реферат бесплатно, курсовые работы
 

Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

Таблиця 2.2. Порядок розрахунку граф та показників додатків до податкової декларації страховика

Код рядка додатка

Положення Закону №334 та інших нормативно-правових актів України, якими слід керуватись при заповненні рядків декларації

1

ст. 4

1.1

пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, пп. 7.9.6 (другий абзац) п. 7.9 ст. 7

1.2

пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4, пп. 7.9.6 (третій абзац) п. 7.9 ст. 7

1.3

п. 7.6 ст. 7. Витрати на придбання цінних паперів та деривативів, здійснені до набрання чинності Законом №349, визначаються за правилами, установленими пп. 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону

1.4

пп. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 п. 4.1 ст. 4, пп. 12.1.2 (четвертий абзац) п. 12.1 ст. 12

2

згідно з формулою

2.1

п. 5.10 ст. 5

2.2

пп. 4.1.5 п. 4.1 ст. 4

2.3

ст. 12, з урахуванням п. 5 і 10 Перехідних положень Закону №349

3

згідно з формулою

4

ст. 5. У разі заповнення цього рядка складається розрахунок валових витрат (відомості К3), в якому вказуються валові витрати, пов'язані з отриманням доходів з джерел інших, ніж сума валових внесків. Платник податку веде окремий облік таких витрат. У разі неможливості прямим підрахуванням визначити розмір витрат, пов'язаних з отриманням доходів від страхової діяльності та окремо з інших джерел, такий розмір (частка) визначається пропорційно питомій вазі валових доходів від страхової діяльності та валових доходів, не пов'язаних із страхуванням (перестрахуванням), у загальній сумі валового доходу страховика.

Частка валових витрат (ВВч) розраховується за таким порядком:

1. ВДз = ВДс + ВДн,

де ВДз - загальний валовий дохід страховика;

ВДс - валовий дохід від страхової діяльності;

ВДн - валовий дохід від діяльності, не пов'язаної із страхуванням.

2. ПВ = ВДн: ВДз х 100,

де ПВ - питома вага валового доходу від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, у загальному валовому доході (у відсотках).

3. ВВч = ВВс х ПВ,

де ВВч - частка валових витрат;

ВВс - сума валових витрат, що підлягають розподіленню

4.1

п. 5.1, пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5

4.2

п. 5.6 ст. 5, пп. 7.8.7 п. 7.8 ст. 7

4.3

пп. 5.7.1 п. 5.7 ст. 5

4.4

пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5

4.5

пп. 5.2.2, 5.2.13 п. 5.2 ст. 5

4.6

п. 6.1 ст. 6, з урахуванням п. 1 Перехідних положень Закону №349

4.7

пп. 5.2.10 п. 5.2 ст. 5, пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8

4.8

пп. 5.6.2 п. 5.6 ст. 5, п. 1.37, 1.42 ст. 1

4.9

ст. 5, ст. 7, пп. 8.1.4 п. 8.1, пп. 8.3.7 п. 8.3, 8.4.3, 8.4.7, 8.4.8, 8.4.10 п. 8.4, п. 8.7, пп. 8.9.4 п. 8.9 ст. 8; п. 18.3 ст. 18; п. 22.25 ст. 22

5

згідно з формулою

5.1

п. 5.10 ст. 5

5.2

пп. 5.2.7 п. 5.2 ст. 5

5.3

пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12

6

згідно з формулою

7

пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7, ст. 8. У разі заповнення цього рядка складається розрахунок амортизаційних відрахувань (відомості Р2), в якому вказуються амортизаційні відрахування за основними фондами та нематеріальними активами, що використовуються при провадженні діяльності, не пов'язаної зі страхуванням (перестрахуванням). Розмір суми амортизаційних відрахувань (частка) за такими основними фондами та нематеріальними активами визначається у порядку, передбаченому для розрахунку валових витрат страховика

8

згідно з формулою

9

п. 11 Перехідних положень Закону №349. У рядку 9 указується від'ємне значення об'єкта оподаткування, визначене за нормами вказаного пункту на підставі результатів інвентаризації збитків за станом на 1 січня 2003 року

10

згідно з формулою

11

згідно з формулою

12

пп. 7.7.3 п. 7.7, пп. 7.8.2 п. 7.8, пп. 7.9.4 п. 7.9 ст. 7

12.1

пп. 7.8.2 п. 7.8 ст. 7

12.2

пп. 7.8.4 п. 7.8 ст. 7

13

згідно з формулою

Порядок заповнення додатка К1 та відомостей К2, К3, Р1, Р2 визначається формами цих додатків та відомостей. Показники, які відображені в декларації та у відповідних додатку і відомостях з однаковим кодом рядків, повинні співпадати.

