реферат бесплатно, курсовые работы
 

Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Додаток 3

Баланс КБ ПриватБанк

(тис. грн.)

Найменування статті

На 01.01.08

На 01.01.07

Активи

Готівкові кошти в касі

686 072

377 995

Кошти в НБУ

100 065

Кошти на коррахунках “Ностро”

544 179

240 884

Міжбанківські кредити

156 649

303 568

Кредит юридичним особам

6 000 746

3 905 908

Кредити фізичним особам

2 113 861

877 588

Нараховані доходи

377 999

220 820

Цінні папери

198 325

152 282

Основні засоби банку та нематеріальні активи

456 680

324 739

Інші активи

91 961

379 844

Резерви під кредити

- 836 712

- 562 063

Всього активів

9 789 760

6 321 630

Зобов'язання

Кошти на коррахунках “Лоро”

68 721

66 648

Міжбанківські депозити

185 150

274 941

Кредити НБУ

108 610

Кредити міжнародних фінансових організацій

605 823

72 596

Депозити юридичних осіб

769 406

689 254

Депозити фізичних осіб

3 316 102

2 606 133

Розрахунки по цінним паперам

504 621

229 976

Нараховані витрати

56 824

33 222

Інші зобов'язаня

3 162 597

1 799 420

Всього зобов'язань

8 777 854

5 772 184

Капітал

Статутний капітал банку

700 000

260 000

Резерви банку

187 053

135 574

Результат минулих років

8 304

3 083

Результат поточного року

60 549

53 191

Переоцінка цінних паперів

97 598

Всього капіталу

955 906

549 446

Субординований борг

56 000

Всього капіталу з урахуванням субординованого боргу

1 011 906

Всього зобов'язань та капіталу

9 789 760

6 321 630

Додаток 4

Звіт про прибутки і збитки

КБ ПриватБанк

на 1 січня 2007 року

Найменування статті

На 01.01.07

На 01.01.06

Процентний дохід

536 128

423 231

Процентні витрати

322 219

286 604

Чистий процентний дохід

213 909

136 627

Дохід від комісій

223092

184 327

Витрати від комісій

15 198

14 033

Чистий комісійний дохід

207 894

170 294

Дивідендний дохід

300

272

Чистий торгівельний дохід

64 743

78 189

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів

2 316

39 160

Інший операційний дохід

9 385

10 683

Усього доходів

498 547

435 225

Загально адміністративні витрати

(223 291)

(156 135)

Витрати на персонал

(172 046)

(115 885)

Прибуток від операцій

103 210

163 205

Чисті витрати на формування резервів

(59 760)

(125 044)

Прибуток до оподаткування

43 450

38 161

Податок на прибуток

(6 979)

(6 211)

Прибуток після оподаткування

36 471

31 950

Чистий прибуток банку

36 471

31 950

Додаток 5

Звіт про фінансові результати

КБ ПриватБанк

на 1 січня 2008 року

Найменування статті

На 01.01.08

На 01.01.07

Процентні доходи

632 512

536 128

Процентні витрати

351 031

322 219

Чистий процентний дохід

281 481

213 909

Доходи від комісій

303 363

223 092

Витрати від комісій

23 820

15 198

Чистий комісійний дохід

279 543

207 894

Дивідендний дохід

338

300

Чистий торгівельний дохід

165 004

64 743

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів

2 347

2 316

Інший операційний дохід

38 549

9 385

Усього доходів

767 264

498 547

Загально адміністративні витрати

(294 677)

(223 291)

Витрати на персонал

(219 794)

(172 046)

Прибуток від операцій

252 793

103 210

Чисті витрати на формування резервів

(96 552)

(59 760)

Прибуток до оподаткування

156 271

43 450

Податок на прибуток

(5 483)

(6 979)

Прибуток після оподаткування

150 788

36 471

Чистий прибуток банку

150 788

36 471

Додаток 6

Звіт про фінансові результати

КБ ПриватБанк

на 1 січня 2009 року

Найменування статті

На 01.01.09

На 01.01.08

Процентні доходи

1 361 766

632 512

Процентні витрати

849 195

351 031

Чистий процентний дохід

512 571

281 481

Доходи від комісій

483 463

303 363

Витрати від комісій

38 375

23 820

Чистий комісійний дохід

445 488

279 543

Дивідендний дохід

167

338

Чистий торгівельний дохід

65 197

165 004

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів

105

2 347

Інший операційний дохід

15 154

38 549

Усього доходів

1 038 682

767 264

Загально адміністративні витрати

(390 413)

(294 677)

Витрати на персонал

(306 587)

(219 794)

Прибуток від операцій

341 682

252 793

Чисті витрати на формування резервів

(263 480)

(96 552)

Прибуток до оподаткування

78 202

156 271

Податок на прибуток

(17 653)

(5 483)

Прибуток після оподаткування

60 549

150 788

Чистий прибуток банку

60 549

150 788

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.