реферат бесплатно, курсовые работы
 

Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Третій елемент системи управління активами і пасивами комерційного банку - метод регулювання грошових потоків у межах сукупного банківського портфеля. Основними його параметрами є розміри вкладень у конкретні види активів, дохідність цих вкладень і терміни їх розміщення, обсяги залучення різних видів ресурсів, їхня вартість (тобто величина процентних виплат) і строки погашення. Практичний зміст цього методу полягає у підтриманні ліквідності комерційного банку через обов'язкове закріплення певних груп залучених пасивів за конкретними активами. При цьому зовсім не йдеться про застосування надмірної деталізації руху грошових потоків, за якої слід було б відстежувати рух кожної копійки залучених ресурсів на предмет відповідності розміщення їх в активних операціях за сумами і термінами. Прийнятнішою можна вважати практику укрупненого групування активів і пасивів із метою збалансованого розміщення ресурсів, тобто спрямування грошових потоків із сум залучених коштів у ті види вкладень, які за строками і дохідністю адекватні сформованій комерційним банком ресурсній базі. Воднораз можуть бути розв'язані завдання як щодо підтримання належного рівня ліквідності комерційного банку, так і щодо прибутковості його роботи.

Запропонована модель управління активами і пасивами може бути тією основою для оптимізації управління банківськими операціями, яку з тими чи іншими варіаціями можуть використовувати комерційні банки, забезпечуючи тим самим, з одного боку, належну дохідність як ключовий параметр реалізації інтересів власників (акціонерів) у діяльності комерційного банку, а з другого - оптимальний рівень ліквідності як основного фактору, котрий визначає можливості банку відповідати за власними платіжними зобов'язаннями, що узгоджується з інтересами вкладників і позичальників.

Усі розглянуті вище напрями регулювання ліквідності комерційного банку в системі заходів щодо управління його активами і пасивами найдоцільніше застосовувати у комплексі, бо, доповнюючи один одного, вони можуть створити оптимальні умови для ефективного збалансування різних видів залучених ресурсів і вкладень, а отже, сприяти підтриманню належного рівня фінансової стійкості банківської установи.

Висновки та пропозиції

В результаті аналізу фінансового стану КБ”ПриватБанк” та вивчення активних операцій комерційного банку можна зробити наступні висновки :

1. В ході аналізу активів КБ “ПриватБанк” спостерігались значні зміни у складі структурі й обсязі активів протягом 2007-2009 років. Так обсяг активів у 2009 році порівняно з 2007 роком збільшився на 26,1 %. Основну частину у структурі активів займають видані кредити. В 2009 році питома вага кредитного портфеля збільшилась на 11,4 % порівняно з даними в 2007 році.

Аналіз структури кредитного портфеля показав, що короткострокові кредити протягом 2009 року зросли на 7 %, питома вага довгострокових кредитів знизилась. Це пояснюється тим, що довгострокові кредити ризикованіші для банку у зв'язку з нестабільним економічним станом в Україні, невідомими перспективами валютного курсу тощо. В 2008-2009 роках КБ “ПриватБанк” збільшив обсяги споживчого кредитування шляхом розширення клієнтської бази за рахунок вкладників з різними рівнями доходів, з стійким фінансовим станом. При аналізі кредитного портфеля за ступенем ризику структуру кредитного портфеля КБ” ПриватБанк” в 2008 році можна вважати задовільною, так як пролонговані, прострочені, сумнівні та безнадійні кредити складають лише 12 % при дозволеній нормі в 50 %.

Загальна сума фінансових ресурсів банку протягом 2007-2009 років збільшилась на 26,1 %. Головним чином це відбулось через збільшення в 2008 році порівняно з 2007 роком міжбанківських депозитів, коштів на коррахунках “Лоро”, а також збільшення питомої ваги кредитів міжнародних фінансових організацій а також депозитів юридичних осіб.

2. Доходи КБ “ПриватБанк” зросли на 32 % за аналізований період. Це відбулось в основному за рахунок збільшення в 2009 році порівняно з 2007 роком процентних доходів, комісійних доходів, інших банківських операційних доходів.

