реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

Іншими словами, генеральна мета банку служить критерієм для всього послідуючого процесу прийняття управлінських рішень.

Оскільки потенціал банку різними способами аналізується при виборі основної мети, якої він буде притримуватися у своїй діяльності та виходячи з основної місії, банк в змозі визначити свою подальшу діяльність без метушні і не кидаючись із сторони в сторону. Вибір головної мети банку є відповідальний етап стратегічного планування, на якому важливо правильно підійти до масштабності постановки цілей, не опускатися до частковостей. Сильне звуження рамок мети діяльності банку обмежує можливості вищого керівництва розглядати ймовірні варіанти при прийнятті рішень.

Після того, як була сформована основна місія банку, керівництво ПриватБанку займається постановкою завдань, вирішення яких необхідне для досягнення основної мети. При цьому до уваги приймається потенціал зовнішнього середовища, внутрішні труднощі, внутрішні ресурси банку.

Таким чином, при формуванні завдань банку в першу чергу необхідна їх конкретизація. Але ця конкретизація не може проходити поза залежністю від впливу досить великого спектру активних факторів. Причому облік їх не завжди є простою справою. На більш низьких рівнях банку, - менеджмент середнього рівня, - тобто в підрозділах, відділах, службах, також приймаються їх власні програмні заяви.

Наприклад, управлінське рішення про надання кредиту пов'язане з необхідністю отримання наступної інформації: про попит на кредитні ресурси тієї чи іншої групи споживачів на ринку ( відділ маркетингу ), про ефективність вкладання кредитних ресурсів в ту чи іншу сферу (відділ економічного аналізу), інформації про кредитоспроможність позичальника, його ліквідності (робота по проблемах повернення кредиту ведеться службою безпеки банку), інформації про наявність кредитних ресурсів (відділ кредитування). Тобто ми можемо наочно побачити взаємозв'язок всіх організаційних служб та відділів в процесі прийняття управлінського рішення.

Для збільшення прибутку банку сприяють наступні цілі, які ми маємо змогу зобразити за допомогою схеми:

1. Місія банку.

2. Основна мета.

3. Максимізація одержаного прибутку.

4. Мобілізація вільних грошових коштів.

5. Підвищення ефективності управління пасивами.

6. Розширення асортименту банківських послуг.

7. Розвиток банківських послуг, що сприяють залученню депозитів.

8. Скорочення нераціональних витрат.

9. Покращення показника рентабельності активів.

10. Залучення кваліфікованих спеціалістів.

11. Зменшення банківського ризику.

В даному випадку ми маємо сукупність цілей чи дерево цілей. Мета повинна бути досяжною, ресурсозабезпеченою, контрольованою. Отже, проведемо аналіз даних цілей.

Для найбільшої ефективності банку вигідно функціонувати на межі ризику, тобто з найменшим забезпеченням активів власним капіталом. Для цього необхідно залучення грошових коштів. Це є однією з цілей банку. Реалізація цієї мети знаходиться у депозитній політиці банку, так як на основі депозитних операцій формується більша частина кредитних ресурсів. Але існує ряд труднощів, наприклад, відсутність достатнього досвіду управління депозитами. Це пов'язано з тим, що не завжди складалися планові баланси кредитних вкладень та ресурсів, що було викликано надмірною централізацією управління процесом формування та використання позичкового фонду. Саме так доводилося директивним порядком встановлювати розміри кредитування тієї чи іншої сфери, а це зменшувало можливість застосування комерційного кредиту.

Важливим інструментом депозитної політики є процент, який банк сплачує вкладникам за залучені ресурси. Сплата процентів за депозитними рахунками - основна стаття операційних витрат банку. Отже, банк не зацікавлений у досить високому рівні процентної ставки. Одночасно він змушений підтримувати такий її рівень, який був би привабливим для клієнтів. Тому на процент впливають строки та сума депозитів. Чим надійніші пасиви, тобто чим більший строк та сума депозиту, тим більший процент гарантує банк.

Створення все більшої кількості комерційних банків, які пропонують різноманітний спектр послуг, веде до посилення конкуренції в банківській сфері. Для зменшення витрат є свої напрямки, які включають підвищення рівня автоматизації, скорочення накладних витрат, гармонізація структури бази, тобто збільшення частки розрахункових та депозитних рахунків і зменшення частки дороговартісних інструментів (міжбанківських кредитів). Для цього потрібно створити в банку спеціальний підрозділ, який би цілеспрямовано займався тільки ресурсами, розумним зменшенням непроцентних доходів.