в) Строки подання декларації та сплати податку

1. Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

2. Сплата податку здійснюється у строки, визначені пунктом 5.3 статті 5 Закону №2181 [6]

(5.3.1. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації).

- до дати подання уточнюючого розрахунку згідно з пунктом 17.2 статті 17 Закону №2181;

2. Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, то останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

2.3 Адміністрування податків страхової компанії «ДАСК» (Дніпропетровськ)

Закрите акціонерне товариство страхова компанія «ДАСК» з іноземними інвестиціями засноване 07 травня 1993 року та розташоване в м. Дніпропетровську за адресою - Україна, 49000, Днiпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. К.Лібкнехта, 4д [18].

Рис. 2.1 Офіційний Інтернет-сайт страхової компанії «ДАСК»

Основними напрямками в діяльності страхової компанії є [18]:

- страхування технічних, космічних ризиків;

- страхування морського, авіаційного, залізничного та автомобільного транспорту;

- страхування майна;

- страхування відповідальності виробника;

- страхування медичних витрат громадян, які виїжджають за кордон

та інші.

Стратегічний девіз АСК «ДАСК» - «Ми страхуємо все: від морських глибин до космічних висот».

Страхова компанія «ДАСК» розширила свою діяльність далеко за регіональними кордонами Дніпропетровської області та має представництва та філії в Кривому Розі, Запоріжжі, Ужгороді, Тернополі, Херсоні та і інших регіонах України.

Страхова компанія «ДАСК» (реєстраційні дані наведені в табл. 2.3) має ліцензії Міністерства Фінансів України (Серія АА №№239211, 239212, 239213, 239418, 239535, 239658, 239861, 484294, 559894, 520056, 625578) на провадження страхової діяльності, зокрема таких видів страхування:

а) формі добровільного страхування:

- страхування від нещасних випадків;

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

- страхування здоров'я на випадок хвороби;

- страхування залізничного транспорту;

- страхування наземного транспорту (крім залізничного);

- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

- страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу));

- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника));

- страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

- страхування фінансових ризиків;

б) у формі обов'язкового страхування:

- особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

- страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

- страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

- страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

В табл. 2.4 наведена динаміка показників декларацій по податку на прибуток страховика в страховій компанії «ДАСК» за 2002-2005 роки.

В табл. 2.5 наведена динаміка податкового навантаження за всіма видами податків в страховій компанії «ДАСК» за 2002-2005 роки.

Таблиця 2.3. Основні реєстраційні дані страхової компанії «ДАСК»

Код ЄДРПОУ:

20192177

Назва українською мовою:

ЗАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ДАСК»

Назва іноземною мовою:

ЗАО С ИИ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ДАСК»

Місце основної реєстрації в органах податкової служби:

462ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (БАБУШКIНСЬКИЙ Р-Н М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК)

Дата основної реєстрації в ДПА:

15.05.2000

Номер основної реєстрації в ДПА:

№5977

Статус:

перебуває на облiку

Ризики

Категорія уваги:

Жовта

Має платежі

Код інспекції

Назва інспекції

Дата реєстрації

Номер реєстрації

462

ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (БАБУШКIНСЬКИЙ Р-Н М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК)

15.05.2000

5977

Стан платника

ОСНОВНИЙ ПЛАТНИК

Дата реєстрації в держадміністрації:

31.12.1997

Орган державної реєстрації:

(4052092) ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ БАБУШКІНСЬКИЙ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА

Статутний фонд (в грн.):

7253320,00

Орган управління:

(6414) ПIДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ

Організаційно-правова форма:

(232) ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Кількість співробітників:

28

Тип платника податків:

ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності:

(10) ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ

Форма фінансування:

(2) ГОСПРОЗРАХУНОК

Керівники:

Ідентифікаційний номер

ПІБ

посада

Номер телефону

Ознака факсу

Додатковий номер телефону

183290039

СИРОВАТКО СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

директор

320973

1932101524

АРСЕНТЬЄВА ВАЛЕНТИНА ПАНТЕЛІЇВ

головний бухгалтер

320977

Види діяльності:

Код виду діяльності

Назва виду діяльності

Тип виду діяльності

Дата видачі ліцензії

Назва органу, що видав ліцензію

Номер ліцензії

Ознака зовнішньоекономічної діяльності

96220

НЕДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ

Засновники:

