реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз діяльності Приватбанку

3.6. Банк депонує в Національному банку України частинe притягнутих коштів у фонді регулювання кредитних ресурсів банківської системи відповідно до нормативів, установлюваними Національним банком України.

4. ОПЕРАЦІЇ БАНКУ

4.1. Для здійснення операцій і збереження коштів Банк відкриває кореспондентський рахунок в установі Національного банку України.

4.2. Банк робить своїм клієнтам весь комплекс кредитних, фінансових, розрахункових, касових і інших банківських послуг (залучення і розміщення внесків і кредитів). Всі операції з іноземною валютою здійснюються по ліцензії Національного банку України.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ БАНКУ

5.1. Прибуток формується з виторгу від усіх видів діяльності Банку, передбачених Статутом, а також за рахунок установчої діяльності Банку за винятком операційних витрат, матеріальних і прирівняних до них витрат на оплату праці.

6. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ БАНКОМ

6.1. З питань визначення основних напрямків діяльності Банку, твердження його планів і звітів про їхнє виконання, а також про внесення змін у Статут Суспільства і рішенні питання про виключення учасника з банку необхідно одноголосне рішення зборів учасників. По інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів.

6.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційна розміру їхньої частки в статутному фонді. Учасники можуть на основі доручення доручати іншим учасникам (їхнім представникам), а також третім особам.

6.3. Рада банку і його Голова обираються загальними зборами учасників на 5 років з числа учасників. Кількісний склад Банку визначається Зборами учасників. Члени Правління Банку не можуть обиратися до складу Ради Банку.

7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ БАНКУ

7.1. Облік і документообіг у Банку організується у відповідності з правилами встановленими Національним банком України.

7.2. Банк публікує річний баланс і звіт про прибутки і збитки за формою й у терміни встановлені Національним банком України, спеціальні виданні після підтвердження зазначених у них зведень аудиторською фірмою.

7.3. Операційний рік Банк починає 1 січня і закінчує 31 грудня.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

8.1. Діяльність Банку припиняється за рішенням зборів учасників, а також у випадках, передбачених законом.

Для здійснення ліквідації Банку призначається ліквідаційна комісія, який із дня призначення переходять повноваження по керуванню справами Банку. Майно ліквідованого Банку, включаючи виторг від розпродажу його майна, після розрахунків по оплаті праці обличчя, що працюють у Банку, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками й іншими кредиторами.

8.2. Ліквідація Банку вважається завершеною, і він припиняє свою діяльність з моменту внесення запису в книгу реєстрації банків.

8.3. Оголошення про припинення діяльності Банку публікується в печатці.

8.4. Зміни і доповнення до дійсного Статуту реєструються у встановленому порядку в Національному банку України.

4. Систематизація отриманих даних

Структура доходів відділу банківського обслуговування Пвалоградської філії.

Рисунок 1.5 Структура доходів відділу банківського обслуговування.

Звіт фінансових результатів

Прим.

2000 р.

1999 р.

(трансформовано)

Процентні і дисконтні доходи

19

440 139

442 941

Процентні витрати

19

(286 063)

(181 253)

Чисті процентні і дисконтні доходи

19

154 076

261 688

Резерви на безнадійну і сумнівну заборгованість по кредитах і векселям

6,7,8,10

(124 580)

(179 550)

Чисті процентні і дисконтні доходи після резервів на безнадійну і сумнівну заборгованість по кредитах і векселям

29 496

82 138

Доходи по послугах і комісійним

20

202 759

203 354

Витрати по послугах і комісійним

20

(15 436)

(17 341)

Доходи за винятком збитків від переоцінки іноземної валюти

4 213

100 347

Доходи за винятком збитків від валютних операцій

92 171

69 052

Доходи за винятком збитків від операцій з цінними паперами

21

65 965

(6 893)

Інші операційні доходи

7 213

11 664

Чистий доход

386 381

442 321

Операційні витрати

22

(296 832)

(284 753)

Монетарні збитки

(18 796)

(32 186)

Резерв на знецінення інвестицій у неконсолідовані дочірні й асоційовані компанії

9

-

(35 145)

Резерв по інших активах

11

(1 552)

(2 329)

Резерв на знецінення немонетарних активів

12

(928)

(3 676)

Прибуток до оподатковування

68 273

84 232

Поточні витрати по податку на прибуток

23

(6 830)

(12 259)

Витрати по відкладеному оподатковуванню

23

(13 238)

(3 261)

Всього оподатковування

(20 068)

(15 520)

Чистий прибуток

48 205

68 712

Звіт руху коштів

Прим.

2000 р.

1999 р. (трансформовано)

Кошти, отримані від операційної діяльності:

Відсотки, отримані по кредитах і авансам

356 783

421 927

Відсотки, отримані по цінних паперах

25 858

63 106

Відсотки виплачені

(289 966)

(248 650)

Прибуток/(збиток) від операцій з цінними паперами

35 001

(4 407)

Доход від валютних операцій

92 171

69 052

Виплати і комісійні отримані

202 759

203 354

Виплати і комісійні сплачені

(15 436)

(17 341)

Інший операційний доход отриманий

15 325

3 169

Операційні витрати сплачені

(265 294)

(248 761)

Податок на прибуток сплачений

(7 677)

(13 186)

Операційний прибуток до змін в операційних активах і пасивах

149 524

228 263

(Збільшення)/зменшення операційних активів і пасивів

Чисте зменшення /(збільшення) обов'язкового резервного депозиту в центральному банку