Показник рентабельності активів залежить від ефективності розміщення активів, структури кредитного портфеля, частки кредитних активів, які приносять дохід у сумарних активах.

В Сумський філії ПриватБанку широко застосовуються різні форми матеріального заохочення, такі як премія, матеріальна допомога, компенсації та інші форми грошових витрат, що сприяє залученню висококваліфікованих кадрів, спеціалістів.

Сукупність поставлених цілей є основою планування і прийняття управлінських рішень. Планування є однією з найважливіших функцій менеджменту. Питання планування, вироблення стратегії лежить в основі діяльності вищого менеджменту банку. Планування в ПриватБанку здійснюється безпосередньо на основі заходів, що викладені вище.

Як видно, процеси комунікації та прийняття рішень забезпечують взаємозв'язок та взаємозалежність всіх управлінських функцій. Цим досягається цілісність управлінського процесу, що в значній мірі сприяє підвищенню його ефективності.

Планування в ПриватБанку проводиться не тільки на вищому рівні, але й на рівні відділень та інших підрозділів. Це свідчить про те, що діяльність банку не повністю залежить від рішень, які приймаються у вищих ешелонах управління. Тобто, в основі планування лежить паралельна розробка стратегій на всіх рівнях банку при постійному врахуванні спільної мети. Надалі всі стратегії зводяться і виробляється інтегрована стратегія.

Організаційна структура банку є важливою складовою успішного досягнення цілей вибраної стратегії. Від того, як організований банк, як налагоджені в ньому відносини керівництва та підлеглих залежить вся його діяльність. Організація є однією з найважливіших функцій менеджменту.

Рішення про вибір структури організації в цілому приймається керівництвом вищого рівня. Керівники більш низьких рівнів допомагають в цьому, забезпечуючи необхідною інформацією і даючи одночасно свої пропозиції з приводу структури окремих підрозділів.

Реалізація однієї з цілей ПриватБанку - залучення кваліфікованих спеціалістів - дозволяє тому, хто відповідає за конкретний вид банківських послуг, мати в своєму підпорядкуванні достатньо кваліфікованих службовців, які мають досвід роботи в даній сфері, завдяки чому підвищується конкурентоспроможність банку в порівнянні з іншими, які організовані за іншими принципами. Крім того, орієнтація на окремі види послуг дозволяє найкращим чином координувати весь процес від створення нових послуг до доведення їх до кінцевого споживача. Все сприяє остаточній цілі - підвищенню фінансового результату.

Розділ 2. Аналіз фінансових результатів ЗАТ КБ “ПриватБанк”

2.1 Фінансово-економічна характеристика ЗАТ КБ “ПриватБанк” на 1 січня 2006 року

За станом на 1 січня 2006 року розмір чистих активів ПриватБанку складає 22 058 млн. грн. Статутний фонд банку складає 1 130 млн. грн., власний капітал - 2 034 млн. грн. Кредитний портфель банку складає 16,095 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам - 6,356 млрд. грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками роботи 2005 року складає 475,655 млн. грн.

ПриватБанк має генеральну ліцензію Національного банку України на проведення банківських операцій та здійснює весь спектр банківських послуг, які є на вітчизняному ринку, з обслуговування корпоративних та приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів. Довгостроковий інтерес клієнта - головний пріоритет у роботі банку. З клієнтами працює висококваліфікована команда спеціалістів та персональні менеджери, які несуть відповідальність за забезпечення якісного обслуговування, оперативне та точне задоволення потреб клієнта. Запроваджуючи нові види банківських послуг та постійно вдосконалюючи комплекс банківського обслуговування, на сьогодні банк обслуговує 309 тисяч корпоративних клієнтів та приватних підприємців і понад 9 мільйонів рахунків фізичних осіб. Обсяг залучених банком коштів юридичних осіб на 1 квітня 2005 року становить 6 017 млн. грн, у тому числі депозитний портфель юридичних осіб - 1 564 млн. грн. Обсяг коштів фізичних осіб, залучених ПриватБанком, станом на 1 квітня 2005 року становить 6,6 млрд. грн. (найвищий показник серед усіх українських банків), у тому числі депозитний портфель фізичних осіб - 5,278 млрд. грн.

У 2002 році ПриватБанк став першим українським банком, який подолав мільйонний рубіж емісії платіжних карток і твердо закріпив за собою лідерство на ринку карткових продуктів. Його частка у даному сегменті ринку банківських послуг збільшилась з 39% (в 2001 році) до 41%.