Засновник

Код засновника-фізичної особи

Сума внеску в статутний фонд

Країна

ДІДИК ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ

1297500135

479 300,00

УКРАЇНА

ШЕВЧЕНКО ГАЛИНА ГЕОРГІЇВНА

1537323686

429 610,00

УКРАЇНА

ХОЛОД БОРИС ІВАНОВИЧ

1497802718

614 760,00

УКРАЇНА

ПОЛІШКО АНАТОЛІЙ ІЛЛІЧ

1649400017

233 420,00

УКРАЇНА

КОЗІНА ЗОЯ ГРИГОРІЇВНА

1685101761

46 700,00

УКРАЇНА

ПЛЕВАКО ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА

1786700264

277 290,00

УКРАЇНА

СИРОВАТКО СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

1832900395

794 590,00

УКРАЇНА

МАЗУРЕЦЬ ГАЛИНА СЕМЕНІВНА

1894700223

123 710,00

УКРАЇНА

АРСЕНТЬЄВА ВАЛЕНТИНА ПАНТЕЛІЇВНА

1932101524

226 830,00

УКРАЇНА

СЕРБІНА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА

1993100263

492 410,00

УКРАЇНА

КЛИМЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА

2351400206

94 380,00

УКРАЇНА

БЄЛІНСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

2452700134

126 380,00

УКРАЇНА

СТРЕБКОВА ДАРІЯ СТАНІСЛАВІВНА

2875404386

1 135 940,00

УКРАЇНА

КАБЛУКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

2584611540

120 210,00

УКРАЇНА

КОЛЯДА ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

1712700097

218 010,00

УКРАЇНА

ОМЕЛЬЧЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

1331600335

26 420,00

УКРАЇНА

ЦУРКАНОВ АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

2873017851

42 460,00

УКРАЇНА

«INTER CAPITAL INSURANCE CO. LTD

0

1 385 750,00

КIПР

Таблиця 2.4. Динаміка показників декларацій по податку на прибуток страховика в страховій компанії «ДАСК» за 2002-2005 роки

Як показує аналіз даних табл. 2.4, податкове навантаження на валовий дохід страховика «ДАСК» від страхової та нестрахової діяльності становить не менше 2,8%, при цьому в останній рік в компанії підвищується доля чисто страхових операцій в діяльності з рівня 54% до 100%. Починаючи з 2003 року в перестрахування передається доля від 25 до 34% отриманих ризиків та, відповідно, отриманих премій. Як показує аналіз структури загальної суми податкового навантаження (рис. 2.2) частка податку на прибуток страховика займає від 90% до 70% загальної суми податків.

Таблиця 2.5. Динаміка податкового навантаження за всіма видами податків в страховій компанії «ДАСК» за 2002-2005 роки

Рис. 2.1 Динаміка та обсяги основних податків з страхової компанії «ДАСК»

Таким чином, проведений аналіз показав, що в страховій компанії «ДАСК» за період 2001-2005 роки обсяг податку від страхової діяльності зни-зився практично в 3 рази, при цьому структурна доля цього податку в загальній сумі податкового навантаження знизилась з 90% до 70%. Починаючи з 2003 року компанії почала активне перестрахування, що знизило власну долю страхових сум на 25 -34%. Загальний рівень податкового навантаження на валовий дохід становить 2,98 - 4,8%, що є значно вищим, ніж середні параметри по промисловим підприємствам - 1,5 - 2%, але нижчим, ніж рівень оподаткування суб'єктів малого підприємництва по спрощеній системі - 6 -10% від валового доходу. Тобто, доцільно вивчити можливість підняття рівня оподаткування валових доході страховиків, в яких рентабельність при страхуванні життя складає до 45%, а рентабельність від інших видів страхування досягає 65-70%.

3. Статистика показників адміністрування та зростання вагомої долі податку на доходи страхових компаній у Дніпропетровській області

Кількість страхових компаній в Україні станом на 01.07.2005 складала 398 (станом на 01.07.2004 - 374), в тому числі 51 страховиків, що здійснюють страхування життя та 347 страховиків, що здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя [11].

Стан і розвиток страхового ринку України за I півріччя 2005 року характеризується наступними даними:

1. Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками за I півріччя 2005 року, становить 6 540,5 млн. грн. У порівнянні з I півр. 2004 року обсяги вказаного показника зменшились на 2_028,2 млн. грн. (у 1,3 рази).

