реферат бесплатно, курсовые работы
 

Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Наведені в таблиці 2.2. джерела формування фінансових ресурсів ЗАТ КБ “ПриватБанк” за 2007-2009 роки збільшились на 26,1 %.

Загальна сума ресурсів збільшилась головним чином через зменшення питомої ваги в 2009 році порівняно з 2007 роком міжбанківських депозитів на 2,32 %, а також за рахунок зменшення питомої ваги коштів на коррахунках “Лоро” на 4,39 %.

Однак в 2009 році порівняно з 2007 роком відбулось збільшення питомої ваги кредитів міжнародних фінансових організацій на 5,1 %, також відбулось збільшення питомої ваги депозитів юридичних осіб на 5,29 %.

Водночас привертає увагу збільшення капіталу банку. Збільшення капіталу банку відбулось за рахунок збільшення питомої ваги статутного капіталу в 2009 році на 3,36 % порівняно з 2007 роком, а також збільшення питомої ваги резервів банку на 0,28 % .Таким чином зміни зазнав не тільки обсяг фінансових ресурсів, а також їх склад і структура.

Тепер безпосередньо перейдемо до оцінки фінансових результатів діяльності банку. Інформаційною базою для аналізу доходів і витрат банку є звіт про прибутки і збитки банку (додатки 4,5,6).

Таблиця 2.3

Загальна оцінка структури і динаміки доходів ЗАТ КБ “ПриватБанк”

2007-2009 роки

Види доходів

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Відхил. абсол. величин, тис. грн.

Сума

тис. грн.

Пито-ма вага,%

Сума

тис. грн.

Пито-ма вага,%

Сума

тис. грн.

Пито-ма вага,%

2006 до 2004 року

2006 до 2005 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Процентні доходи

536 128

64,1

632 512

55,4

1 361 766

70,7

825 638

729 254

2.Комісійні доходи

223 092

26,7

303 363

26,6

483 463

25,1

260 371

180 100

3.Чистий торгіве-льний дохід

64 743

7,7

165 004

14,4

65 197

3,4

454

-99 807

4. Прибуток від інвести-ційних цінних паперів

2 316

0,3

2 347

0,2

105

0,005

-2 211

-2 242

5. Інші банківсь-кі операцій-ні доходи

9 685

1,2

38 887

3,4

15 321

0,8

5 636

-23 566

Разом доходів

835 964

100,0

1 142 113

100,0

1 925 852

100,0

1 089 888

783 739

Проведемо аналіз доходів ЗАТ КБ “ПриватБанк” за 2007-2009роки його діяльності в таблиці 2.3.

Із даних таблиці 2.3. видно, що в 2009 році порівняно з 2007 роком, доходи банку збільшились на 1 089 888 тис. грн., або на 32%. Ці зміни відбулися в основному завдяки збільшенню процентних доходів в 2006 році порівняно з 2007 роком, зростання яких склало 825 638 тис. грн. або 24,2 % . При цьому також значно збільшились надходження комісійних доходівв 2006 році порівняно з 2007 роком на 260 371 тис. грн. або на 7,64 %. Чистий торгівельний прибуток змінився незначно, в 2009році він збільшився всього на 0,01 % порівняно з даними в 2007.

Інші банківські операційні доходи в 2009 році порівняно з 2007 роком зросли на 5 636 тис. грн. або на 0,17%.

Також змінилась і структура доходів. Якщо процентні доходи в 2007 році складали 64,1 % , то в 2009 році вони зросли на 6,6 % і складають 70,7%. Частка ж не процентних доходів, зокрема таких, як комісійні незначно зменшилась, якщо в 2007 році вона становила 26,7% ,то в 2009 році вона вже складає 25,1 %. Частка інших банківських операційних доходів теж зменшилась незначно на 0,4 % в 2009 році порівняно з даними в 2007 році.

Далі проведемо аналіз витрат ЗАТ КБ “ПриватБанк” за 2007-2009 роки його діяльності (табл. 2.4.).

Аналізуючи витрати банку наведені в таблиці 2.4. видно, що темпи зростання видатків в 2008 році (187,6%) значно випереджають темпи зростання доходів в цьому ж році ( 168,6 %), а темпи зростання видатків на 1 грн. доходів (коефіцієнт дієздатності) в цьому році склали 111,6 % однак в 2008 році цей показник складав 90,5 % . Темпи зростання видатків в 2008 році складали лише 124,4 %, при цьому темпи зростання доходів випереджали темпи зростання видатків і складали 136,6 %. Таким чином ми бачимо, що темпи зростання видатків у 2009 році в порівнянні з 2008 роком збільшились на 63,2%, а темпи зростання доходів у 2009 році збільшились порівняно з 2008 роком на 32%.

Таблиця 2.4.