19 грудня 2003 року ПриватБанк успішно розмістив на європейському ринку трирічні облігації участі у кредиті ПриватБанку (єврооблігацій) на суму 100 млн. дол. США. Покупцями єврооблігацій ПриватБанку на первинному ринку стали найбільші банки і приватні інвестори з Великобританії, Данії, Греції й інших країн світу. Залучені банком кошти призначені для збільшення обсягів кредитування реального сектора економіки, юридичних і фізичних осіб. За допомогою випуску "євробондів" ПриватБанк одержав значний обсяг довгих доларових ресурсів, створив кредитну історію на відкритих ринках капіталів, підвищив свій імідж як надійної і прозорої структури, став першою фінансовою структурою і другою компанією України, що випустила "євробонди" на відкритих ринках капіталів

Розміщення облігацій участі у кредиті ПриватБанку (Loan Partіcіpatіon Notes) пройшло на стандартних міжнародних умовах для такого типу випуску. Лід-менеджер випуску - найбільший інвестиційний банк CSFB - після проведення презентацій ПриватБанку в Москві, Гонконгу, Сінгапурі, Лондоні, Женеві, Цюріху й Афінах установив даному випускові процентну ставку в розмірі 10,875%.

Банк одержав високі рейтинги і показав, як необхідно працювати на ринках, щоб забезпечити собі і країні довіру інвесторів. При цьому, ПриватБанк став першим банком в Україні, що одержав рейтинг Standard & Poor's, а також банком, що має рейтинги декількох найбільших міжнародних агентств. Зокрема , міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's надало облігаціям участі у кредиті ПриватБанку рейтинг "В-". Міжнародне рейтингове агентство Fіtch Ratіngs також надало "євробондам" ПриватБанку підсумковий довгостроковий рейтинг "В-".

2.2 Аналіз фінансового стану ЗАТ КБ „ПриватБанк”

Для аналізу фінансового стану ПриватБанка були взяті показники економічної діяльності банку за останні три роки (на 01.01.2004р., на 01.01.2005р., на 01.01.2006р.) які приведені в Додатках A, Б, В. Обсяг фінансово-аналітичної інформації дав можливість дослідити та прослідкувати динаміку тенденцій економічного розвитку банку, а також сприяв більш повній і об'єктивній оцінці показників.

Протягом 2005 року зобов'язання банків України зростали дещо нижчими темпами порівняно і з попереднім роком, і з темпами зростання регулятивного капіталу та активів.

За рік, що минув, обсяги банківських зобов'язань збільшилися на 32.7% (за 2004 рік - на 62.0%) і на 01.01.2006 р. становили 28 574.0 млн. грн. (43.4% із них - в іноземній валюті. Частка зобов'язань у пасивах за рік зменшилася з 87.1 до 86.3%.

Зростання банківських зобов'язань відбулося в основному за рахунок збільшення вкладів фізичних осіб (на 9 0936 млн. грн., або на 28.3%); коштів суб'єктів господарювання (на 12 1407 млн. грн., або на 43.4%); коштів Національного банку України (на 1 6857 млн. грн., або на 71.0%): коштів інших банків (на 2 3477 млн. грн., або на 31.3%); коштів небанківських фінансових установ (на 1 5187 млн. грн., або на 46.2%): коштів бюджету і позабюджетних фондів (на 520 7 млн. грн., або на 46.8%): кредитів, отриманих від міжнародних та інших фінансових організацій (на 749 3 млн. грн., або на 83.1%): інших зобов'язань (на 517 8 млн. грн., або на 9.2%).

Як і раніше, основну роль у ресурсному забезпеченні банків продовжували відігравати вклади населення. За 2005 рік їх обсяг збільшився на 28.3% і на 01.01.2006р. дорівнював 41 2069 млн. грн., або 35.5% від усіх зобов'язань фізичних осіб. Позитивним є те, що приріст вкладів відбувався в основному за рахунок строкових депозитів, які за рік збільшилися на 33.6% і на 01.01.2006 р. становили 33 2037 млн. грн. Такі зміни в динаміці і структурі вкладів за строками сприяють стабільності ресурсного забезпечення банків, що створює необхідні умови для довгострокового кредитування економіки.

Проаналізувавши баланс ПриватБанку за період з 01.01.2004р по 01.01.2006рр., зазначимо, що зобов'язання банку зросли на 7 887 853 923.79 грн., або 143,52%. Такі зміни пов'язуються зі збільшенням коштів клієнтів на 4 055 965 865.грн. та коштів банків на 1 559 381 256.грн.