Сума страхових премій, отриманих безпосередньо від страхувальників-фізичних осіб, склала 756,4_млн. грн., що перевищує аналогічний показник I півр. 2004 року на 319,2 млн. грн. (у 1,7 рази).

Рис. 3.1 Динаміка показників страхового ринку України за 2003-2005 роки

У першому півріччі 2005 року порівняно з аналогічним періодом 2004 року спостерігався спад обсягу чистих страхових премій на 26%.

Рис. 3.2 Співвідношення страхових премій та ВВП України у 1996-2005 роках

В цілому по страховому ринку рівень валових виплат (відношення валових виплат до валових премій) у I півріччі 2005 року досяг 14,2% (на 8,9 п.п. вище аналогічного показника 2004 року), що свідчить про продовження тенденції до збільшення рівня страхових виплат, яка спостерігається з початку 2005 року.

За останні 3 роки (з 2002 по 2004 рр.) страхові виплати зросли майже утричі. Темпи приросту за 2001 р. у порівнянні до 2000 р. становили 4,2%; в 2002 р. порівняно з 2001 р. - 28,0%; в 2003 р. порівняно з 2002 р. - 58,5%; в 2004 р. порівняно з 2003 р. - 79,0%. Темп приросту страхових виплат у I півріччі 2005 року порівняно з I півріччям 2004 року склав 104%.

Рівень чистих виплат (відношення обсягу валових виплат за вирахуванням виплат, здійснених перестрахувальникам-резидентам, до обсягу валових премій за вирахуванням премій, належних перестраховикам-резидентам), що є вільним від подвійного обліку операцій внутрішнього перестрахування, у I півріччі 2005 року зріс до 23%, що свідчить про реальне зростання фактичних виплат страхувальникам.

Рис. 3.3 Рівень виплат страхувальникам у 2003-2005 роках по Україні

Рис. 3.4 Динаміка страхових премій та страхових виплат по Україні в розрізі видів страхування

Рис. 3.5 Оцінка балансового прибутку страховиків в розрізі видів страхування по Україні

Таблиця 3.1. Показники та динаміка структурної долі податків з страхових компаній по Дніпропетровській області у 2003-2005 роках

Як показує аналіз результатів статистичної обробки табл. 3.1:

- процентна частка податку на прибуток страхових компаній в Зведеному бюджеті по Дніпропетровській області зросла з рівня 0,27% у 2003 році до 0,61% у 2005 році;

- процентна частка податку на прибуток страхових компаній в загальній сумі доходних податків в Зведеному бюджеті по Дніпропетровській області зросла з рівня 0,32% у 2003 році до 0,81% у 2005 році;

- процентна частка податку на прибуток страхової компанії «ДАСК» в загальній сумі податку з страхових компаній у Дніпропетровській області знизилась з рівня 4,37% до 0,61%, що свідчить як про падіння оборотів в страховій компанії «ДАСК», так і про посилення конкуренції на страховому ринку Дніпропетровської області;

Таким чином, як показав проведений аналіз страхового ринку по Україні та по Дніпропетровській області:

- середній рівень чистих виплат (страхові відшкодування) з отриманих страхових сум загалом по страховій системі України у 2005 році становлять 23%, що відповідає середньому рівню балансового прибутку до 65 - 70% від зібраних сум страхових премій;

- середній рівень оподаткування страхових компаній знаходиться в інтервалі 3,0 - 3,5% від валових доходів (сум зібраних страхових премій), що значно нижче аналогічного рівня оподаткування суб'єктів малого підприємництва по спрощеній системі - 6,0 - 10,0% від валових доходів;

- рівень зібраних страхових премій страховими компаніями України послідовно зростає з рівня 0,4% від ВВП у 1996 році до рівня 2,0 -2,5% від ВВП у 2004-2005 роках.

Оскільки зібрані страхові премії по довгостроковому страхуванню життя фізичних осіб оподатковуються по ставці 0%, а відносний рівень цієї долі страхового ринку постійно зростає, доцільно підвищити рівень оподаткування валових доходів страховиків з 3% до 6% від отриманого валового доходу, що зрівняє умови податкового навантаження цього виду посередницького фінансового бізнесу з податковим навантаженням для малого бізнесу.

Висновки

За даними Держфінпослуг України кількість страхових компаній в Україні станом на 01.07.2005 складала 398 (станом на 01.07.2004 - 374), в тому числі 51 страховиків, що здійснюють страхування життя та 347 страховиків, що здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя.

