реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз банківських та інших операцій, які здійснює АКБ "Трансбанк"

Витрати, які неможливо прямо зв'язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат Банку того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за обслуговування у системі електронних платежів, за послуги користування системою електронної пошти і т.д.) визнаються щомісяця (не пізніше останнього робочого дня місяця) протягом усього терміну дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються у бухгалтерського обліку за принципом нарахування.Доходи (витрати) за послугами, які надаються поетапно, визнаються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги.Якщо доходи (витрати) отримані (сплачені) на дату балансу (не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому здійснювалось надання (отримання) послуг, то Банк може не відображати їх за рахунками нарахованих доходів та витрат. У цьому випадку Банк (філія) застосовує відповідний внутрішній контроль за нарахованими і отриманими доходами.

Банк щомісяця визнає суму доходів і витрат, які належать до звітного періоду, і відображає за відповідними рахунками обліку доходів і витрат 6 і 7 класів у кореспонденції з рахунками 1,2, 3 класи рахунків.

Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:

· за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 П «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

· за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 А «Збиток звітного року, що очікує затвердження».

Доходи (витрати) в іноземній валюті відображаються за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визнання з використанням рахунків валютної позиції групи 380 „Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів”.Доходи та витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за монетарними активами та зобов'язаннями переоцінюються у валюту звітності під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до часу їх визнання.Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за немонетарними статтями відображаються у звітності за офіційним курсам гривні до іноземних валют на дату їх виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до часу їх визнання.

Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку, і т.п.) визначаються договором між Банком і контрагентом відповідно до вимог законодавства України і нормативно - правових актів Національного банку України.

Нарахування процентів на банківський вклад (депозит) починається з наступного дня після надходження коштів або банківських металів вкладника і закінчується в день, що передує дню повернення коштів або банківських металів вкладникові або або списанню з вкладного (депозитного) рахунку вкладника.

При нарахуванні процентів за виданими кредитами враховується перший день і не враховується останній день договору.

При нарахуванні процентів за кредитами і депозитами Банк щомісяця встановлює дату нарахування відсотків - останній робочий день місяця.

Процентні доходи і витрати визнаються за рахунками процентних доходів і витрат за класами 6,7 із застосуванням ефективної ставки відсотка.

Нарахування процентів за фінансовими інструментами здійснюється за номінальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), і відображається Банком за рахунками з обліку нарахованих доходів і нарахованих витрат за класами 1,2,3.

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.

Будь які різниці, що виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою відсотка процентних доходів (витрат) та нарахованих за номінальною процентною ставкою доходів (витрат) за фінансовими інструментами, придбаними (наданими, отриманими) за номінальною вартістю (без дисконту або премії) відображаються за рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних доходів (витрат).

Облікова політика щодо доходів та витрат за операціями з лізингу (оренди) необоротних активів, а також витрат з нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів НБУ та описана в п 4.5., 4.7.

9. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ПРИНЦИПИ ЇХ ОЦІНКИ

Банк, як Торговець (Брокер-Дилер) здійснює професійну діяльність по обігу та випуску цінних паперів на підставі Ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами регламентується Інструкцією про бухгалтерський облік операцій з цінними паперами в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 03.10.2005 р. № 358 (зі змінами та доповненнями), Положенням про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів, затвердженим постановою Правління НБУ від 17.12.2003р. № 561 (зі змінами та доповненнями), відповідними внутрішньобанківськими нормативними документами.

Підставою для здійснення бухгалтерських записів є відповідні договори, рішення Спостережної ради банку, Кредитного комітету (при необхідності) та відповідні розпорядження підрозділів Банку, які ініціюють зазначені операції.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» в Україні можуть випускатися і обертатися такі види цінних паперів:

· акції;

· облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

· облігації місцевих позик;

· облігації підприємств;

· казначейські зобов'язання республіки;

· ощадні сертифікати;

· інвестиційні сертифікати;

· векселя;

· приватизаційні папери;

· заставні;

· іпотечні цінні папери.

Також можуть бути в обігу похідні цінних паперів (форвардні і ф'ючерсні контракти, опціони й т.п.) і цінні папери іноземних інвесторів, які допущені до обігу на території України.

