реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз діяльності банківської системи України

Рис.3.1. Форми банківського нагляду

Індикативне регулювання банківської діяльності включає такий важливий елемент, як встановлення з боку НБУ для банків обов'язкових економічних нормативів. Їх призначення - захист інтересів вкладників і кредиторів та забезпечення фінансової надійності банків.

Усі нормативи, залежно від сфери банківської діяльності, яку вони регулюють, ділять на п'ять груп, до кожної з яких входять кілька економічних нормативів:

1)нормативи капіталу:

Ш мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1);

Ш адекватності регулятивного капіталу (Н2);

Ш адекватності основного капіталу (Н3);

2)нормативи ліквідності:

Ш миттєвої ліквідності (Н4);

Ш поточної ліквідності (Н5);

Ш короткострокової ліквідності (Н6);

3)нормативи кредитного ризику:

Ш максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7);

Ш великих кредитних ризиків (Н8);

Ш максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9);

Ш максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

4)нормативи інвестування:

Ш інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11);

Ш загальної суми інвестування (Н12);

5)норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13), Н13/1, Н13/2.

Базою для розрахунку економічних нормативів Н2, Н7, Н8, Н11, Н12, Н13 є регулятивний капітал банку; для Н3 - основний капітал; Н9, Н10 - статутний капітал[15, 138 - 140].

3.2 Саморегулювання банківської системи

В умовах глобалізації фінансових ринків, з розвитком методів та засобів інформатизації, з розширенням сфери застосування похідних фінансових інструментів, що призводить до зниження рентабельності роботи банківських установ, контроль за ризиками діяльності стає одним із головних факторів підтримання їх прибутковості на прийнятному рівні.

Внутрішній контроль - це процес, що постійно здійснюється на всіх рівнях банку і покликаний сприяти досягненню мети, визначеної стратегією його розвитку.

Концептуальною основою побудови внутрішнього контролю є такі принципи:

1. Розмежування обов'язків (функція внутрішнього контролю у банку має бути відокремленою від операційної діяльності, а бек-офіс - від підрозділів, у яких укладають угоди);

2. Наявність ефективних процедур санкціонування операцій (мовиться про рішення відповідальних осіб, дотримання регламентованих внутрішніми документами банку відповідних дій та процедур);

3. Своєчасне належне документування операцій;

4. Фактичний контроль за документацією (йдеться про використання технічних засобів і процедур з метою запобігання втрати, вилучення або неправомірної зміни облікової чи іншої робочої банківської документації);

5. Використання різних видів контролю залежно від функціональної приналежності його об'єктів;

6. Безперервність та об'єктивність.

Ці принципи забезпечують постійну, всеосяжну і багатопланову дію контрольних механізмів і функцій на всіх векторах банківської діяльності й на різних рівнях ухвалення рішень.

Сукупність органів управління, а також підрозділів і службовців (відповідальних працівників), які виконують моніторингові та захисні функції в рамках політики внутрішнього контролю є службою внутрішнього контролю.

Служба внутрішнього контролю (СВК) - це структурний підрозділ (відділ, департамент) банку, котрий організовує і здійснює контроль. СВК має бути незалежною і діяти під безпосереднім наглядом ради директорів банку; не здійснювати діяльність, що піддається перевіркам; взаємодіяти із відповідними керівниками банку або його підрозділів з метою оперативного вирішення питань; з власної ініціативи доповідати раді директорів про результати внутрішнього контролю та вносити пропозиції щодо вирішення виявлених проблем, а також надавати цю інформацію голові правління і правлінню банку.

Система внутрішнього контролю виконує захисну функцію, мінімізуючи зовнішні та внутрішні ризики банківської установи, забезпечуючи такий порядок проведення банківських операцій і послуг, який сприяє досягненню встановлених нею орієнтирів і цілей при дотриманні вимог законодавства, нормативних актів центрального банку, а також внутрішніх процедур, стандартів і правил, установлених в банку.

Основною складовою внутрішнього контролю є контроль за ризиками. Одна з його особливостей полягає в тому, що, становлячи самостійну функцію ризик-менеджменту, контроль за ризиками водночас є складовою частиною інших функцій управління, а саме - служби внутрішнього контролю.