Стан і розвиток страхового ринку України за I півріччя 2005 року характеризується наступними даними:

1. Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками за I півріччя 2005 року, становить 6 540,5 млн. грн. У порівнянні з I півр. 2004 року обсяги вказаного показника зменшились на 2_028,2 млн. грн. (у 1,3 рази).

Сума страхових премій, отриманих безпосередньо від страхувальників-фізичних осіб, склала 756,4_млн. грн., що перевищує аналогічний показник I півр. 2004 року на 319,2 млн. грн. (у 1,7 рази).

2. В цілому по страховому ринку рівень валових виплат (відношення валових виплат до валових премій) у I півріччі 2005 року досяг 14,2% (на 8,9 п.п. вище аналогічного показника 2004 року), що свідчить про продовження тенденції до збільшення рівня страхових виплат, яка спостерігається з початку 2005 року.

За останні 3 роки (з 2002 по 2004 рр.) страхові виплати зросли майже утричі. Темпи приросту за 2001 р. у порівнянні до 2000 р. становили 4,2%; в 2002 р. порівняно з 2001 р. - 28,0%; в 2003 р. порівняно з 2002 р. - 58,5%; в 2004 р. порівняно з 2003 р. - 79,0%. Темп приросту страхових виплат у I півріччі 2005 року порівняно з I півріччям 2004 року склав 104%.

3. Рівень чистих виплат (відношення обсягу валових виплат за вирахуванням виплат, здійснених перестрахувальникам-резидентам, до обсягу валових премій за вирахуванням премій, належних перестраховикам-резидентам), що є вільним від подвійного обліку операцій внутрішнього перестрахування, у I півріччі 2005 року зріс до 23%, що свідчить про реальне зростання фактичних виплат страхувальникам.

Проведений в курсовій роботі податковий аналіз показав, що в дослідженій страховій компанії «ДАСК» (Дніпропетровськ) за період 2001-2005 роки обсяг страхових премій та, відповідно, податку від страхової діяльності знизився практично в 3 рази, при цьому структурна доля цього податку в загальній сумі податкового навантаження на компанію знизилась з 90% до 70%. Починаючи з 2003 року компанії почала активне перестрахування, що знизило власну долю страхових сум на 25 -34%. Загальний рівень податкового навантаження на валовий дохід становить 2,98 - 4,8%, що є значно вищим, ніж середні параметри по промисловим підприємствам - 1,0 - 2,0%, але нижчим, ніж рівень оподаткування суб'єктів малого підприємництва по спрощеній системі - 6 -10% від валового доходу.

Як показує аналіз результатів статистичної обробки показників страхового бізнесу в Україні та його податкового навантаження у Дніпропетровській області:

- процентна частка податку на прибуток страхових компаній в Зведеному бюджеті по Дніпропетровській області зросла з рівня 0,27% у 2003 році до 0,61% у 2005 році;

- процентна частка податку на прибуток страхових компаній в загальній сумі доходних податків в Зведеному бюджеті по Дніпропетровській області зросла з рівня 0,32% у 2003 році до 0,81% у 2005 році;

- процентна частка податку на прибуток страхової компанії «ДАСК» в загальній сумі податку з страхових компаній у Дніпропетровській області знизилась з рівня 4,37% до 0,61%, що свідчить як про падіння оборотів в страховій компанії «ДАСК», так і про посилення конкуренції на страховому ринку Дніпропетровської області;

- середній рівень чистих виплат (страхові відшкодування) з отриманих страхових сум загалом по страховій системі України у 2005 році становить 23%, що відповідає середньому рівню балансового прибутку до 65 - 70% від зібраних сум страхових премій;

- середній рівень оподаткування страхових компаній знаходиться в інтервалі 3,0 - 3,5% від валових доходів (сум зібраних страхових премій), що значно нижче аналогічного рівня оподаткування суб'єктів малого підприємництва по спрощеній системі - 6,0 - 10,0% від валових доходів;

- рівень зібраних страхових премій страховими компаніями України послідовно зростає з рівня 0,4% від ВВП у 1996 році до рівня 2,0 -2,5% від ВВП у 2004-2005 роках.

Оскільки зібрані страхові премії по довгостроковому страхуванню життя фізичних осіб оподатковуються по ставці 0%, а відносний рівень цієї долі страхового ринку постійно зростає, доцільно підвищити рівень оподаткування валових доходів страховиків з 3% до 6% від отриманого валового доходу, що зрівняє умови податкового навантаження цього виду посередницького фінансового бізнесу з податковим навантаженням для малого бізнесу.

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.