Пасиви банку протягом 2003-2005рр. збільшилися на 8 581 932 333.29 грн., що обумовлюється нарощенням обсягів зобов'язань, але темпи зростання акціонерного капіталу значно більші.

За 2005 рік темпи зростання частки зобов'язань у структурі пасивів склали 11%, що значно менше темпів зростання акціонерного капіталу (34%). Нарощення обсягів власного капіталу банку в 2004 році вивели його на перше місце у банківській системі за значенням цього показника.

Протягом 2005 року у структурі зобов'язань найбільшу питому вагу продовжували займати кошти клієнтів (71%), проте їхня частка дещо зменшилася порівняно з 2004 роком (73%). Більш швидкими темпами протягом 2005 року зростали кошти банків (19,05%).

Збалансоване зростання активів і капіталу, поліпшення їх якості і структури сприяють стабільному функціонуванню банків, що є важливим фактором їх позитивного впливу на розвиток економіки України.

У 2005 році ризик високих темпів зростання дещо знизився. Активи збільшувалися нижчими, ніж 2004 року, темпами. Абсолютний приріст активів та основних їх складових не перевищив відповідного показника 2004 року. Так. загальні активи збільшилися на 34.1% (у 2004році - на 55.7%) і на 1 січня 2006 року досягли обсягу 141 5 млрд. грн. (38.8% із них - в іноземній валюті).

Основною частиною активів банків є кредитний портфель (68.7%). За 2005 рік він збільшився на 32.3% (за 2004 рік - на 57.1%) і на 01.01.2006р. становив 97 2 млрд. грн. (45% коштів - у іноземній валюті). Збільшення відбулося в основному за рахунок зростання обсягів кредитів, наданих суб'єктам господарювання, (на 14 9 млрд. грн.. або на 25.7%): кредитів, наданих фізичним особам (на 5 7 млрд. грн.. або на 64.4%); кредитів, наданих іншим банкам та строкових депозитів, розміщених у інших банках та в НБУ на 3,2 млрд. грн.. або на 48.1%).

Низькою залишається активність банків на фондовому ринку, про що свідчить зменшення частки вкладень у цінні папери в загальних активах із 6.2% до 5.8%.

Основною частиною портфеля цінних паперів банків є цінні папери на продаж - 5 6891 млн. грн.. або 69.7% від загальної суми, цінні папери до погашення становлять 2 1771 млн. грн.. або 26.7%. цінні папери у торговому портфелі - 104 3 млн. грн.. або 1.3%, цінні папери, вкладені в асоційовані та дочірні компанії. - 186 6 млн. грн.. або 2.3%. Великою у вкладеннях у цінні папери є також частка ОВДП та цінних паперів, що рефінансуються НБУ - 2 703 6 млн. грн. або 33.1% від загальної суми вкладень у цінні папери (на початок року цей показник становив 37.4%).

Розглянувши балансові показники діяльності ПриватБанк протягом 2003-2005 років, зазначимо, що банк зберігає позицію одного з лідерів за показником розміру активів. Так, станом на 01.01.2006р. загальні активи банку склали 14 982 344 049.97 тис. грн. Їхній обсяг зріс на 8 664 400 тис. грн.(133%) порівняно з 2004 роком. Така тенденція пов'язана з нарощенням кредитних та інвестиційних операцій. Разом з тим відбулося значне збільшення у статті “Основні засоби та нематеріальні активи” - 218,19%, що свідчить про покращення матеріально-технічної бази банку та про те, що він динамічно розвивається.

За даний період високими темпами нарощувався кредитний портфель банку. Особливої уваги заслуговує 2003 рік, коли більш ніж вдвічі збільшився кредитний портфель і станом на 1 січня 2004 року становив 5 мільярди 988 тис.грн. Станом на 1 січня 2006 року обсяг кредитного портфелю становив 12 мільярдів 81 тисяча. Слід зазначити, що в структурі кредитного портфелю випереджаючими темпами зростав обсяг кредитів наданих фізичним особам - 37,8% , в той час як кредитування юридичних осіб зросло на 15,3%. Разом з тим банк зберігає позицію лідера на ринку обслуговування та кредитування агропромислового комплексу.

Якщо аналізувати динаміку активів банку, то за період з 2004 по 2006 рік найбільшими темпами зростали статті “Кредити та заборгованість клієнтів”(314,85%) та “Цінні папери на продаж”(496,15%). Протягом 2005 року значно зросли високоліквідні активи баку, що зміцнює його фінансову стабільність.