Розрахунок показників прибутковості показав, що дохід на активи та дохід на капітал мають стрибкоподібний характер. Дохід на капітал в 2009 році порівняно з 2007 роком зменшився на 3,1 %, це свідчить про те що дохідність капіталу учасників теж зменшилась. Дохід на активи в 2009 році порівняно з 2007 роком теж зменшився на 0,2 %. Це означає, що банк втрачає здатність вкладати свої кошти в активні операції.

3. Постатейний аналіз витрат банку показав, що в 2009 році порівняно з 2007 роком сума загальних витрат зросла на 63,2 %. Аналізуючи видатки банку, можна зробити висновок, що темпи зростання видатків в 2009 році значно випереджують темпи зростання доходів в цьому ж році, хоча в попередньому році все було навпаки.

Результати порівняння фактичних рівнів нормативів регулювання КБ “ПриватБанк” з їх нормативним значенням в 2007-2009 роках показали, що банк протягом аналізованого періоду дотримувався всіх нормативів регулювання банківської діяльності.

4. КБ “ПриватБанк” проводить операції з іноземною валютою. Так обсяг операцій з іноземною валютою банку в 2009 році порівняно з 2007 роком збільшився на 892,5 тис. грн.

КБ “ПриватБанк” активно здійснює операції з цінними паперами. В 2006 році порівняно з 2007 роком відбулось значне зростання розміру портфеля цінних паперів на депозитарному обліку і відповідно зростання кількості цінних паперів на депозитарному обліку. КБ”ПриватБанк” має значну долю цінних паперів на ринку інвестиційних послуг.

5. З метою полiпшення методики управління активними операціями банку пропонуємо застосовувати три основних методи :

метод загального фонду коштів (об'єднання джерел), в основі якого лежить ідея об'єднати всі ресурси банку з наступним їх розміщенням відповідно до визначених пріоритетів. Цей метод дасть змогу керівництву оперативних відділів розвязати проблему поєднання надійності, ліквідності і прибутковості ;

метод розподілу активів або конверсія коштів, головною перевагою якого є зменшення частки ліквідних активів та вкладень додаткових коштів у позики та інвестиції.Тобто цей метод сприятиме збільшенню норми прибутку, і, відповідно веде до фінансової стійкості банку;

метод управління активами комерційного банку відповідно до попиту клієнтів на ліквідні кошти, показує, що управління активами та їхній розподіл має здійснюватись на основі чіткого розмежування можливого запиту на вилучення коштів із поточних рахунків і попиту на кредити. Цей метод сприятиме тому, щоб підтримання ліквідності комерційного банку не завдало надмірної шкоди його рентабельності.

6. Для пiдвищення ефективностi управління активами банку необхiдно здiснити наступнi заходи :

1) управління готівкою повинно бути більш ефективним, тобто необхідно планувати притоки і відтоки готівки і розробляти графіки платежів;

2) в управлінні кредитним портфелем необхідно контролювати розміщення кредитних вкладень по ступеню їхнього ризику, форм забезпечення повернення позичок, рівню прибутковості; аналізувати розміщення кредитів за термінами на основі бази даних; краще вивчати кредитоспроможність позичальників; видавати кредити можливо більшому числу клієнтів при зберіганні загального обсягу кредитування; підвищити повернення кредитів, у тому числі за рахунок більш надійного забезпечення;

3) змінити структуру активів, тобто збільшити частку ліквідних активів за рахунок достатнього погашення кредитів, розчищення балансу шляхом виділення на самостійний баланс окремих видів діяльності, збільшення власних коштів, одержання позик в інших банках тощо.

Список використаної літератури

Закон України “Про банки та банківську діяльність” №872-XII від 20 березня 1991 року, зі змінами та доповненнями

Закон України “Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi” №185/94-ВР вiд 23.09.94 р.

Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” №1201-ХІІ від 18 червня 1991 р.

Закон України “Про заставу” №2654-ХІІ від 02 жовтня 1992 р.

Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання i валютного контролю” №15-93 вiд 19.02.93 р.

Інструкції про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюти, затверджена Постановою Правління НБУ №527 від 18.12.98 р.

