реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз банку Укрсоцбанк

Організація безготівкових розрахунків та касова робота банку

Відкриття рахунків

Поточні рахунки - це рахунки, що відкриваються банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій. АКБ «Укрсоцбанк» відкриває своїм клієнтам поточні рахунки у національній, іноземній валютах, у банківських металах та поточні мультивалютні рахунки.

В рамках обслуговування поточного рахунку банком проводяться такі основні операції:

· прийом готівки для зарахування на рахунок та видача готівки з рахунку;

· безготівкове зарахування коштів на рахунок;

· здійснення переказу як на території України, так і за її межі.

Поточні рахунки відкриваються як резидентам (громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у т.ч. тим, що тимчасово перебувають за кордоном), так і нерезидентам (іноземцям, особам без громадянства, громадянам України, які мають постійне місце проживання за межами України, утому числі тим, що тимчасово перебувають на території України).

Для відкриття рахунку фізичній особі - резиденту необхідно надати наступні документи:

· документ, що підтверджує особу (паспорт або документ, що його замінює);

· довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру - платника податку.

Для відкриття рахунку фізичній особі - нерезиденту необхідно надати документ, що підтверджує особу (паспорт або документ, що його замінює ).

Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства подають установам банків наступні документи:

· Заяву на відкриття рахунку встановленого зразку за підписом керівника та головного бухгалтера підприємства (якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник).

· Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій).

· Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально (положення, які затверджуються постановами Кабінету міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують; установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають).

· Копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку.

· Картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів (картка має бути засвідчена нотаріально або вищестоящою організацією у встановленому порядку; у картку включається також зразок відбитку печатки підприємства).

· Довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

· Копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, нотаріально чи уповноваженим працівником банку.

· Копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

Якщо в установі банку вже відкрито поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття бюджетного рахунку. Для відкриття бюджетного рахунку треба лише подати заяву. У разі ненадходження коштів з бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у порядку, передбаченому чинним законодавством [9].

Розрахунки з використанням пластикових карток

Банківська платіжна картка (БПК) - пластиковий ідентифікаційний засіб (з магнітною смугою), на який занесені дані щодо її держателя і його рахунку, а саме:

· унікальний номер

· термін дії (перевипуск та продовження терміну дії ПК через Сall-Центр)

· ім'я та прізвище держателя

· зразок підпису держателя

БПК є засобом доступу держателя до спеціального карткового рахунку (СКР), який банк відкриває для обліку операцій, що здійснюються держателем за допомогою картки.

Облік операцій на СКР може вестися у національній валюті або доларах США.

За допомогою БПК держателю надається можливість:

· здійснювати безготівкові розрахунки по сплаті за придбані товари/послуги

· отримувати готівку

Картка може використовуватись в Україні і за кордоном. Усі операції з конвертації валюти, в якій ведеться СКР (в т.ч. гривні), у валюту здійснення операції (валюту країни, де перебуває держатель) здійснює банк, який випустив БПК (банк - емітент).

Особливості операцій з продажу та видачі готівки за допомогою карток

· Ці операції здійснюються точками обслуговування і, відповідно, банками «у борг»: товари і готівка надаються держателям картки відразу, а засоби їх відшкодування надходять на рахунки обслуговуючих підприємств, найчастіше, через певний час.

· Гарантом виконання платіжних зобов'язань, які виникають у процесі обслуговування БПК, є банк-емітент, що їх випустив. Тому картки протягом всього терміну їх дії залишаються власністю банку, а клієнти (держателі карток) отримують їх лише у користування.

Характер гарантій банка-емітента залежить від платіжних повноважень, що надаються клієнту і фіксуються класом картки.

Банківськи платіжні картки поділяються на дебітні (VISA Electron, Maestro) та кредитні (VISA Classic, Master Card Mass, VISA Gold, MasterCard Gold та VISA Business, MasterCard Business).

Дебетна картка: цей тип БПК дає можливість держателю картки здійснювати розрахункові операції у межах залишку коштів на СКР (шляхом прямого дебетування рахунку). Кошти по транзакції списуються зі СКР, як правило, протягом 3-4 днів. В окремих випадках цей строк може бути довшим.

Кредитна картка: цей тип БПК дає можливість держателю картки здійснювати розрахунки за куплені товари/послуги, а також отримувати готівку, у тому числі, у кредит. Дозволена кредитна лінія на розрахункові операції, які здійснює держатель БПК, визначає банк-емітент. Кредитна картка орієнтована на платоспроможних клієнтів. Вимагає від її держателя забезпечення - гарантійного депозиту, який держатель картки відкриває у банку-емітенту (для гарантії сплати кредитної лінії).

Для відкриття кредитної картки необхідно мати такі документи:

· паспорт;

· оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків;

· довідка про доходи за останні 6 місяців з помісячною розбивкою та позначкою про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати.

