реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

Додаток Б

Достатні та критичні значення показників

Показники

Достатні значення

Критичні значення

1

2

3

Розмір капіталу, грн.

20000000

1000

Розмір активів, грн.

100000000

10000

Коефіцієнт платоспроможності, % (відношення власного капіталу до чистих активів, що характеризує достатність капіталу

25

3

Прибутковість капіталу, % (відношення прибутку до власного капіталу)

40

0

Прибутковість активів, % (відношення прибутку до активів)

10

0

Коефіцієнт миттєвої ліквідності, % (відношення високоліквідних активів(каса, коррахунок в НБУ та інших банках) до зобов'язань до запитання. Показує, яка частина зобов'язань може бути сплачена негайно).

100

10

Генеральний коефіцієнт ліквідності, % (відношення ліквідних активів (каса, коррахунки і власний капітал) до всіх зобов'язань. Характеризує здатність банку при неповерненні виданих позик задовільнити вимоги кредиторів.

100

20

Коефіцієнт якості активів, % (показує на скільки термінові депозитні інструменти та власний капітал покривають видані кредити).

100

20

Якість роботи на між банківському ринку, % (відношення суми виданого кредиту і чистих активів до суми залученого міжбанківського кредиту і чистих активів. Характеризує політику банку в галузі управління активами і пасивами).

100

30

Коефіцієнт ресурсної бази, % (відношення власного капіталу до всіх зобов'язань. Характеризує ступінь забезпеченості своїх зобов'язань власними ресурсами).

30

5

Коефіцієнт ефективності, % (показує оптимальність значення відношення власного капіталу до чистих активів. Характеризує ефективність проведення банком операцій).

90

0

Коефіцієнт якості пасивів, % (відношення коштів на розрахункових рахунках та коррахунках до всіх зобов'язань).

70

0

Додаток В

Вагові коефіцієнти для різних категорій користувачів інформації

Показники

Користувачі інформації

Топ-менеджери

Кліент банки

Інші

Розмір капіталу

8.44

8.27

8.78

Розмір активів

7.67

7.09

7.11

Коефіцієнт платоспроможності

7.56

8.91

8.56

Прибутковість капіталу

9.67

6.82

8.44

Прибутковість активів

9.11

7.36

7.22

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

7.44

8.18

8.00

Генеральний коефіцієнт ліквідності

6.44

7.45

7.22

Коефіцієнт якості активів

4.67

5.73

6.00

Якість праці на міжбанківському ринку

5.78

5.64

6.76

Коефіцієнт ресурсної бази

6.78

7.65

6.89

Коефіцієнт ефективності

6.56

6.09

5.11

Коефіцієнт якості пасивів

7.33

4.36

5.44

Додаток Г

Загальні показники оцінки прибутковості

Коефіцієнт

K

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

ROA (Прибуток / Активи)

1

3,77%

1,56%

0,28%

Прибуток / Продуктивні активи (ПА)

2

5,61%

2,43%

0,47%

ROE (Прибуток / Капітал) = ROA*EM = PM*AU*EM

3

12,46%

5,87%

1,45%

Доходи / Капітал

4

143%

137%

135%

Прибуток / Зобов'язання

5

5,40%

2,12%

0,35%

PM (Прибуток / Доходи)

6

9%

4%

1%

ЧПД / Доходи

7

21%

22%

28%

Чистий непроцентний дохід ("Тягар") / Доходи

8

-13%

-18%

-27%

AU (Доходи / Активи)

9

43%

36%

26%

Процентні доходи / Активи

10

21%

17%

14%

Непроцентні доходи / Активи

11

22%

19%

13%

EM (Мультиплікатор капіталу = Активи / Капітал)