Служба внутрішнього контролю має постійно стежити за дотриманням таких критеріїв:

· Кількісні та якісні значення параметрів ризиків, оперативність і достовірність інформування керівництва банку про поточний стан показників ризику в цілому по банку і в розрізі окремих підрозділів;

· Своєчасність дотримання підрозділами і працівниками прийнятих банком зобов'язань і проведення розрахунків за ними, відповідність практики проведення операцій нормам чинного законодавства;

· Недопущення збитків і зменшення обсягу власного капіталу банку при покритті витрат доходами або власними коштами з урахуванням необхідності формування резервів на можливі втрати;

· Якість застави, що приймається банком як забезпечення наданих кредитів;

· Дотримання на практиці принципу колегіальності ухвалення рішень (щодо надання великих кредитів, кредитів пов'язаним із банком особам тощо);

· Наявність у банку можливості оперативно залучати ресурси або розміщувати кошти у разі непередбачених змін прибутковості окремих сегментів фінансового ринку (підтвердження лімітів на міжбанківському та інших ринках);

· Дотримання юридичної правомірності й економічної доцільності угод та операцій, що проводяться банком (використання стандартних форм договорів, узгодження їх із юридичною службою до підписання, проведення всіх необхідних процедур підтвердження операцій, особливо з використанням без паперових технологій та з питань фінансового моніторингу).

У світовій практиці служба внутрішнього контролю, як правило, наділяється правом призупиняти проведення структурним підрозділом або працівником операцій у разі порушення встановлених значень ризиків до ухвалення рішення компетентним органом управління банку.

Банківський контроль неможливо уявити без такої важливої складової, як моніторинг. Це - система постійного контролю за рівнем ризиків, спрямована на підтримання стабільної роботи банківської установи.

Моніторинг здійснюється шляхом постійного спостереження за дотримання банком установлених стандартів, лімітів концентрації, індикативних значень, встановлених як щодо кредитної організації в цілому, так і щодо кожної банківської операції. Моніторинг банківських ризиків передбачає своєчасне інформування про виявлені негаразди та відповідне реагування на них і є базою для прийняття обґрунтованих рішень щодо мінімізації виявлених ризиків. Дієвість моніторингу визначається оперативністю і якістю інформаційних звітів, які готуються службою внутрішнього банківського контролю, та налагодженою системою зворотного реагування на виявлені відхилення.

Контроль за функціонуванням системи управління банківськими ризиками банк має проводити постійно.

Головні завдання банку в процесі організації контролю за ризиками такі:

· Забезпечення виконання внутрібанківських нормативних обмежень та лімітів за розміром ризикових операцій;

· Постійний аналіз змін основних індикаторів ризиків та умов функціонування банку;

· Належний стан звітності і моніторингу ризиків, що дає змогу одержувати адекватну інформацію про діяльність фронт-офісних підрозділів та про ризики, що приймаються ними;

· Визначення у службових документах і дотримання встановлених процедур та повноважень у ході ухвалення рішень [13, с. 40 - 42].

Отже, керівництво банківської установи має регулярно перевіряти, наскільки інтенсивно діє система управління, передусім - управління ризиками.

Висновки

Отже, можна зробити висновок, що Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну грошово-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

Банківська система організовує і обслуговує рух головного атрибуту ринку - капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію і перетікання у ті сфери суспільного виробництва, де виникає дефіцит капіталу.

Національний банк України є особливим центральним органом державного управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн.

Передумовою ефективної діяльності банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються ним для здійснення активних операцій. Первісну роль у цьому процесі відіграє формування власного капіталу банку.

Особливість банківських послуг полягає у такому:

§ по-перше, для надання банківських послуг банкам, як правило, не потрібні додаткові ресурси;

§ по-друге, найбільшу частину доходів від надання послуг банки одержують у вигляді комісії;

§ по-третє, при наданні послуг діяльність банків спрямована на вчинення юридичних і фактичних дій, які безпосередньо не пов'язані з матеріальними наслідками.

Під регулюванням банківської діяльності розуміють насамперед розробку та видання уповноваженими органами конкретних правил та інструкцій, що базуються на діючому законодавстві і визначають структуру та способи здійснення банківської справи. Такі закони та інструкції формують певні рамки поведінки банків, що сприяють підтримці надійної та ефективної банківської системи.

Внутрішній контроль - це процес, що постійно здійснюється на всіх рівнях банку і покликаний сприяти досягненню мети, визначеної стратегією його розвитку.

Список літератури

1. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2007. - 397 с.

2. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. - К.: Ельтон, 2005. - 336 с.