2.3 Аналіз фінансових результатів ЗАТ КБ „ПриватБанк”

Одним із основних завдань для банків України є забезпечення фінансової стійкості та якісного розвитку за рахунок підвищення рентабельності діяльності.

Проведемо Аналіз фінансових результатів ЗАТ КБ „ПриватБанк” за даними звітності 2003-2005 років (див. додаток А). Для цього побудуємо таблицю 1 і розрахуємо темп росту і темп приросту, враховуючи, що базисний рік це 2003р. (на 28.02.2004), звітний - це 2005 р. (на 28.02.2006).

Таблиця 1 - Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК

Найменування статті

Сума (грн)

Темп росту, %

Темп приросту показника, %

на 28-02-2004

на 28-02-2005

на 28-02-2006

Активи

Готiвковi кошти в касi

654 872 273

880 704 295

1 337 371 049

204,2%

104,2%

Кошти в НБУ

 

1 108 495 340

1 381 723 297

 

 

Кошти на коррахунках "Ностро"

740 948 471

369 892 897

374 626 123

50,6%

-49,4%

Межбанкiвськi кредити

628 021 157

2 292 660 192

2 363 832 108

376,4%

276,4%

Вкладення в ОВДП

 

76 693 752

51 760 143

 

 

Кредити юридичним особам

5 950 286 426

6 644 475 963

9 922 406 903

166,8%

66,8%

Кредити фiзичним особам

2 033 159 188

3 031 775 128

6 821 350 683

335,5%

235,5%

Нарахованi доходи

393 401 715

289 666 683

337 277 713

85,7%

-14,3%

Цiннi папери

192 891 769

709 672 036

138 404 608

71,8%

-28,2%

Основнi засоби банка

455 688 761

745 779 628

1 103 813 087

242,2%

142,2%

Розрахунки по госп. дiяльн.

55 458 275

 

 

0,0%

-100,0%

Дебiторська заборгованiсть

192 096 036

333 515 806

1 453 492 375

756,6%

656,6%

Валютнi операцiї

276 431 950

1 022 256 872

3 962 990 879

1433,6%

1333,6%

Резерви пiд кредити

-851 987 297

-1 326 018 572

-1 895 954 082

222,5%

122,5%

Усього Активи:

10 721 268 722

16 179 570 021

27 353 094 884

255,1%

155,1%

Пасиви

 

 

 

 

 

Кошти на коррахунках "Лоро"

45 785 351

-7 261 149

132 469 675

289,3%

189,3%

Мiжбанкiвськi депозити

363 080 571

177 496 869

2 112 908 998

581,9%

481,9%

Кредити Нацiонального Банку

18 609 706

533 940 143

 

0,0%

-100,0%

Кредити мiжнарод. фiнанс.орг.

605 591 865

18 520 209

529 099 693

87,4%

-12,6%

Поточнi рахунки юр. осiб

2 190 090 858

3 102 809 674

3 296 245 646

150,5%

50,5%

Кошти бюджету

19 255 511

15 802 700

67 057 122

348,2%

248,2%

Депозити юридичних осiб

971 500 589

2 540 419 613

2 943 261 114

303,0%

203,0%

Поточнi рахунки фiзичних осiб

1 106 403 526

1 255 661 325

2 328 389 299

210,4%

110,4%

Депозити фiзичних осiб

3 653 954 831

5 111 161 318

8 374 254 635

229,2%

129,2%

Розрахунки за цiнними паперами

179 336 715

50 346 342

21 020 360

11,7%

-88,3%

Нарахованi витрати

73 848 902

145 259 521

266 017 019

360,2%

260,2%

Кредиторська заборгованiсть

195 689 577

509 104 021

983 793 461

502,7%

402,7%

Валютнi операцiї

276 431 950

1 022 256 872

3 962 990 879

1433,6%

1333,6%

Усього Пасиви:

9 699 579 952

14 475 517 459

25 017 507 900

257,9%

157,9%

Капітал

 

 

 

 

 

Статутний капiтал банка

700 000 000

1 020 526 000

1 130 000 000

161,4%

61,4%

Резерви банку

185 530 721

371 088 446

638 269 072

344,0%

244,0%

Результат минулих рокiв

70 398 679

176 637 863

513 778 318

729,8%

629,8%

Результат поточного року

9 759 371

135 800 253

53 539 595

548,6%

448,6%

Субординований борг

56 000 000

 

 

0,0%

-100,0%

Усього Капiтал:

1 021 688 770

1 704 052 562

2 335 586 984

228,6%

128,6%

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.