викупити в нього акції за існуючою ціною. По-друге, можна провести доплату до нової номінальної вартості з прибутку банку після сплати податків. У такому випадку видатки акціонерне товариство бере на себе і фактично переказує зароблений прибуток у статутний фонд.

Переваги збільшення статутного фонду шляхом збільшення номінальної вартості акцій полягають у тому, що:

не змінюється коло акціонерів;

не змінюються частки акціонерів у статутному фонді, а відповідно, й сформований на даний момент ступінь їх контролю над акціонерним товариством.

Негативним моментом у такому способі є те, що залучення в банк додаткових фінансових ресурсів обмежується можливостями старих акціонерів або можливостями самого банку. Не вирішуються також питання розширення бази акціонерів і клієнтів.

Висновки

В роботі були висвітлені наступні теоретичні положення діяльності банків:

- загальна характеристика аналітичної роботи в комерційних банках;

- основні методи оцінювання діяльності банків;

- загальна характеристика рейтингової системи САМЕL.

Було визначено зведений рейтинг за методикою САМЕL конкретного банку та запропоновані рекомендації з покращення результатів його діяльності.

перелік посилань

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. за № 2121-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (зі змінами і доповненнями).

3. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.11.2001р. №489 (зі змінами і доповненнями).

4. Аналіз діяльності комерційних банків: навчальний посібник/ За ред. Ф.М. Бутенець, А.М. Герасимович. - Житомир, 2001. - 384 с.

5. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. - 599 с.

6. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі / За ред. Л.О. Примостки. - К.: КНЕУ. -2002. - 313 с.

7. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченко. - К.: “Знання - Прес”, 2002. - 434 с.

8. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. - К.: Вид. центр “Академія”, 2001. - 320 с.

9. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. - 5-е вид. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. - 311 с.

10. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз комерційних банків: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 463 с.

11. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. - К.: Знання, 1997. - 172 с.

12. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч. пос. для вищ. навч. закладів. - К: Основи, 1999. - 671 с.

13. Кочетков В.М. Основи аналізу банківської діяльності. Навчальний посібник. - К.: ЄУФІМБ, 2005. - 116 с.

14. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навч. посібник. - К.: Слово, 2004. - 296 с.

15. В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Корнєва. Банківський нагляд: Навч. посібник - Київ: Знання, 2004. - 406 с.

16. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999.- 280с.

17. Примостка Л. Аналіз активів і пасивів комерційного банку: концептуальні підходи, методи та моделі // Регіональна економіка.-2000.-.№4. - С.87-94.

18. Роуз П. Банковский менеджмент. - М.: Дело ЛТД, 1995. - 768 с.

19. Склеповий Є.В. Банківська справа - К.: Фінанси і статистика, 2002. - 408 с.

20. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник.-К.: Знання, 2006.- 311 с.

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.