12

3,30

3,77

5,11

Доходні активи / Капітал

14

2,22

2,42

3,09

Рентабельність АК = Прибуток / Акціонерний капітал

15

116%

40%

10%

Чиста процентна маржа (ЧПМ) = ЧПД / Активи

16

9%

8%

7%

ЧПД / Продуктивні активи

17

14%

12%

12%

Процентний спред

18

13%

14%

15%

Структура доходів, витрат та прибутку

Непроцентні доходи / Доходи

19

51%

52%

49%

Непроцентні витрати / Витрати

20

69%

73%

77%

"Тягар" / Прибуток = 100% - ЧПД / Прибуток

21

-1,45

-4,10

-25,17

Витрати / Доходи

22

91%

96%

99%

Процентні витрати / Доходи

23

28%

26%

23%

Процентні витрати / Процентні доходи

24

57%

54%

45%

Непроцентні витрати / Доходи

25

63%

70%

76%

Непроцентні витрати / Непроцентні доходи

26

125%

134%

156%

Достатня маржа= Операційні витрати / Продуктивні активи

27

30%

23%

16%

Операційні доходи / Продуктивні активи

28

64%

56%

43%

Окупність витрат = Прибуток / Витрати

29

10%

4%

1%

ЧПД / Процентні витрати

30

0,76

0,84

1,22

"Тягар" / Непроцентні витрати

31

-0,20

-0,25

-0,36

Коеф-т собівартості банківських продуктів = (Витрати - Небанк.доходи) / ПА

32

58%

54%

43%

Прибуток / Витрати на утримання персоналу

33

59%

26%

5%

ДОДАТОК Д

Схема організації розподілу доходів та витрат (основні принципи)

Х

Зони виникнення доходів/витрат

Зони виник-нення доходів та витрат від основної (банківської) діяльності

Зони виникнення адміністративно-управлінських доходів/витрат та доходів/вит-рат по забезпеч-ченню основної діяльності

Зони виникнення загальнобанківських доходів/витрат

Всього

№ п/п

Х

Профіт-центри (підрозділи бізнес-напрямків)

Менеджмент та підрозділи підтримки

Банк в цілому (статті доходів/ витрат не ідентифіковані за підрозділом)

А

Б

В

Г

Д

Е

Вид доходів/витрат

1

Прямі доходи

В1

Г1

Х

Е1=В1+Г1

2

Прямі витрати

В2=В2.1+В2.2

Г2=Г2.1+Г2.2

Х

Е2=В2+Г2

2.1.

Операційні

В2.1

Г2.1

Х

Е2.1=В2.1+Г2.1

2.2

На утримання персоналу

В2.2

Г2.2

Х

Е2.2=В2.2+Г2.2

2.3

Матеріальні та інші

В2.3

Г2.3

Х

Е2.3=В2.3+Г2.3

3

Трансфертні доходи

В3

Г3

Х

Е3=В3+Г3

4

Трансфертні витрати

В4

Г4

Х

Е4=В4+Г4

5

Всього результат по прямих та трансфертних доходах/витратах

В5=В1-В2+В3-В4

Г5=Г1-Г2+Г3-Г4

Х

Е5=В5+Г5

6

Загальні (непрямі) доходи

Х

Х

Д6

Е6=Д6

7

Загальні (непрямі) витрати

Х

Х

Д7

Е7=Д7

8

Перерозподіл накладних доходів/витрат

В8=Г5Кбр

Х

Х

Е8=В8+Г8

9

Фінансовий результат

В9=В5+В8

Х

Д9=Д6-Д7

Е9=В9+Д9

Примітки:

Деталізується в розрізі: а)бізнес-напрямків; б)продуктів та послуг

Не приймає участь в розподілі

Кбр в цьому випадку - це база розподілу доходів та витрат менеджменту та підрозділів підтримки. Основні принципи розрахунку бази розподілу адміністративно-управлінських витрат та витрат по забезпеченню основної діяльності (в частині накладних витрат) на бізнес-підрозділи (показник Кбр) більш детально розкриємо в подальшому дослідженні.

ДОДАТОК Ж

Процес формування прибутку по продукту (доходоутворюючому) та визначення його прибутковості

Стаття (розрахунок)

Результат

Примітки

Прямі доходи по продукту (рах.60, 61, 62, 63, 67)

-

Через закріплення доходів по операціям ідентифікованими за продуктами

-

= Валові доходи по продукту

-

Мінус прямі витрати по продукту (рах.71, 73, 77)

Через закріплення витрат по операціям ідентифікованими за продуктами

-

= Чисті валові доходи по продукту

-

Мінус Непрямі витрати (з/п, амортизація, інші) (рах.73, 74)

-

Дані беруться або з локальних баз даних або за допомогою використання нормативно-розподільчого методу

Мінус Трансфертні витрати

-

За даними управлінського обліку (модуль „Визначення трансфертного результату”).