Термін оформлення банківських платіжних карток (БПК) довільного виду - сім банківських днів. БПК можна використовувати в будь-якій країні світу, де функціонують міжнародні платіжні системи VISA Int. і/або MasterCard Int. Спеціальний картковий рахунок поповнюється шляхом внесення готівки через касу банку або безготівковим переказом коштів.

Картки усіх типів випускаються строком дії до 2-х років.

Для всіх видів карток, окрім VisaElectron і Cirrus/Maestro, обов'язковим є гарантійний депозит. Проценти по гарантійному депозиту нараховуються у відповідності з тарифами банку.

Переваги банківських платіжних карток:

· Простота у користуванні.

· Швидкiсть та зручнiсть у обслуговуваннi.

· Картка необхiдна при отриманнi в'їзних вiз до деяких країн.

· Максимальна безпека коштів: при втратi картки грошi клiєнта зберiгаються в недоторканостi. Пiсля повiдомлення до банку всi операцiї за СКР призупиняються. Клiєнт може отримати нову БПК i продовжити користуватись своїми коштами [20].

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування (додаток 1)

Кредитна діяльність банків

Характеристика кредитів банку

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує схему кредитування на придбання житла на первинному або вторинному ринку.

Після внесення покупцем мінімального первинного внеску вартості житла й оформлення договору купівлі-продажу Банк перераховує кредитні кошти продавцю нерухомості. Максимальний період, протягом якого позичальник може здійснювати виплату кредиту, становить 25 років.

Термін кредитування

Cума кредиту

Розмір авансу, %

Мінімальні процентні ставки

грн.*

дол.

Швейцарський франк

євро

До 15 років включно

До 50000$

15

18,0%

12,5-13,0%

10,7%

12,0%

Від 50001 до 100000$

20

Від 100001 і вище

30

18,0%

12,5-13,0%

10,7%

12,0%

Від 15 років до 25 років включно

До 50 000$

15

18,0%

12,7-13,2%

10,7%

12,25%

Від 50001 до 100000$

20

Від 100001 і вище

30

*ставка плаваюча, банк залишає за собою право перегляду % ставки з укладенням додаткової угоди до договору кредиту

Термін кредитування

Комісії

До 5 років включно

За оформлення кредитної справи та відкриття позичкового рахунку - 1%

За дострокове погашення заборгованості за кредитом:- у перший рік користування кредитом - 1% від достроково погашеної суми заборгованості,

- другий рік користування кредитом -1 % від достроково погашеної суми заборгованості.

Від 5 до 7 років включно

За оформлення кредитної справи та відкриття позичкового рахунку - 1%

Від 7 до 10 років включно

За оформлення кредитної справи та відкриття позичкового рахунку - 1%

Від 10 до20 років включно

За оформлення кредитної справи та відкриття позичкового рахунку - 1,%

При цьому враховується чистий дохід клієнта після оподатковування, у тому числі:

· заробітна плата чоловіка та дружини;

· доходи за депозитами убанках;

· доходи від цінних паперів тощо.

Для одержання кредиту на придбання нерухомості необхідно скласти відповідні договори, у яких визначаються умови погашення кредиту і вказується майно, що буде знаходитися в заставі.

Додаткові умови для видачі кредиту:

· Клієнт має постійно проживати або мати постійне місце роботи в тому ж регіоні, що й відділення Банку, в якому буде оформлений кредитний договір;

· Потенційними Позичальниками можуть бути особи у віці від 21 до 60 років. В окремих випадках (якщо вік Позичальника не досяг 21 або перевищує 60 років) на розсуд Банку може бути прийняте індивідуальне позитивне рішення щодо видачі кредиту.

· Відповідність Клієнта основним вимогам Банку, у тому числі, щодо достатньої платоспроможності. При оцінці фінансового стану Позичальника також враховуються альтернативні джерела фінансових коштів.

Додаткові витрати позичальника

· Страхування об'єкта застави 0,3- 0,6 % від вартості нерухомості.

· Витрати на нотаріальне оформлення:

договору купівлі-продажу 170 грн. + 2% від вартості нерухомості;

договору застави 170 грн. + 0,1% від заставної вартості нерухомості.