29 631

(69 494)

Чисте (збільшення)/зменшення заборгованості інших банків

(184 447)

290 815

Чисте збільшення кредитів і авансів клієнтам

(388 600)

(392 660)

Чисте збільшення інших активів

(38 615)

(27 781)

Чисте зменшення заборгованості перед іншими банками

(28 510)

(114 049)

Чисте збільшення засобів клієнтів

741 955

181 484

Чисте збільшення інших пасивів

64 132

3 282

Чисті кошти від операційної діяльності

345 070

99 860

Рух коштів від інвестиційної діяльності

Придбання основних засобів

(48 513)

(36 894)

Надходження від продажу основних засобів

1 044

4 931

(Придбання)/продаж цінних паперів

(124 232)

12 370

Продаж/(придбання) неконсолідованих асоційованих і дочірніх компаній

21 952

(39 286)

Чисті кошти, використані в інвестиційній діяльності

(149 749)

(58 879)

Рух коштів від фінансової діяльності

Внески учасників у статутний фонд

-

38 608

Зниження позик від центрального банку

(51 736)

(918)

Чисті кошти, використані у фінансовій діяльності

(51 736)

37 690

Вплив змін обмінного курсу на кошти і їхні еквіваленти

12 410

196 871

Вплив інфляції на кошти і їхні еквіваленти

(136 083)

(81 769)

Чисте збільшення коштів і їхніх еквівалентів

19 912

193 773

Кошти і їхні еквіваленти на початок року

18

595 244

401 471

Кошти і їхні еквіваленти на кінець року

18

615 156

595 244

Звіт про власний капітал

Акціонерний капітал

Накопичений дефіцит і

Інші фонди

Усього власного капіталу

Залишок на 1 січня 1999 року (як зазначено в звітності раніше)

112 000

(49 817)

62 183

Ефект застосування МСБУ 29 (Прим. 29)

242 738

(148 959)

93 779

Залишок на 1 січня 1999 року (трансформований)

354 738

(198 776)

155 962

Внески учасників у статутний фонд

38 608

-

38 608

Чистий прибуток (трансформований)

-

68 712

68 712

Залишок на 31 грудня 1999 р. (трансформований)

393 346

(130 064)

263 282

Чистий прибуток

-

48 205

48 205

Залишок на 31 грудня 2000 р.

393 346

(81 859)

311 487

Висновки

На сьогоднішній день Приватбанк є одним з найбільших, що динамічно розвиваються, банків України і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. За станом на 1 квітня 2005 року розмір чистих активів Приватбанку складає 16 622 млн. грн. Статутний фонд банку складає 1 130 млн. грн., власний капітал - 1 728 млн. грн. Кредитний портфель банку складає 10,8 млрд. грн., у тому числі кредити фізичним особам - 3,286 млрд. грн. Фінансовий результат Приватбанку за підсумками роботи за перший квартал 2005 року складає 206,480 млн.грн.
У банківській системі України Приватбанк відноситься до групи нових комерційних банків, що традиційно відрізняє висока динамічність, дух новаторства і здатність розширювати обрії бізнесу. За дев'ятирічний період свого існування банк домігся лідируючих позицій на ринку банківських послуг України по чистих активах, кредитно-інвестиційному портфелю, обсягу емітованих пластикових карт і величині депозитів фізичних осіб.
Наші досягнення одержують усе більше світове визнання. Так, у 2000 р. та в 2004 р. авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал «The Banker» привласнив Приватбанкові звання «Банк року» в Україні. Інше впливове видання «Euromoney», два роки підряд (у 1999 і 2000 р.м.) визнавав Приватбанк кращим українським банком.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.09.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №5.
2. Банки и банковское дело: Учеб. Пособие/ Под ред. И.Т. Баланданова. - СПб: Питер. 2000. - 256 с., ил.
3. Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Інституційні зміни середовища діяльності банків // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №2. - С. 33-36.
4. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: Знання. 2000. - 243 с.
5. Вовчак О.Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінанси України. - 2003. - №10. - С. 118-125.
6. Вожжов А., Клименко О. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи // Банківська справа. - 2003. - №4. - С. 83-95.
7. Гончаренко Ю., Стасив О. Дублет и его команда // Мир денег. - 2004. - №1. - С. 9-15.
8. Заруба Ю.О. Визначення собівартості банківських послуг // Фінанси України. - 2002. - №8. - С. 96-101.
9. Калина А.В., Кощеев А.А. Работа современного комерческого банка: Учеб.-метод. Пособие. - К.: МАУП, 1997. - 224 с., ил.
10. Кочетков В.Н. Аналіз банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монографія. - К.: МАУП, 1999. - 192 с., ил.
11. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні // Банківська справа. - 2000. - №6. - С. 3-8.
12. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / За ред. В.В. Вітмінського. - К.: Знання, 2000. - 251 с.
13. Лысенко Е. Карточек станет больше и работать с ними будит безопаснее // Мир денег. - 2001. - №1. - С. 18-21.
14. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза. - К.: Либра, 1994. - 330 с.
15. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. - 2-е вид., стереотип. - К.: МАУП, 20003. - 112 с., іл.
16. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків // Фінанси України. - 2003. - №4. - С. 97-101.
17. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учеб. Пособие. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. - 261 с.
18. Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу // Банківська справа. - 2000. - №1. - С. 40-46.
19. Серга О. Нові горизонти ПриватБанку // Вісник НБУ. - 2003. - №1. - С. 51.
20. Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України. - 2004. - №1. - С. 91-95.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.