Iнструкцiя про порядок здiйснення розрахункiв у iноземнiй валютi за експортно-iмпортними операцiями на умовах вiдстрочки платежiв чи поставок. Затверджено наказом НБУ №85 вiд 14.06.94 р.

Постанова КМУ i НБУ “Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi” №444 вiд 21.06.95 р.

Постанова НБУ “Про організацію розрахунків по банківських платіжних картках” від 23.03.99 р. №135

Положення про порядок застосування ст.16 Декрету КМУ №15-93 вiд 19.02.93 р. “Про систему валютного регулювання i валютного контролю”. Затверджено постановою правлiння НБУ №212 вiд 04.07.97 р., у редакцiї постанови правлiння НБУ №280 вiд 20.07.98 р.

Положення про порядок реєстрацiї одержання резидентами кредитiв в iноземнiй валютi вiд iноземних кредиторiв. Затверджено постановою правлiння НБУ №144 вiд 07.05.97 р.

Положення з бухгалтерського облiку операцiй в iноземнiй валютi. Затверджено наказом Мiнфiну України №29 вiд 14.02.96 р.

Положення НБУ “Про кредитування”, затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.95 р. № 246 (з врахування змін від 29.04.96 р. № 361)

Положення НБУ “Про порядок формування і використання коштів резерву на можливі втрати по кредитах комерційних банків”, затверджене постановою Правління НБУ від 31.01.96 р. № 20

Правила використання готiвкової iноземної валюти на територiї України. Затверджено постановою правлiння НБУ №119 вiд 26.03.98 р.

Асалієв А., Іванова Н. Практичний посібник про банківську діяльність. - М: Економіка та фінанси, 1995. - 626 с.

Ачнасов А.І. Активні операції комерційних банків. - М.: АО “Консалтбанкир”, 1994. - 80 с.

Банківські операції. / За ред. А.М. Мороз, М.І. Савлук. - К. КНЕУ, 2002. - 476 с.

Банківська справа. / За ред. О.И. Лаврушина. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 667 с.

Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності. // Вісник НБУ. - 2003. - №3. - с.31-33

Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України. // Фінанси України. - 2004. - №1. - с.96-103

Внукова Н.М. Факторинг: Проблеми та шляхи розвитку в Україні.// Банківська справа. -1998. -№ 3. - с.36-39

Вожхов А.П. Формування ресурсів комерційних банків. // Фінанси України. - 2003. - №1. - с. 116-128

Гуцал І.Р., Дзюблюк О.В. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку. // Фінанси України. - 2002. - №5. - с. 129

Зозуля Т.О. Визначення якості активів комерційних банків. // Фінанси України. - 1998. - №7. - с.107-111

Калина А.В. Ринок цінних паперів. - К.: МАУП, 1997. - 216 с.

Клименко Т. Кредитна діяльність банків України.// Економіка України.-2000.- №3. - с. 34-39

Кредити. Інвестиції. / За ред. А.Г. Кулаков. - М.: Приор, 1995. - 144 с.

Кротюк В., Кіреєв О., Корчева Г. Фінансовий стан банків України у першому півріччі 2002 року та шляхи підвищення їх ефективної діяльності.// Вісник НБУ.-2002.- №10. с. 3, 9

Литвин Н. Методика комплексного аналізу валютних операцій комерційного банку.// Вісник НБУ. - 2002. - №8. - с.29-33

Лобанова А.Л. Аналіз активних операцій комерційних банків. // Фінанси України. - 2002. - №6. - с. 99

Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківськіх послуг.// Фінанси України. -2003. - №3. - с.133 - 139

Основи банківської справи. / За ред. А.М. Мороз. - К.: Лібра, 1994. - 330с.