Кредитування вторинного ринку житла - Пакет документів, необхідний для оформлення кредиту:

- паспорт (копію сторінки, що містить останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про прописку);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою «затримки у виплаті заробітної плати протягом 6 останніх місяців відсутні»;

- документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, засвідчену податковою інспекцією;

- виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки, засвідчену відділом кадрів Клієнта;

- нотаріально засвідчена згода члена сім`ї позичальника (чоловіка або дружини) на отримання кредиту або особиста присутність під час подачі заяви в банк;

- нотаріально посвідчена згода членів сім'ї, які є співвласниками предмета іпотеки, на передачу в іпотеку нерухомого майна або їх особиста присутність при укладанні іпотечного договору чи договору застави майнових прав на нерухоме майно;

- документи на нерухомість, яка пропонується до іпотеки (довідка-характеристика БТІ);

- копія документу, який підтверджує право власності на майно, що пропонується в заставу (договір купівлі-продажу, договір обміну, дарування, свідоцтво про право власності на житло, свідоцтво про придбання житлового будинку (його частини) з публічних торгів, свідоцтво про право на спадщину, право власності в спільному майні подружжя тощо);

- копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру Продавця.

На дату видачу кредиту - договір купівлі-продажу квартири.

Кредитування на інвестування житла - Пакет документів, необхідний для оформлення кредиту:

- паспорт (копію сторінки, що містить останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про прописку);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- довідку з місця роботи із зазначенням посади, нарахованого та фактично одержаного доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою «затримки у виплаті заробітної плати протягом 6 останніх місяців відсутні»;

- документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, засвідчену податковою інспекцією;

- виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки, засвідчену відділом кадрів Клієнта;

- нотаріально засвідчена згода члена сім`ї позичальника (чоловіка або дружини) на отримання кредиту або особиста присутність під час подання заяви в банк;

- нотаріально посвідчена згода членів сім'ї, які стануть співвласниками предмета іпотеки, на передачу в іпотеку майнових прав на нерухоме майно або їх особиста присутність при укладанні іпотечного договору майнових прав на квартиру, будівництво якої не закінчено;

- нотаріально посвідчена згода чоловіка/дружини позичальника на отримання кредиту або їх особиста присутність під час подання зави на кредитування в банк, при видачі кредиту

- інвестиційний договір

Споживчий кредит

Аванс: Відсутній

Термін кредиту:

- Термін до 3-х років;

- Термін до 1-го року - для кредитів під поручительство платоспроможної фізичної особи.

Забезпечення:

- Під заставу рухомого майна;

- Під поручительство платоспроможної фізичної особи;

- Під поручительство юридичної особи.

Розмір кредиту:

- 70% від заставної вартості забезпечення (при кредитуванні під заставу рухомого майна);

- до 10000,00 гривень або 2000,00 доларів США (при кредитуванні під поручительство платоспроможної фізичної особи).

Валюта кредиту: UAH, USD, EUR.

Комісія, що нараховується на невикористаний ліміт: Відсутня

Процентні ставки:

Термін кредитування

Мінімальні процентні ставки

грн.*

дол.

євро

До1 року

20%

16%

14%

Від1року до 3-х років

20,5%

16,5%

14,5%

АКБ«Укрсоцбанк» пропонує широку низку кредитних продуктів, які розроблені для задоволення потреб бізнесу з урахуванням тривалого досвіду роботи з корпоративними клієнтами. При вирішенні питання про надання кредиту банк враховує рівень розвитку та прозорості бізнесу клієнта, власні аналітичні висновки щодо розвитку відповідної галузі. При формуванні вартості кредитних коштів банк враховує сумарний рівень співробітництва з клієнтом щодо надання пакету банківських послуг АКБ«Укрсоцбанк».

Для організації комплексного фінансування банк пропонує підписання генеральних договорів про фінансування підприємства, які передбачають разове ухвалення рішення про відкриття ліміту активних операцій на компанію та, надалі, надання широкого спектру послуг (разові кредити та лінії, операції звекселями, ітп.) без додаткових погоджень.

Кредит в разовому порядку надається клієнту однією сумою. Надання кредиту може відбуватись як шляхом зарахування суми кредиту на поточний рахунок клієнта-позичальника, так і шляхом оплати з позичкового рахунку зобов'язань клієнта перед третіми особами (як правило).

За надання та користування кредитом клієнт сплачує банку проценти та комісійну винагороду.

Для отримання кредиту підприємство, як правило, повинно вести прибуткову діяльність, мати стабільні надходження коштів від реалізації власної продукції або послуг, забезпечення повинно бути в нормальному стані і користуватись попитом на ринку. Як правило, частину забезпечення повинне складати нерухоме майно.

Погашення заборгованості за такими кредитами відбувається, як правило, за заздалегідь погодженим з клієнтом та зафіксованим у кредитному договорі графіком.

Кредит за овердрафтом - короткостроковий кредит, який надається клієнту шляхом оплати його розрахункових документів з поточного рахунку понад фактичний (кредитовий) залишок на ньому, в межах встановленого банком ліміту овердрафту.

Ліміт овердрафту встановлюється для кожного клієнта індивідуально в залежності від обсягу його потоків.

Овердрафт надається як за «класичною» схемою (звизначенням строків погашення траншів: до14або до30календарних днів), так іуформі кредитної лінії - без визначення строків погашення траншів.

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.