-

= Номінальний прибуток по продукту

-

Плюс Непрямі доходи (рах.62, 63, 64)

Так само

-

= Реальний прибуток по продукту

-

Поділити на Обсяг відповідного продукту

-

= Прибутковість продукту

-

ДОДАТОК З

Схема організації розподілу доходів та витрат (розподіл за рахунками)

Стаття

Вид доходів/витрат

Код по Профіт-центру (підрозділу бізнес-напрямків)

Групи рахунків

Код Менеджменту та підрозділів підтримки

Групи рахунків

Код загальнобанківських статей доходів/витрат (не ідентифіковані за підрозділом)

Групи рахунків

1

Прямі доходи

В1

600 - 609, 610 -611, 6203, 6204 (крім рахунків переоцінки валпозиції), 6209, 630, 639, 649 (за доходами ідентифікованими за бізнесом), 671

Г1

6204 (по рахункам переоцінки валпозиції), 649 (крім доходів ідентифікованих за бізнесом),

Х

Х

2

Прямі витрати

В2=В2.1+В2.2

Г2=Г2.1+Г2.2

Х

Х

2.1

Операційні

В2.1

700 - 709, 710, 739, 770, 771, 772,

Г2.1

710 (за рахунками менеджмент-центру),

Х

Х

2.2

На утримання персоналу

В2.2

740 (за управл. обліком)

Г2.2

740 (за управл. обліком)

Х

Х

2.3

Матеріальні та інші

В2.3

742 (за управл. обліком), 745 (за управл. обліком)

Г2.3

741, 742 (за управл. обліком), 743, 744, 745 (за управл. обліком), 749,

Х

Х

3

Трансфертні доходи

В3

(за управл. обліком)

Г3

(за управл. обліком)

Х

Х

4

Трансфертні витрати

В4

(за управл. обліком)

Г4

(за управл. обліком)

Х

Х

5

Всього результат по прямих та трансфертних доходах/витратах

В5=В1-В2+В3-В4

Г5=Г1-Г2+Г3-Г4

Х

Х

6

Загальні (непрямі) доходи

Х

Х

Х

Х

Д6

680

7

Загальні (непрямі) витрати

Х

Х

Х

Х

Д7

780, 790

8

Перерозподіл накладних доходів/витрат

В8=Г5к1

Х

Х

Х

Х

Х

9

Фінансовий результат

В9=В5+В8

Х

Х

Х

Д9=Д6-Д7

Х

Додаток К

Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.01.2006 р.

№ п/п

Назва банку

Процентний дохід

Процентні витрати

Операційний дохід

Прибуток до оподатку-вання

Витрати на податок на прибуток

Прибуток після оподатку-вання

Чистий прибуток/ збиток банку

1

ПРИВАТБАНК

1 679 857

-1 097 970

1 565 993

115 204

49 638

164 842

164 842

2

"АВАЛЬ"

1 222 360

-692 320

1 280 866

26 332

8 088

18 244

18 248

3

ПРОМІНВЕСТБАНК

1 116 694

-690 424

913 434

187 727

65 406

122 321

122 321

4

УКРСОЦБАНК

648 294

-372 088

631 908

128 511

-42 801

85 711

85 711

5

УКРСИББАНК

623 463

-355 887

489 133

50 661

-11 181

39 480

39 480

6

УКРЕКСІМБАНК

472 175

-226 692

440 436

132 038

-41 880

90 158

90 158

7

ОЩАДБАНК

531 296

-192 363

656 265

11 892

-10 497

1 396

1 396

8

РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА

307 040

-130 613

240 308

34 752

-11 811

22 942

22 942

9

"НАДРА"

381 375

-234 852

264 325

28 847

-4 257

24 590

24 649

10

БРОКБІЗНЕСБАНК

236 593

-210 555

114 674

18 032

-5 865

12 167

12 168

Усього по групі

7 219 147

-4 203 764

6 597 342

733 996

-152 148

581 851

581 914

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.