Загальна оцінка динаміки видатків ЗАТ КБ “ПриватБанк”

за 2007-2009 роки

Показники

2007 рік

2008 рік

Темп зрос-

тання,

%

2009 рік

Темп зрос-

тання,

%

Видатки банку, тис. грн.

792 514

985 874

124,4

1 848 050

187,6

Доходи банку, тис. грн.

835 964

1 142 113

136,6

1 925 852

168,6

Видатки на 1 грн. доходів

( коефіцієнт дієздатності)

грн..

0,95

0,86

90,5

0,96

111,6

Коефіцієнт режиму економії коштів

Х

Х

0,9 раза

Х

1,1 раза

Коефіцієнт режиму економії коштів збільшився в 2009 році в 0,2 раза порівняно з 2007 роком і склав 1,1 - а це означає, що банк не дотримується режиму економії коштів, що витрачаються - коефіцієнт режиму економії витрат перевищив одиницю.

Для з'ясування причин зростання суми видатків необхідно проаналізувати обсяг і структуру видатків за їх статтями (табл. 2.5.).

Із таблиці 1.6. видно, що сума видатків зросла в 2009 році порівняно з 2007 роком на 1 055 536 тис. грн. або на 63,2 %.

Постатейний аналіз витрат банку показав, що в 2009 році порівняно з 2007 роком сума загальних витрат зросла, за рахунок збільшення банківських витрат на 550 153 тис. грн. в тому числі зросли процентні витрати банку на 526 976 тис. грн. і комісійні витрати зросли на 23 177 тис. грн. , не банківських витрат на 301 663 тис. грн. і чистих витрат на формування резервів на 203 720 тис. грн.

Таблиця 2.5

Аналіз динаміки і структури витрат ЗАТ КБ “ПриватБанк”

за 2007-2009 роки

Види видатків

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Сума, тис. грн.

Питома вага ,%

Сума, тис. грн.

Питома вага ,%

Сума, тис. грн.

Питома вага ,%

1. Банківські витрати

1.1.Процентні витрати

322 219

40,7

351 031

35,6

849 195

45,9

1.2.Комісійні витрати

15 198

1,9

23 820

2,4

38 375

2,1

2. Інші не банківські операційні витрати, у тому числі

- витрати на персонал

172 046

21,7

219 794

22,3

306 587

16,6

-загально адміністративні витрати

223 291

28,2

294 677

29,9

390 413

21,1

3. Чисті витрати на формування резервів

59 760

7,5

96 552

9,8

263 480

14,3

Разом витрати

792 514

100,0

985 874

100,0

1 848 050

100,0

Також змінилась і структура витрат. Якщо проценті витрати в 2007 році складали 40,66 % , то в 2009 році їх частка збільшилась до 45,95 %. Частка не процентних витрат, зокрема комісійних незначно підвищилась в 2007 році вона складала 1,92 % в 2009 році вона становила 2,08 % . Частка ж не банківських операційних витрат зменшилась, зокрема частка витрат на персонал зменшилась на 5,12 %, а частка загально адміністративних витрат зменшилась на 7,04 %.

Проведемо аналіз прибутковості та ефективності діяльності ЗАТ КБ “ПриватБанк” за 2007-2009 роки його діяльності. Із таблиці 2.4., наведеної вище, ми бачимо що доходи банку перевищують його витрати, тобто КБ “ПриватБанк” на протязі аналізованого періоду отримував прибутки.

Найважливішими показниками прибутковості банку є дохід на активи та дохід на капітал. При цьому узагальнюючим показником слід вважати прибутковість капіталу, що характеризує доходність капіталу учасників, а показник прибутковості активів рекомендується вважати показником, що характеризує ефективність використання всіх ресурсів, які є в розпорядженні банку. Він відображає внутрішню політику банку, професіоналізм його управлінського апарату, що підтримує оптимальну структуру активів і пасивів із точки зору доходів і витрат.

Розрахунок цих показників наводиться в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Розрахунок показників прибутковості банку у 2007 -2009 роках, %

Показник

Формула

Розрахунку

2007 рік

2008рік

2009 рік

Доход на активи (ПА)

Доход на капітал

( ПК)

Дані таблиці 2.6. показують, що і дохід на активи і дохід на капітал мають струбкоподібний характер. В 2009 році дохід на активи в порівнянні з попередніми роками зменшився, а отже можна зробити висновок що банк втрачає здатність ефективно вкладати свої кошти в активні операції. Хоча в 2008 році цей показник був досить високим, можливо такий спад пов'язаний з підвищенням конкуренції на ринку банківських послуг.

Дохід на капітал теж зменшився, якщо в 2007 році він складав 11,2 % , то в 2009 році цей показник становить 8,1 %, тобто можна зробити висновок що дохідність капіталу учасників зменшилась.

Вимірювання ефективності діяльності банку проводиться за допомогою системи показників.

Розрахуємо систему цих показників для ЗАТ КБ “ПриватБанк” за аналізований нами період.