3. Бугулов В.М., Бугулова Т.В. Національний банк і його операції: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2007. - 44 с.

4. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник. - Львів: “Новий Світ - 2000”, 2008. - 560 с.

5. Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А,М, Банківський нагляд. - Львів: “Новий Світ - 2000”, 2005. - 480 с.

6. Гетьман В.П., Килимник Ю.В. Національний банк у системі влади. - К., 2004. - 36 с.

7. Гранкевич-Вальтц Г. Центральний банк. Центр освіти та розвитку бізнесу. - Варшава, 2004. - 158 с.

8. Динаміка фінансового стану банків України на 1 січня 2004р. // Вісник НБУ. - 2004. - № 2. - с. 44 - 45.

9. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: Знання України, 2006. - 332 с.

10. Козюк В.В. Незалежність центральних банків: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 244 с.

11. Козюк В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика. - Тернопіль: Джура, 2004. - 260 с.

12. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 486 с.

13. Краснова, І. Внутрішній контроль у банку: завдання та організація / І. Краснова // Вісник НБУ. - 2007. - №9. - с. 40 - 42.

14. Леончук І.Д. Операції центрального банку: Навч. посібник. - К.: Алеута, 2005. - 143 с.

15. Любунь О.С., Любунь В.С., Іванець І.В. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 351 с.

16. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. - К.: Т-во “Знання”, КОО. - 2004. - 372 с.

17. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д. е. н., проф. Ф.Ф. Бутинця. - К.: Кондор, 2004. - 461 с.

18. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: Атака, 2005. - 480 с.

19. Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2006. - 456 с.

Додатки

Додаток А

Рис.1. Структура капіталу НБУ

Додаток Б

Показники діяльності банківської системи України

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Емісія готівки до попереднього періоду, %

135

151

137

108

127

143

126

Грошова маса (МЗ), млн. грн.

до попереднього періоду, %

32252

145

45755

142

64870

142

95043

147

125801

132

194071

154

261063

135

Норматив обов'язкового резервування коштів банків у НБУ на кінець періоду, %

15

6 - 14

0 - 12

0 - 12

6 - 7

6 - 8

0,5 - 5

Облікова ставка НБУ на кінець періоду, %

27,0

12,5

7,0

7,0

9,0

9,5

8,5

Відсоткова ставка рефінансування (середньозважена річна за всіма інструментами), %

за ломбардними кредитами

за операціями РЕПО

за іншими механізмами

за кредитами овернайт

на тендері

29,6

30,9

28,0

-

-

-

20,2

-

22,0

21,0

20,4

16,5

9,2

-

11,7

-

10,7

9,2

8,0

-

8,0

-

8,0

8,3

16,1

-

13,5

-

17,1

13,1

14,7

-

12,0

-

14,9

12,9

11,5

-

10,7

-

12,1

10,4

Відсоткові ставки у національній валюті, %

за кредитами

за депозитами

37,3

9,2

29,6

10,8

19,6

6,9

17,7

8,0

17,5

7,9

16,4

8,0

15,1

7,6

Вимоги банків за наданими кредитами, млн. грн.

до попереднього періоду, %

19574

162

28373

145

42035

148

67835

161

88579

131

143418

162

245226

171

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, млн. грн.

до попереднього періоду, %

18738

154

25674

137

37715

147

61617

163

82959

135

132745

160

184234

139

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб, млн. грн.

у національній валюті, млн. грн.

до попереднього періоду, %

в іноземній валюті, млн. грн.

до попереднього періоду, %

6780

3481

161

3299

156

11338

6566

189

4772

145

19302

11601

177

7701

161

32396

18875

163

13521

176

41611

22116

117

19495

144

73202

42176

191

31026

159

106715

57837

137

48878

158

Первинний ринок державних цінних паперів

обсяги продажу, тис. шт.

сума коштів, залучених до бюджету, млн. грн.

20389

1892

1271

1190

2948

2849

1189

1161

2224

2204

6899

7153

1582

1320

Індекси офіційного курсу національної валюти до 1 дол. США до попереднього періоду, разів

1,042

0,975

1,006

1,000

0,995

0,952

1,000

Фінансовий результат діяльності банків за період, млн. грн.

доходи

витрати

чистий прибуток(- збиток)

7491

7520

-30

8520

7990

530

10358

9675

683

13859

13033

827

19853

18592

1261

27205

25038

2166

41407

37297

4110

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.