Всі цінні папери, які придбані Банком з метою їх оцінки та відображення в бухгалтерському обліку класифікуються таким чином:

а) цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі;

б) цінні паперами в портфелі Банку на продаж;

в) цінні паперами в портфелі Банку до погашення;

г) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.

Банк здійснює класифікацію цінного паперу на основі таких факторів:

Тип (вид) цінного паперу;

Намір та здатність банку щодо цінного паперу;

Можливість визначення справедливої вартості;

Відношення банку до інвестора;

Хронологічний фактор (який час може знаходитись цінний папір в конкретному портфелі Банку - тільки для асоційованих компаній).

Усі придбані Банком цінні папери обліковуються на балансі залежно від того, до якого портфеля вони відносяться.

Облік фінансових інвестицій і їх оцінка здійснюється Банком за кожною інвестицією у розрізі емітентів.

Порядок первісного визнання цінних паперів.

При обліку операцій з цінними паперами Банк наведені нижче терміни вживає в такому значенні:

Дата операції - це дата з якої Банк зобов'язується придбати або продати актив, це дата підписання угоди двома сторонами, якщо інше не зазначено в угоді.

На дату операції облік цінних паперів здійснюється за позабалансовими рахунками.

Дата розрахунку - це дата, з якої актив передається Банку (визнається активом банку) або з якої актив передається Банком (припинення визнання активу). Дата розрахунку є датою, з якої починається (у разі придбання) і припиняється (у разі реалізації) нарахування процентів за активами і зобов'язаннями банку.

Ринкова вартість цінних паперів - сума коштів, яку можна отримати від продажу цінних паперів на активному ринку;

Собівартість цінного папера - це ціна придбання цінного папера, уключаючи накопичені проценти, а також витрати на операції з придбання цінних паперів;

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Витрати на операції - комісійні винагороди, податки та збори (обов'язкові платежі), які безпосередньо пов'язані з операціями з придбання, емісії або продажу цінних паперів та інвестицій, не оформлених цінними паперами, і яких не було б, якби операція з придбання, емісії або продажу не здійснювалася. Витрати на операцію не включають дисконт або премію за борговими цінними паперами, адміністративні витрати.

При придбанні цінних паперів до прийняття рішення кредитним комітетом щодо їх врахування у відповідному портфелі Банк відносить такі цінні папери в портфель на продаж.

Придбані цінні папери (крім цінних паперів у торговому портфелі, інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів.

Визнання (припинення визнання) цінних паперів в торговому портфелі за стандартними процедурами відображається в бухгалтерському обліку із застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату розрахунку.

Купівля або продаж цінних паперів Банком за стандартними процедурами передбачає передавання цих цінних паперів протягом часу, який установлений згідно із загальними правилами, що діють на відповідному ринку.

Зміна справедливої вартості цінних паперів, які мають бути передані Банку (крім цінних паперів, які обліковуються за собівартістю або амортизованою собівартістю), у період між датою операції та датою розрахунку відображається в бухгалтерському обліку за рахунками доходів або витрат (для цінних паперів у торговому портфелі) та капіталу (для цінних паперів у портфелі на продаж).

На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані Банком, оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:

· цінних паперів, що утримуються до погашення;

· акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;

· інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

За борговими цінними паперами Банк окремо обліковує дисконт або премію в разі їх наявності. Дисконт або премію за борговими цінними паперами в портфелях на продаж та до погашення Банк амортизує протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума амортизації премії зменшує процентний дохід за цінними паперами.

Ефективна ставка відсотка обраховується за формулою:

Ko - сума початкової інвестиції;

Kпогаш - сума погашення інвестиції;

Д - дисконт;

П - премія;

i - період для і-го потоку ;

d - ефективна ставка відсотка.

Банк не здійснює амортизація дисконту (премії) для боргових цінних паперів, якщо величина дисконту (премії) на дату придбання є несуттєвою, тобто менша, ніж 1 % від суми номіналу. У такому разі вся сума дисконту (премії) збільшує (зменшує) процентні доходи під час первісного визнання цінного папера.

За купонними цінними паперами Банк окремо обліковує накопичені проценти. Нарахування процентів здійснюється Банком залежно від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати його продажу або погашення.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується Банком одночасно з нарахуванням процентів.