Першим з цих показників є чистий спред (ЧС), що визначається як різниця відношень між процентами отриманими (ПО) на позички (П), і процентами сплаченими(ПС) на під процентні депозити (ПД), за формулою:

В 2007 році ЧС(%)=;

В 2008 році ЧС(%)=;

В 2009 році ЧС(%)=.

Таким чином можна зробити висновок, що діяльність банку є ефективною, бо чистий спред має додатне значення за весь аналізований період і крім того він збільшився в 2009 році в порівнянні з 2007 роком на 0,5%.

Другим показником є чиста процентна маржа (ЧПМ).Цей показник розраховується за наступною формулою:

В 2007 році ЧМП(%)=;

В 2008 році ЧМП(%)=;

В 2009 році ЧМП(%)= .

Результат наведеного розрахунку свідчить про те, що банк має позитивну процентну маржу, яка збільшилась на 1,4 %, о отже банк отримує прибуток по розміщенню коштів.

Третій показник (коєфіціент) - відношення іншого операційного доходу до загальних активів показує залежність прибутку від непроцентних доходів і розраховується за формулою:

В 2007 році ;

В 2008 році ;

В 2009 році .

Із приведеного розрахунку ми можемо зробити висновок про те, що прибуток банку сформовано недостатньо, так як значення цього коефіцієнту в нашому випадку дуже мале всього 0,2%.

Четвертий показник - відношення чистого операційного доходу до загальних активів. Цей показник розраховується за наступною формулою :

Таким чином в 2007 році ;

В 2008 році ;

В 2009 році .

Таким чином ми можемо зробити висновок, що операційний дохід середніх загальних активів КБ “ПриватБанк” збільшився на 1,4 %.

Зрозуміло, що наведені вище показники повністю не можуть характеризувати ефективність діяльності банку, бо при їх визначенні не враховуються накладні витрати банку. Але вони свідчать про те що банк не є збитковим, він отримує прибутки , ефективно вкладає кошти в активні операції, підтримує оптимальну структуру активів і пасивів із точки зору доходів і витрат за рахунок професіоналізму його управлінського апарату.

Наступним етапом оцінки фінансового стану ЗАТ КБ “ПриватБанк” є аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість, ділову активність, ефективність діяльності, збалансованість різноманітних складових активів і пасивів банку, тобто аналіз економічних нормативів регулювання діяльності банківської установи.

Фактичний рівень нормативів розраховується згідно з Інструкцією “Про порядок регулювання й аналізу діяльності комерційних банків”, затвердженою постановою НБУ від 14.04.1998 р. зі змінами та доповненнями і складеною відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Узагальнююча оцінка дотримання банком економічних нормативів, діяльність якого аналізується наводиться у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Результати порівняння фактичних рівнів нормативів регулювання ЗАТ КБ “ПриватБанк” з їх нормативним значенням

Нормативний показник

Нормати-вне

Значення

Фактичний рівень

2007 рік

Відхиле-ння (+,-)

2008 рік

Відхиле-ння (+,-)

2009рік

Відхиле-ння (+,-)

1

2

3

4

5

6

7

8

1 капітал банку млн..грн.

10

291

+281

352

+252

553

+443

Н2 мінімальний розмір статутного капіталу,

млн. євро

5

37,3

+32,3

56,6

+51,6

105,1

+100,1

Н3 альтернативності капіталу,%

Не менше 8

9,7

+1,7

10,3

+2,3

11,3

+3,3

Н4 достатності капіталу , %

Не менше 4

7,9

+3,9

7,7

+3,7

8,1

+4,1

Н5 миттєва ліквідність , %

Не менше 20

59,1

+39,1

54,5

+34,5

45,3

+25,3

Н6 загальна ліквідність,%

Не менше 100

135,2

+35,2

115,3

+15,3

121,2

+21,2

Н7 співвідношення високоліквідних активів з робочими активами, %

Не менше 20

22,9

+2,9

40,6

+20,6

43,7

+23,7

Н8 максимальний розмір ризику на одного позичальника,%

Не більше 25

23,8

-1,2

23,8

-1,2

20,9

-4,1

Н9 норматив “великого” кредитного ризику

8-кратний розмір капіталу

335,3

+

364,33

+

155,8

+

Н10 норматив максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих одному інсайдеру, %

Не більше 5

4,6

-0,4

4,7

-0,3

3,4

-1,6

Н11 норматив максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих інсайдерам, %

Не більше 40

30,3

-9,7

23,3

-16,7

16,2

-23,8

Н12 максимальний розмір виданих міжбанківських позичок, %

Не більше 200

114,8

-85,2

121,3

-78,7

124,6

-75,4

Н13 максимальний розмір отриманих міжбанківських позичок

Не більше 300

42,7

-257,3

65,3

-234,7

121,8

-178,2

Н14 норматив інвестування, %

Не більше 50

48,6

-1,4

35,2

-14,8

41,6

-8,4

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.