Олексієнко М.Д. Банківські гарантії та поручительства. // Фінанси України. - 2000. - №7. - с. 112

Павлюк С.М. Кредитні ризики та управління ними. // Фінанси України. - 2003. -№11. -с.105-111

Понаморенко О. В. Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України.// Фінансовий консультант.-2000.-№1-2. с. 67-69

Потійко Ю.А. Розподіл банківських активів в Україні. // Фінанси України. -2002. - №6. - с.87-93

Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку. // Вісник НБУ. - 2001. - №2. - с.39-43

Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків.// Фінанси України. - 2003. - №4. - с.97-101

Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку. // Фінанси України. -2003. - №5. - с.115-121

Семениченко Ю.К. Проблеми оцінки прибутковості основних операцій банків України. // Фінанси України. -2000. - №10. - с.111-117

Стрельников М. Банківське кредитування підприємства, відображення кредитних операцій в бухгалтерському та податковому обліку. // Бухгалтерський облік та аудит. - 2002. - №6. - с.56-63

Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку.// Фінанси України.-2002.-№4.-с. 122-125

Цигалов С.А. Особливості функціонування комерційних банків на ринку цінних паперів. // Фінанси України. - 2000. - №6. - с. 122

Шпачук В. Найпоширеніші проблеми в банківський діяльності та першочергові заходи їх вирішення. // Вісник НБУ.-2002.-№10.-с.45

Додаток 1

Баланс КБ ПриватБанк

(тис. грн.)

Найменування статті

На 01.01.05

На 01.01.04

Активи

Готівкові кошти в касі

183 658

117 870

Кошти в НБУ

550 876

283 333

Кошти на коррахунках “Ностро”

112 133

291 313

Міжбанківські кредити

301 821

473 141

Кредит юридичним особам

3 045 659

1 916 450

Кредити фізичним особам

238 463

89 218

Нараховані доходи

132 432

106 711

Цінні папери

102 970

170 398

Основні засоби банку та нематеріальні активи

213 288

123 944

Інші активи

514 186

457 340

Резерви під кредити

- 487 437

- 419 195

Всього активів

4 908 049

3 610 523

Зобов'язання

Кошти на коррахунках “Лоро”

249 610

76 507

Міжбанківські депозити

206 705

185 454

Кредити НБУ

11 796

Кредити міжнародних фінансових організацій

53 586

33 841

Депозити юридичних осіб

645 567

249 391

Депозити фізичних осіб

1 391 319

788 953

Розрахунки по цінним паперам

24 536

79 263

Нараховані витрати

21 783

11 714

Інші зобов'язаня

1 932 402

1 905 207

Всього зобов'язань

4 537 313

3 330 330

Капітал

Статутний капітал банку

186 000

140 000

Резерви банку

80 161

57 271

Результат минулих років

67 880

51 284

Результат поточного року

36 695

31 638

Переоцінка цінних паперів

Всього капіталу

370 735

280 193

Всього зобов'язань та капіталу

4 908 049

3 610 523

Додаток 2

Баланс КБ ПриватБанк

(тис. грн.)

Найменування статті

На 01.01.06

На 01.01.05

Активи

Готівкові кошти в касі

377 995

183 658

Кошти в НБУ

100 065

550 876

Кошти на коррахунках “Ностро”

240 884

112 133

Міжбанківські кредити

303 568

301 821

Кредит юридичним особам

3 905 908

3 045 659

Кредити фізичним особам

877 588

238 463

Нараховані доходи

220 820

132 432

Цінні папери

152 282

102 970

Основні засоби банку та нематеріальні активи

324 739

213 288

Інші активи

379 844

514 186

Резерви під кредити

- 562 063

- 487 437

Всього активів

6 321 630

4 908 049

Зобов'язання

Кошти на коррахунках “Лоро”

66 648

249 610

Міжбанківські депозити

274 941

206 705

Кредити НБУ

11 796

Кредити міжнародних фінансових організацій

72 596

53 586

Депозити юридичних осіб

689 254

645 567

Депозити фізичних осіб

2 606 133

1 391 319

Розрахунки по цінним паперам

229 976

24 536

Нараховані витрати

33 222

21 783

Інші зобов'язаня

1 799 420

1 932 402

Всього зобов'язань

5 772 184

4 537 313

Капітал

Статутний капітал банку

260 000

186 000

Резерви банку

135 574

80 161

Результат минулих років

3 083

67 880

Результат поточного року

53 191

36 695

Переоцінка цінних паперів

97 598

Всього капіталу

549 446

370 735

Всього зобов'язань та капіталу

6 321 630

4 908 049

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.