Цінні папери, які надані в довірче управління, не вважаються такими, що вибули з портфеля банку, а обліковуються за окремими аналітичними рахунками тих самих балансових рахунків, на яких вони обліковувалися до надання в довірче управління, з подальшим здійсненням операцій з переоцінки, амортизації дисконту або премії, нарахування доходу тощо.

Переоцінку (перерахунок гривневого еквівалента залишків іноземної валюти) за рахунками обліку цінних паперів в іноземній валюті у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу Банк здійснює в порядку переоцінки іноземної валюти.

Облік цінних паперів у торговому портфелі Банку.

У торговому портфелі Банк обліковує боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуються Банком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутку від короткострокових коливань їх ціни або дилерської маржі. До торгових цінних паперів можуть бути віднесені будь які цінні папери, щодо яких Банк під час первісного визнання прийняв рішення про їх облік за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити).

До торгового портфелю цінних паперів Банк відносить цінні папери:

· незалежно від виду;

· цінні папери, справедлива вартість яких має бути достовірно оцінена;

· щодо яких Банк має намір отримати дохід від короткострокових коливань вартості;

· Банк може засвідчити факт отримання доходу в минулому за подібними операціями;

· незалежно від кількості придбаних паперів.

Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних паперів.

На дату операції вартість придбаних у торговий портфель цінних паперів обліковується за позабалансовими рахунками.

У разі зміни справедливої вартості Банк здійснює переоцінку цінних паперів. Результат переоцінки обов'язково відображається в бухгалтерському обліку на дату балансу.

Банк здійснює нарахування процентних доходів за цінними паперами в торговому портфелі на дату їх переоцінки, але не рідше одного разу на місяць.

Нарахування процентів за купонними цінними паперами Банк здійснює за процентною ставкою купона, починаючи з дати їх придбання до дати погашення або продажу. Якщо умовами випуску боргових цінних паперів передбачено поступове або часткове погашення їх номіналу, то нарахування процентів за цінними паперами Банк проводить з урахуванням такого зменшення номіналу цінного папера.

Амортизація дисконту (премії) за борговими цінними паперами в торговому портфелі не здійснюється.

Переведення цінних паперів з торгового портфеля в інші портфелі банку або навпаки з інших портфелів цінних паперів у торговий портфель не допускається.

10. СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗВІТНОСТІ

Види податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на території України

В Україні справляються: загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі); місцеві податки і збори (обов'язкові платежі). (див. Додаток 5)

Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)

1. До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):

1) податок на додану вартість; 2) акцизний збір; 3) податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами; 4) податок на доходи фізичних осіб; 5) мито; 6) державне мито; 7) податок на нерухоме майно (нерухомість); 8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності); 9) рентні платежі; 10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; 11) податок на промисел; 12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; 13) збір за спеціальне використання природних ресурсів; 14) збір за забруднення навколишнього природного середовища; 15) збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; 16) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування; 17) збір до Державного інноваційного фонду; 18) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; 19) фіксований сільськогосподарський податок; 20) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; 21) гербовий збір (застосовується до 1 січня 2000 року); 22) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України; 23) збір за використання радіочастотного ресурсу України; 24) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний); 25) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; 26) збір за проведення гастрольних заходів;

27) судовий збір; 28) збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

2. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України.

3. Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається згідно з законами України.

4. Податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені в пунктах 7, 8, 10, 11, 13, 14 частини першої цієї статті, на території Автономної Республіки Крим встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим. При цьому ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) визначаються в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України.

5. Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зазначений у пункті 24 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

6. Підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів можуть надаватися пільги щодо сплати податків, зазначених у пунктах 1, 3, 8 частини першої цієї статті, на підставі дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування (див.Додаток 6)

Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійного фонду України.

Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування.

Складання Фінансової звітності (див. Додаток 7)

Бухгалтерський облік і фінансова звітність ґрунтуються на наступних принципах: Принцип повноти висвітлення

Усі бухгалтерські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без яких-небудь винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею.

Принцип переваги сутності над формою

Операції враховуються і розкриваються у звітності відповідно до їх сутності і економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою.

Принцип безперервності

Банк розглядається як безперервно діючий, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Передбачається, що в Банку немає ні наміру, ні необхідності у ліквідації або значному скороченні масштабу діяльності.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.